Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Venres, 15 de marzo de 2013 Páx. 7848

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 11 de marzo de 2013 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2013.

A Xunta de Galicia, adaptándose á forte caída de ingresos, vén realizando desde o ano 2009 un esforzo continuado de redución do gasto, concentrándose no de carácter improdutivo para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos básicos.

A capacidade de gasto, condicionada pola senda de consolidación fiscal marcada pola Unión Europea, vese fortemente minguada no orzamento 2013, xa que supón unha minoración sobre o orzamento inicial de 2012 dun 7,2 % o que obriga a complementar o axuste en gasto improdutivo e menos prioritario cun esforzo especial en materia de gasto de persoal. Este gasto resulta axustado nun primeiro momento tanto a través da redución das bolsas de incapacidade temporal como do control da taxa de reposición de efectivos, capitalizando así os aforros da Lei 1/2012, de medidas en materia de emprego público. Porén, resulta preciso recorrer a un axuste no importe das retribucións inicialmente previstas para poder atender as necesidades financeiras da Comunidade Autónoma no ano 2013.

As medidas recollidas no título II da Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para 2013 suporán un axuste retributivo para todos aqueles que perciben retribucións con cargo a recursos públicos autonómicos. Razóns de xustiza e equidade exixen que estas medidas atinxan a todos os servidores públicos autonómicos con independencia da natureza das entidades de que dependan e do seu estatuto, e sempre que o axuste se refira a conceptos retributivos sobre os que a Comunidade Autónoma poida actuar por non estaren reservados á normativa básica do Estado.

Por tanto, o axuste afectará a todo o persoal ao servizo do sector público autonómico. Cómpre salientar a diferenza do axuste que recolle a Lei de orzamentos para 2013 co realizado en 2012, tanto cuantitativo como cualitativo. Aínda que no axuste establecido na Lei 20/2012 se suprime durante o ano 2012 a paga extraordinaria do mes de decembro e a paga adicional do complemento específico ou pagas adicionais equivalentes do mes de decembro, a Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para 2013 establece a non percepción en 2013 dunha contía coincidente coas pagas adicionais do complemento específico de xuño e decembro para o persoal funcionario, e dunha porcentaxe análoga sobre as retribucións íntegras anuais para o resto do persoal do sector público autonómico.

Tres son, por tanto, as características do axuste retributivo recollido na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para 2013 que se está a concretar nesta orde:

– O seu carácter universal, ao afectar todo o persoal do sector público autonómico.

– A determinación da contía de acordo cunha porcentaxe do complemento específico anual fixado en 1 de xaneiro de 2012 para o persoal funcionario da Comunidade Autónoma, e dunha porcentaxe equivalente para o restante persoal ao servizo do sector público autonómico.

– O seu caracter progresivo, derivado das contías resultantes do cálculo anterior.

En efecto, o teor literal da Lei de orzamentos para 2013 estipula que o importe do axuste se establece como unha porcentaxe que se aplica sobre o complemento específico para o persoal funcionario. A súa contía é a equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do número un do artigo 20 da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2013.

O dito precepto establece o seguinte para este persoal:

– O importe do complemento específico anual para o ano 2013 fixado para cada posto de persoal funcionario experimentará, respecto da súa contía en 1 de xaneiro de 2012, unha redución equivalente á suma das pagas adicionais correspondentes aos meses de xuño e decembro (conforme a seguinte regra Ce2013 = Ce2012 - 0,143 x Ce2012, sendo Ce o importe do complemento específico anual sen ter en conta os axustes do RDL 20/2012).

– A devandita contía recibirase en doce pagas.

Así pois, con independencia da súa entrada en vigor, a Lei de orzamentos establece para o persoal funcionario o importe total anual do complemento específico que se percibirá en 2013, así como a súa percepción en doce pagas. Tendo en conta que as nóminas de xaneiro e febreiro se percibiron consonte o establecido na Lei de orzamentos para 2012 prorrogada, cómpre determinar na presente orde a porcentaxe de axuste nas restantes nóminas para acadar o importe máximo anual que fixa a Lei 2/2013, do 27 de febreiro.

O restante persoal ao servizo do sector público autonómico axustará as súas retribucións «nunha porcentaxe equivalente á derivada do indicado na letra d) do número un do artigo 20 para o persoal funcionario». Por tanto, o axuste para este persoal defínese segundo unha porcentaxe equivalente sobre retribucións íntegras, tratando de garantir a equidade do axuste entre todos os traballadores públicos.

Do mesmo xeito, as retribucións dos altos cargos resultan axustadas nunha porcentaxe equivalente ás anteriores, segundo concreta a Lei de orzamentos. Na medida en que este persoal non percibe contías adicionais nos meses de xuño e decembro, debe axustarse a contía mensual, tendo en conta os importes efectivamente percibidos durante o período de prórroga para chegar ao máximo anual autorizado na lei.

Proponse tamén unha táboa cos importes do axuste en termos anuais, equivalentes aos sinalados para o persoal funcionario, que tamén é aplicable ao persoal eventual que deberá aplicar o mesmo cálculo que o sinalado no parágrafo anterior.

A mesma táboa e o mesmo axuste aplicaraselle ao persoal laboral do sector público autonómico non incluído no V convenio colectivo.

Por último, o persoal estatutario do Sergas é obxecto dun axuste equivalente, tendo en conta os seus conceptos retributivos específicos.

Con base no principio de necesaria solidariedade que debe imperar nestes momentos en todos os eidos sociais e políticos e co fin de compartir o esforzo que supoñen as medidas que se establecen na Lei de orzamentos respecto ao colectivo de empregados públicos autonómicos, deben impulsarse todos os mecanismos regulamentarios e mesmo legais existentes para permitir a extensión das citadas medidas tanto a deputados como ao persoal doutros órganos estatutarios, incluído o sistema universitario, ou a réximes retributivos especiais (xustiza) aplicando, se é o caso, e cando sexa preciso, a normativa reguladora destes en materia de retribucións.

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2013.

Primeira. A contía das retribucións dos altos cargos e dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008.

1. Con efectos do 1 de marzo, a contía das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia, aprobadas no artigo 18 da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, son as que se reflicten no anexo I desta orde.

