Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Luns, 3 de xuño de 2013 Páx. 19799

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

ORDE do 28 de maio de 2013 pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia.

A prestación ortoprotésica, consistente na utilización de produtos sanitarios, implantables ou non, cuxa finalidade é substituír total ou parcialmente unha estrutura corporal, ou ben modificar, corrixir ou facilitar a súa función, figura recollida no artigo 108 do texto refundido da Lei xeral da seguridade social, aprobado mediante o Decreto 2065/1974, do 30 de maio, como unha obriga da Administración, constituíndo unha das prestacións do Sistema Nacional de Saúde.

Estes produtos serán dispensados a través dos establecementos sanitarios (ortopedias, ópticas e centros audiolóxicos) da Comunidade Autónoma de Galicia, que deberán reunir os requisitos que en cada momento estableza a Administración sanitaria, a fin de que se salvagarde unha correcta elaboración e adecuación da prestación prescrita ao paciente, segundo a lexislación vixente que lles resulte de aplicación.

A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, refírese no seu artigo 55 a esta prestación, dispoñendo que será facilitada polos servizos de saúde ou dará lugar, se é o caso, ás correspondentes axudas económicas.

Os artigos 7, 8, 8 bis, ter e quarter da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, recollen, respectivamente, o catálogo das prestacións sanitarias e a carteira común de servizos que se articulará en básica, suplementaria (na que se atopa a prestación ortoprotésica, entre outras) e de servizos accesorios. Pola súa banda, o artigo 8 quinquies da devandita lei (engadido polo Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril), habilita ás comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias, a aprobar as súas respectivas carteiras de servizos, que incluirán, cando menos, a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde, a cal debe garantirse a todas as persoas usuarias.

O Real decreto 1506/2012, do 2 de novembro, regula a carteira común suplementaria de prestación ortoprotésica do Sistema Nacional de Saúde e fixa as bases para o establecemento dos importes máximos de financiamento en prestación ortoprotésica, correspondendo ás administracións sanitarias competentes na xestión da prestación ortoprotésica determinar o procedemento de elaboración dos correspondentes catálogos de material ortoprotésico, así como as condicións de acceso, prescrición, xestión, aplicación do catálogo e, se procede, de recuperación dos artigos, tendo en conta o disposto no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos sanitarios, así como o establecido na normativa vixente de aplicación.

O citado Real decreto 1506/2012, en vigor dende o 4 de novembro de 2012, veu derrogar os aspectos referentes á achega das persoas usuarias recollidos no anexo VI do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, relativo á carteira de servizos comúns de prestación ortoprotésica. En tanto, e mentres non se establezan os importes máximos de financiación e os límites de achega mediante orde ministerial, as comunidades autónomas poderán continuar aplicando a súa normativa específica sobre prestación ortoprotésica e seleccionando nos seus catálogos os produtos que consideren máis convenientes, dentro do marco do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, de xeito que a achega das persoas usuarias para os ditos produtos continuará a ser a sinalada no anexo VI do citado real decreto.

Esta nova situación fai necesario proceder á derrogación da vixente Orde da Consellería de Sanidade do 21 de novembro de 2002, pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia, e aprobación dunha nova disposición que modifique e adapte o catálogo de material ortoprotésico ao novo marco normativo estatal, con base no disposto no artigo 55 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

Así as cousas, tendo en conta a experiencia dos últimos anos en relación coa prestación ortoprotésica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e respondendo á vontade de continuidade na racionalización de devandita prestación, co obxectivo de acadar un adecuado nivel de eficiencia desta, garantindo, así mesmo, a calidade dos produtos prescritos, xorde a necesidade de adecuar as medidas de xestión e control da prestación que substitúan, adapten e melloren as existentes.

En consecuencia, en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6º e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

O obxecto desta orde é:

1. Aprobar o Catálogo Xeral do Material Ortoprotésico que figura como anexo I á presente orde. Este catálogo será de aplicación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e contén aqueles produtos sanitarios suxeitos a financiamento polo Servizo Galego de Saúde ás persoas con dereito a cobertura sanitaria dentro do Sistema Nacional da Saúde.

a) Regular as condicións para a prescrición e dispensación da prestación ortoprotésica dos produtos recollidos nos puntos 7, 8, 9, e 10 do anexo VI do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización.

2. Mediante a aprobación do dito catálogo, fíxase para cada produto a contía máxima, IVE excluído, a financiar polo Servizo Galego de Saúde da que se descontará, se é o caso, a achega dos beneficiarios da prestación, segundo o establecido polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. Así mesmo, será obxecto de financiamento polo Servizo Galego de Saúde o IVE do produto que en cada caso corresponda. Tamén se engade no catálogo un anexo específico para recambios de implantes cocleares, segundo o establecido normativamente.

Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta orde os implantes cirúrxicos, que se continuarán facilitando por parte dos hospitais con cargo aos seus propios orzamentos.

Artigo 2. Prescrición

1. A prescrición dos produtos contidos no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico será efectuada, en todos os casos, polos/as facultativos/as especialistas da rede propia do Servizo Galego de Saúde ou dos hospitais vinculados ao Servizo Galego de Saúde mediante concerto. A prescrición en centros concertados, en todos os casos, realizarase cando a especialidade que corresponda ao problema de saúde que orixina a prestación estea concertada polo Servizo Galego de Saúde nese centro.

A dita prescrición será realizada polos/as facultativos/as especialistas na materia clínica correspondente que xustifique a indicación, segundo os criterios de prescrición recollidos no anexo II desta orde, e adaptarase á lista de produtos ortoprótesicos que integran o catálogo. Incluirá, así mesmo, de forma obrigada, a descrición e código do produto do que se trate. En caso da non correspondencia entre a descrición do produto e o seu código, prevalecerá a descrición do produto.

2. Cando exista un cambio na situación clínica do/a paciente que, a xuízo do/a facultativo/a especialista na materia clínica correspondente, xustifique a modificación da prescrición, o novo produto, así como os seus recambios nos casos nos que comprobe unha deterioración que impida unha utilización normal do produto, que non sexa debida á mala utilización por parte da persoa usuaria, entenderanse tamén incluídos dentro desta prestación. No caso de que a idade do/a paciente sexa inferior a 18 anos, realizaranse os recambios, logo de informe do/a facultativo/a especialista na materia clínica que corresponda, que xustifique a renovación por cambios de crecemento, ou por cambios morfolóxicos derivados da evolución da patoloxía.

3. Financiaranse tamén as reparacións dos produtos ortoprotésicos prescritos, sempre que esta non sexa consecuencia de defectos imputables aos elementos, ao proceso de elaboración ou ao de adaptación do produto que deban ser cubertos pola garantía, o seu orzamento non supere en ningún caso o 30 % do prezo do produto e sexan previamente autorizadas pola unidade da prestación ortoprotésica que corresponda.

Durante o período de garantía serán por conta do establecemento todas as operacións e gastos ocasionados polos recambios e reparacións de compoñentes ou produtos deteriorados por defectos imputables aos seus elementos, ao proceso de elaboración ou de adaptación.

4. A prescrición dos produtos ortoprotésicos realizarase utilizando a prescrición electrónica no aplicativo correspondente.

As follas de prescrición terán unha validez de 30 días naturais para a súa recepción polos establecementos de ortopedia, contados a partir da data de prescrición, ou de 45 días naturais contados a partir da data da resolución da Comisión, nos supostos recollidos no artigo 7 da presente orde. Transcorridos os ditos prazos, as follas de prescrición quedarán sen efecto.

Para a prescrición de cadeiras de rodas posicionadoras, cadeiras de rodas eléctricas, cascos craneais e próteses mioeléctricas o especialista prescritor cubrirá o protocolo correspondente que se teña establecido para o efecto. Así mesmo, o persoal sanitario comprobará que os produtos de fabricación a medida, as cadeiras de rodas eléctricas e as cadeiras de rodas posicionadoras se axustan ás indicacións do/a facultativo/a prescritor/a, e se adaptan perfectamente ao/á paciente, e dará a súa conformidade asinando o visto e prace que figura na folla de prescrición descrita.

Os/as facultativos/as prescritores deberán consignar a orixe da continxencia, por se houber unha terceira persoa obrigada ao pagamento.

Artigo 3. Dispensación

Os produtos identificados no Catálogo Xeral do Material Ortoprotésico contido no anexo I desta orde unicamente poderán ser dispensados polos establecementos sanitarios debidamente autorizados. Para realizar a dispensación dos produtos identificados no catálogo xeral cun F, os establecementos sanitarios deberán estar autorizados para fabricación e dispensación destes.

A Administración sanitaria determinará os documentos que deban ser entregados en cada caso á persoa usuaria dun destes produtos sanitarios, tales como o certificado de garantía, ficha técnica, e folla informativa coas recomendacións precisas para a mellor conservación do mesmo en condicións de utilización normal e as advertencias para evitar o seu mal uso.

Artigo 4. Tramitación

O procedemento da prestación ortoprotésica, polo que respecta á súa tramitación administrativa, financiamento e concesión, adaptarase aos seguintes criterios:

1. Será requisito indispensable para a prestación de material ortoprotésico que os establecementos sanitarios e/ou as súas asociacións legalmente constituídos soliciten e subscriban un acordo de colaboración co Servizo Galego de Saúde. Os establecementos sanitarios asinantes do acordo non poderán cobrar á persoa usuaria unha cantidade superior á establecida no catálogo, salvo que solicite a mellora da prestación.

2. A modalidade de pagamento será a de reintegro de gastos. A cantidade que se vai reintegrar será como máximo a establecida como prezo do produto ortoprotésico prescrito, máis o IVE correspondente, que figura no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico, descontando, se é o caso, a achega da persoa usuaria segundo o establecido normativamente polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. Nos casos de cesión de créditos (endoso das facturas) entre a persoa usuaria e o establecemento sanitario, será este o que realice todos os trámites do reintegro de gastos.

3. A persoa usuaria poderá solicitar ao establecemento sanitario, coa autorización da Unidade de Xestión da Prestación Ortoprotésica, a dispensación dun artigo que, polas súas características técnicas, mellore o establecido no catálogo. Neste caso a diferenza entre o prezo establecido no catálogo e o prezo do artigo elixido será por conta da persoa usuaria.

4. A cantidade fixada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade como achega da persoa usuaria non será reembolsable ao/á paciente.

5. Cando existan razóns de interese xeral debidamente xustificadas, a adquisición de material ortoprotésico poderase realizar por concurso público, para aqueles produtos que determine a Administración Sanitaria e logo de informe da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5. Cadeiras de rodas e outros produtos recuperables

As cadeiras de rodas teñen o carácter de recuperables para a súa posible reutilización por outros/as pacientes, polo que poderán ser devoltas ao Servizo Galego de Saúde unha vez finalizado o seu uso. Para tal efecto, as persoas usuarias desta prestación asumirán por escrito un compromiso para facer efectiva tal devolución, quedando condicionado o reintegro da achega efectuada á devolución do material en bo estado de uso.

O Servizo Galego de Saúde poderá establecer o carácter de recuperable doutros artigos, cando, tras o informe da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia, así se considere.

Artigo 6. Dereitos e obrigacións das persoas beneficiarias

1. Son dereitos das persoas beneficiarias das prestacións ortoprotésicas:

a) Liberdade de elección de entre os establecementos sanitarios dispensadores conveniados, segundo os criterios de planificación establecidos polo Servizo Galego de Saúde.

b) Renovación da prestación, se procede.

c) Acudir, en caso de desconformidade coa prestación, á Unidade de Xestión da Prestación Ortoprotésica correspondente, así como presentar, se é o caso, reclamación ante a Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Exixir durante o período de garantía, sen custo ningún para o/a paciente, os recambios e as reparacións dos compoñentes ou produtos deteriorados por defectos imputables aos seus elementos, ao proceso de elaboración ou ao de adaptación.

e) Recibir por parte do establecemento dispensador do produto prescrito, certificado de garantía, ficha técnica, e folla informativa coas recomendacións precisas para a mellor conservación deste en condicións de utilización normal e as advertencias para evitar o seu mal uso.

2. Serán obrigacións das persoas beneficiarias:

a) Cumprir as instrucións do/a facultativo/a especialista prescritor/a.

b) Facer bo uso e conservación da prestación dispensada.

c) Facer efectiva a devolución dos produtos sanitarios recuperables, de conformidade co disposto no artigo 5 desta orde.

Artigo 7. Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia

1. A Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia, en coordinación co órgano competente en materia de seguimento e control da prestación ortoprotésica, é o órgano responsable de realizar adecuadamente o seguimento da prestación ortoprotésica.

2. A súa composición será a seguinte:

a) Presidencia: a persoa titular da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

b) Vicepresidencia: a persoa titular da Subdirección Xeral de Planificación e Programación Asistencial do Servizo Galego de Saúde.

c) Vogais:

– A persoa titular do Servizo de Concertos da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria.

– Un/unha representante da Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios. do Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade.

– Dous/dúas facultativos/as especialistas en Rehabilitación e Medicina Física, designados/as pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

– Un/unha facultativo/a especialista en Traumatoloxía e Cirurxía Ortopédica, designado/a pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

– Un/unha facultativo/a especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, designado/a pola Dirección de Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

Os/as vogais facultativos/as especialistas poderán ser renovados/as pola presidencia da Comisión, cando así o considere.

3. Actuará como secretario/a, con voz e sen voto, un/unha funcionario/a designado/a pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

Cando a Comisión o estime oportuno, poderá convocar ás súas reunións ata un máximo de tres expertos/as, que actuarán con voz pero sen voto, entre os/as profesionais dos/as que se considere necesaria a súa intervención.

4. A Comisión reunirase como mínimo unha vez cada dous meses.

5. As funcións da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica serán as seguintes:

a) Efectuar as propostas de inclusións e exclusións do catálogo vixente.

b) Propor as modificacións normativas que procedan en cada momento.

c) Autorizar expresamente a prescrición e adquisición de calquera material ortoprotésico non incluído no catálogo que se aproba nesta orde, así como a dos produtos que, estando incluídos no catálogo, precisan autorización previa da Comisión Central.

d) Informar do carácter de recuperable doutros artigos, para os efectos do previsto no artigo 5 desta orde.

e) Emitir informe con respecto aos procedementos de contratación para adquisición de material ortoprotésico.

f) Emitir informe preceptivo respecto do contido dos catálogos de próteses cirúrxicas fixas e ortopédicas permanentes ou temporais.

g) Facer a proposta de actualización das contías máximas financiadas polo Servizo Galego de Saúde para cada un dos produtos incluídos no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico.

h) Aprobar os protocolos que lles sexan remitidos polo Servizo Galego de Saúde para a prescrición dos produtos ortoprotésicos.

i) Asesorar as xerencias de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde na resolución de dúbidas que se poidan presentar en relación coa prestación ortoprotésica, así como o que precise o/a representante da Comunidade Autónoma vogal no Comité Asesor para a prestación ortoprotésica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

j) Efectuar o seguimento do sistema de información que permita realizar o control da prestación ortoprotésica no ámbito da Comunidade Autónoma.

k) Calquera outra que lle sexa encomendada pola Xerencia do Servizo Galego de Saúde.

