Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Venres, 1 de febreiro de 2013 Páx. 2899

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA),

Declarado o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 22 de novembro de 2010 (BOE do 16 de decembro),

E para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establece que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado e no diario oficial da Comunidade Autónoma, esta reitoría

resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 12 de decembro de 2012

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos
de graduado/a en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Denominación do título: graduado ou graduada en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): enxeñaría e arquitectura.

Código da titulación: V12G36 Escola de Enxeñaría Industrial, Campus de Vigo.

Código RUCT: 2502249.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

162

Materias optativas

(inclúe prácticas externas: prácticas en empresa,

6 ECTS optativos)

6

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Enxeñaría e arquitectura

Empresa

Empresa: introdución á xestión empresarial

6

60

Expresión gráfica

Expresión gráfica: expresión gráfica

9

Física

Física: física I

6

12

Física: física II

6

Informática

Informática: informática para a enxeñaría

6

Matemáticas

Matemáticas: cálculo I

6

21

Matemáticas: álxebra e estatística

9

Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais

6

Química

Química: química

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Escola de Enxeñaría Industrial, Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

1

1

Expresión gráfica: expresión gráfica

FB

FB

9

1

2

Empresa: introdución á xestión empresarial

FB

FB

6

1

1

Física: física I

FB

FB

6

1

2

Física: física II

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: álxebra e estatística

FB

FB

9

1

2

Informática: informática para a enxeñaría

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: cálculo I

FB

FB

6

1

2

Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais

FB

FB

6

1

2

Química: química

FB

FB

6

2

1

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

RI

Ob

6

2

2

Tecnoloxía electrónica

RI

Ob

6

2

1

Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas

RI

Ob

6

2

2

Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación

RI

Ob

6

2

1

Teoría de máquinas e mecanismos

RI

Ob

6

2

2

Mecánica de fluídos

RI

Ob

6

2

1

Fundamentos de automática

RI

Ob

6

2

2

Resistencia de materiais

RI

Ob

6

2

1

Fundamentos de organización de empresas

RI

Ob

6

2

2

Termodinámica e trasmisión de calor

RI

Ob

6

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

3

1

Electrotecnia aplicada

TE

Ob

6

3

2

Deseño e ensaio de máquinas

TE

Ob

6

3

1

Enxeñaría de materiais

TE

Ob

6

3

2

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

ARI

Ob

6

3

1

Física III

AFB

Ob

6

3

2

Enxeñaría de fabricación

TE

Ob

6

3

1

Turbomáquinas hidráulicas

TE

Ob

6

3

2

Máquinas eléctricas

ARI

Ob

6

3

1

Matemáticas da especialidade

AFB

Ob

6

3

2

Tecnoloxía química

ARI

Ob

6

4

1

Oficina técnica

RI

Ob

6

4

2

Fundamentos de administración de empresas

ARI

Ob

6

4

1

Tecnoloxía medioambiental

RI

Ob

6

4

2

Control e automatización industrial

TE

Ob

6

4

1

Tecnoloxía térmica

ARI

Ob

6

4

2

Eficiencia enerxética e enerxías renovables para uso térmico

OT

Op

6

4

1

Instrumentación electrónica

TE

Ob

6

4

2

Electrónica de potencia

OT

Op

6

4

1

Sistemas eléctricos

TE

Ob

6

4

2

Xeración e utilización da enerxía eléctrica

OT

Op

6

4

2

Xestión da calidade, seguridade e medio ambiente

OT

Op

6

4

2

Gráficos en enxeñaría

OT

Op

6

4

2

Informática industrial

OT

Op

6

4

2

Operacións básicas en enxeñaría química

OT

Op

6

4

2

Análise instrumental

OX

Op

6

4

2

Compoñentes eléctricos en vehículos

OX

Op

6

4

2

Inglés técnico I

OX

Op

6

4

2

Inglés técnico II

OX

Op

6

4

2

Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos

OX

Op

6

4

2

Programación avanzada para a enxeñaría

OX

Op

6

4

2

Seguridade e hixiene industrial

OX

Op

6

4

2

Tecnoloxía láser

OX

Op

6

4

2

Prácticas externas: prácticas en empresa

PE

Op

6

4

2

Traballo de fin de grao

TFG

Ob

12

Optativas: a escoller un total de 6 ECTS de entre as optativas de titulación (OT), as optativas xerais (OX) e as prácticas en empresa (PE) ofertadas no segundo semestre de cuarto curso.

Sem.: semestre.

Mod.: módulo (véxanse abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

Ob

Obrigatoria

Op

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias de grao
en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Escola de Enxeñaría Industrial, Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS

oferta total

ECTS

a superar

Distribución da oferta

Formación básica

FB

60

60

60 formación básica

Comúns á rama industrial

RI

72

72

72 obrigatorios

Ampliación formación básica

AFB

12

12

12 obrigatorios

Tecnoloxía específica

TE

48

48

48 obrigatorios

Ampliación de rama industrial

ARI

30

30

30 obrigatorios

Optativas de titulación

OT

42

6

42 optativos

Optativas xerais

OX

48

48 optativos

Prácticas externas: prácticas en empresa

PE

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

TFG

12

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

330

240