2. Con efectos económicos do 1 de marzo de 2013 os funcionarios públicos que desempeñen postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e as pagas extraordinarias correspondentes aos meses de xuño e decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

3. A contía mensual do complemento específico, co importe que se detalla no anexo IV desta orde, non experimentará ningunha modificación respecto da vixente en 31 de decembro de 2012, e percibirase en doce mensualidades.

4. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006 e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

De igual maneira e con respecto ás pagas extraordinarias deste persoal, seralles de aplicación o establecido no punto dous destas instrucións.

5. Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10.1 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, serán absorbidos por calquera mellora retributiva, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo.

Para os efectos da absorción prevista no parágrafo anterior, en ningún caso se considerarán os trienios, o complemento de produtividade, nin as gratificacións por servizos extraordinarios.

Segundo. Devindicación de retribucións

1. A diferenza, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada polo funcionario dará lugar, salvo xustificación, á correspondente dedución proporcional de haberes.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita dedución tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre número de horas que o funcionario teña obriga de cumprir, de media, cada día.

No caso de toma de posesión no primeiro destino, no de cesamento no servizo activo, no de licenzas sen dereito a retribución e, en xeral, nos supostos de dereitos económicos que normativamente deban liquidarse por días, ou con redución ou dedución proporcional de retribucións, deberá aplicarse o sistema de cálculo establecido no parágrafo anterior.

2. Cando, con suxeición á normativa vixente, o funcionario realice unha xornada inferior á normal, a contía das súas retribucións determinarase na forma prevista nas normas ditadas para a aplicación do réxime retributivo a que estea suxeito.

a) Os funcionarios que realicen unha xornada de traballo reducida, de acordo co disposto no artigo 76.g) do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, e no artigo 48.1.g) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, experimentarán a redución correspondente en cada caso, sobre a totalidade das súas retribucións básicas e complementarias, con inclusión dos trienios.

Para o cálculo do valor hora aplicable á dita redución nas pagas ordinarias, tomarase como base a totalidade das retribucións íntegras mensuais que perciba o funcionario dividida entre o número de días naturais do correspondente mes e, pola súa vez, este resultado entre número de horas que o funcionario teña a obriga de cumprir, de media, cada día.

O importe total da paga extraordinaria afectada por un período de tempo en xornada reducida será o correspondente á suma dos respectivos importes de cada un dos dous períodos, con e sen redución de xornada, dos seis meses computables nas ditas pagas, segundo o seguinte sistema de cálculo:

Para o período, ou períodos, non afectados pola redución de xornada pero incluídos nos seis meses anteriores á súa devindiación, sobre a dita devindicación cando o número de días é inferior ao do total computable nela, dividirase a contía da paga extraordinaria que, na data do 1 de xuño ou 1 de decembro, segundo os casos, se devindicaría na xornada completa por un período de seis meses, entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres días, respectivamente, multiplicando este resultado polo número de días en que se prestase servizo sen redución de xornada.

Para o período, ou períodos, afectados pola xornada reducida, aplicarase o mesmo sistema de cálculo anterior pero tomando como dividendo a citada contía reducida de forma proporcional á propia redución de xornada.

b) Aos restantes tipos de xornada reducida, se é o caso, aplicaráselles a redución de retribución establecida na súa normativa específica.

3. As retribucións básicas e complementarias que se teña dereito a percibir con carácter fixo e periodicidade mensual faranse efectivas por mensualidades completas e con referencia á situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes a que correspondan, agás nos seguintes casos, en que se liquidarán por días:

a) No mes de toma de posesión do primeiro destino na Comunidade Autónoma nun corpo ou escala, no de reingreso ao servizo activo e no de incorporación por conclusión de licenzas sen dereito a retribución.

b) No mes de iniciación de licenzas sen dereito a retribución.

c) No mes en que se cese no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, agás que sexa por motivos de falecemento, xubilación ou retiro de funcionarios suxeitos ao réxime de clases pasivas do Estado e, en xeral, a calquera réxime de pensións públicas que se devindiquen por mensualidades completas desde o primeiro día do mes seguinte ao de nacemento do dereito.

4. As pagas extraordinarias devindicaranse o primeiro día hábil dos meses de xuño e decembro e con referencia á situación e dereitos do funcionario nas ditas datas, agás nos seguintes casos:

a) Cando o tempo de servizos prestados na Administración da Comunidade Autónoma ata o día en que se devengue a paga extraordinaria non comprenda a totalidade dos seis meses inmediatos anteriores aos meses de xuño ou decembro, o importe da paga extraordinaria reducirase proporcionalmente, computando cada día de servizos prestados no importe resultante de dividir a contía da paga extraordinaria que na data do seu devengo lle correspondese por un período de seis meses entre cento oitenta e dous (cento oitenta e tres en anos bisestos) ou cento oitenta e tres, respectivamente.

b) Os funcionarios en servizo activo que se encontren desfrutando de licenzas sen dereito a retribución nas datas indicadas devindicarán a correspondente paga extraordinaria, pero a súa contía experimentará a redución proporcional prevista na alínea a) anterior.

c) No caso de cesamento no servizo activo na Comunidade Autónoma, incluído o derivado dun cambio de corpo ou escala de pertenza, a última paga extraordinaria devindicarase o día de cesamento e con referencia á situación e dereitos do funcionario na dita data pero en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, excepto que o cesamento sexa por xubilación, falecemento ou retiro dos funcionarios a que se refire o punto segundo 3 c); neste caso, os días do mes en que se produce o dito cesamento computaranse como un mes completo.

Para os efectos previstos nesta orde, o tempo de duración de licenzas sen dereito a retribución non terá a consideración de servizos efectivamente prestados.

Se o cesamento no servizo activo se produce durante o mes de decembro, a liquidación da parte proporcional da paga extraordinaria correspondente aos días transcorridos do dito mes farase de acordo coas contías das retribucións básicas vixentes nel.

O persoal que preste servizos na Comunidade Autónoma percibirá as pagas extraordinarias segundo os servizos efectivamente prestados nela, computándose para estes efectos como se todos os servizos prestados polo funcionario na Comunidade Autónoma fosen na última consellería, organismo ou centro a que estivese adscrito e en situación de activo o primeiro día hábil dos meses de xuño ou decembro.