Artigo 8. Seguimento

As xerencias de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde emitirán trimestralmente un informe de seguimento e avaliación da prestación ortoprotésica no seu ámbito de actuación, co fin de constatar o adecuado cumprimento das normas establecidas na presente orde, así como a evolución dos custos económicos.

Estes informes serán remitidos á Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica da Comunidade Autónoma de Galicia a través da Dirección Xeral competente en materia de seguimento e control da prestación ortoprotésica.

Disposición adicional única

O Servizo Galego de Saúde actualizará periodicamente o Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico recollendo as modificacións que se determinen polo que respecta a inclusións e exclusións e contías máximas financiadas polo Servizo Galego de Saúde, así como calquera outra modificación que proceda, por proposta da Comisión Central para a Regulación e Seguimento da Prestación Ortoprotésica.

Disposición transitoria primeira

Mentres non estea habilitado o aplicativo correspondente para proceder á prescrición electrónica dos produtos ortoprotésicos referido no artigo 2.4, os/as facultativos/as utilizarán a folla de prescrición contida no anexo II da presente orde.

Disposición transitoria segunda

Todas as prescricións de produtos ortoprotésicos formuladas a partir da entrada en vigor desta orde serán tramitadas polo procedemento de reintegro de gastos. Pola contra, as prescricións realizadas antes da entrada en vigor da orde serán tramitadas de conformidade coa normativa vixente naquel momento.

Disposición derrogatoria única

Queda derrogada a Orde do 21 de novembro de 2002, pola que se regula a prestación ortoprotésica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día 15 de xuño de 2013.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2013

Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidade

ANEXO I
Catálogo xeral de material ortoprotésico

Código antigo Galicia

Código catálogo común CCAA

Código

F/A

Descrición

Normas prescrición

Importe máximo (sen IVE). A descontar achega non reembolsable, segundo renda

Duración mínima (meses)

 

 

12 21

 

CADEIRAS DE RODAS

 

 

 

 

 

12 21 00

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS
NON AUTOPROPULSABLES

 

 

 

 

 

12 21 00 00

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS NON AUTOPROPULSABLES, NON PREGABLES OU RÍXIDAS

 

 

 

12210012

12 21 00 001 A

12 21 00 001 A

A

Cadeira de rodas manual, non autopropulsable, non pregable ou ríxida, estrutura de alta resistencia, repousabrazos extraíbles, repousapés desmontables e xiratorios, correas para pés, asento ríxido acolchado e respaldo reclinable adaptables ás características antropométricas do usuario. Con rodas pequenas. Con ou sen inodoro

Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado a o seu grao de discapacidade e ao ámbito

226

48

 

 

12 21 00 01

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS NON AUTOPROPULSABLES, PREGABLES

 

 

 

12211020

12 21 00 01 0 A

12 21 00 01 0 A

A

Cadeira de rodas manual, estrutura de alta resistencia, non autopropulsable, pregable, asento, respaldo abatible/reclinable/desmontable adaptables ás características antropométricas do usuario, repousabrazos abatibles e extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables e xiratorios cara a dentro, freos independentes nas rodas traseiras. Rodas traseiras de 300 mm e dianteira de 200 mm

Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito

275

36

12211010

12 21 00 01 1 A

12 21 00 01 1 A

A

Cadeira de rodas manual, non autopropulsable, pregable para alteracións infantís, (cadeira paraugas). Asento ríxido acolchado, respaldo ríxido reclinable, adaptables ás características antropométricas do usuario, cinto de seguridade de catro puntos, correas para pés, rodas dianteiras xiratorias e repousapés dunha soa peza regulable en altura e ángulo

Prescribir a nenos con parálise cerebral e outras alteracións funcionais con imposibilidade para a deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito

325

48

 

 

12 21 00 01

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS NON AUTOPROPULSABLES PREGABLES, POSICIONADORA

 

 

 

12211030

12 21 00 01 1 B

12 21 00 01 1 B

A

Cadeira de rodas posicionadora, non autopropulsable, pregable, estrutura de alta resistencia, equipada con basculación manual por pistón de gas, pregable. Asento e respaldo para facilitar as transferencias frontais. Asento anatómico e respaldo reclinable, adaptables ás características antropométricas do usuario, repousapés articulados regulables en ángulo e profundidade; repousapernas escamoteables e regulables en altura. Cinto de seguridade de catro puntos, correas para pés, repousacabezas anatómico, taco abdutor e placas laterais de tronco; rodas dianteiras pequenas e rodas traseiras medianas

Prescribir conforme ao protocolo polo especialista en Rehabilitación.

1.200

36

 

 

12 21 10

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS AUTOPROPULSABLES

 

 

 

 

 

12 21 10 0

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS AUTOPROPULSABLES NON PREGABRES OU RÍXIDAS

 

 

 

 

12 21 00 100 A

12 21 00 100 A

A

Cadeiras de rodas manual, autopropulsable, non pregabre ou ríxida, estrutura de alta resistencia, asento e repaldo tapizados con material ignífugo e transpirable, respaldo reclinable en diferentes posicións; apoiabrazos e repousapés desmontables e regulables en altura, adaptables ás características antropométricas do usuario, rodas traseiras macizas de 600 mm, sistema de freado, con ou sen indodoro

Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito

260

48

 

12 21 00 100 B

12 21 00 100 B

A

Sillas de ruedas manual, autopropulsable, non pregable o ríxida, asiento e repaldo tapizados con material ignífugo e transpirable, respaldo reclinable en diferentes posicións; reposusabrazos e repousapés desmontables e regulables en altura, adaptables ás características antropométricas do usuario, rodas traseiras macizas de 600 mm, sistema de frenado, con ou sen indodoro en material lixeiro

Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito

260

48

 

 

12 21 00 11

 

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS AUTOPROPULSABLES PREGABLES

 

 

 

12212010

12 21 00 11 0 A

12 21 00 11 0 A

A

Cadeira de rodas manual, autopropulsable, pregable, estrutura de alta resistencia, asento e respaldo tapizados con material ignífugo e transpirable, eixo liberación rápida, respaldo reclinable en diferentes posicións e desmontable, asento, repousabrazos (extraíbles de escritorio ou extraíbles longos) e repousapés (desmontables, xiratorios e regulables en altura) adaptables ás características antropométricas do usuario. Rodas traseiras inchables de 600 mm. desmontables e dianteiras inchables ou macizas de 200 mm, freos independentes en rodas traseiras

Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación, e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito

257

36

12212020

12 21 00 11 0 A

12 21 00 11 0 1

A

Cadeira de rodas manual, autopropulsable, pregable, estrutura de alta resistencia, asento e respaldo tapizados con material ignífugo, kit de amputados co eixo desprazado e liberación rápida, respaldo reclinable en diferentes posicións e desmontable, repousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos e repousapés desmontables, xiratorios e regulables en altura adaptables ás características antropométricas do usuario. Rodas traseiras inchables de 600 mm. e dianteiras de 200 mm. inchables ou macizas, con freos independentes en rodas traseiras

Prescribir a persoas amputadas, que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito.

285

36

12212035

12 21 00 11 0 A

12 21 00 11 0 2

A

Cadeira de rodas manual, autopropulsable, pregable, estrutura de alta resistencia, asento e respaldo tapizados con material ignífugo e transpirable, eixo de liberación rápida, respaldo reclinable en diferentes posicións e desmontable, asento, repousabrazos extraibles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés desmontables, xiratorios e regulables en altura, adaptables ás características antropométricas do usuario. Rodas traseiras inchables de 600 mm e dianteiras de 200 mm. inchables ou macizas, freos independentes en rodas traseiras. Sistema de autopropulsión de dobre aro dereito ou esquerdo

Prescribir a persoas hemipléxicas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito.

416

36

12212040

12 21 00 11 0 A

12 21 00 11 0 3

A

Cadeira de rodas manual, autopropulsable, pregable, estrutura de aceiro de alta resistencia, asento e respaldo tapizados con material ignífugo e transpirable, eixo de liberación rápida, respaldo reclinable en diferentes posicións e desmontable, asento, repousabrazos extraíbles de escritorio ou extraíbles longos, repousapés (desmontables, xiratorios e regulables en altura) adaptables ás características antropométricas do usuario. Rodas traseiras inchables de 600 mm e dianteiras de 200 mm. inchables ou macizas, freos independentes en rodas traseiras. Sistema de autopropulsión de arnás dereita ou esquerda

Prescribir a persoas hemipléxicas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito.

875

36

12212030

12 21 00 110 B

12 21 00 110 B

A

Cadeira de rodas manual, autopropulsable chasis lixeiro (peso máximo 12 kg), cruceta plegable, asento e respaldo tapizados en material ignífugo e transpirable, repousapés desmontables e xiratorios, repousabrazos extraíbles de escritorio ou longos, adaptables ás características antropométricas do usuario. Palier das rodas traseiras multiposición para aumentar altura, rodas traseiras desmontables, eixo de liberación rápida.

Prescribir a persoas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito, con actividade sociolaboral media.

429

36

12212045

12 21 00 110 B

12 21 00 11 0 4

A

Cadeira de rodas manual, autopropulsable de chasis lixeiro (peso máximo 12 kg), cruceta pregable, asento e respaldo tapizados en material ignífugo e transpirable, repousapés desmontable e giratorios , reposabrazos extraíbles, adaptables ás características antropométricas do usuario. Palier rodas traseiras multiposición para aumentar altura, rodas traseiras desmontables con sistema de dobre aro dereita ou esquerda

Prescribir a persoas hemipléxicas que perderon de forma permanente a capacidade de deambulación e que sexa adecuado ao seu grao de discapacidade e ao ámbito, con actividade sociolaboral media.

686

36

 

 

12 21 27

 

CADEIRAS DE RODAS ELÉCTRICAS

 

 

 

12 21 27 000

 

12 21 27 000

 

CADEIRAS DE RODAS CON MOTOR ELÉCTRICO E DIRECCIÓN ELÉCTRICA

 

 

 

12212720

12 21 27 00 0 A

12 21 27 00 0 A

A

Cadeiras de rodas eléctrica para uso interior-exterior, chasis pregable ou desmontable, asento, respaldo, repousabrazos e repousapés adaptables ás características antropométricas do usuario. Autonomía de 20 Km., superar pendentes de 10º, e bordos de 10 cm, baterías de 50-60 A

Prescribir a pacientes con limitacións funcionais graves do aparello locomotor por enfermidade, malformación ou accidente que cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos: incapacidade permanente para a marcha independente e funcional para a propulsión de cadeiras de rodas manuais coas extremidades superiores, con suficiente capacidade mental, visual e de control para manexala, e que non supoñan un risco engadido para a súa integridade e a doutras persoas e que vivan nun ámbito axeitado para o seu uso. sen capacidade para autopropulsarse.

3.193

48

 

12 21 27 00 0 A

12 21 27 00 0 1

A

Cadeiras de rodas eléctrica para uso interior-exterior, chasis pregable ou desmontable, asento, respaldo, repousabrazos e repousapés adaptables ás características antropométricas do usuario. Autonomía de 30 Km., superar pendentes de máis do 10º, e bordos de 10 cm, baterías de 60-70/75 A

Prescribir a pacientes con limitacións funcionais graves do aparello locomotor por enfermidade, malformación ou accidente que cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos: incapacidade permanente para a marcha independente e funcional para a propulsión de cadeiras de rodas manuais coas extremidades superiores, con suficiente capacidade mental, visual e de control para manexala, e que non supoñan un risco engadido para a súa integridade e a doutras persoas e que vivan nun ámbito axeitado para o seu uso. sen capacidade para autopropulsarse. Precisa a autorización previa conforme protocolo da Comisión Central.

4.135

48

 

 

1224

 

ACCESORIOS PARA CADEIRAS DE RODAS

 

 

 

 

 

12 24 15

 

MESAS OU BANDEXAS PORTÁTILES

 

 

 

 

12 24 15 00 0 A

12 24 15 00 0 A

A

Bandexa desmontable para cadeiras de rodas

Para prescribir como recambio ou accesorio de cadeira de rodas

110

18

 

 

12 24 18

 

FREOS

 

 

 

 

12 24 18 00 0 A

12 24 18 00 0 A

A

Freos de bloqueo directo

Prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas

7

18

 

 

12 24 21

 

PNEUMÁTICOS E RODAS

Non se financian as cubertas interiores

 

 

12240090

12 24 21 00 0 A

12 24 21 00 0 A

A

Roda dianteira mediana ou pequena (maciza ou pneumática)

Para prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas

40

18

12240080

12 24 21 00 1 A

12 24 21 00 1 A

A

Roda traseira grande, ou mediana (maciza ou pneumática)

Prescribir como recambio para calquera cadeira de rodas

50

18

 

 

12 24 24

 

BATERÍAS

 

 

 

12240085

12 24 24 00 0 A

12 24 24 00 0 A

A

Batería (2 unidades) para cadeiras de rodas eléctricas (código 12 21 27 000 A)

Prescribir como recambio para cadeiras de rodas eléctricas

257

18

 

12 24 24 00 0 A

12 24 24 00 0 1

A

Batería (2 unidades) para cadeiras de rodas eléctricas (código 12 21 27 000 1)

Prescribir como recambio para cadeiras de rodas eléctricas

485

18

 

 

12 24 89

 

OUTROS ACCESORIOS PARA CADEIRAS DE RODAS

 

 

 

 

12 24 89 00 0 A

12 24 89 00 0 A

A

Apoios laterales para a cabeza

Para prescribir como recambio ou accesorios para cadeiras de rodas posicionadoras

74

18

 

12 24 89 00 0 B

12 24 89 00 0 B

A

Apoios laterais de tronco

Para prescribir como recambio para cadeiras de rodas posicionadoras

69

18

 

12 24 89 00 0 C

12 24 89 00 0 C

A

Cuñas niveladoras de pelve

Para prescribir como recambio ou accesorios para cadeiras de rodas posicionadoras

64

18

 

12 24 89 00 0 D

12 24 89 00 0 D

A

Tacos abdutores

Para prescribir como recambio para cadeiras de rodas posicionadoras

64

18

 

12 24 89 00 0 E

12 24 89 00 0 E

A

Cincha para a cabeza

Para prescribir como recambio ou accesorios para cadeiras de rodas posicionadoras

17

18

12240023

12 24 89 00 0 F

12 24 89 00 0 F

A

Chaleco de fixación

Para prescribir como recambio ou accesorios para cadeiras de rodas

77

18

12240020

12 24 89 00 0 G

12 24 89 00 0 G

A

Cinto de catro puntos

Para prescribir como recambio ou accesorios para cadeiras de rodas. En cadeira posicionadora só como recambio

29

18

 

12 24 89 00 0 H

12 24 89 00 0 H

A

Pantalón pélvico

Para prescribir como recambio ou accesorios para cadeiras de rodas

120

18

12240025

12 24 89 001 A

12 24 89 001 A

A

Repousacabezas anatómico

Para prescribir como recambio de cadeiras de rodas posicionadoras

193

18

 

12 24 89 002 A

12 24 89 002 A

A

Sistema de dobre aro para autopropulsión cun só brazo

Para prescribir como recambio para cadeira de rodas de dobre aro para hemipléjicos ou amputados

216

18

 

12 24 89 000 H

12 24 89 000 1

A

Reclinación de asento

Para prescribir como recambio para caedeiras de rodas

40

18

 

 

12 24 90

 

RECAMBIOS E OUTROS COMPOÑENTES

 

 

 

12240030

12 24 90 00 0 A

12 24 90 00 0 A

A

Repousabrazos extraíbles de escritorio (unidade)

Para prescribir como recambio

33

18

12240035

12 24 90 00 0 A

12 24 90 00 0 1

A

Repousabrazos extraíbles longos (unidade)

Para prescribir como recambio

33

18

12240040

12 24 90 00 0 A

12 24 90 00 0 2

A

Repousabrazos regulable en altura (unidade)

Para prescribir como recambio

33

18

12240045

12 24 90 00 1 A

12 24 90 00 1 A

A

Repousapés desmontables e xiratorios (unidade)

Para prescribir como recambio

36

18

12240050

12 24 90 00 1 A

12 24 90 00 1 1

A

Repousapés elevables con repousa pernas (unidade)

Para prescribir como recambio

90

18

12240055

12 24 90 00 1 A

12 24 90 00 1 2

A

Repousapés dunha peza regulables en altura e ángulo

Para prescribir como recambio

72

18

 

12 24 90 002 A

12 24 90 002 A

A

Chasis, incluíndo rodas, freos, estribos e reposusabrazos, suscetible de adaptacións especiais.

