Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Venres, 1 de febreiro de 2013 Páx. 2893

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría Mecánica.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA),

Declarado o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 22 de novembro de 2010 (BOE do 16 de decembro),

E para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establece que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado e no diario oficial da Comunidade Autónoma, esta reitoría

resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 12 de decembro de 2012

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos
de graduado/a en Enxeñaría Mecánica

Denominación do título: graduado ou graduada en Enxeñaría Mecánica pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): enxeñaría e arquitectura.

Código da titulación:

V12G38 Escola de Enxeñaría Industrial, Campus de Vigo.

P52G38 Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (centro adscrito), Campus de Pontevedra.

Código RUCT: 2502251.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Escola de Enxeñaría Industrial

Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (centro adscrito)

Tipo de materia

Créditos ECTS

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Formación básica

60

Materias obrigatorias

126

Materias obrigatorias

168

Materias optativas

(inclúe prácticas externas: prácticas en empresa, 6 ECTS optativos)

42

Materias optativas

0

Traballo de fin de grao

12

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Enxeñaría
e arquitectura

Empresa

Empresa: introdución á xestión empresarial

6

60

Expresión gráfica

Expresión gráfica: expresión gráfica

9

Física

Física: física I

6

12

Física: física II

6

Informática

Informática: informática para a enxeñaría

6

Matemáticas

Matemáticas: cálculo I

6

21

Matemáticas: álxebra e estatística

9

Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais

6

Química

Química: química

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría Mecánica

Escola de Enxeñaría Industrial, Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

1

1

Expresión gráfica: expresión gráfica

FB

FB

9

1

2

Empresa: introdución á xestión empresarial

FB

FB

6

1

1

Física: física I

FB

FB

6

1

2

Física: física II

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: álxebra e estatística

FB

FB

9

1

2

Informática: informática para a enxeñaría

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: cálculo I

FB

FB

6

1

2

Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais

FB

FB

6

1

2

Química: química

FB

FB

6

2

1

Termodinámica e transmisión de calor

RI

Ob

6

2

2

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

RI

Ob

6

2

1

Fundamentos de electrotecnia

RI

Ob

6

2

2

Resistencia de materiais

RI

Ob

6

2

1

Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación

RI

Ob

6

2

2

Fundamentos de automática

RI

Ob

6

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

2

1

Teoría de máquinas e mecanismos

RI

Ob

6

2

2

Tecnoloxía electrónica

RI

Ob

6

2

1

Tecnoloxía medioambiental

RI

Ob

6

2

2

Mecánica de fluídos

RI

Ob

6

3

1

Enxeñaría térmica I

TE

Ob

9

3

2

Deseño de máquinas I

TE

Ob

6

3

1

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

TE

Ob

9

3

2

Fundamentos de organización de empresas

RI

Ob

6

3

1

Enxeñaría de materiais

TE

Ob

6

3

2

Enxeñaría gráfica

TE

Ob

6

3

1

Máquinas de fluídos

TE

Ob

6

3

2

Teoría de estruturas e construcións industriais

TE

Ob

6

3

2

Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional

TE

Ob

6

4

1

Oficina técnica

(Intensificacións: «maquinaria» e «deseño e fabricación»)

RI

Ob

6

4

2

Oficina técnica

(Intensificacións: «construción e instalacións» e «transporte»)

RI

Ob

6

4

2

Análise instrumental

OX

Op

6

4

2

Compoñentes eléctricos en vehículos

OX

Op

6

4

2

Inglés técnico I

OX

Op

6

4

2

Inglés técnico II

OX

Op

6

4

2

Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos

OX

Op

6

4

2

Programación avanzada para a enxeñaría

OX

Op

6

4

2

Seguridade e hixiene industrial

OX

Op

6

4

2

Tecnoloxía láser

OX

Op

6

4

2

Prácticas externas: prácticas en empresa

PE

Op

6

4

2

Traballo de fin de grao

TFG

Ob

12

Intensificación: maquinaria

4

1

Deseño de máquinas II

MA

Op

6

4

2

Deseño mecánico asistido

MA

Op

6

4

1

Motores e máquinas térmicos

MA

Op

9

4

2

Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos

MA

Op

6

4

1

Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica

MA

Op

9

Intensificación: construción e instalacións

4

1

Estruturas de formigón

CI

Op

6

4

2

Ampliación de estruturas e cimentacións

CI

Op

6

4

1

Instalacións térmicas e de fluídos

CI

Op

9

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

4

1

Instalacións eléctricas, topografía e construción

CI

Op

9

4

1

Estruturas metálicas

CI

Op

6

Intensificación: deseño e fabricación

4

1

Sistema de análise, simulación e validación de datos

DF

Op

6

4

2

Sistema para o deseño e desenvolvemento do produto

DF

Op

6

4

1

Deseño e comunicación de produto e automatización de elementos en planta

DF

Op

9

4

2

Tecnoloxías avanzadas de fabricación

DF

Op

6

4

1

Selección de materiais e fabricación de medios de produción

DF

Op

9

Intensificación: transporte

4

1

Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte

TP

Op

12

4

2

Enxeñaría do transporte

TP

Op

6

4

1

Automóbiles e ferrocarrís

TP

Op

6

4

1

Vehículos automóbiles híbridos e eléctricos

TP

Op

6

4

1

Sistemas motopropulsores

TP

Op

6

Optativas: en cuarto curso deberase elixir obrigatoriamente unha das catro intensificacións ofertadas. Para obter a intensificación teranse que superar os 36 ECTS optativos correspondentes á intensificación elixida e 6 ECTS a escoller entre as optativas xerais (OX) e as prácticas en empresa (PE) ofertadas no segundo semestre de cuarto curso.