Terceiro. Descontos

1. No ano 2013 a porcentaxe e cotización que se aplicará aos mutualistas das mutualidades xerais de funcionarios manterase no 1,69 % sobre a base de cotización establecida como haber regulador para efectos de cotización de dereitos pasivos.

No anexo VI desta orde exprésanse as cotas mensuais de cotización dos funcionarios á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e do persoal da Administración de xustiza (Muxexu), que corresponden ao tipo do 1,69 %.

2. As cotas de dereitos pasivos que os habilitados do persoal deben reter en nómina cada mes continuarán sendo do 3,86 % dos haberes reguladores pasivos establecidos para o ano 2012 incrementados no 1 por cento, de modo que para todos os funcionarios do mesmo corpo, escala, emprego ou categoría, calquera que sexa a súa antigüidade no servizo das administracións públicas, a cota supón unha cantidade única e idéntica.

Estas cantidades, en cómputo mensual, reflíctense, así mesmo, no anexo VI desta orde.

O persoal funcionario que estea suxeito ao réxime xeral da Seguridade Social continuará cotizando de acordo con este sistema.

3. As cotas de dereitos pasivos e de cotización dos mutualistas ás mutualidades xerais de funcionarios correspondentes ás pagas extraordinarias reduciranse na mesma proporción en que se minoren as ditas pagas como consecuencia de aboarse estas en contía proporcional ao tempo de servizos efectivamente prestados, calquera que sexa a data da súa devindicación.

As cotas a que se refire o parágrafo anterior, o mesmo que as correspondentes ás pagas ordinarias dos períodos de tempo en que se desfrute licenza sen dereito a retribución, non experimentarán redución na súa contía.

4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das reducións que deba experimentar a cota de dereitos pasivos nos supostos en que así proceda por xornada reducida ou a tempo parcial.

Cuarto. Outras instrucións

1. Con efectos económicos do 1 de marzo de 2013 o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único, percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contía adicional nos importes que se detallan no anexo VII.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polo respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

2. Os complementos persoais e transitorios e demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto na Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

3. Os funcionarios interinos incluídos no ámbito de aplicación do artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, percibirán as retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e as retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o que sexan nomeados, excluídas as que, se é o caso, estean vinculadas á condición de funcionario de carreira.

As pagas extraordinarias dos funcionarios interinos, aos cales resulte de aplicación o réxime retributivo do Decreto lexislativo 1/2008, terán un importe, cada unha delas, de soldo e trienios recollido no anexo II e complemento de destino mensual que perciban, e seralles de aplicación o establecido no punto dous destas instrucións.

O complemento de produtividade poderá atribuírselles, se é o caso, a funcionarios interinos a que se refire o parágrafo anterior, así como ao persoal eventual e aos funcionarios en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do dito complemento aos funcionarios de carreira que desempeñen análogos postos de traballo, agás que o dito complemento estea vinculado á condición de funcionario de carreira.

4. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, mentres non se conclúa o proceso de extinción previsto na dita lei, experimentarán respecto as que viñan percibindo en 31 de decembro de 2012 unha redución no seu importe íntegro anual, excluídos os conceptos derivados de antigüidade, en porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do número un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013 para o persoal funcionario, establecida no anexo VIII.

5. De conformidade co disposto no artigo 27.un da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 21 da dita lei, estas serán as mesmas que viñan percibindo en 31 de decembro de 2012 cunha redución no seu importe íntegro anual, excluídos os conceptos derivados de antigüidade, na porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do número un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013 para o persoal funcionario, establecida no anexo VIII.

6. Os funcionarios de carreira que cambien de posto de traballo na Comunidade Autónoma, excepto nos casos previstos na letra a) do artigo 15 da Lei 13/1988, terán dereito durante o prazo de toma de posesión á totalidade das retribucións tanto básicas como complementarias, de carácter fixo e periodicidade mensual.

Para a aplicación do disposto nesta orde, no caso de que a finalización do dito prazo se produza dentro do mesmo mes en que se efectuou o cesamento, as citadas retribucións faraas efectivas a dependencia que dilixencie o dito cesamento e, de conformidade co disposto no referido artigo 15, por mensualidade completa e de acordo coa situación e dereitos do funcionario referidos ao primeiro día hábil do mes en que se produza o cesamento. Se, polo contrario, o dito termo recaese en mes distinto ao de cesamento, as retribucións do primeiro mes faranse efectivas da forma indicada e as do segundo aboaraas a dependencia correspondente ao posto de traballo a que se accede, así mesmo por mensualidade completa e na contía correspondente ao posto en que se tomou posesión, sen prexuízo do disposto nas letras b) e c) do citado artigo 15 da Lei 13/1988.

7. Os titulares de postos de traballo que se supriman nas relacións de postos continuarán percibindo, ata que sexan nomeados para desempeñar outros postos de traballo e durante un prazo máximo de tres meses contados a partir da data en que produciu efectos económicos a citada supresión, co carácter de á conta do que lle corresponda polo novo posto de traballo, as retribucións complementarias correspondentes ao posto suprimido, sen que proceda ningún reintegro, no caso de que as cantidades percibidas á conta fosen superiores.

8. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos para os efectos do cálculo dos anticipos reintegrables a funcionarios entenderanse sempre feitas ás retribucións básicas e complementarias que estes perciban nos seus importes líquidos.

9. No caso de adscrición, durante o ano 2013, dun funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscriba, este percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que deberá autorizar a Consellería de Facenda por proposta da consellería interesada.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Consellería de Facenda poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do funcionario.

10. A provisión de postos de traballo que desempeñará o persoal funcionario ou a formalización de novos contratos de persoal laboral fixo, así como a modificación da categoría profesional destes últimos, requirirá que os ditos postos figuren detallados nas respectivas relacións de postos de traballo, e que o seu custo en cómputo anual estea dotado orzamentariamente ou, no seu defecto, o autorice a Consellería de Facenda.

En calquera caso, a provisión de postos de traballo de persoal funcionario requirirá a plena observancia do disposto na normativa vixente sobre incompatibilidades.

