Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Xoves, 27 de decembro de 2012 Páx. 47985

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 26 de decembro de 2012 pola que se establecen as condicións da emisión de obrigacións da Comunidade Autónoma de Galicia polo importe de 35 millóns de euros.

Con base no artigo 35 da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, autorízase a realización das operacións financeiras recollidas na indicada lei, mediante a emisión de débeda pública ou a concertación de créditos.

Así mesmo, no artigo 33 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia establécese que as emisións de débeda pública ou operacións de crédito que realice a Comunidade terán que ser autorizadas, en todo caso, polo conselleiro de Economía e Facenda dentro dos límites sinalados pola lei, ao cal corresponderá, tamén, autorizar as súas características técnicas e o seu tipo de xuro, se estes non fosen determinados pola súa lei de creación. Esta facultade correspóndelle na actualidade á conselleira de Facenda, en virtude da nova estruturación dos departamentos da Xunta, regulada polos decretos 227/2012, do 2 de decembro, e 235/2012, do 5 de decembro.

Mediante acordos do Consello de Ministros do 27 de xaneiro, 17 de febreiro e 8 de xuño de 2012, obtívose a autorización establecida no artigo 14.3 da Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas.

Por todo isto,

DISPOÑO:

Artigo único

Esta orde ten por obxecto realizar un novo tramo (tramo 2), por un importe nominal de 35 millóns de euros, da emisión de débeda pública da Comunidade Autónoma de Galicia que, baixo a forma de obrigacións sénior, non garantidas e non subordinadas da Xunta de Galicia, foi emitida o 27 de novembro de 2012, ao tipo de xuro do 5,70 % e amortización á par (100 % do importe nominal de cada obrigación), na data de vencemento, o 27 de maio de 2014 (código ISIN ES0001352444).

As datas de amortización e vencemento de cupóns, así como o tipo de xuro nominal anual e demais condicións deste novo tramo da emisión de débeda pública que autoriza a presente orde, serán as mesmas que se estableceron na Orde do 26 de novembro de 2012, pola que se establecen as condicións da emisión de obrigacións da Comunidade Autónoma de Galicia por importe de 462 millóns de euros (Diario Oficial de Galicia número 226, do 27 de novembro), coas seguintes excepcións:

Importe nominal da emisión: trinta e cinco (35) millóns de euros.

Data de emisión e desembolso do novo tramo: 27 de decembro de 2012. Os valores que se emitan agregaranse á emisión anteriormente sinalada, tendo a consideración de ampliación daquela, coa que se xestionarán como una única emisión a partir da súa posta en circulación.

Cupón corrido: 0,47238 % sobre o importe nominal da emisión.

Prezo de emisión excluíndo o cupón corrido: 100,55 % sobre o importe nominal da emisión.

Prezo de emisión incluíndo o cupón corrido: 101,02238 % sobre o importe nominal da emisión, libre de gastos para o subscritor.

Entidade colocadora: Banco Etcheverría.

Subscrición: a emisión das obrigacións está destinada a investidores cualificados e o seu desembolso será realizado a través da entidade colocadora da emisión na data de emisión e desembolso, coa intervención do Banco de España consonte os procedementos que este ten establecidos para os membros do Mercado de Débeda Pública en Anotacións.

Disposición derradeira

Esta orde terá efectos desde o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2012

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda