Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 10 de abril de 2013 Páx. 10767

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se anuncia a licitación, por procedemento aberto, para a contratación do servizo de transporte do persoal sanitario dos puntos de atención continuada de Ferrol, Fene e Narón (AB-ASF1-13-001).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención de información.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Subministracións (Unidade de Contratación).

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol. Servizo de Subministracións.

2. Domicilio: avenida da Residencia, s/n.

3. Localidade e código postal: 15405 Ferrol.

4. Teléfono: 981 33 67 62 e 981 33 45 14.

5. Telefax: 981 33 45 51.

6. Correo electrónico: contratación.subministracións.asf@sergas.es

7 Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8. Data límite de obtención de documentos e información: poderanse recoller ata o último día de presentación de ofertas, todos os días laborables das 9.00 ás 14.00 horas, agás sábados.

d) Número de expediente: AB-ASF1-13-001.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de transporte do persoal sanitario dos puntos de atención continuada de Ferrol, Fene e Narón.

c) División por lotes e número de lotes (número de unidades): tres lotes.

Lote 1: Punto de Atención Continuada de Ferrol.

Lote 2: Punto de Atención Continuada de Fene.

Lote 3: Punto de Atención Continuada de Narón.

d) Lugar de execución/entrega: véxanse os pregos.

e) Prazo de execución/entrega: 12 meses.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): non.

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 60140000-1.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación, de ser o caso:

Oferta económica: ata 55 puntos.

Calidade do servizo: ata 45 puntos.

4. Orzamento base de licitación.

a) Importe sen IVE: 85.205,66 €.

b) Importe con IVE: 93.726,23 €.

5. Garantías exixidas.

a) Provisional: non.

b) Definitiva: 5 % do importe de adxudicación sen IVE.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación, de ser o caso: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: véxanse os pregos.

c) Outros requisitos específicos: véxanse os pregos.

d) Contratos reservados: non.

7. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do décimo quinto día natural contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Rexistro Xeral da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.

2. Domicilio: avenida da Residencia, s/n.

3. Localidade e código postal: 15405 Ferrol.

d) Admisión de variantes: non se admiten.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses desde a data de apertura das proposicións.

8. Apertura das ofertas.

a) A data, a hora e o lugar de celebración das mesas de apertura dos sobres B e C publicaranse no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade: serán por conta do/s adxudicatario/s.

10. Outras informacións: portal informático ou páxina web onde figuran as informacións relativas á convocatoria ou onde se poden obter os pregos, perfil do contratante:
www.sergas.es

Ferrol, 7 de marzo de 2013

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol