Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Luns, 28 de xaneiro de 2013 Páx. 2307

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Comercio.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA),

Declarado o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 22 de novembro de 2010 (BOE do 16 de decembro),

E para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establece que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado e no diario oficial da Comunidade Autónoma, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Comercio pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 12 de decembro de 2012

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos
de graduado/a en Comercio

Denominación do título: graduado ou graduada en Comercio pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): ciencias sociais e xurídicas.

Código da titulación: V06G27 Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Campus de Vigo.

Código RUCT: 2502239.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

(inclúe prácticas externas: 6 ECTS obrigatorios)

138

Materias optativas

36

Traballo de fin de grao

6

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Ciencias sociais e xurídicas

Estatística

Estatística: estatística

6

54

Socioloxía

Socioloxía: socioloxía do consumo

6

Economía

Economía: economía española e mundial

6

18

Economía: microeconomía

6

Economía: macroeconomía

6

Empresa

Empresa: fundamentos de mercadotecnia

6

24

Empresa: principios de xestión responsable

6

Empresa: matemáticas comerciais

6

Empresa: fundamentos de contabilidade

6

Ciencias

Matemáticas

Matemáticas: matemáticas

6

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Comercio

Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Economía: microeconomía

FB

6

1

2

Economía: economía española e mundial

FB

6

1

1

Empresa: matemáticas comerciais

FB

6

1

2

Economía: macroeconomía

FB

6

1

1

Empresa: principios de xestión responsable

FB

6

1

2

Empresa: fundamentos de contabilidade

FB

6

1

1

Matemáticas: matemáticas

FB

6

1

2

Empresa: fundamentos de mercadotecnia

FB

6

1

1

Socioloxía: socioloxía do consumo

FB

6

1

2

Estatística: estatística

FB

6

2

1

Contabilidade financeira

Ob

6

2

2

Contabilidade de custos

Ob

6

2

1

Dereito mercantil

Ob

6

2

2

Decisións de investimento no comercio

Ob

6

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

2

1

Mostraxe aplicada á investigación de mercados

Ob

6

2

2

Mercadotecnia estratéxica

Ob

6

2

1

Idioma comercial: alemán/francés/inglés*

Ob

6

2

2

Xestión de aprovisionamentos e distribución comercial

Ob

6

2

1

Informática aplicada á xestión comercial

Ob

6

2

2

Réxime fiscal da empresa

Ob

6

3

1

Contabilidade de xestión

Ob

6

3

2

Presentación e interpretación da información financeira

Ob

6

3

1

Decisións de financiamento no comercio

Ob

6

3

2

Mercadotecnia internacional

Ob

6

3

1

Planificación de recursos de información integrados

Ob

6

3

2

Dereito do traballo

Ob

6

3

1

Xestión do comercio exterior

Ob

6

3

2

Tributación das operacións comerciais

Ob

6

3

1

Idioma para a negociación intercultural: alemán/francés/inglés*

Ob

6

3

2

Estratexia empresarial e xestión de axudas

Ob

6

4

1

Sistemas da información integrados para a xestión

Ob

6

4

2

Prácticas externas

Ob

6

4

1

Creación de empresas comerciais

Ob

6

4

2

Investigación de mercados

Op

6

4

1

Combinacións de negocios

Op

6

4

2

Economía internacional

Op

6

4

1

Xestión de riscos financeiros e comerciais

Op

6

4

2

Contratación mercantil

Op

6

4

1

Habilidades persoais, directivas e comerciais

Op

6

4

2

Historia económica e do comercio

Op

6

4

1

Institucións da Seguridade Social

Op

6

4

2

Comercio electrónico: elementos informáticos

Op

6

4

1

Investigación operativa na empresa comercial

Op

6

4

2

Idioma para a comunicación internacional: alemán/francés/inglés*

Op

6

4

1

Técnicas de investigación social

Op

6

4

2

Traballo de fin de grao

Ob

6

* A elixir un.

Optativas: a escoller un total de seis (36 ECTS) dunha oferta de doce asignaturas (72 ECTS).

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

Ob

Obrigatoria

Op

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias
de grao en Comercio

Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Campus de Vigo

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Contexto empresarial

48

Contorna económica

18

6 formación básica, 24 obrigatorios e 18 optativos

Marco xurídico

30

Análise e formalización do comportamento empresarial

36

Análise económica

18

24 formación básica e 12 optativos

Métodos cuantitativos

18

Xestión do comercio

144

Fundamentos de xestión

42

24 formación básica, 84 obrigatorios e 36 optativos

Mercadotecnia e comunicación

102

Xestión da información económico-financeira

36

Xestión da información económico-financeira

36

6 formación básica, 24 obrigatorios e 6 optativos

Formación integradora

12

Prácticas externas

6

12 obrigatorios

Traballo de fin de grao

6

Oferta total ECTS

276

276