Recambio se o prezo non supera nun 30 % o da cadeira de rodas. Precisa autorización previa.

S/P

36

 

12 24 90 002 B

12 24 90 002 B

A

Chasis para sistemas posicionadores

Para prescribir como recambio de base de sistemas posicionadores para pacientes con gran discapacidade (atendidos con anterioridade en Atención Temperá).

1.513

36

 

12 24 90 003 A

12 24 90 003 A

A

Asento-apoio baixo molde tipo COSS®

Prescribir como recambio ou accesorio para chasis código 12 24 90 002 B.

1.683

24

 

12 24 90 004 A

12 24 90 004 A

A

Asento modular tipo JAY

Prescribir como recambio ou accesorio para chasis código 12 24 90 002 B.

724

24

 

12 24 90 004 A

12 24 90 004 1

A

Respaldo modular tipo Jay

Prescribir como recambio ou accesorio para chasis código 12 24 90 002 B.

732

24

12240065

12 24 90 089 A

12 24 90 089 A

A

Caixa de control cadeira eléctrica

Valorar pola unidade de xestión da prestación segundo modelo de cadeira de rodas eléctrica para o que vaia destinado.

S/P

18

122440070

12 24 90 089 B

12 24 90 089 B

A

Mando para cadeira eléctrica

Valorar pola unidade de xestión da prestación segundo modelo de cadeira de rodas eléctrica para o que vaia destinado.

S/P

18

12240010

12 24 90 089 C

12 24 90 089 C

A

Asento acolchado ou inodoro

Para prescribir como recambio

77

18

12240060

12 24 90 089 D

12 24 90 089 D

A

Respaldo flexible ou acolchado

Para prescribir como recambio

77

18

12240063

12 24 90 089 E

12 24 90 089 E

A

Prolongación do respaldo

Para prescribir como recambio para cadeiras manuais non autopropulsables plegables

31

18

Código antigo

Código catálogo común CCAA

Código

F/A

Descrición

Normas prescrición

Importe máximo (sen IVE). A descontar achega non reembolsable, segundo renda

Duración mínima (meses)

 

 

 

 

ORTOPRÓTESES ESPECIAIS

 

 

 

 

 

1203

 

AXUDAS PARA CAMIÑAR MANEXADAS POR UN BRAZO

 

 

 

 

 

12 03 06

 

BASTÓNS E MULETAS DE CÓBADO CON APOIO EN ANTEBRAZO

 

 

 

12030610

12 03 06 000 A

12 03 06 000 A

A

Bastón tipo inglés: de apoio en antebrazo, graduable en material lixeiro. Unidade

 

0

24

12030620

12 03 06 000 A

12 03 06 000 1

A

Bastón tipo inglés: de apoio en antebrazo infantil, graduable en material lixeiro. Unidade

 

0

24

 

12 03 06 001 A

12 03 06 001 A

A

Bastón de apoio de antebrazo graduable con abrazadeira basculante, unidade

 

0

24

12030630

12 03 06 001 A

12 03 06 001 1

A

Muleta de apoio axilar graduable de material lixeiro

 

22

24

 

 

12 03 09

 

BASTÓNS DE CÓBADO CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

 

 

 

12030910

12 03 09 000 A

12 03 09 000 A

A

Bastón de material lixeiro para soporte de antebrazo, empuñadura anatómica e regulable, unidade

 

30

24

 

 

12 03 16

 

BASTÓNS CON TRES OU MAIS PATAS

 

 

 

12031610

12 03 16 000 A

12 03 16 000 A

A

Bastón de material lixeiro para soporte de antebrazo regulable con tres ou mais patas

 

35

24

 

 

1206

 

AYUDAS PARA CAMIÑAR MANEXADAS POR DOUS BRAZOS

 

 

 

 

 

12 06 00

 

ANDADORES

 

 

 

12060012

12 06 00 000 A

12 06 00 000 A

A

Andador fixo ou pregable, con ou sen rodas, regulable en altura, adulto ou infantil

 

66

24

 

12 06 00 000 B

12 06 00 000 B

A

Andador posterior de marcha, non articulado, con rodas, pregable ou non, e regulable en altura para nenos con parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningoceles e enfermidades neurodexenerativas

Para prescribir por especialistas en rehabilitación. A dispensar a cargo do actual concurso de material ortoprotésico de Atención Temperá

 

 

 

12 06 00 001 A

12 06 00 001 A

A

Andador articulado

 

57

24

 

 

0406

 

AXUDAS PARA A TERAPIA CIRCULATORIA

Productos de material elástico hipoalerxénico homologados, confeccionados a medida e sen costuras, segundo os grados de compresión e distribución prescritos (20-60 mm Hg) e cun coeficiente de elasticidade entre 100 e 250 %

 

 

 

 

04 06 06

 

PRENDAS DE COMPRESIÓN PARA BRAZOS, PERNAS E OUTRAS PARTES DO CORPO

Para queimados, linfedemas de membros superiores, linfedemas graves de membros inferiores, e grandes queloides

 

 

 

 

04 06 06 00

 

SOPORTES

 

 

03060369

04 06 06 000 A

04 06 06 000 A

F

Soporte de colo, dende a mandíbula ao tórax

 

56

6

03060372

04 06 06 001 A

04 06 06 001 A

F

Soporte para queixo, dende o maxilar inferior e zona mentoniana, con suxeición preauricular

 

78

6

03060375

04 06 06 002 A

04 06 06 002 A

F

Soporte para colo e queixo, dende a rexión cervical, maxilar inferior e zona mentoniana con suxeición pre e retroauricular

 

83

6

 

 

04 06 06 01

 

MÁSCARAS

 

 

 

03060378

04 06 06 010 A

04 06 06 010 A

F

Máscara aberta, dende maxilar inferior, zona mentoniana e fronte, ata rexión preauricular

 

95

6

03060381

04 06 06 011 A

04 06 06 011 A

F

Máscara con banda labial, dende maxilar inferior, zona mentoniana e fronte ata rexión preauricular con prolongacións supra e infrabucal

 

107

6

03060384

04 06 06 012 A

04 06 06 012 A

F

Máscara con banda labial, nariz e boca, abarca toda a cara con apertura ocular, bucal e nasal

 

107

6

03060387

04 06 06 013 A

04 06 06 013 A

F

Máscara de silicona, cubre a área craneal dende a rexión occipitofrontal bordeando a zona temporal ao maxilar inferior, ata cubrir a eminencia mentoniana

Precisa autorización da Comisión Central.

1.673

6

 

 

04 06 06 10

 

PRENDAS DE COMPRESIÓN PARA TRONCO

 

 

 

03060348

04 06 06 100 A

04 06 06 100 A

F

Tronco sen mangas, dende rexión inferior cervical ata tercio distal dos muslos

 

166

6

03060351

04 06 06 101 A

04 06 06 101 A

F

Tronco con mangas curtas, dende rexión inferior cervical ata o tercio distal dos muslos, mangas ata o tercio distal de brazos

 

208

6

03060354

04 06 06 102 A

04 06 06 102 A

F

Tronco con mangas longas, dende rexión inferior cervical ata o tercio distal dos muslos e ata o pulso

 

238

6

 

 

04 06 06 11

 

CAMISETAS DE COMPRESIÓN PARA TRONCO

 

 

 

03060357

04 06 06 110 A

04 06 06 110 A

F

Camiseta con/sen colo alto, sen mangas, dende rexión inferior cervical ata a cintura e remate na articulación glenohumeral

 

149

6

03060360

04 06 06 111 A

04 06 06 111 A

F

Camiseta con/sen colo alto, con mangas curtas, dende rexión inferior cervical ata a cintura e mangas ata os brazos

 

184

6

03060363

04 06 06 112 A

04 06 06 112 A

F

Camiseta con/sen colo alto, con mangas longas, dende rexión inferior cervical ata a cintura e mangas ata o pulso

 

210

6

 

 

04 06 06 20

 

MANGAS DE COMPRESIÓN

 

 

 

03060315

04 06 06 200 A

04 06 06 200 A

F

Manga, dende a axila ata o pulso, con compresión e elasticidade axeitadas, e feita a medida

 

66

6

03060318

04 06 06 201 A

04 06 06 201 A

F

Manga con manopla, dende a axila ata a inserción das falanxes medias-distais dos dedos, con compresión e elasticidade axeitadas e feita a medida

 

73

6

03060321

04 06 06 202 A

04 06 06 202 A

F

Manga abranguendo o ombro, dende o tórax ata o pulso con tirantes de suxeición, con compresión e elasticidade axeitadas e feita a medida

 

119

6

03060324

04 06 06 203 A

04 06 06 203 A

F

Manga con manopla abranguendo o ombro, con tirantes de suxeición, dende o tórax ata as falanxes medias distais, con compresión e elasticidade axeitadas e feita a medida

 

152

6

 

 

04 06 06 21

 

LUVAS DE COMPRESIÓN

 

 

 

03060303

04 06 06 210 A

04 06 06 210 A

F

Luva completa con protección distal de puntas, con compresión e elasticidade axeitadas, a medida

 

114

6

03060309

04 06 06 211 A

04 06 06 211 A

F

Luva completa sen protección distal de puntas con compresión e elasticidade axeitadas e feita a medida

 

107

6

03060312

04 06 06 212 A

04 06 06 212 A

F

Luva con manga ata o cóbado, con compresión e elasticidade axeitada e feita a medida

 

126

6

 

 

04 06 06 30

 

MEDIAS OU PANTYS DE COMPRESIÓN

 

 

 

03060333

04 06 06 300 A

04 06 06 300 A

F

Medias ata o xeonllo, con compresión e elasticidade axeitadas e feitas a medida

 

64

6

03060336

04 06 06 301 A

04 06 06 301 A

F

Media enteira, ata o tercio superior do muslo con compresión e elasticidade axeitada e feita a medida

 

106

6

03060342

04 06 06 302 A

04 06 06 302 A

F

Medias tipo panty ata a cintura, con compresión e elasticidade axeitada e feita a medida

 

354

6

03060339

04 06 06 302 B

04 06 06 302 B

F

Media dunha perna ata a cintura con compresión e elasticidade axeitada e feita a medida

 

240

6

 

 

04 06 06 31

 

CALZÓNS OU PANTALÓNS DE COMPRESIÓN

 

 

 

03060327

04 06 06 310 A

04 06 06 310 A

F

Calzóns de perna curta, dende a cintura ata o tercio inferior do muslo,con compresión e elasticidade axeitada e feito a medida

 

211

6

03060330

04 06 06 311 A

04 06 06 311 A

F

Pantalóns dende a cintura ao nocello, con compresión e elasticidade axeitada e feito a medida

 

269

6

 

 

04 06 06 32

 

NOCELLEIRAS

 

 

 

03060366

04 06 06 320 A

04 06 06 320 A

F

Nocelleira a medida

 

42

6

 

 

04 06 06 90

 

CONFORMADORES

 

 

 

03060390

 

04 06 06 900 0

F

Conformador de silicona de 10 x 10

 

20

12

03060393

 

04 06 06 900 1

F

Conformador de silicona de 20 x 30

 

118

12

03060395

 

04 06 06 900 2

F

Separador interdixital para luva completa

 

69

12

 

 

04 33

 

AXUDAS PARA A PREVENCIÓN DAS ÚLCERAS POR PRESIÓN (Axudas antidecúbitos)

Só para pacientes lesionados medulares

 

 

 

 

04 33 00

 

COXÍNS PARA PREVIR AS ÚLCERAS (DANOS POR PRESIÓN)

 

 

 

 

04 33 03 000 A

04 33 03 000 A

A

Coxín antiescaras dunha sola peza

 

80

24

04330335

04 33 03 000 A

04 33 03 000 1

A

Coxín antiescaras dobre densidade e funda

 

107

24

04330325

04 33 03 000 A

04 33 03 000 2

A

Coxín antiescaras mixto, de silicona e espuma, perfil baixo e funda

 

107

24

0430340

04 33 03 000 A

04 33 03 000 3

A

Coxín antiescaras omega ou ferradura de xel de silicona e funda

 

119

24

04330330

04 33 03 000 A

04 33 03 000 4

A

Coxín antiescaras xel e funda

 

208

24

 

04 33 03 001 A

04 33 03 001 A

A

Coxín antiescaras modular de diferentes materiais con base firme

 

80

24

 

04 33 03 001 B

04 33 03 001 B

A

Coxín antiescaras de material viscoelástico

 

80

24

04330305 04330310

04 33 03 002 A

04 33 03 002 A

A

Coxín antiescaras de múltiples celdas de aire independentes unidas por unha base

358

24

04330345

04 33 03 002 A

04 33 03 002 1

A

Colchón antiescaras de aire con compresor e funda

 

110

24

 

 

0448

 

EQUIPAMENTO PARA O ENTRENAMENTO E O APRENDIZAXE DO MOVEMENTO, A FORZA E O EQUILIBRIO

Só para pacientes lesionados medulares, parálise cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas e enfermidades neurodexenerativas

 

 

 

 

04 48 06

 

APARELLOS DE BIPEDESTACIÓN

 

 

 