11. A alta en nómina do persoal laboral temporal e interino deberá contar, de ser o caso, coa autorización establecida nos artigos 34 e 35 da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

A alta en nómina do persoal laboral indefinido estará condicionada á existencia de crédito no concepto 133 e no subconcepto 160.33 en proxección anual. Estas altas deberán comunicarse con carácter mensual á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

12. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta orde entenderanse sempre feitas a retribucións íntegras, agás no previsto no punto catro número 8 dela.

13. De conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2013, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior experimentarán unha redución no seu importe íntegro anual, excluídos os conceptos derivados de antigüidade, na porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do número un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013 para o persoal funcionario, establecida no anexo VIII.

As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente. As ditas retribucións recóllense no anexo I.

14. Así mesmo, e con efectos económicos do 1 de marzo de 2013, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo X desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, e serán as que se detallan no anexo X.

15. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, aboaranse nas mesmas contías que as vixentes en 31 de decembro de 2012.

Os complementos de carreira que se perciban no ano 2013 como consecuencia de novos recoñecementos aboaranse nas seguintes contías:

Contía anual por grao: 2.880 €.

Contía anual por grao persoal de cota: 2.850 €.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2013, recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo do 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2012.

Contía anual por grao: 1.800 €.

Contía anual por grao persoal de cota: 1.781,25 €.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitaria de formación profesional) que se perciban no ano 2013, recoñecidos en anos anteriores, novos recoñecementos ou recoñecementos de novos graos en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2012, cos seguintes importes por grao e ano:

Grupo/subgrupo (Lei 7/2007)

Importe

A1

2.318,40 €

A2

1.622,40 €

C1

1.046,40 €

C2

888,00 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Lei 7/2007)

717,75 €

16. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008, para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira os seguintes importes:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2012 por complementos de carreira non experimentarán ningunha variación.

Os complementos de carreira que se perciban como consecuencia de novos recoñecementos ou recoñecemento de novos graos aboaranse na contía de 2.880 €/ano por grao.

b) O persoal diplomado sanitario percibirá como complemento de carreira no ano 2013 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2012, 1.728 €/ano por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional, percibirá como complemento de carreira, as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2012 cos seguintes importes por grao e ano:

Grupo/subgrupo (Lei 7/2007)

Importe

A1

2.275,20 €

A2

1.593,60 €

C1

1.003,20 €

C2

854,40 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Lei 7/2007)

693,00 €

17. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado por Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de de-senvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2012, cos importes que figuran no anexo XI.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase nas contías vixentes en 31 de decembro de 2012, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo XII.

18. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá ademais das retribucións recollidas no anexo X, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2012, e cos importes que figuran no anexo XIII.

Os médicos de familia, pediatras, odontólogos, diplomados en enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán como contía complementaria os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, anunciado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

19. Os médicos de urxencias hospitalarias percibirán como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2012, e cos importes que se recollen no anexo XIV.

20. As retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en enfermaría dos puntos de atención continuada, anunciado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2012, e cos importes que se recollen no anexo XV.

21. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo de PAC, serán as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2012, cos importes que se recollen no anexo XVI.

22. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota manteranse nas mesmas contías que as percibidas no mes de decembro do ano 2012. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

23. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo, trienios, nas contías recollidas para cada unha das pagas no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

24. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as vixentes en 31 de decembro de 2012, coas contías que se recollen no anexo XVII.

25. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

26. O importe da paga extraordinaria do persoal non recollido nos puntos anteriores incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

27. O persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e o persoal non recollido nos puntos anteriores experimentarán unha redución no seu importe íntegro anual, excluídos os conceptos derivados de antigüidade, na porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do número un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, para o persoal funcionario, establecida no anexo VIII.

28. O persoal eventual de gabinete experimentará unha redución no seu importe íntegro anual, excluídos os conceptos derivados de antigüidade, na porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do número un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, para o persoal funcionario, establecida no anexo IX.

29. As contías das indemnizacións por razón de servizo serán as reguladas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño, e pola Resolución do 20 de xuño de 2008 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de xuño de 2008.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2013

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO I
Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

Contía mensual soldo

Contía adicional disposición adic. décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Xuño/Decembro

Presidente

5.492,97

Conselleiros

4.819,20

Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados

4.259,30

240,97

Contía mensual soldo

Delegados no exterior da Xunta de Galicia

3.687,12

b) Consello de Contas de Galicia:

Contía mensual soldo

Conselleiro maior

5.108,46

Conselleiros

4.819,20

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo

Presidente

5.108,46

Conselleiros

4.819,20

Aos altos cargos regularizaránselles as súas retribucións no mes de decembro, ata acadar o importe que figura no artigo 18, referido a 12 mensualidades, da Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

ANEXO II

Funcionarios que desempeñan postos de traballos para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, nos termos da disposición derradeira cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

Retribucións básicas

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño e decembro

Grupo/subgrupo de clasificación

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.109,05

42,65

684,36

26,31

A2

958,98

34,77

699,38

25,35

B

838,27

30,52

724,50

26,38

C1

720,02

26,31

622,30

22,73

C2

599,25

17,90

593,79

17,73

E (Lei 30/1984)-Agrupación profesional (Lei 7/2007)

548,47

13,47

548,47

13,47

As pagas extraordinarias do mes de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 da instrución segunda desta orde.

ANEXO III

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, nos termos da disposición derradeira cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

968,75

29

868,93

28

832,40

27

795,85

26

698,20

25

619,47

24

582,92

23

546,41

22

509,84

21

473,35

20

439,70

19

417,25

18

394,79

17

372,33

16

349,93

15

327,44

14

305,01

13

282,53

12

260,07

11

237,62

10

215,19

Complemento de destino. Grupo E (agrupacións profesionais Lei 7/2007)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

341,22

14

317,85

13

294,41

12

271,01

11

247,61

10

224,24

No ámbito da docencia universitaria a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.502,11

28(A)

1.141,56

28(B)

1.043,19

26

941,28

25

841,13

24

760,99

22

620,78

20

506,96

18

460,54

16

446,87

14

426,82

12

406,80

10

386,76

Complemento específico. Grupo E (agrupacións profesionais Lei 7/2007)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

440,15

12

419,51

10

398,85

Os complementos específicos que non tivesen a súa contía relacionada neste anexo aboaranse nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2012, sen prexuízo das contías que puidesen corresponderlles en aplicación dos acordos en vigor.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20 que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores, sendo de aplicación a seguinte táboa.

