Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Luns, 28 de xaneiro de 2013 Páx. 2303

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Consultoría e Xestión da Información.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA),

Declarado o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 22 de novembro de 2010 (BOE do 16 de decembro),

E para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establece que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado e no diario oficial da comunidade autónoma, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Consultoría e Xestión da Información pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 12 de decembro de 2012

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos de graduado/a en Consultoría e Xestión da Información

Denominación do título: graduado ou graduada en Consultoría e Xestión da Información pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): ciencias sociais e xurídicas.

Código da titulación: O04G39 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Campus de Ourense.

Código RUCT: 2502240.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

138

Materias optativas

30

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Ciencias sociais
e xurídicas

Estatística

Estatística: estatística

6

51

Economía

Economía: economía española e mundial

6

15

Economía: microeconomía

9

Historia

Historia: historia económica

6

Empresa

Empresa: fundamentos de administración

6

24

Empresa: xestión de empresas

6

Empresa: matemáticas das operacións financeiras

6

Empresa: contabilidade financeira I

6

Ciencias

Matemáticas

Matemáticas: matemáticas

9

9

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Consultoría e Xestión da Información

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Campus de Ourense

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Economía: microeconomía

FB

9

1

2

Economía: economía española e mundial

FB

6

1

1

Empresa: fundamentos de administración

FB

6

1

2

Empresa: matemática das operacións financeiras

FB

6

1

1

Historia: historia económica

FB

6

1

2

Empresa: xestión de empresas

FB

6

1

1

Matemáticas: matemáticas

FB

9

1

2

Estatística: estatística

FB

6

1

2

Lingua estranxeira I: francés/inglés*

Ob

6

2

1

Empresa: contabilidade financeira I

FB

6

2

2

Contabilidade financeira II

Ob

6

2

1

Técnicas econométricas para a xestión

Ob

6

2

2

Planificación e administración de tecnoloxías da información

Ob

6

2

1

Lingua estranxeira II: francés/inglés*

Ob

6

2

2

Aspectos legais de Tics

Ob

6

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

2

1

Habilidades sociais e técnicas de grupo

Ob

6

2

2

Métodos estatísticos para a xestión de sistemas de información

Ob

6

2

1

Decisións financeiras

Ob

6

2

2

Sociedade da información

Ob

6

3

1

Lingua estranxeira III: francés/inglés*

Ob

6

3

2

Métodos e técnicas para o desenvolvemento de sistemas de información

Ob

6

3

1

Sistemas de soporte ao negocio electrónico

Ob

6

3

2

Xestión de módulos financeiro-contables de ERP

Ob

9

3

1

Modelos operativos de xestión

Ob

6

3

2

Internet mercadotecnia

Ob

9

3

1

Contabilidade de xestión

Ob

6

3

2

Dirección de operacións e loxística

Ob

6

3

1

Dirección de persoas

Ob

6

4

1

Investigación de mercados

Ob

6

4

2

Comunicación comercial multimedia

Op

6

4

1

Sistemas de información para o control de xestión

Ob

6

4

2

Mercados financeiros: operativa electrónica

Op

6

4

1

Xestión do coñecemento e innovación

Ob

6

4

2

Fiscalidade da empresa

Op

6

4

1

Xestión da cadea de subministración integrada

Op

6

4

2

Xestión de proxectos

Op

6

4

1

Tecnoloxías de comercio electrónico

Op

6

4

2

Dereito á protección de datos persoais

Op

6

4

1

Mercadotecnia relacional en S-Business

Op

6

4

2

Xestión documental para a administración da información

Op

6

4

1

Operacións financeiras a través da rede

Op

6

4

2

Traballo de fin de grao

Ob

12

* A elixir un.

Optativas: a escoller un total de cinco (30 ECTS) dunha oferta de dez materias (60 ECTS).

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

Ob

Obrigatoria

Op

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias
de grao en Consultoría e Xestión da Información

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Campus de Ourense

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Contexto empresarial

27

Análise económica

27

21 formación básica e 6 optativos

Xestión empresarial

60

Organización de empresas

24

24 formación básica e 36 obrigatorios

Mercadotecnia

6

Contabilidade

18

Finanzas

12

Técnicas cuantitativas

33

Matemáticas

9

15 formación básica e 18 obrigatorios

Econometría

6

Estatística e investigación operativa

18

Sistemas de información
e Tics

108

Informática

18

54 obrigatorios e 54 optativos

Marco xurídico

12

Xestión do coñecemento

6

Sistemas de información

27

Tics

39

Consultoría

6

Habilidades

30

Comunicación en lingua estranxeira

18

30 obrigatorios

Habilidades sociais

12

Traballo de fin de grao

12

Traballo de fin de grao

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

270

270