04480612

04 48 06 000 A

04 48 06 000 A

A

Bipedestador prono estático do adulto regulable en altura, con suxeición acolchada en talóns, xeonllos, cintura e tronco

 

1.208

24

04480642

04 48 06 000 A

04 48 06 000 1

A

Bipedestador prono estático júnior regulable en altura, con suxeición acolchada en talóns, xeonllos, cintura e tronco

 

968

24

 

 

04 48 21

 

PLANOS INCLINADOS

 

 

 

03482120

04 48 21 000 A

04 48 21 000 A

A

Plano inclinado, progresivo graduable e mecánico completo con accesorios, adulto

 

480

36

 

04 48 21 000 A

04 48 21 000 1

A

Plano inclinado, progresivo graduable e eléctrico completo con accesorios, adulto

 

1.645

36

Código antigo

Código catálogo común CCAA

Código

F/A

Descrición

Normas prescrición

Importe máximo (sen IVE). A descontar achega non reembolsable, segundo renda

Duración mínima (anos)

 

 

 

 

IMPLANTES COCLEARES

 

 

 

 

 

 

RECAMBIOS IMPLANTES COCLEARES

Existen varios modelos de implante coclear con tarifas diferentes, polo que neste apartado se rembolsará a cantidade correspondente, segundo factura achegada, co máximo establecido como importe máximo reembolsable

 

 

 

OR 1 0

 

RECAMBIOS IMPLANTES COCLEARES

Prescrición por facultativos especialistas das unidades implantadoras da CCAA

 

 

 

OR 1 0 1

 

RETROPROCESADOR

 

 

 

 

OR 1 0 1 A

A

Retroprocesador

A prescribir como primeiro recambio sempre que se cumpran 7 anos desde a intervención. Para posteriores recambios o período será tamén de 7 anos

S/P ata un
máximo de 8.000

7

 

 

OR 1 0 1 B

A

Reparacións retroprocesador

Siempre que se cumpriran os 7 anos desde la intervención

S/P ata un
máximo de 1.500

7

 

 

OR 1 0 2

 

MICRÓFONO

 

 

 

 

OR 1 0 2

A

Micrófono

A prescribir como primeiro recambio sempre que se cumpran 4 anos desde a intervención. Para posteriores recambios o período será tamén de 4 anos

S/P ata un

máximo de 290

4

 

 

OR 1 0 3

 

ANTENA

 

 

 

 

OR 1 0 3

A

Antena

A prescribir como primeiro recambio sempre que se cumpran 2 anos desde a intervención. Para posteriores recambios o período será tamén de 2 anos

S/P ata un

máximo de 150

2

Código
antigo

Código catálogo común CCAA

Código

F/A

Descrición

Normas prescrición

Importe máximo (SEN IVE).
A descontar achega non reembolsable, segundo renda

Duración mínima (meses)

 

 

 

 

ORTESES

Non se consideran incluidas as orteses elaboradas en fibra de carbono. Os tirantes, botóns, ombreiras, placas occipitais, axilares, dorsais, lumbares e anticifosantes, os apoios retropulsores e esternais, as prolongacións glóticas e os gornecidos de barras son recambios das orteses cérvico-toraco-lumbo-sacras non facturables

 

 

 

 

0603

 

ORTESES DA COLUMNA VERTEBRAL.

Non se consideran incluídas as faixas preventivas

 

 

 

 

06 03 06

 

ORTESES LUMBO-SACRAS

 

 

 

 

 

06 03 00

 

ORTESIS LUMBO-SACRAS SEMIRRÍXIDAS

 

 

 

06030620

06 03 06 000 A

06 03 06 000 A

A

Ortese lumbo-sacra semirríxida, estándar

Produto completo que non precisa accesorios

75

24

 

 

06 03 06 10

 

ORTESES LUMBO-SACRAS RÍXIDAS, ESTÁNDAR

 

 

 

06030640

06 03 06 100 A

06 03 06 100 A

A

Ortese lumbo-sacra ríxida, estándar

Produto completo que non precisa accesorios

150

24

06030640

06 03 06 101 A

06 03 06 101 A

A

Ortese lumbo-sacra tipo Knight

Produto completo que non precisa accesorios

131

24

 

 

06 03 06 11

 

ORTESES LUMBO-SACRAS RÍXIDAS, A MEDIDA

 

 

 

06030625

06 03 06 110 A

06 03 06 110 A

F

Ortese lumbo-sacra ríxida, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

196

24

06030645

06 03 06 110 A

06 03 06 110 1

F

Ortese lumbo-sacra tipo Williams construída en tecido con marco ríxido posterolateral, articulación deslordosante

Produto completo que non precisa accesorios

393

36

06030635

06 03 06 110 A

06 03 06 110 1

F

Ortese lumbosacra tipo B.O.B. forrado, con peche

Produto completo que non precisa accesorios

393

36

 

 

06 03 09

 

ORTESES TORACO-LUMBO-SACRAS
(Dorso-Lumbares)

 

 

 

 

 

06 03 09 00

 

ORTESES TORACO-LUMBAR SEMIRRÍXIDAS

 

 

 

06030905 06030935 06030960

06 03 09 000 A

06 03 09 000 A

A

Ortese toraco-lumbar semirríxida con fitas, estándar ou a medida

Produto completo que non precisa accesorios

76

24

 

 

06 03 09 02

 

ORTESES PARA PECTUS CARINATUM OU TÓRAX EN QUILLA

 

 

 

06031828

06 03 09 020 A

06 03 09 020 A

F

Ortese con fitas e almofadiñas de presión anteroposterior para pectus-carinatum ou torax en quilla, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

209

24

 

 

06 03 09 10

 

ORTESES TORACO-LUMBAR RÍXIDAS PARA INMOVILIZACIÓN

 

 

 

 

06 03 09 100 A

06 03 09 100 A

A

Ortese toraco-lumbar ríxida para inmovilización, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

198

24

06031823

06 03 09 100 A

06 03 09 100 1

F

Corpiño bivalvo de Swan. En termoplástico ríxido con apoio esternal para cifolordose

Produto completo que non precisa accesorios

508

24

06031825

06 03 09 100 A

06 03 09 100 2

F

Corpiño bivalvo de Swan. En termoplástico regulable con apoio esternal para cifolordose

Produto completo que non precisa accesorios

627

24

06030945

06 03 09 101 A

06 03 09 101 A

A

Ortese toraco-lumbar tipo Taylor, estándar

Produto completo que non precisa accesorios

152

36

 

 

06 03 09 11

 

ORTESES TORACO-LUMBAR RÍXIDAS PARA CIFOLORDOSE

 

 

 

 

06 03 09 110 A

06 03 09 110 A

A

Orteses toraco-lumbar ríxida para cifolordose

Produto completo que non precisa accesorios

201

24

06031814

06 03 09 110 A

06 03 09 110 1

F

Corpiño de Michel-Alegre, articulado, en termoplástico ríxido para cifolordose

Produto completo que non precisa accesorios

650

24

06031826

06 03 09 110 A

06 03 09 110 2

F

Placa descifosante de plexitur con tirante axilar y glótico encaixe subcostal (espaleira lyonesa)

Produto completo que non precisa accesorios

150

24

 

 

06 03 09 12

 

ORTESES TORACO-LUMBAR RÍXIDAS PARA ESCOLIOSE

 

 

 

06031806

06 03 09 120 A

06 03 09 120 A

F

Corpiño de Stagnara-Lyonés o de Berkoisse, en termoplástico ríxido

Produto completo que non precisa accesorios

627

24

06031811

06 03 09 121 A

06 03 09 121 A

F

Corpiño de Michel

Produto completo que non precisa accesorios

627

24

06031812

06 03 09 122 A

06 03 09 122 A

F

Corpiño de Cheneau con almofadiñas de presión e reforzos para escoliose lumbar ou torácica

Produto completo que non precisa accesorios

747

24

06031820

06 03 09 123 A

06 03 09 123 A

F

Corpiño de Boston

Produto completo que non precisa accesorios

462

24

 

06 03 09 123 A

06 03 09 123 1

F

Corpiño de Boston con estructura de Milwaukee

Produto completo que non precisa accesorios

636

24

06031822

06 03 09 124 A

06 03 09 124 A

F

Corpiño de inclinación lateral, uso nocturno

Produto completo que non precisa accesorios

487

24

06031841

06 03 09 125 A

06 03 09 125 A

A

Corpiño de Kallabis

Produto completo que non precisa accesorios

136

24

 

 

06 03 09 20

 

ORTESES DE HIPEREXTENSIÓN

 

 

 

06030950

06 03 09 200 A

06 03 09 200 A

A

Ortese de hiperextensión de Jewett

Produto completo que non precisa accesorios

172

36

 

 

06 03 09 30

 

LEITOS POSTURAIS

 

 

 

06031836

06 03 09 300 A

06 03 09 300 A

F

Leito postural de Dennis-Brown, para tratamento da escoliose do lactante

Produto completo que non precisa accesorios

351

24

06031838

06 03 09 310 A

06 03 09 310 A

F

Leito postural en termoplástico, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

329

24

 

 

06 03 12

 

ORTESES CERVICAIS

 

 

 

06031225

06 03 12 000 A

06 03 12 000 A

A

Ortese cervical con apoio occipital e mentoniano, colar tipo Philadelphia

Produto completo que non precisa accesorios

50

24

06031230

06 03 12 000 A

06 03 12 000 1

A

Soporte de tracción cervical para porta ou parede

Produto completo que non precisa accesorios

64

24

06031210

06 03 12 000 A

06 03 12 000 2

A

Collarín cervical flexible ou brando. Regulable en altura

Produto completo que non precisa accesorios

0

24

 

 

06 03 15

 

ORTESES CÉRVICO-TORÁCICAS

 

 

 

 

 

06 03 15 00

 

ORTESES CÉRVICO-TORÁCICA CURTA

 

 

 

06031240

06 03 15 000 A

06 03 15 000 A

A

Ortese cervical tipo Somy

Produto completo que non precisa accesorios

258

36

 

 

06 03 15 10

 

ORTESES CÉRVICO-TORÁCICAS LARGAS A MEDIDA

 

 

 

06031520

06 03 15 100 A

06 03 15 100 A

F

Minerva longa a medida

Produto hospitalario

 

 

 

 

06 03 15 11

 

ORTESES CÉRVICO-TORÁCICAS LARGAS PREFABRICADAS

 

 

 

6031510

06 03 15 110 A

06 03 15 110 A

A

Minerva longa prefabricada tipo Lerman

Produto completo que non precisa accesorios

359

36

 

 

06 03 15 20

 

CHALECO PARA HALO

 

 

 

 

06 03 15 200 A

06 03 15 200 A

A

Chaleco para halo

Produto hospitalario

 

 

 

 

06 03 18

 

ORTESES CÉRVICO-TORACO-LUMBO-SACRAS

 

 

 

 

 

06 03 18 00

 

CORPIÑO DE MILWAUKEE

 

 

 

06031801

06 03 18 000 A

06 03 18 000 A

F

Corpiño de Milwaukee con cesta pélvica en coiro e placas correctoras

Produto completo que non precisa accesorios

636

24

06031804

06 03 18 001 A

06 03 18 001 A

F

Corpiño de Milwaukee con cesta pélvica en termoplástico e placas correctoras

Produto completo que non precisa accesorios

627

24

 

 

06 03 18 10

 

SUPRAESTRUCTURAS

 

 

 

06032168 ‘06032170

06 03 18 100 A

06 03 18 100 A

F

Supraestructura para corpiño de Milwaukee.

Prescribir só como recambio

120

24

 

 

06 03 18 20

 

RECAMBIOS DE ORTESES CERVICO-TORACO-LUMBOSACRAS

 

 

 

06032174

06 03 18 200 A

06 03 18 200 A

F

Cesta pélvica de coiro para corpiño de Milwaukee.

Prescribir só como recambio

329

24

06032172

06 03 18 201 A

06 03 18 201 A

F

Cesta pélvica de termoplástico para corpiño de Milwaukee.

Prescribir só como recambio

329

24

06032164

 

06 03 18 201 1

F

Anel cervical completo.

Prescribir só como recambio

87

24

0606

 

0606

 

ORTESES DO MEMBRO SUPERIOR

 

 

 

060603

 

06 06 03

 

ORTESES DO DEDO

 

 

 

06 06 03 00

 

06 06 03 00

 

ORTESES PASIVAS PARA DEDO POLGAR

 

 

 

06060342

06 06 03 000 A

06 06 03 000 A

A

Ortese pasiva para dedo polgar, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

26

24

06 06 03 01

 

06 06 03 01

 

ORTESES PASIVAS PARA DEDOS

 

 

 

06060347, 06060352

06 06 03 010 A

06 06 03 010 A

A

Ortese pasiva para os dedos trifalánxicos, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

13

24

06 06 03 10

 

06 06 03 10

 

ORTESES ACTIVAS PARA DEDO POLGAR

 

 

 

06060317

06 06 03 100 A

06 06 03 100 A

A

Ortese activa para dedo polgar, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

35

24

06 06 03 11

 

06 06 03 11

 

ORTESES ACTIVAS PARA DEDOS

 

 

 

06060322, 06060332

06 06 03 110 A

06 06 03 110 A

A

Ortese activa extensora para dedos trifalánxicos, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

24

24

06060327, 06060337

06 06 03 111 A

06 06 03 111 A

A

Ortese activa flexora para dedos trifalánxicos, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

24

24

060606

 

06 06 06

 

ORTESES DA MAN

 

 

 

06 06 06 00

 

06 06 06 00

 

ORTESES PASIVAS DA MAN

 

 

 

06060650 06060653

06 06 06 000 A

06 06 06 000 A

A

Ortese pasiva para manter as articulacións metacarpofalánxicas nunha posición determinada, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

43

24

06 06 06 10

 

06 06 06 10

 

ORTESES ACTIVAS EXTENSORAS

 

 

 

06060612

06 06 06 100 A

06 06 06 100 A

A

Ortese activa extensora de articulaciones metacarpofalánxicas, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

69

24

06 06 06 11

 

06 06 06 11

 

ORTESES ACTIVAS FLEXORAS

 

 

 

06060622

06 06 06 110 A

06 06 06 110 A

A

Ortese activa flexora de articulacións metacarpofalánxicas, sistema de espiral, ou de tracción elástico, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

69

24

06 06 06 12

 

06 06 06 12

 

ORTESES ACTIVAS DAS ARTICULACIÓNS METACARPOFALÁNXICAS E ADITAMENTO EXTENSOR DE DEDO/DEDOS

 

 

 

06060647, 06060635

06 06 06 120 A

06 06 06 120 A

A

Ortese activa flexora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento extensor de dedos, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

72

24

06 06 06 13

 

06 06 06 13

 

ORTESE ACTIVAS DAS ARTICULACIÓNS METACARPOFALANXICAS E ADITAMENTO EXTENSOR DO POLGAR

 

 

 