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

20

500,61

16

440,52

14

420,47

ANEXO V

Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas.

1. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico.

Grupo/subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico euros/mes

Inspectores de educación

A1

26

645,07

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensinanza secundaria, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

589,28

Profesores de ensinanza secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

539,29

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

539,29

Mestres

A2

21

539,29

2. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimiladas euros/mes

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes

Director

A

634,90

520,32

B

546,86

471,00

C

495,04

340,87

D

448,15

252,03

Vicedirector

A

279,30

B

273,88

C

197,43

D

170,12

Xefe de estudos

A

279,30

181,05

B

273,88

170,12

C

197,43

164,67

D

170,12

120,99

Secretario

A

279,30

181,05

B

273,88

170,12

C

197,43

164,67

D

170,12

120,99

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

Centros de educación secundaria:

– Xefatura de departamento

66,37

– Coordinación de formación en centros de traballo

66,37

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria:

– Xefatura de departamento de orientación

66,37

Escolas de artes aplicadas:

– Coordinación de especialidade

66,37

Escolas de artes aplicadas e conservatorios de música:

– Xefatura de seminario

66,37

Centros residenciais docentes:

– Xefatura de residencias centros tipo A

279,30

– Xefatura de residencias centros tipo B

273,88

– Xefatura de residencias centros tipo C

197,43

– Director de residencias

66,37

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

66,37

Membros dos equipos de orientación específicos

279,30

Programa reforma educación primaria e secundaria:

– Coordinación técnica

546,86

– Equipos reforma

279,30

Cefores:

– Dirección

546,86

– Asesor

279,30

Asesor técnico docente

279,30

Colexios rurais agrupados:

– Director centros tipo C

340,87

– Director centros tipo D

252,03

– Xefatura de estudos e secretaría tipo C

164,67

– Restantes xefaturas de estudos e secretaría

120,99

– Profesor

66,37

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

66,37

Coordinador do equipo de normalización e dinamización lingüística

66,37

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes

Inspector xefe provincial

937,14

Inspector coordinador de sector

731,42

Inspector de Educación

701,38

3. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:

Euros/mes

1º período

59,21

2º período

76,13

3º período

101,53

4º período

143,81

5º período

42,29

4. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función de titoría e outras funcións docentes é o seguinte:

Euros/mes

Titoría e outras funcións docentes

43,62

5. Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto será, de forma acumulativa, a seguinte:

– Primeiros catro anos de permanencia: 25 %.

– Segundos catro anos de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro anos de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2012, a partir do 1 de marzo de 2013, serán as mesmas que en 31 de decembro de 2012.

ANEXO VI

Cotas mensuais de cotización á mutualidade xeral de funcionarios civís do Estado e á mutualidade xeral xudicial, correspondentes ao tipo do 1,69 por 100.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

47,74

A2

37,57

B

32,91

C1

28,86

C2

22,83

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

19,46

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no punto terceiro, número 3, de esta orde.

Cotas mensuais de dereitos pasivos dos funcionarios civís do Estado e do persoal ao servizo da Administración de xustiza, correspondentes ao 3,86 por 100 do haber regulador.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)

Cota mensual

A1

109,04

A2

85,82

B

75,14

C1

65,91

C2

52,15

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

44,46

Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no punto terceiro, número 3, desta orde.

ANEXO VII

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo mensual

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12 un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Xuño/decembro

I. Titulados superiores

1.785,87

408,94

II. Titulados de grao medio

1.491,04

331,09

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

1.252,69

337,15

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en adiante)

1.197,19

292,78

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

1.014,44

254,87

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

909,27

206,02

Complementos salariais:

Trienio

28,53 euros/mes

Especial dedicación

41,82 euros/mes

Complemento de perigosidade

78,55 euros/mes

Complemento de toxicidade

78,55 euros/mes

Complemento de penosidade

78,55 euros/mes

Complemento de dispoñibilidade horaria

392,77 euros/mes

Complemento de funcións

154,84 euros/mes

ANEXO VIII

Porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do punto un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013:

Retribucións

%

Desde

Ata

71.960,28

7,00 %

66.835,56

71.960,27

6,90 %

62.804,64

66.835,55

6,60 %

55.060,04

62.804,63

6,30 %

49.269,39

55.060,03

6,10 %

42.312,69

49.269,38

5,75 %

39.164,83

42.312,68

5,37 %

33.354,96

39.164,82

5,19 %

31.721,29

33.354,95

4,92 %

28.735,26

31.721,28

4,56 %

21.859,48

28.735,25

4,27 %

0,00

21.859,47

4,21 %

ANEXO IX

Porcentaxe equivalente á derivada da aplicación do indicado na letra d) do punto un do artigo 21 da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013:

Retribucións

%

Desde

Ata

55.060,04

6,30 %

49.269,39

55.060,03

6,10 %

42.312,69

49.269,38

5,75 %

39.164,83

42.312,68

5,37 %

33.354,96

39.164,82

5,19 %

31.721,29

33.354,95

4,92 %

28.735,26

31.721,28

4,56 %

21.859,48

28.735,25

4,27 %

0,00

21.859,47

4,21 %

ANEXO X

CATEGORÍA

GRUPO

NIVEL

SOLDO

COMPL. DESTINO

COMPL. ESPECÍFICO

PRODUTIVIDADE

P.R.D.

COMPL. DE GRAO

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-02

DIR. XERENTE A.E.

A1

29

1.109,05

868,93

2.086,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-03

DIR. XERENTE A.E.

A1

29

1.109,05

868,93

1.728,80

0,00

0,00

0,00

D-A1-05

DIR. XERENTE A.E.

A1

29

1.109,05

868,93

945,00

0,00

0,00

0,00

D-A1-07

DIR. MÉDICO/A A.E.

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-08

DIR. MÉDICO/A A.E.

A1

28

1.109,05

832,40

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-10

DIR. MÉDICO/A A.E.

