Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Venres, 1 de febreiro de 2013 Páx. 2890

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Enxeñaría Forestal.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA),

Declarado o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 22 de novembro de 2010 (BOE do 16 de decembro),

E para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establece que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado e no diario oficial da Comunidade Autónoma, esta reitoría

resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Enxeñaría Forestal pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 12 de decembro de 2012

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos
de graduado/a en Enxeñaría Forestal

Denominación do título: graduado ou graduada en Enxeñaría Forestal pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro): enxeñaría e arquitectura.

Código da titulación: P03G37 Escola de Enxeñaría Forestal, Campus de Pontevedra.

Código RUCT: 2502250.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

102

Materias optativas

(inclúe prácticas externas: prácticas en empresas,

6 ECTS optativos)

66

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Enxeñaría e arquitectura

Expresión gráfica

Expresión gráfica: expresión gráfica e cartografía

9

48

Física

Física: física I

6

12

Física: física II

6

Matemáticas

Matemáticas: matemáticas e informática

9

18

Matemáticas: ampliación de matemáticas

9

Química

Química: química

9

Ciencias

Bioloxía

Bioloxía: bioloxía vexetal

6

12

Matemáticas

Matemáticas: estatística

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos de grao en Enxeñaría Forestal

Escola de Enxeñaría Forestal, Campus de Pontevedra

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Expresión gráfica: expresión gráfica e cartografía

FB

9

1

2

Bioloxía: bioloxía vexetal

FB

6

1

1

Física: física I

FB

6

1

2

Física: física II

FB

6

1

1

Matemáticas: matemáticas e informática

FB

9

1

2

Matemáticas: ampliación de matemáticas

FB

9

1

1

Fundamentos de economía da empresa

Ob

6

1

2

Química: química

FB

9

2

1

Matemáticas: estatística

FB

6

2

2

Silvicultura

Ob

6

2

1

Edafoloxía

Ob

6

2

2

Ecoloxía forestal

Ob

6

2

1

Botánica

Ob

6

2

2

Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica

Ob

9

2

1

Electrotecnia e electrificación rural

Ob

6

2

2

Hidráulica

Ob

9

2

1

Zooloxía e entomoloxía forestal

Ob

6

3

1

Construcións forestais

Ob

6

3

2

Aproveitamentos forestais

Ob

6

3

1

Maquinaria forestal

Ob

6

3

2

Dasometría

Ob

6

3

1

Proxectos

Ob

6

3

1

Impacto ambiental

Ob

6

3

1

Lexislación e certificación forestal

Ob

6

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

4

2

Prácticas externas: prácticas en empresas

Op

6

4

2

Traballo de fin de grao

Ob

12

Intensificación: explotacións forestais

3

2

Repoboacións

Op

6

3

2

Hidroloxía forestal

Op

6

3

2

Ordenación de montes

Op

6

4

1

Planificación física e ordenación territorial

Op

6

4

2

Xestión de espazos protexidos e biodiversidade

Op

6

4

1

Xestión de caza e pesca

Op

6

4

2

Incendios forestais

Op

6

4

1

Patoloxía e pragas forestais

Op

6

4

1

Silvopascicultura

Op

6

Intensificación: industrias forestais

3

2

Tecnoloxía da madeira

Op

6

3

2

Xiloenerxética

Op

6

3

2

Xestión ambiental

Op

6

4

1

Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras

Op

6

4

2

Celulosa, pasta e papel

Op

6

4

1

Industrias de primeira transformación da madeira

Op

6

4

2

Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal

Op

6

4

1

Organización industrial e procesos na industria da madeira

Op

6

4

1

Innovación e desenvolvemento de produtos na industria da madeira

Op

6

Optativas: deberase elixir obrigatoriamente unha das dúas intensificacións ofertadas. Para obter a intensificación teranse que cursar os 54 ECTS optativos correspondentes ao itinerario da intensificación elixida e ata un máximo de 12 ECTS a escoller da intensificación non elixida.

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

Ob

Obrigatoria

Op

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias de grao
en Enxeñaría Forestal

Escola de Enxeñaría Forestal, Campus de Pontevedra

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Formación básica

60

60 formación básica

Común á rama forestal

102

102 obrigatorios

Tecnoloxía específica de explotacións forestais

54

54 optativos

Tecnoloxía específica de industrias forestais

54

54 optativos

Prácticas externas: prácticas en empresas

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

288