06060638

06 06 06 130 A

06 06 06 130 A

A

Ortese activa extensora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento extensor/abductor do pulgar, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

65

24

06060644

06 06 06 131 A

06 06 06 131 A

A

Ortese activa flexora de articulacións metacarpofalánxicas e aditamento extensor/abductor do polgar, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

72

24

060612

 

06 06 12

 

ORTESES DO PULSO E DA MAN

 

 

 

06 06 12 00

 

06 06 12 00

 

ORTESES PASIVAS DO PULSO

 

 

 

06061207 06061212

06 06 12 000 A

06 06 12 000 A

A

Ortese pasiva do pulso, con apoio palmar ou apoio cubital, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

31

24

06 06 12 10

 

06 06 12 10

 

ORTESES ACTIVA DO PULSO

 

 

 

06061222

06 06 12 100 A

06 06 12 100 A

A

Orteses activa para a extensión ou a flexión do pulso, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

179

24

06 06 12 11

 

06 06 12 11

 

ORTESES ACTIVA DO PULSO
E DA MAN

 

 

 

06061322

06 06 12 110 A

06 06 12 110 A

A

Ortese activa flexora das articulacións metacarpofalánxicas con estabilización da articulación do pulso, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

209

24

 

06 06 12 111 A

06 06 12 111 A

A

Ortese activa extensora das articulacións metacarpofalánxicas con estabilización da articulación do pulso, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

111

24

060613

 

06 06 13

 

ORTESES DO PULSO, MAN E DEDOS

 

 

 

06 06 13 00

 

06 06 13 00

 

ORTESES PASIVA DO PULSO, MAN E DEDOS

 

 

 

06061307

06 06 13 000 A

06 06 13 000 A

A

Ortese pasiva do pulso, man e dedos, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

53

24

06061217

06 06 13 000 B

06 06 13 000 B

F

Ortese pasiva do pulso, man e dedos, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

132

24

06 06 13 10

 

06 06 13 10

 

ORTESES ACTIVAS DO PULSO, MAN E DEDOS

 

 

 

 

06 06 13 100 A

06 06 13 100 A

A

Ortese activa para a flexión dorsal do pulso, extensión de arts metacarpofalánxicas e interfalánxicas, con ou sen dispositivo abductor do polgar

Produto completo que non precisa accesorios

209

24

 

06 06 13 101 A

06 06 13 101 A

A

Ortese activa para a flexión ou extensión de articulacións metacarpofalánxicas con adiantamento polgar e estabilización pulso

Produto completo que non precisa accesorios

219

24

 

06 06 13 102 A

06 06 13 102 A

A

Ortese activa para a flexión ou extensión de articulacións metacarpofalánxicas e a flexión das interfalánxicas con estabilización pulso

Produto completo que non precisa accesorios

154

24

060615

 

06 06 15

 

ORTESES DO CÓBADO

 

 

 

06 06 15 00

 

06 06 15 00

 

ORTESES PASIVA DO ANTEBRAZO

 

 

 

06061545 06061532

06 06 15 000 A

06 06 15 000 A

F

Ortese pasiva de antebrazo, semielaborada, a medida ou con molde

Produto completo que non precisa accesorios

43

24

06 06 15 01

 

06 06 15 01

 

ORTESES PASIVA DO CÓBADO

 

 

 

 

06 06 15 010 A

06 06 15 010 A

A

Ortese pasiva do cóbado sen articulación, con ou sen pulso, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

43

24

06 06 15 10

 

06 06 15 10

 

ORTESES ACTIVAS DO CÓBADO

 

 

 

06061548 ‘06061551

06 06 15 100 A

06 06 15 100 A

F

Ortese activa do cóbado, con articulación no cóbado flexora ou extensora e control dinámico da tensión, semielaborada a medida ou con molde

Prescribir só por especialistas en RHB

257

24

 

06 06 15 100 A

06 06 15 100 1

A

Ortese activa do cóbado flexora ou extensora, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

157

24

06 06 15 2

 

06 06 15 20

 

COMPOÑENTES DAS ORTESES DO CÓBADO

 

 

 

 

06 06 15 200 A

06 06 15 200 A

A

Sistema de control de cóbado mediante tensor lonxitudinal

Produto completo que non precisa accesorios

50

24

060624

 

06 06 24

 

ORTESES DO OMBRO E DO CÓBADO

 

 

 

06 06 24 00

 

06 06 24 00

 

ORTESES PASIVA DE BRAZO

 

 

 

06062452 06062412

06 06 24 000 A

06 06 24 000 A

A

Ortese pasiva de brazo, tipo brace, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

69

24

06 06 24 00

 

06 06 24 00

 

ORTESES PASIVA DESDE OMBRO E CÓBADO

 

 

 

06062432

06 06 24 000 B

06 06 24 000 B

F

Ortese pasiva de ou desde o ombro e cóbado, con articulación do cóbado, a medida ou con molde

Produto completo que non precisa accesorios

317

24

060627

 

06 06 27

 

ORTESES DO OMBRO, DO CÓBADO E DO PULSO

 

 

 

06 06 27 00

 

06 06 27 00

 

ORTESES PASIVA DO OMBRO, DO CÓBADO E DO PULSO

 

 

 

 

06 06 27 000 A

06 06 27 000 A

A

Ortese pasiva do ombro, do cóbado e do pulso, sen articulación, semielaborada (tipo avión)

Produto completo que non precisa accesorios

528

24

06 06 27 01

 

06 06 27 01

 

ORTESES PARA PARALISES DO PLEXO BRAQUIAL, OBSTETRICA OU INFANTIL

 

 

 

06062757

06 06 27 010 A

06 06 27 010 A

F

Ortese para parálises do plexo braquial, obstétrica ou infantil, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

225

24

06 06 27 10

 

06 06 27 10

 

ORTESES DINÁMICAS DO OMBRO, DO CÓBADO E DO PULSO CON ARTICULACIÓNS

 

 

 

 

06 06 27 100 A

06 06 27 100 A

A

Ortese pasiva do ombro, do cóbado e do pulso, con articulacións do ombro e do cóbado, semielaborada (tipo avión regulable)

Produto completo que non precisa accesorios

528

24

06 06 27 11

 

06 06 27 11

 

ORTESES PARA PARALISES DO PLEXO BRAQUIAL, ADULTO

 

 

 

06062760

06 06 27 110 A

06 06 27 110 A

A

Ortese para parálises do plexo braquial do adulto, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

528

24

060636

 

06 06 36

 

ARTICULACIÓNS DO CÓBADO

 

 

 

06 06 36

 

06 06 36

 

ARTICULACIÓNS DO CÓBADO

 

 

 

06063605

06 06 36 000 A

06 06 36 000 A

F

Articulación do cóbado mecánica monocéntrica-par-

Prescribir só como recambio

45

24

06063615

06 06 36 000 B

06 06 36 000 B

F

Articulación do cóbado tipo parafuso sen fin

Prescribir só como recambio

173

24

06063620

06 06 36 000 C

06 06 36 000 C

F

Articulación do cóbado tipo cremalleira ou roda dentada-par-

Prescribir só como recambio

71

24

06063630 ‘06063625

06 06 36 000 D

06 06 36 000 D

F

Sistema de control do cóbado mediante semicírculo graduable

Prescribir só como recambio

173

24

0612

 

0612

 

ORTESES DO MEMBRO INFERIOR

Non se consideran incluídas as ORTESES do pé nin as xeonlleiras de tecido elástico sen fitas

 

 

061206

 

06 12 06

 

ORTESES DE NOCELLO E PÉ (Tibiais)

 

 

 

06 12 06 00

 

06 12 06 00

 

ORTESES DO PÉ

 

 

 

06120657

06 12 06 000 A

06 12 06 000 A

F

Férula posterior pasiva tibial, valva posterior para manter o pé nunha posición determinada, alcanzando desde as dedas ata o terzo proximal da tibia, de termoplástico o similar ríxida

Produto completo que non precisa accesorios

48

24

06120659

06 12 06 001 A

06 12 06 001 A

A

Férula postural antidecúbito do talón en termoplástico, formado con material antiescara

Produto completo que non precisa accesorios

130

24

06120632

06 12 06 002 A

06 12 06 002 A

A

Férula de Dennis Browne

Produto completo que non precisa accesorios

42

24

06120637

06 12 06 002 A

06 12 06 002 1

A

Férula de Dennis Browne con botíns

Produto completo que non precisa accesorios

119

24

06120627

06 12 06 005 A

06 12 06 005 A

A

Botín multiarticulado para corrección das deformidades do pé (tipo Bebax)

Produto completo que non precisa accesorios

95

24

 

06 12 06 005 A

06 12 06 900 1

A

Férula de Saint Germain

Produto completo que non precisa accesorios

60

24

6121878

06 12 06 005 A

06 12 06 900 2

A

Férula de Larsen pié zambo

Produto completo que non precisa accesorios

351

24

06120679

06 12 06 005 A

06 12 06 900 3

A

Férula de Copenhague multiarticulada para corrección do pé zambo.

Produto completo que non precisa accesorios

351

24

06 12 06 01

 

06 12 06 01

 

ORTESES DO NOCELLO PASIVAS

 

 

 

 

06 12 06 010 A

06 12 06 010 A

A

Ortese para a inmovilización da articulación do nocello

Produto completo que non precisa accesorios

51

24

06 12 06 02

 

06 12 06 02

 

ORTESES DA PERNA PASIVAS

 

 

 

06120675

06 12 06 020 A

06 12 06 020 A

A

Polaina en termoplástico desde o nocello ata debaixo do xeonllo, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

83

24

06 12 06 10 06 12 06 11

06 12 06 12

 

06 12 06 10 06 12 06 11 06 12 06 12

 

ORTESES DO NOCELLO ACTIVAS

 

 

 

06 12 06 10

 

06 12 06 10

 

 

 

 

 

06120622

06 12 06 100 A

06 12 06 100 A

A

Ortese posterior antiequino dinámica

Produto completo que non precisa accesorios

113

24

06120677

06 12 06 100 B

06 12 06 100 B

F

Ortese posterior antiequino dinámica con articulación en nocello (Ortese tibial, con articulación no nocello libre e tirante antiequino).

Produto completo que non precisa accesorios

238

24

06120652

06 12 06 101 A

06 12 06 101 A

A

Ortese posterior antiequino dinámica, tipo Rancho dos Amigos, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

60

24

06 12 06 11

 

06 12 06 11

 

 

 

 

24

06120667

06 12 06 110 A

06 12 06 110 A

A

Ortese funcional P.T.B., (Patelar Tendor Bearing), con articulación do nocello flexible unida á cazoleta do talón, construída en termoplástico, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

267

24

06120673

06 12 06 110 A

06 12 06 110 1

A

Ortese tibial de descarga para fractura de calcaneo en termopástico tipo P.T.B. peche posterior ancorado ao calzado por medio de estribo de aceiro.

Produto completo que non precisa accesorios

384

24

06 12 06 134

06 12 06 110 A

06 12 06 110 2

A

Ortese do nocello tipo A.F.O. (Ankle-Foot-Ortesis), con solapa de termoplástico sobre o dorso do pé aberta

Produto completo que non precisa accesorios

215

24

06120671

06 12 06 111 A

06 12 06 111 A

A

Ortese tibial de marcha en descarga con sola de balancín, Ortese tibial Cam-Walker con articulación no nocello para o tratamento das fracturas e lesións ligamentosas do nocello, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

167

24

06120671

06 12 06 111 A

06 12 06 111 1

A

Ortese tibial Cam-Walker fixo para o tratamento das fracturas e lesións ligamentosas do nocello, semielaboradas

Produto completo que non precisa accesorios

112

24

06120663

06 12 06 112 A

06 12 06 112 A

A

Ortese de control medio lateral da articulación tibio-tarsiana por sistema de hemivalvas termoplásticas e cámara de aire ou silicona

Produto completo que non precisa accesorios

68

24

 

06 12 06 113 A

06 12 06 113 A

A

Ortese de control medio lateral da articulación do nocello, por sistema de hemivalvas termoplásticas

Produto completo que non precisa accesorios

50

24

 

06 12 06 114 A

06 12 06 114 A

A

Ortese dinámica para ligamentos laterais do nocello con tirantes

Produto completo que non precisa accesorios

45

24

06 12 06 12

 

06 12 06 12

 

 

 

 

 

06120612 ‘06120607

06 12 06 120 A

06 12 06 120 A

F

Bitutor curto con/sen articulación. Ortese baixo o xeonllo ancorada ao calzado con barras lateral e medial con/sen articulación do nocello

Prescribir ademais botín de coiro, ou botas con enfranque

142

24

06120617

06 12 06 122 A

06 12 06 122 A

F

Bitutor de Klenzack. Ortese antiequina dinámica regulable mediante resorte ancorado ao calzado

Prescribir ademais botín de coiro, ou botas con enfranque

162

24

06120622

06 12 06 123 A

06 12 06 123 A

F

Ortese dinámica antiequino de arame aceirado ancoarada ao zapato

Produto completo que non precisa accesorios

113

24

 

06 12 06 123 B

06 12 06 123 B

F

Ortese antiequino, dinámica con tensor elástico anterior.

Produto completo que non precisa accesorios

113

24

06120669

06 12 06 124 A

06 12 06 124 A

A

Ortese para descarga do pé, con apoio do tendón rotuliano e estribo de apoio ao chan, con alza no pé contralateral, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

238

24

06 12 06 20

 

06 12 06 20

 

COMPOÑENTES DAS ORTESES DO PÉ E DO NOCELLO (TIBIAIS)

 

 

 

06123010

06 12 06 200 A

06 12 06 200 A

F

Botín de coiro moldeado con estribo e soleta metálica

Para prescribir como accesorio ou recambio

178

24

06123020

06 12 06 200 B

06 12 06 200 B

F

Par de botas con enfranque para adaptar ao bitutor. Ata o nº 23 (par)

Para prescribir como accesorio ou recambio

58

24

 

06 12 06 200 C

06 12 06 200 C

F

Par de botas con enfranque para adaptar ao bitutor. Nº 24 ao 29 (par)

Para prescribir como accesorio ou recambio

60

24

 

06 12 06 200 D

06 12 06 200 D

F

Par de botas con enfranque para adaptar ao bitutor. Nº 30 ao 33 (par)

Para prescribir como accesorio ou recambio

62

24

 

06 12 06 200 E

06 12 06 200 E

F

Par de botas con enfranque para adaptar ao bitutor. Nº 34 ao 37 (par)

Para prescribir como accesorio ou recambio

64

24

 

06 12 06 200 F

06 12 06 200 F

F

Par de botas con enfranque para adaptar ao bitutor. Nº 38 e sups (par)

Para prescribir como accesorio ou recambio

66

24

 

06 12 06 900 A

06 12 06 900 A

A

Correa en T para corrección de varo-valgo

Prescribir só como recambio

0

24

061209

 

06 12 09

 

ORTESES DO XEONLLO

 

 

 

06 12 09 00

 

06 12 09 00

 

ORTESES DO XEONLLO PASIVAS

 

 

 

 

06 12 09 000 A

06 12 09 000 A

A

Orteses pasiva para a inmovilización do xeonllo, no sentido mediolateral con barras laterais non articuladas, inmovilizador universal

Produto completo que non precisa accesorios

59

24

06120925

06 12 09 001 A

06 12 09 001 A

F

Orteses do xeonllo articulada para estabilidade medio-lateral e con articulación de peche de argolas

Produto completo que non precisa accesorios

256

24

06 12 09 10

 

06 12 09 10

 

ORTESES DO XEONLLO DINÁMICAS

 

 

 

06 12 09 12

06 12 09 100 A

06 06 09 100 A

A

Ortese do xeonllo, estabilizadora no sentido medio-lateral, con barras laterais articuladas e control graduable da flexoextensión

Produto completo que non precisa accesorios

224

24

 

06 12 09 101 A

06 12 09 101 A

F

Ortese para a extensión asistida do xeonllo, con articulación do xeonllo libre, en termoplástico

Produto completo que non precisa accesorios

100

24

 

06 12 09 102 A

06 12 09 102 A

F

Ortese para a flexión ou extensión progresiva do xeonllo, mediante parafuso sen fin

Produto completo que non precisa accesorios

110

24

06120922

06 12 09 103 A

06 12 09 103 A

A

Ortese para a flexión ou extensión progresiva do xeonllo, mediante semicírculo graduable a vontade, que permita a flexión ou extensión progresiva e barra lateral e/ou medial.