A1

28

1.109,05

832,40

898,61

0,00

0,00

0,00

D-A1-12

DIR. XESTIÓN ATENC. ESP.

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-13

DIR. XESTIÓN A.E.

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-15

DIR. XESTIÓN A.E.

A1

27

1.109,05

795,85

898,61

0,00

0,00

0,00

D-A1-17

SUBDIR. MÉDICO/A A.E.

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-18

SUBDIR. MÉDICO/A A.E.

A1

27

1.109,05

795,85

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A1-20

SUBDIR. XESTIÓN A.E.

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-21

SUBDIR. XESTIÓN A.E.

A1

26

1.109,05

698,20

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A1-23

DIR. XERENTE A.P.

A1

29

1.109,05

868,93

1.361,20

0,00

0,00

0,00

D-A1-26

DIR. ASISTENCIAL A.P.

A1

28

1.109,05

832,40

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A1-27

DIR. MÉDICO/A A.P.

A1

28

1.109,05

832,40

898,61

0,00

0,00

0,00

D-A1-29

DIR. XESTIÓN E SERVIZOS XERAIS AT. PRIM

A1

27

1.109,05

795,85

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A1-32

XERENTE/A XERAL

A1

29

1.109,05

868,93

2.086,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-33

DIR. OPERATIVO/A

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-34

DIR. RR.HH. E RR.LL.

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-35

DIR. RR.EE. E SS.XX.

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-36

DIR. ORGANIZACIÓN E SISTEMAS

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-37

DIR. DE CENTRO

A1

29

1.109,05

868,93

1.816,52

0,00

0,00

0,00

D-A1-38

SUBDIR. OPERATIVO/A A.E.

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-39

SUBDIR. XESTIÓN A.P.

A1

26

1.109,05

698,20

646,63

0,00

0,00

0,00

D-A1-40

SUBDIR. MÉDICO/A A.P.

A1

27

1.109,05

795,85

646,63

0,00

0,00

0,00

D-A1-41

DIR. MÉDICO/A AT. CONTINUADA DE A.P.

A1

28

1.109,05

832,40

898,61

0,00

0,00

0,00

D-A1-42

SUBDIR. RR.EE. E SERV. XERAIS

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-43

SUBDIR. RR.HH. E RR.LL.

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-44

DIR. ASISTENCIAL A.E.

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-45

SUBDIR. CENTRO A.E.

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-46

DIR. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN CLÍNICA

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-47

DIR. MÉDICO

A1

29

1.109,05

868,93

1.816,52

0,00

0,00

0,00

D-A1-48

DIR. ASISTENCIAL H. ABENTE Y LAGO

A1

29

1.109,05

868,93

1.816,52

0,00

0,00

0,00

D-A1-49

SUBDIR. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-50

DIR. XESTIÓN ECONÓMICA E SS.XX.

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-51

DIR. ÁREA SANITARIA

A1

29

1.109,05

868,93

2.086,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-52

DIR. XERENTE DE PROCESOS

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

D-A1-53

DIR. DE PROCESOS

A1

29

1.109,05

868,93

1.816,52

0,00

0,00

0,00

D-A1-54

SUBDIR. DE PROCESOS

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-55

SUBDIR. DE XESTIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

D-A1-56

DIR. ASISTENCIAL 061

A1

28

1.109,05

832,40

2.387,52

0,00

0,00

0,00

D-A1-57

DIR. XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.109,05

795,85

1.989,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-58

DIR. COORDINACIÓN 061

A1

28

1.109,05

832,40

2.386,35

0,00

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A 061

A1

29

1.109,05

868,93

2.553,50

0,00

0,00

0,00

D-A1-60

DIR. DA FEGAS

A1

29

1.109,05

868,93

1.903,00

0,00

0,00

0,00

D-A1-61

DIR. TÉCNICO DO CTG

A1

29

1.109,05

868,93

1.988,32

0,00

0,00

0,00

D-A1-62

DIR. XESTIÓN DO CTG

A1

27

1.109,05

795,85

1.702,16

0,00

0,00

0,00

D-A2-01

DIR. ENFERMARÍA A.E.

A2

26

958,98

698,20

1.548,53

0,00

0,00

0,00

D-A2-02

DIR. ENFERMARÍA A.E.

A2

26

958,98

698,20

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A2-04

DIR. ENFERMARÍA A.E.

A2

26

958,98

698,20

567,99

0,00

0,00

0,00

D-A2-06

SUBDIR. ENFERMARÍA A.E.

A2

25

958,98

619,47

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A2-07

SUBDIR. ENFERMARÍA A.E.

A2

25

958,98

619,47

733,30

0,00

0,00

0,00

D-A2-09

DIR. ENFERMARÍA A.P.

A2

26

958,98

698,20

733,30

0,00

0,00

0,00

D-A2-12

SUBDIR. OPERATIVO/A A.E.

A2

25

958,98

619,47

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A2-13

SUBDIR. ENFERMARÍA A.P.

A2

25

958,98

619,47

567,99

0,00

0,00

0,00

D-A2-14

DIR. PROCESOS ENFERMARÍA

A2

26

958,98

698,20

1.548,53

0,00

0,00

0,00

D-A2-15

SUBDIR. PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

25

958,98

619,47

1.245,24

0,00

0,00

0,00

D-A2-16

SUBDIR. OPERATIVO/A A.E.