Sem.: semestre.

Mod.: módulo (véxanse abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

Ob

Obrigatoria

Op

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias de grao en Enxeñaría Mecánica

Escola de Enxeñaría Industrial, Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS
oferta total

ECTS
a superar

Distribución da oferta

Formación básica

FB

60

60

60 formación básica

Común á rama industrial

RI

72

72

72 obrigatorios

Tecnoloxía específica mecánica

TE

54

54

54 obrigatorios

Intensificación de maquinaria

MA

36

36

36 optativos

Intensificación de construción e instalacións

CI

36

36 optativos

Intensificación de deseño e fabricación

DF

36

36 optativos

Intensificación de transporte

TP

36

36 optativos

Optativas xerais

OG

48

6

48 optativos

Prácticas externas: prácticas en empresa

PE

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

TFG

12

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

396

240

Dado que os alumnos do CUD pola súa vez son alumnos da Escola Naval Militar e terán que realizar simultaneamente co título de grao descrito todas as actividades de formación militar específica necesaria para a obtención do despacho de alférez de navío/tenente de infantaría de mariña da Armada, a distribución da carga lectiva para a obtención da titulación de grao será ao longo dos cinco cursos previstos para a formación dos alumnos na Escola Naval Militar de acordo coa seguiente táboa:

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría Mecánica

(Intensificación: tecnoloxía naval)

Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

1

1

Expresión gráfica: expresión gráfica

FB

FB

9

1

2

Matemáticas: álxebra e estatística

FB

FB

9

1

1

Física: física I

FB

FB

6

1

2

Empresa: introdución á xestión empresarial

FB

FB

6

1

1

Matemáticas: cálculo I

FB

FB

6

1

2

Física: física II

FB

FB

6

1

2

Informática: informática para a enxeñaría

FB

FB

6

1

2

Química: química

FB

FB

6

2

1

Matemáticas: cálculo II e ecuacións diferenciais

FB

FB

6

2

2

Fundamentos de electrotecnia

RI

Ob

6

2

1

Ciencia e tecnoloxía dos materiais

RI

Ob

6

2

2

Teoría de máquinas e mecanismos

RI

Ob

6

2

1

Termodinámica e transmisión de calor

RI

Ob

6

2

2

Tecnoloxía medioambiental

RI

Ob

6

2

1

Resistencia de materiais

RI

Ob

6

2

2

Mecánica de fluídos

RI

Ob

6

2

2

Inglés I

TN

Ob

6

3

1

Tecnoloxía electrónica

RI

Ob

6

3

2

Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación

RI

Ob

6

3

1

Enxeñaría de materiais

TE

Ob

6

3

2

Fundamentos de automática

RI

Ob

6

3

1

Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais

TE

Ob

6

3

2

Máquinas de fluídos

TE

Ob

6

3

1

Enxeñaría gráfica

TE

Ob

6

3

2

Enxeñaría térmica I

TE

Ob

6

3

2

Inglés II

TN

Ob

6

4

1

Fundamentos de organización de empresas

RI

Ob

6

4

1

Teoría de estruturas e construcións industriais

TE

Ob

6

4

1

Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional

TE

Ob

6

4

1

Deseño de máquinas

TE

Ob

6

4

1

Sistemas de radiocomunicacións

TN

Ob

6

4

1

Máquinas e motores navais*

CXA

Ob

6

4

1

Topografía e construción**

IM

Ob

6

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

5

1

Oficina técnica

RI

Ob

6

5

2

Actividade formativa complementaria

TN

Ob

6

5

1

Sistemas de control e sensores navais

TN

Ob

6

5

2

Traballo de fin de grao

TFG

Ob

12

5

1

Ampliación de informática

TN

Ob

6

5

1

Instalacións e construción naval*

CGA

Ob

6

5

1

Automóbiles**

IM

Ob

6

(*) Materias que deberán superar os alumnos do corpo xeral da Armada.

(**) Materias que deberán superar os alumnos de infantaría de mariña.

Sem.: semestre.

Mod.: módulo (véxase abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

Ob

Obrigatoria

Op

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias de grao
en Enxeñaría Mecánica

(Intensificación: tecnoloxía naval)

Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra)

Módulo

Abreviatura

ECTS

oferta total

ECTS

a superar

Distribución da oferta

Formación básica

FB

60

60

60 formación básica

Común á rama industrial

RI

72

72

72 obrigatorios

Tecnoloxía específica mecánica

TE

48

48

48 obrigatorios

Intensificación tecnoloxía naval

TN

36

36

36 obrigatorios

Corpo xeral da Armada

CGA

12

12

12 obrigatorios

Infantaría de mariña

IM

12

12 obrigatorios

Traballo de fin de grao

TFG

12

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

252

240