Produto completo que non precisa accesorios

153

24

06120931

06 12 09 103 B

06 12 09 103 B

A

Ortese do xeonllo semielaborada en tecido elástico ou similar, con barras ou fitas laterais e peche anterior en velcro® ou similar

Produto completo que non precisa accesorios

77

24

06120934

06 12 09 104 A

06 12 09 104 A

A

Soporte anatómico para a articulación do xeonllo, con rodete rotuliano de compresión intermitente, en tecido elástico con fitas ou barras de control mediolateral con rodete

Produto completo que non precisa accesorios

77

24

061212

 

06 12 12

 

ORTESES DO XEONLLO, DO NOCELLO E DO PÉ (Femorais)

 

 

 

06 12 12 00

 

06 12 12 00

 

ORTESES DA PERNA PASIVAS

 

 

 

06120928

06 12 12 000 A

06 12 12 000 A

F

Ortese pasiva para a corrección da tibia vara ou xenuvarus con forma de cola de serea. Composta de dúas valvas mediais do nocello ou da perna, unidas entre si con cintas.

Produto completo que non precisa accesorios

107

24

06 12 12 50

06 12 12 001 A

06 12 12 001 A

F

Polaina ríxida en termoplástico ou similar do pé á coxa, con/sen pé

Produto completo que non precisa accesorios

179

24

 

06 12 12 001 A

06 12 12 001 1

F

Ortese tubular da coxa e da perna, en termoplástico ríxido, desde o terzo superior da coxa ao terzo inferior da perna, con dúas valvas, unha anterior e outra posterior, con peches laterais de cinta autoadhesiva ou cremalleira

Produto completo que non precisa accesorios

200

24

 

06 12 12 003 A

06 12 12 003 A

F

Ortese de valva posterior da coxa e perna ríxida, en termoplástico ríxido, desde o terzo superior da coxa ata os dedos do pe, con correas de suxeición de cinta autoadhesiva

Produto completo que non precisa accesorios

90

24

06 12 12 01

 

06 12 12 01

 

ORTESES DA COXA PASIVAS

 

 

 

 

06 12 12 010 A

06 12 12 010 A

F

Férula de abdución: ortese pasiva con dúas valvas mediais ou posteriores, unidas na súa parte medial por platinas regulables

Produto completo que non precisa accesorios

200

24

06121245

06 12 12 011 A

06 12 12 011 A

A

Abrazadeira conformada en termoplástico, semielaborada

Produto completo que non precisa accesorios

70

24

06 12 12 10

 

06 12 12 10

 

ORTESES DO XEONLLO ACTIVAS

 

 

 

 

06 12 12 100 A

06 12 12 100 A

F

Ortese con estabilización medio lateral do xeonllo, en termoplástico ríxido, desde metatarsianos ata o oco poplíteo con prolongacións a cóndilos e cara anterior sobre tendón rotuliano, soleta en flexión plantar

Produto completo que non precisa accesorios

70

24

06120937 ‘06120940

06 12 12 101 A

06 12 12 101 A

F

Ortese correctora dinámica xenu-varu ou valgo, con barra externa ou interna unida ao botín ou bota, aro de coxa e sistema elástico

Produto completo que non precisa accesorios

220

24

06120943

06 12 12 101 A

06 12 12 101 1

A

Ortese correctora dinámica xenu-valgo en “A” semielaborada.

Produto completo que non precisa accesorios

119

24

06 12 12 11

 

06 12 12 11

 

ORTESES DA COXA ACTIVAS

 

 

 

06121530

06 12 12 110 A

06 12 12 110 A

F

Ortese de Grenier con dúas valvas mediais da coxa para impedir a marcha en abdución.

Produto completo que non precisa accesorios

119

24

06121227

06 12 12 111 A

06 12 12 111 A

F

Ortese femoral Q.T.B. (Quadriteral Thigh Bearing), conformada en termoplástico, con articulacións do xeonllo e cazoleta do nocello

Produto completo que non precisa accesorios

375

24

06121255

06 12 12 111 A

06 12 12 111 1

F

Férula femoral e tibial con articulación no nocello libre e tirante antiequino.

Produto completo que non precisa accesorios

238

24

06121260

06 12 12 111 A

06 12 12 111 2

F

Férula femoral con articulación no nocello, con tirantes antiequino e articulacións no xeonllo, con dispositivo de tracción dinámica.

Produto completo que non precisa accesorios

404

24

061215

 

06 12 15

 

ORTESES DA CADEIRA, INCLUÍNDO ORTESE DE ABDUCIÓN

 

 

 

06 12 15 00

 

06 12 15 00

 

ORTESES DA CADEIRA, INCLUÍNDO ORTESE DE ABDUCIÓN, PASIVAS

 

 

 

06121560

06 12 15 000 A

06 12 15 000 A

F

Ortese para inmobilización da cadeira sen articulación, en termoplástico, con cesta pélvica e prolongación ata a coxa, a medida

Produto completo que non precisa accesorios

268

24

06 12 15 69

06 12 15 001 A

06 12 15 001 A

A

Ortese para a displasia conxénita da cadeira, para manter as cadeiras en abdución e rotación externa. Coxín de separación fixo colocado entre as pernas e suxeito mediante arnés, coxín ou almofadiña de Frejka/Ortese de Mignon.

Produto completo que non precisa accesorios

60

24

06121571

06 12 15 002 A

06 12 15 002 A

A

Ortese para a displasia conxénita da cadeira, para manter as cadeiras en abdución e rotación externa. Con estrutura metálica maleable e acolchada que se fixa ás costas, a cintura e as coxas. Férula de Von Rosen

Produto completo que non precisa accesorios

66

24

06121540

06 12 15 004 A

06 12 15 004 A

A

Ortese para a displasia conxénita da cadeira. Arnés de Pavlik

Produto completo que non precisa accesorios

120

24

06121567

06 12 15 005 A

06 12 15 005 A

A

Ortese modular estabilizadora da cadeira, con articulación para control da abdución e flexoextensión

Produto completo que non precisa accesorios

457

24

06 12 15 10

 

06 12 15 10

 

ORTESES DA CADEIRA, INCLUÍNDO ORTESE DE ABDUCIÓN, DINÁMICAS

 

 

 

06121520

06 12 15 100 A

06 12 15 100 A

A

Ortese de Atlanta, ou do Hospital Scottish Rite en Atlanta, en abdución, con musleras en termoplástico, articulacións da cadeira e cinto pélvico.

Produto completo que non precisa accesorios

351

24

 

06 12 15 100 A

06 12 15 100 1

A

Férula activa para abdución da cadeira de Lorrach

Produto completo que non precisa accesorios

314

24

06121515

06 12 15 100 2

A

Ortese Swash, para abdución da cadeira.

Produto completo que non precisa accesorios

457

24

06121573

06 12 15 100 3

A

Ortese para manter a cadeira en abdución e rotación externa. De termoplástico, semiríxida, tipo coiro, suxeita ás costas mediante arnés

Produto completo que non precisa accesorios

76

24

061218

 

06 12 18

 

ORTESES DA CADEIRA, DO XEONLLO, DO NOCELLO E DO PÉ

 

 

 

06 12 18 00

 

06 12 18 00

 

BITUTORES LONGOS POR ENCIMA DO XEONLLO

 

 

 

06121209

06 12 18 000 A

06 12 18 000 A

F

Ortese bitutor femoral metálica con/sen apoio isquiático metálico con anclaxe de ortese do pé con articulación do nocello e do xeonllo con peche de argolas

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

703

24

06121212

06 12 18 001 A

06 12 18 001 A

F

Ortese bitutor femoral metálica con/sen apoio isquiático metálico con elemento de ancoraxe de ortese do pé con articulación do nocello e do xeonllo de peche suízo oculto

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

826

24

06121214

06 12 18 002 A

06 12 18 002 A

F

Ortese bitutor femoral metálica con apoio isquiático cuadrangular en resina acrílica ou termoplástico con elementos de ancoraxe de ortese ao pé, con articulación de nocello e articulación do xeonllo con peche de argolas

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

634

24

06121216

06 12 18 003 A

06 12 18 003 A

F

Ortese bitutor femoral metálica con apoio isquiático cuadrangular en resina acrílica ou termoplástico con elementos de ancoraxe da ortese ao pé, con articulación do nocello e do xeonllo con peche suízo oculto

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

898

24

06121265

06 12 18 004 A

06 12 18 004 A

F

Ortese femoral TPV, en polipropileno termoconformado ao vacío, con apoio isquiático cuadrangular, antiequino de polipropileno con articulación do xeonllo de peche de argolas ou suizo

Produto completo que non precisa accesorios

599

24

06121218

06 12 18 005 A

06 12 18 005 A

F

Férula de Thomas articulada. Ortese para a descarga da cadeira con apoio isquiático de argolas, barras laterais e estribo de marcha con alza contralateral e dispositivo metálico para limitar a flexión plantar. Articulada ao xeonllo con articulación a escoller

Produto completo que non precisa accesorios

432

24

06121207

06 12 18 006 A

06 12 18 006 A

F

Ortese femoral de abdución en aceiro de Tchadjian, con encaixe trilateral, articulación do xeonllo, control de rotación, estribo da marcha, mecanismo distractor do pé e alza contralateral

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

714

24

 

06 12 18 007 A

06 12 18 007 A

F

Dispositivo estabilizador e reciprocador adaptado á ortese de marcha bilateral

Produto completo que non precisa accesorios. É preciso o visto e prace da COMISIÓN CENTRAL

1.674

24

06 12 18 01

 

06 12 18 01

 

BITUTORES LONGOS CON CINTO PÉLVICO

 

 

 

 

06 12 18 010 A

06 12 18 010 A

F

Bitutor femoral metálico, con elemento de ancoraxe da órtese ao pé, articulación de nocello, con articulación do xeonllo de peche de argolas, articulación da cadeira e cinto pélvico

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

1.143

24

 

06 12 18 010 B

06 12 18 010 B

F

Bitutor femoral metálico, con elemento de anclaje de la órtesis a pie, articulación de tobillo, articulación de rodilla de cierre suizo, articulación de cadera y cinturón pélvico.

 

1.276

24

06121810

06 12 18 011 A

06 12 18 011 A

F

Ortese bitutor femoral metálico, con encaixe cuadrangular de apoio isquiático metálico, con elementos de ancoraxe da ortese ao pé, articulación do nocello, articulación do xeonllo peche de argolas, articulación da cadera de argolas e cesta pélvica/cinturón pélvico

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

1.297

24

06121832

06 12 18 012 A

06 12 18 012 A

F

Ortese bitutor femoral metálico, con encaixe cuadrangular de apoio isquiático metálica, con elementos de ancoraxe da ortese ao pé, articulación do nocello, articulación do xeonllo de peche suízo, articulación da cadeira de argolas e cesta pélvica/cinturón pélvico.

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

1.297

24

06121235

06 12 18 013 A

06 12 18 013 A

F

Ortese desrotadora femoral Twister con cable para unir a ortes tibial unilateral ou estribos.

Produto completo que no precisa accesorios

147

24

06121240

06 12 18 013 B

06 12 18 013 B

F

Ortese desrotadora femoral Twister con cable para unir a ortese tibial bilateral ou estribos.

Produto completo que no precisa accesorios

262

24

06 12 18 02

 

06 12 18 02

 

BITUTORES LONGOS CON CORPIÑO

 

 

 

06121820

06 12 18 020 A

06 12 18 020 A

F

Ortese bitutor femoral metálico, con apoio isquiático, laminada en resina acrílica ou termoplástico. Con elementos de ancoraxe da ortese ao pé, articulación do nocello, articulación do xeonllo de peche de argolas, articulación da cadeiras de argolas e cesta pélvica con corpiño

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

973

24

06121844

06 12 18 021 A

06 12 18 021 A

F

Ortese bitutor femoral metálico, con apoio isquiático laminada en resina acrílica ou termoplástico, con elementos de ancoraxe da ortese ao pé, articulación do nocello, articulación do xeonllo de peche suízo, articulación das cadeiras de argolas e cesta pélvica con corpiño

Prescribir ademais botín de coiro ou bota con enfranque para adaptar ao bitutor

1.150

24

06 12 18 10

 

06 12 18 10

 

COMPOÑENTES DAS ORTESES DA CADEIRA, DO XEONLLO, DO NOCELLO E DO PÉ

 

 

 

 

06 12 18 100 A

06 12 18 10 0

F

Cinto pélvico para ortese do membro inferior

Prescribir só como recambio

61

24

 

06 12 18 101 A

06 12 18 101 A

F

Barra para ortese do membro inferior

Prescribir só como recambio

77

24

 

06 12 18 102 A

06 12 18 102 A

F

Estribo para ortese do membro inferior

Prescribir só como recambio

93

24

06122737

06 12 18 900 A

06 12 18 900 A

F

Tirante glúteos.

Prescribir só como recambio

24

24

 

06 12 18 900 B

06 12 18 900 B

F

Galápago (para articulación ou valgo de nocello)

Prescribir só como recambio

16

24

 

06 12 18 900 C

06 12 06 900 C

F

Correas con almofadiña

Prescribir só como recambio

16

24

 

06 12 18 900 D

06 12 18 900 D

F

Encaixe laminado en resina acrílica para bitutor longo

Prescribir só como recambio

100

24

 

06 12 18 900 E

06 12 18 900 E

F

Cable helicoidal, para Twister

Prescribir só como recambio

35

24

 

 

06 12 18 900 1

F

Cesta pélvica

Prescribir só como recambio

210

24

061221

 

06 12 21

 

ARTICULACIÓNS DO NOCELLO

 

 

 

06122105 06122110 06122125

06 12 21 000 A

06 12 21 000 A

F

Articulación do nocello, con control de movemento mediante topes anterior e posterior.