A2

25

958,98

619,47

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.109,05

868,93

2.086,50

0,00

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.109,05

832,40

1.938,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.109,05

795,85

1.938,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.109,05

832,40

1.853,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.109,05

832,40

1.853,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS DE SOPORTE

A1

28

1.109,05

832,40

1.853,05

0,00

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A ASISTENCIAL ÁREA MÉDICA

A1

27

1.109,05

795,85

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.109,05

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO

A1

27

1.109,05

795,85

1.018,08

0,00

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

996,26

0,00

0,00

0,00

DA-A2-13

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS DE ENFERMARÍA

A2

26

958,98

698,20

1.548,53

0,00

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A ASISTENCIAL ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

958,98

619,47

1.245,24

0,00

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

958,98

619,47

646,72

0,00

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

958,98

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

958,98

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

958,98

698,20

1.635,22

0,00

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

958,98

698,20

996,26

0,00

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN Ó PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

958,98

698,20

1.548,53

0,00

0,00

0,00

PERSOAL SANITARIO EN FORMACIÓN

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

88,26

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

198,58

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

308,91

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.103,24

0,00

0,00

0,00

0,00

419,23

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

936,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

936,31

0,00

0,00

0,00

0,00

74,90

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.109,05

698,20

704,31

174,09

0,00

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.109,05

582,92

579,52

156,67

0,00

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.109,05

546,41

472,12

147,96

0,00

0,00

N-A1-05

GRUPO TCO. FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A1-09

TCO. SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.109,05

546,41

440,92

147,96

0,00

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

958,98

698,20

704,31

212,81

0,00

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

958,98

582,92

579,52

195,41

0,00

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL (HOSPITAL)

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

958,98

473,35

444,34

126,72

0,00

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

958,98

473,35

392,33

126,72

0,00

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

958,98

473,35

236,37

117,50

0,00

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

280,54

0,00

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

280,54

0,00

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

280,54

0,00

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

207,24

0,00

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

207,24

0,00

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

207,24

0,00

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

170,56

0,00

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

170,56

0,00

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

170,56

0,00

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

958,98

473,35

0,00

133,91

0,00

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

958,98

473,35

0,00

133,91

0,00

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

958,98

473,35

0,00

133,91

0,00

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

958,98

509,84

0,00

(*)

0,00

0,00

N-AP-01

AUX. AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

548,47

317,85

356,78

94,24

0,00

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

548,47

317,85

283,52

94,24

0,00

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

548,47

317,85

231,81

94,24

0,00

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

548,47

317,85

245,48

94,24

0,00

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

548,47

341,22

279,42

86,69

0,00

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

548,47

294,41

290,44

134,65

0,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

548,47

294,41

209,09

94,24

0,00

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

720,02

582,92

510,89

195,41

0,00

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

720,02

439,70

344,52

130,57

0,00

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

720,02

417,25

297,55

104,46

0,00

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTVA.

C1

18

720,02

394,79

158,94

104,46

0,00

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

720,02

394,79

321,42

130,57

0,00

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

720,02

394,79

158,94

156,67

0,00

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

720,02

394,79

234,32

104,46

0,00

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

720,02

394,79

314,91

130,57

0,00

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

720,02

394,79

158,94

104,46

0,00

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

720,02

582,92

510,89

195,41

0,00

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

720,02

439,70

330,90

130,57

0,00

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

599,25

439,70

323,39

130,57

0,00

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

599,25

417,25

295,91

156,67

0,00

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

599,25

417,25

259,38

95,74

0,00

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

599,25

394,79

300,26

130,57

0,00

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

599,25

394,79

300,26

130,57

0,00

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

599,25

372,33

264,49

156,67

0,00

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

599,25

349,93

192,69

95,74

0,00

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

599,25

349,93

219,72

95,74

0,00

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

599,25

349,93

215,43

95,74

0,00

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

599,25

349,93

252,31

95,74

0,00

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

599,25

349,93

237,59

95,74

0,00

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

N-C2-23

OPERADOR/A MÁQUINA IMPRESORA

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

599,25

394,79

245,79

130,57

0,00

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

599,25

349,93

192,69

95,74

0,00

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

599,25

349,93

282,90

95,74

0,00

0,00

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DIR. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

958,98

582,92

460,33

156,67

0,00

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

958,98

582,92

517,26

156,67

0,00

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

958,98

546,41

438,70

152,31

0,00

0,00

S-A2-09

ENFERMEIRO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A2

22

958,98

509,84

263,86

134,91

0,00

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

958,98

546,41

408,35

152,31

0,00

0,00

S-A2-11

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.P.

A2

23

958,98

546,41

370,41

152,31

0,00

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

958,98

546,41

262,44

147,96

0,00

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

958,98

546,41

408,35

156,67

0,00

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

958,98

509,84

263,86

134,91

0,00

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

958,98

509,84

235,33

172,85

0,00

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

958,98

509,84

253,90

152,31

0,00

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

958,98

509,84

179,66

134,91

0,00

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

958,98

509,84

192,79

134,91

0,00

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

958,98

546,41

252,86

104,55

0,00

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

958,98

546,41

359,07

144,14

0,00

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

958,98

546,41

468,94

144,14

0,00

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

958,98

509,84

273,28

134,91

0,00

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

958,98

509,84

252,86

155,32

0,00

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

958,98

546,41

262,44

147,96

0,00

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

334,86

0,00

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

334,86

0,00

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

334,86

0,00

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

261,54

0,00

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

261,54

0,00

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

261,54

0,00

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

224,88

0,00

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

224,88

0,00

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

224,88

0,00

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

958,98

509,84

0,00

188,22

0,00

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

188,22

0,00

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

958,98

509,84

0,00

188,22

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

958,98

546,41

155,98

43,53

0,00

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

958,98

546,41

0,00

(**)

0,00

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URX.EXTRAHOSPITAL. E2

A2

22

958,98

509,84

0,00

43,53

0,00

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

958,98

546,41

262,44

147,96

0,00

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

958,98

509,84

259,77

193,79

0,00

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

958,98

509,84

435,65

193,79

0,00

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE DO CTG

A2

22

958,98

509,84

272,66

134,91

0,00

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

958,98

509,84

259,77

193,79

0,00

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A NOVO MODELO PAC

A2

22

958,98

509,84

263,87

43,53

0,00

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

958,98

509,84

253,90

134,91

0,00

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

720,02

394,79

166,64

104,46

0,00

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

720,02

417,25

166,64

155,16

0,00

0,00

S-C2-01

TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO. ESPECIALISTA

C2

18

599,25

394,79

163,81

95,74

0,00

0,00

S-C2-02

TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

S-C2-03

TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

S-C2-04

TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

S-C2-05

TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

599,25

349,93

159,74

95,74

0,00

0,00

S-C2-06

TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

599,25

372,33

180,34

146,53

0,00

0,00

S-C2-08

TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

599,25

349,93

180,34

95,74

0,00

0,00

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-03

XEFE/A DEPARTAMENTO

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.344,60

85,64

0,00

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C. E.