Prescribir só como recambio

54

24

06122115

06 12 21 000 B

06 12 21 000 B

F

Articulación do nocello Klenzak, metálica, control antiequino.

Prescribir só como recambio

86

24

06122135

06 12 21 000 C

06 12 21 000 C

A

Espiral antiequino allgoeber, ortese P.T.B.

Prescribir só como recambio

48

24

061224

 

06 12 24

 

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO

 

 

 

06122405

06 12 24 000 A

06 12 24 000 A

F

Articulación do xeonllo libre

Prescribir só como recambio

95

24

06122415

06 12 24 001 A

06 12 24 001 A

F

Articulación do xeonllo libre con eixe atrasado

Prescribir só como recambio

113

24

06122420

06 12 24 002 A

06 12 24 002 A

F

Articulación do xeonllo con peche de argolas

Prescribir só como recambio

113

24

06122425

06 12 24 003 A

06 12 24 003 A

F

Articulación do xeonllo con peche suízo

Prescribir só como recambio

169

24

 

06 12 24 004 A

06 12 24 004 A

F

Articulación do xeonllo policéntrica

Prescribir só como recambio

139

24

06122410

06 12 24 004 A

06 12 24 004 1

F

Articulación do xeonllo de eixe simple e control de flexoextensión

Prescribir só como recambio

83

24

061227

 

06 12 27

 

ARTICULACIÓNS DA CADEIRA

 

 

 

06122705

06 12 27 000 A

06 12 27 000 A

F

Articulación da cadeira, con movemento libre de flexo-extensión, en aceiro

Prescribir só como recambio

45

24

06122710

06 12 27 001 A

06 12 27 001 A

F

Articulación da cadeira libre con movemento de abdución, en aceiro

Prescribir só como recambio

149

24

 

06 12 27 002 A

06 12 27 002 A

F

Articulación da cadeira libre de polipropileno

Prescribir só como recambio

95

24

06122720

06 12 27 003 A

06 12 27 003 A

F

Articulación da cadeira con peche de argolas

Prescribir só como recambio

80

24

06122725

06 12 27 004 A

06 12 27 004 A

F

Articulación da cadeira con peche de argolas e movemento de abdución

Prescribir só como recambio

125

24

06122730

06 12 27 005 A

06 12 27 005 A

F

Articulación da cadeira con peche suízo ou oculto

Prescribir só como recambio

125

24

0633

 

0633

 

CALZADOS ORTOPÉDICOS

Sempre o par

 

 

063390

 

06 33 90

 

CALZADOS ORTOPÉDICOS PARA GRANDES DEFORMIDADES

 

 

 

06339010

06 33 90 000 A

06 33 90 000 A

A

Par de zapatos de plastozote ou similar, con recubrimento téxtil ou de pel, sola de plastozote, microporoso ou similar, peche de cordón ou velcro®

Prescribir só para pés artríticos e/ou diabéticos

76

24

06339030

06 33 90 001 A

06 33 90 001 A

F

Par de zapatos ortopédicos a medida sobre molde de escaiola.

Prescribir só para grandes deformidades

433

24

06339022

06 33 90 001 A

06 33 90 001 1

F

Par de zapatos, un ortopédico a medida sobre molde de escaiola e outro estándar, un deles sen patoloxía

Prescribir só para grandes deformidades

375

24

 

 

OC

 

ORTESE CRANEAL

 

 

 

 

 

OC 1 0

 

ORTESE CRANEAL

 

 

 

 

 

OC 1 0 1

F

Ortese craneal infantil (casco) a medida sobre molde de escaiola para pacientes menores de un ano afectos de plaxiocefalia

Só poderán ser prescritos por especialistas en neurocirurxía, cirurxía pediátrica e rehabilitación infantil

861

24

Código antigo

Código catálogo común CCAA

Código

F/A

Descrición

Normas prescrición

Importe máximo (sen IVE). A descontar achega non reembolsable, segundo renda

Duración mínima (meses)

PRÓTESES EXTERNAS

Non inclúen as estruturas e articulacións elaboradas en titanio e/ou fibra de carbono e/ou con control por microprocesador

06 18

PRÓTESES DO MEMBRO SUPERIOR

06 18 03

PRÓTESES PARCIAIS DA MAN, INCLUÍNDO AS PRÓTESES DO DEDO

06 18 03 00

PRÓTESES PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DA MAN, INCLUÍDO O PULGAR

06180320

06 18 03 000 A

06 18 03 000 A

F

Próteses funcional para amputación parcial da man, incluído o polgar

Produto completo que non precisa accesorios

334

24

06 18 03 10

PRÓTESES PARA AMPUTACIÓN PARCIAL DA MAN E DE VARIOS DEDOS

06 18 03 100 A

06 18 03 100 A

F

Próteses funcional para amputación parcial da man e de varios dedos (excluído o polgar)

Produto completo que non precisa accesorios

334

24

06 18 03 20

PRÓTESES NON FUNCIONAL PARA AMPUTACIÓN DA MAN

06210007 06210012

06 18 03 200 A

06 18 03 200 A

F

Próteses non funcional para amputación da man

Produto completo que non precisa accesorios

334

24

06 18 06

PRÓTESES DE DESARTICULACIÓN DO PULSO

06 18 06 00

PROTESES PASIVA PARA DESARTICULACIÓN DO PULSO CON ENCAIXE DO ANTEBRAZO E DA MAN

06210017

06 18 06 000 A

06 18 06 000 A

F

Prótese pasiva de desarticulación do pulso con encaixe infracondilar do antebrazo e da man (inclúe luva estética)

Produto completo que non precisa accesorios

927

24

06210017

06 18 06 001 A

06 18 06 001 A

F

Prótese pasiva de desarticulación do pulso con encaixe supracondilar do antebrazo e da man (inclúe luva estética)

Produto completo que non precisa accesorios

927

24

06 18 06 10

PROTESES FUNCIONAIS PARA DESARTICULACIÓN DO PULSO

06180612

06 18 06 100 A

06 18 06 100 A

F

Prótese funcional de desarticulación do pulso con encaixe infracondilar do antebrazo (inclúe encaixe, sistema de control, e estrutura)

Prescribir ademais articulación do pulso e terminal (man ou pinza, inclúe luva e estética) que se financian a parte e sistema de suspensión se precisa

603

24

06180612

06 18 06 101 A

06 18 06 101 A

F

Prótese funcional de desarticulación do pulso con encaixe supracondilar do antebrazo (inclúe encaixe, sistema de control, e estrutura)

Prescribir ademais articulación do pulso e terminal (man ou pinza, inclúe luva e estética) que se financian a parte e sistema de suspensión se precisa

603

24

06 18 06 20

PROTESES MIOELÉCTRICAS PARA DESARTICULACIÓN DO PULSO

06180622

06 18 06 200 A

06 18 06 200 A

F

Prótese mioeléctrica de desarticulación do pulso con encaixe infracondilar do antebrazo (inclúe encaixe, sistema de suspensión, duas baterías de litio e cargador)

Conforme protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademais articulación de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

2.340

24

06180622

06 18 06 201 A

06 18 06 201 A

F

Prótese mioeléctrica de desarticulación do pulso con encaixe supracondilar do antebrazo, (inclúe encaixe, sistema de suspensión, duass baterías de litio e cargador)

Conforme protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademáis articulación de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA COMISIÓN CENTRAL

2.340

24

06 18 06 900

RECAMBIOS

06213005

06 18 06 900 A

06 18 06 900 A

F

Sistema de accionamento cinemático para desarticulación de pulso

Prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou recambio

77

24

06211005

06 18 06 900 B

06 18 06 900 B

F

Encaixe infracondilar ou supracondilar de prótese funcional, para desarticulación do pulso

Prescribir só como recambio

506

24

06211005

06 18 06 900 C

06 18 06 900 C

F

Encaixe infracondilar ou supracondilar de prótese funcional, para desarticulación do pulso

Prescribir só como recambio

506

24

06211010

06 18 06 900 D

06 18 06 900 D

F

Encaixe infracondilar ou supracondilar de prótese mioeléctrica, para desarticulación do pulso

Prescribir só como recambio

643

24

06211010

06 18 06 900 E

06 18 06 900 E

F

Encaixe infracondilar ou supracondilar de prótese mioeléctrica, para desarticulación do pulso

Prescribir só como recambio

643

24

06212010

06 18 06 900 1

F

Sistema de suspensión para prótese de desarticulación radial (abrazadeira)

Prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou como recambio

137

24

061809

PRÓTESE TRANSRADIAL (Por debaixo do cóbado)

06 18 09 00

PRÓTESES PASIVAS DO ANTEBRAZO CON ENCAIXE, ESTRUTURA ENDOESQUELÉTICA, PULSO E MAN

06210022

06 18 09 000 A

06 18 09 000 A

F

Prótese pasiva transradial, con encaixe infracondilar dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión con suxeición ao brazo, encaixe interior de silicona, man pasiva, luva e estética

Produto completo que non precisa accesorios

1.127

24

06210022

06 18 09 001 A

06 18 09 001 A

F

Prótese pasiva transradial, con encaixe supracondilar dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión con suxeición ao brazo, encaixe interior de silicona, man pasiva, luva e estética

Produto completo que non precisa accesorios

1.127

24

06 18 09 01

PRÓTESES PASIVAS DO ANTEBRAZO CON ENCAIXE, ESTRUTURA EXOESQUELÉTICA, PULSO E MAN

06210022

06 18 09 010 A

06 18 09 010 A

F

Prótese pasiva transradial con encaixe infracondilar laminado en resina acrílica e silicona, man pasiva, luva e estética

Produto completo que non precisa accesorios

1.127

24

06 18 09 010 B

06 18 09 010 B

F

Prótese pasiva transradial con encaixe infracondilar dobre laminado en resina acrílica, sistema de suxeición distal, encaixe interior de silicona, man pasiva, luva e estética

Produto completo que non precisa accesorios. Require autorización previa pola Comisión Central, previo informe xustificativo.

1.976

24

06210022

06 18 09 011 A

06 18 09 011 A

F

Prótese pasiva transradial con encaixe supracondilar, laminado en resina acrílica e silicona, man pasiva, luva e estética

Produto completo que non precisa accesorios

1.127

24

06 18 09 10

PRÓTESES FUNCIONAIS DO ANTEBRAZO

06180907

06 18 09 100 A

06 18 09 100 A

F

Prótese funcional transradial con encaixe infracondilar (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación do pulso e terminal (man ou pinza inclúe luva e estética) que se financian a parte

884

24

06 18 09 100 B

06 18 09 100 B

F

Prótese funcional transradial con encaixe infracondilar (inclúe encaixe laminado con sistema de sueición distal, encaixe interior de silicona, sistema de control), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

2.039

24

06180907

06 18 09 101 A

06 18 09 101 A

F

Prótese funcional transradial con encaixe supracondilar (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación do pulso e terminal (man ou pinza inclúe luva e estética) que se financian a parte

884

24

06 18 09 20

PRÓTESES MIOELÉCTRICA DO ANTEBRAZO, ESTRUTURA EXOESQUELÉTICA

06180912

06 18 09 200 A

06 18 09 200 A

F

Prótese mioeléctrica transradial con encaixe infracondilar ( inclúe encaixe, sistema de suspensión, baterías de litio e cargador) estrutura exoesquelética

Conforme protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademais articulación de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

2.688

24

06180912

06 18 09 201 A

06 18 09 201 A

F

Prótese mioeléctrica transradial con encaixe supacondilar (inclúe encaixe, sistema de suspensión, baterías de litio e cargador) estrutura exoesquelética

Conforme protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademais articulación de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

2.688

24

06 18 09 900

RECAMBIOS DE PRÓTESES TRANSRADIAIS

06211015

06 18 09 900 A

06 18 09 900 A

F

Encaixe infracondilar dobre laminado en resina acrílica para prótese do antebrazo

Prescribir só como recambio

587

24

06 18 09 900 B

06 18 09 900 B

F

Encaixe infracondilar laminado en resina acrílica con sistema de suxeición distal para suspensión por silicona

Prescribir só como recambio

628

24

06 18 09 900 C

06 18 09 900 C

F

Encaixe supracondilar dobre laminado en resina acrílica para prótese do antebrazo

Prescribir só como recambio

587

24

06 18 09 900 D

06 18 09 900 D

F

Encaje supracondilar transradial con dobre encaixe para pronosupinación cinemática

Prescribir só como recambio

587

24

06 18 09 900 E

06 18 09 900 E

F

Encaje supracondilar transradial con dobre encaixe para accionamento mioeléctrico

Prescribir só como recambio

587

24

06212020

06 18 09 900 F

06 18 09 900 F

F

Sistema de suspensión para prótese do antebrazo, por baixo do cóbado (abrazadeira)

Prescribir só como recambio

137

24

06213005

06 18 09 900 G

06 18 09 900 G

F

Sistema de accionamento cinemático para prótese de antebrazo

Prescribir como sistema de acionamento dunha prótese nova ou como recambio

77

24

06 18 09 900 H

06 18 09 900 H

F

Funda para prótese de antebrazo

Prescribir só como recambio

70

18

06 18 09 900 I

06 18 09 900 I

F

Media para prótese de antebrazo

Prescribir só como recambio

10

18

06 18 12

PRÓTESES DE DESARTICULACIÓN DO CÓBADO

06 18 12 00

PRÓTESES PASIVAS PARA DESARTICULACIÓN DO CÓBADO

06210032

06 18 12 000 A

06 18 12 000 A

F

Prótese pasiva de desarticulación do cóbado con encaixe dobre laminado en resina acrílica, sistema de suspensión, articulación do cóbado e pulso, man pasiva, luva e estética, estrutura endoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.052

24

06210032

06 18 12 001 A

06 18 12 001 A

F

Prótese pasiva de desarticulación do cóbado con encaixe, cóbado de desarticulación, pulso, man, luva e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.052

24

06 18 12 10

PRÓTESES FUNCIONAIS PARA DESARTICULACIÓN DO CÓBADO

06181212

06 18 12 100 A

06 18 12 100 A

F

Prótese funcional de desarticulación do cóbado con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación do cóbado e do pulso, terminal (man ou pinza, inclúe luva e estética) que se financian a parte

1.048

24

06 18 12 20

PRÓTESE MIOELÉCTRICAS PARA DESARTICULACIÓN DO CÓBADO

06181222

06 18 12 200 A

06 18 12 200 A

F

Prótese mioeléctrica de desarticulación do cóbado con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión, baterías de litio e cargador), estrutura exoesquelética

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademáis articulación do cóbado e de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

2.564

24

06 18 12 900

RECAMBIOS DE PRÓTESIS PARA DESARTICULACIÓN DO CÓBADO

06211020

06 18 12 900 A

06 18 12 900 A

F

Encaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de desarticulación do cóbado

Prescribir só como recambio

713

24

06 18 12 900 B

06 18 12 900 B

F

Encaixe para prótese mioeléctrica de desarticulación do cóbado

Prescribir só como recambio

713

24

06 18 12 900 B

06 18 12 900 1

F

Encaixe brando interior de silicona para supensión de prótese de desarticulación do cóbado

Prescribir só como recambio

893

24

06 18 12 900 C

06 18 12 900 C

F

Sistema de suspensión para prótese de desarticulación do cóbado (abrazadeira)

Prescribir só como recambio

238

24

06213005

06 18 12 900 D

06 18 12 900 D

F

Sistema de accionamento cinemático de codo

Prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou como recambio

77

24

06 18 12 900 E

06 18 12 900 E

F

Funda para prótese de desarticulación do cóbado

Prescribir só como recambio

66

18

06 18 12 900 F

06 18 12 900 F

F

Media para prótese de desarticulación do cóbado

Prescribir só como recambio

10

18

06 18 15

PRÓTESE TRANSHUMERAL
(Por enriba do cóbado)

06 18 15 00

PRÓTESES PASIVAS DO BRAZO

06210037

06 18 15 000 A

06 18 15 000 A

F

Prótese pasiva transhumeral con encaixe, sistema de suspensión, articulación do cóbado e do pulso, man pasiva, luva e estética, estrutura endoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.981

24

06 18 15 000 B

06 18 15 000 B

F

Prótese pasiva transhumeral con encaixe e sistema de suspensión distal, encaixe interior de silicona, articulación do pulso e cóbado pasivos, man pasiva, luva e estética, estrutura endoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios. Require AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL.