A1

28

1.109,05

832,40

953,25

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C. E.

A1

28

1.109,05

832,40

0,00

1.226,28

85,64

0,00

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

963,80

84,05

0,00

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

963,80

84,05

0,00

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C. E.

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

963,80

84,05

0,00

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C. E.

A1

26

1.109,05

698,20

0,00

963,80

84,05

0,00

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C. E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C. E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

685,74

80,05

0,00

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

685,74

80,05

0,00

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA SEN C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

685,74

80,05

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A XERAL A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.109,05

698,20

866,58

274,17

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-260

MÉDICO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.109,05

698,20

1.529,53

274,17

0,00

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.109,05

698,20

1.827,55

274,17

0,00

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.109,05

582,92

1.136,33

274,17

0,00

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.109,05

582,92

1.434,36

274,17

0,00

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SA DO 061

A1

26

1.109,05

698,20

2.031,91

274,17

0,00

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.109,05

698,20

1.367,15

274,17

0,00

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.109,05

582,92

700,62

274,17

0,00

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

80,05

0,00

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

495,52

80,05

0,00

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.109,05

582,92

0,00

495,52

80,05

0,00

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

685,74

80,05

0,00

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

80,05

0,00

SF-A1-95

MÉDICO/A NOVO MODELO PAC CON C.E.

A1

24

1.109,05

582,92

779,94

274,17

0,00

0,00

ANEXO XI

P.R.D. Quendas.

Grupo/subgrupo Lei 7/2007 

Quenda rot. simple

Quenda rot. completa

A2

26,56 €/mes

53,12 €/mes

C1

20,85 €/mes

41,73 €/mes

C2

18,98 €/mes

37,95 €/mes

A. prof.

15,66 €/mes

31,30 €/mes

ANEXO XII

Código

Denominación

Quenda

P.R.D.

S-A2-25

Enfermeiro/a consulta ext. hospital

R. simple

26,56 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a consulta II.AA.

R. simple

26,56 €/mes

ANEXO XIII

Modalidade

Factores

Médico xeral

Pediatra

Odontólogo

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente social

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Ordinaria

0,300599 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

73,32 euros/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

219,97 euros/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

293,29 euros/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

366,60 euros/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

146,65 euros/mes

146,65 euros/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

183,30 euros/mes

183,30 euros/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

219,97 euros/mes

219,97 euros/mes

 

B

 

 

Ordinaria

0,300599 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

146,65 euros/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

183,30 euros/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

219,97 euros/mes

 

 

C

 

0,109949 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

(Dif. con 1.050x0,300599 euros/mes/aseg.)

 

 

 

 

E

 

 

 

 

I

40 % da mod. A

153,65 euros/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

286,92 euros/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

361,58 euros/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

36,66 euros/mes

65,99 euros/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

73,32 euros/mes

102,65 euros/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

146,65 euros/mes

175,97 euros/mes

F

146,65 euros/mes

146,65 euros/mes

 

73,32 euros/mes

 

 

G

 

219,97 euros/mes

 

 

109,99 euros/mes

 

 

 

H

 

 

Xefe unidade

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

 

 

 

 

Xefe servizo

219,97 euros/mes

219,97 euros/mes

219,97 euros/mes

 

 

 

Coord. de área

183,30 euros/mes

183,30 euros/mes

183,30 euros/mes

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

73,32 euros/mes

Coord. de servizo

 

 

 

109,99 euros/mes

109,99 euros/mes

 

I

 

219,97 euros/mes

86,84 euros/mes

 

 

 

J

 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e no acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, anunciado pola Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XIV

Retribucións complementarias dos médicos de urxencias hospitalarias:

Traballo a quendas

72,26 €/mes

Nocturnidade

4,77 €/hora

Festividade

11,36 €/hora

Xornada complementaria

26,06 €/hora

Atención urxente

158,00 €/mes

ANEXO XV

Retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada:

Nocturnidade

3,82 €/hora

Festividade

9,08 €/hora

Xornada complementaria

24,04 €/hora

ANEXO XVI

Retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada:

Nocturnidade

2,44 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

7,30 €/hora

Festividade

7,30 €/hora

Xornada complementaria

15,74 €/hora

ANEXO XVII
(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros

euros/hora

Presenza física

17 horas

379,95

22,35

Presenza física

24 horas

536,40

22,35

Localizada

17 horas

189,72

11,16

Localizada

24 horas

267,84

11,16

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros/mes

Presenza física

67 horas/mes

665,39

Localizada

134 horas/mes

665,39

Atención continuada urxencias extrahospitalarias:

Modalidade prest. de servizo

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

 

22,35

Localizada persoal facultativo

11,16

Presenza física enfermeiro/a

17,78

Localizada enfermeiro/a

8,89

Atención continuada residentes en formación.

Residentes licenciados:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros

Presenza física:

 

 

Primeiro ano

Hora garda

12,33

17 horas

209,61

24 horas

295,92

Segundo ano

Hora garda

14,10

17 horas

239,70

24 horas

338,40

Terceiro ano

Hora garda

15,87

17 horas

269,79

24 horas

380,88

Cuarto e quinto ano

Hora garda

17,57

17 horas

298,69

24 horas

421,68

Residentes diplomados:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros.

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

10,05

17 horas

170,85

24 horas

241,20

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

11,10

17 horas

188,70

24 horas

266,40

Atención continuada persoal non facultativo:

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo Lei 7/2007

Valor módulo euros

Euros/

hora

A: serv. noite (10 horas)

A2

38,20

3,82

A: serv. noite (10 horas)

C1

31,10

3,11

A: serv. noite (10 horas)

C2 e A. prof.

27,30

2,73

B: serv. domingos e festivos( 7 horas)

A2

63,84

9,12

B: serv. domingos e festivos ( 7 horas)

C1

50,12

7,16

B: serv. domingos e festivos ( 7 horas)

C2 e A. prof.

45,50

6,50

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

63,80

6,38

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

50,20

5,02

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e A. prof.

45,50

4,55

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas de atención especializada:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo

importe euros

Presenza física

4 horas

158,18