2.160

24

06210037

06 18 15 001 A

06 18 15 001 A

F

Prótese pasiva transhumeral con encaixe, sistema de suspensión, articulación do cóbado e pulso, man pasiva, luva e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.946

24

06 18 15 001 B

06 18 15 001 B

F

Prótese pasiva transhumeral con encaixe e sistema de suspensión distal, encaixe interior de silicona, articulación do pulso e cóbado pasivos, man pasiva, luva e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios. Require AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL.

2.959

24

06 18 15 10

PRÓTESES FUNCIONAIS DO BRAZO

06181512

06 18 15 100 A

06 18 15 100 A

F

Prótese funcional transhumeral con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación do cóbado e do pulso, terminal (man ou pinza, inclúe luva e estética) que se financian a parte

1.140

24

06 18 15 100 B

06 18 15 100 B

F

Prótese funcional transhumeral con encaixe (inclúe encaixe interior de silicona, con sistema de suspensión distal e de control, articulación de cóbado e de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética), estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios. Require AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL.

2.730

24

06 18 15 20

PRÓTESE MIOELÉCTRICAS DO BRAZO

06181522

06 18 15 200 A

06 18 15 200 A

F

Prótese mioeléctrica transhumeral con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión, baterías de litio e cargador), estrutura exoesquelética

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademáis articulación de cóbado e de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamento. Precisa autorización previa da Comisión Central

2.564

24

06 18 15 900

RECAMBIOS PRÓTESES TRANSHUMERAL (por enriba do cóbado)

06211025

06 18 15 900 A

06 18 15 900 A

F

Encaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese do brazo

Prescribir só como recambio

713

24

06 18 15 900 B

06 18 15 900 B

F

Encaixe dobre laminado en resina acrílica con sistema de suxeición distal para suspensión por silicona para prótese do brazo

Prescribir só como recambio

893

24

06 18 15 900 1

F

Encaixe brando interior de silicona para suspensión de próteses transhumerais

Prescribir só como recambio

839

24

06212030

06 18 15 900 C

06 18 15 900 C

F

Sistema de suspensión para prótese de brazo, por enriba do cóbado (abrazadeira)

Prescribir só como recambio

238

24

06213005

06 18 15 900 D

06 18 15 900 D

F

Sistema de accionamento cinemático (Cable de accionamento mecánico) de brazo

Prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou como recambio

77

24

06 18 15 900 E

06 18 15 900 E

F

Funda para prótese de amputación de brazo

Prescribir só como recambio

65

18

06 18 15 900 F

06 18 15 900 F

F

Media para prótese de amputación de brazo

Prescribir só como recambio

10

18

06 18 90 900

RECAMBIOS XERAIS

06213030

06 18 90 900 A

06 18 90 900 A

F

Batería de níquel-cadmio (dúas unidades)

Prescribir só como recambio

780

18

06213035

06 18 90 900 B

06 18 90 900 B

F

Batería de litio (dúas unidades)

Prescribir só como recambio

1.020

18

06213040

06 18 90 900 C

06 18 90 900 C

F

Cargador para batería de níquel-cadmio

Prescribir só como recambio

219

24

06213045

06 18 90 900 D

06 18 90 900 D

F

Cargador para batería de litio

Prescribir só como recambio

510

24

06 18 90 900 E

06 18 90 900 E

F

Electrodos dunha canle (unidade)

Prescribir só como recambio

24

06213015

06 18 90 900 F

06 18 90 900 F

F

Dous electrodos de dúas canles de accionamento eléctrico

Prescribir só como recambio

1.942

24

06213010

06 18 90 900 F

06 18 90 900 1

F

Electrodo de dúas canles de accionamento eléctrico

Prescribir só como recambio

971

24

06213020

06 18 90 900 F

06 18 90 900 2

F

Dous electrodos de dúas canles de accionamento eléctrico e distribuidor

Prescribir só como recambio

3.680

24

06 18 90 900 G

06 18 90 900 G

F

Cable para electrodo

Prescribir só como recambio

62

24

06 18 90 900 H

06 18 90 900 H

F

Microchave de balancín ou tracción ou presión

Prescribir só como recambio

385

24

06 18 90 900 I

06 18 90 900 I

F

Microchave para accionamento de unidade de xiro

Prescribir só como recambio

385

24

06213025

06 18 90 900 I

06 18 90 900 3

F

Microchave do accionamento eléctrico

Prescribir só como recambio

385

24

06 18 90 900 J

06 18 90 900 J

F

Caixa de conexión para aloxamento de batería

Prescribir só como recambio

118

24

06 18 90 900 4

F

Encaixe brando interior de silicona para suspensión de prótese do brazo e antebrazo

Prescribir só como recambio

968

24

06212040

06 18 90 900 5

F

Correaxe de tracción para prótese do antebrazo

Prescribir só como recambio

238

24

06 18 18

PRÓTESE DE DESARTICULACIÓN DO OMBRO

06 18 18 00

PRÓTESES PASIVAS PARA DESARTICULACIÓN DO OMBRO

06210042

06 18 18 000 A

06 18 18 000 A

F

Prótese pasiva de desarticulación do ombro con encaixe, sistema de suspensión, con articulación do ombro e do cóbado, man pasiva, inclúe luva e estética, estrutura endoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.314

24

06210042

06 18 18 001 A

06 18 18 001 A

F

Prótese pasiva de desarticulación do ombro con encaixe, sistema de suspensión, con articulación do ombro e do cóbado, man pasiva, inclúe luva e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.518

24

06 18 18 10

PRÓTESES FUNCIONAIS PARA DESARTICULACIÓN DO OMBRO

06181812

06 18 18 100 A

06 18 18 100 A

F

Prótese funcional de desarticulación do ombro con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control, estrutura), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación do ombro, do cóbado e do pulso, terminal (man ou pinza, inclúe luva e estética) que se financian a parte

1.902

24

06 18 18 20

PRÓTESE MIOELÉCTRICA PARA DESARTICULACIÓN DO OMBRO

06 18 18 200 A

06 18 18 200 A

F

Prótese mioeléctrica de desarticulación do ombro con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión, baterías de litio e cargador), estrutura exoesquelética

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademais articulación de ombro, de cóbado e de pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

2.865

24

06 18 18 900

RECAMBIOS PRÓTESIS DESARTICULACIÓN DE OMBRO

06211035

06 18 18 900 A

06 18 18 900 A

F

Encaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de desarticulación do ombro

Prescribir só como recambio

870

24

06 18 18 900 B

06 18 18 900 B

F

Sistema de suspensión para prótese de desarticulación do ombro (abrazadeira)

Prescribir só como recambio

238

24

06213005

06 18 18 900 C

06 18 18 900 C

F

Sistema de accionamento cinemático de brazo

Prescribir como sistema de acionamento dunha prótese nova ou como recambio

47

24

06 18 18 900 D

06 18 18 900 D

F

Funda para prótese endoesquelética de desarticulación de ombro

Prescribir só como recambio

65

18

06 18 18 900 E

06 18 18 900 E

F

Media para prótese endoesquelética de desarticulación de ombro

Prescribir só como recambio

10

18

06 18 21

PRÓTESE DE AMPUTACIÓN DO CUARTO SUPERIOR (Interescapulotorácica)

06 18 21 00

PRÓTESES PASIVAS PARA AMPUTADOS NO CUARTO SUPERIOR

06210047

06 18 21 000 A

06 18 21 000 A

F

Prótese pasiva interescapulotorácica con encaixe, sistema de suspensión, articulación do ombro, cóbado e man pasiva, luva e estética, estrutura endoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.353

24

06210047

06 18 21 001 A

06 18 21 001 A

F

Prótese pasiva interescapulotorácica con encaixe, sistema de suspensión, articulación do ombro, cóbado e man pasiva, luva e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.353

24

06 18 21 10

PRÓTESES FUNCIONAIS PARA AMPUTADOS NO CUARTO SUPERIOR

06182112

06 18 21 100 A

06 18 21 100 A

F

Prótese funcional interescapulotorácica con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control), estrutura exoesquelética

Prescribir ademais articulación de ombro, de cóbado e pulso, terminal (man ou pinza, inclúe luva e estética) que se financian a parte

1.329

24

06 18 21 20

PRÓTESE MIOELÉCTRICAS PARA AMPUTADOS NO CUARTO SUPERIOR

06 18 21 200 A

06 18 21 200 A

F

Prótese mioeléctrica interescapulotorácica con encaixe (inclúe encaixe, sistema de suspensión e de control, baterías de litio e cargador), estrutura exoesquelética

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Prescribir ademais articulación de ombro, de cóbado e pulso, man ou pinza (inclúe luva e estética) e sistema de accionamiento. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

3.440

24

06 18 21 900

RECAMBIOS PRÓTESE DE AMPUTACIÓN CUARTO SUPERIOR

06211040

06 18 21 900 A

06 18 21 900 A

F

Encaixe dobre laminado en resina acrílica para prótese de amputados no cuarto superior (interescapulotorácica)

Prescribir só como recambio

974

24

06 18 21 900 B

06 18 21 900 B

F

Sistema de suspensión para prótese de desarticulación interescapulotorácica (abrazadeira)

Prescribir só como recambio

238

24

06213005

06 18 21 900 C

06 18 21 900 C

F

Sistema de accionamento cinemático de cuarto superior

Prescribir como sistema de accionamento dunha prótese nova ou como recambio

47

24

06 18 21 900 D

06 18 21 900 D

F

Funda para prótese endoesquelética de desarticulación interescápulotorácica

Prescribir só como recambio

65

18

06 18 21 900 E

06 18 21 900 E

F

Media para prótese endoesquelética de desarticulación interescapulotorácica

Prescribir só como recambio

10

18

06 18 24

MANS PROTÉSICAS

06 18 24 00

MANS PROTÉSICAS PASIVAS

06 18 24 000 A

06 18 21 000 A

F

Man protésica pasiva infantil (inclúe luva e estética)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

334

24

06182404

06 18 24 000 B

06 18 24 000 B

F

Man protésica pasiva de adulto (inclúe luva e estética)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

334

24

06 18 24 10

MANS PROTÉSICAS FUNCIONAIS

06182412

06 18 24 100 A

06 18 24 100 A

F

Man protésica funcional tridixital dun tiro dorsal ou palmar. Adulto (inclúe luva e estética)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

522

24

06182408

06 18 24 100 B

06 18 24 100 B

F

Man protésica funcional dun tiro dorsal ou palmar. Infantil (inclúe luva e estética)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

522

24

06182422

06 18 24 100 C

06 18 24 100 C

F

Man protésica funcional tridixital de dous tiros dorsal ou palmar. Adulto (inclúe luva e estética)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

944

24

06182416

06 18 24 100 D

06 18 24 100 D

F

Man protésica funcional tridixital de dous tiros dorsal ou palmar. Infantil (inclúe luva e estética)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

944

24

06 18 24 20

MANS PROTÉSICAS ELÉCTRICAS

06182445

06 18 24 200 A

06 18 24 200 A

F

Man mioeléctrica de función constante (de baixa voltaxe e adaptador, con cambio rápido para prótese de membro superior, inclúe luva e estética)

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

5.063

24

06 18 24 200 A

06 18 24 200 1

F

Man mioeléctrica de baixa voltaxe e adaptador, con cambio rápido para prótese de membro superior, para prótese transcarpiana (inclúe luva e estética)

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

6.236

24

06 18 24 200 B

06 18 24 200 B

F

Man electrica de función variable (inclúe luva e estética)

Conforme a protocolo en amputados unilaterais. Precisa AUTORIZACIÓN PREVIA DA COMISIÓN CENTRAL

7.111

24

06 18 24 900

RECAMBIOS DE MAN

06 18 24 32

06 18 24 900 A

06 18 24 900 A

F

Luva estética, adulto

Prescribir só como recambio

146

18

06 18 24 26

06 18 24 900 A

06 18 24 900 1

F

Luva estética, infantil

Prescribir só como recambio

146

18

06 18 27

PINZAS E DISPOSITIVOS FUNCIONAIS

06 18 27 00

F

PINZAS E ÚTILES FUNCIONAIS

06182710

06 18 27 000 A

06 18 27 000 A

F

Pinza funcional, gancho estándar adulto.

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

503

24

06182730

06 18 27 000 B

06 18 27 000 B

F

Pinza funcional, gancho neno

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

462

24

06182760

06 18 27 000 C

06 18 27 000 C

F

Pinza funcional, gancho con estrutura reforzada de aceiro inoxidable, para traballo

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio, para pacientes con xustificación pola súa actividade laboral

915

24

06 18 27 10

PINZAS E ÚTILES ELÉCTRICOS

06 18 27 100 A

06 18 27 100 A

F

Pinza eléctrica tipo gancho,

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio. Para prescribir como recambio a persoas con actividade laboral que xustifique o seu uso. Previa autorización da Comisión Central

5.058

24

06 18 30

ARTICULACIÓNS DO PULSO

06 18 30 00

ARTICULACIÓNS DO PULSO PARA TERMINAIS PASIVOS

06183003

06 18 30 000 A

06 18 30 000 A

F

Articulación do pulso para terminal pasivo, redondo

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

56

24

06183006

06 18 30 000 B

06 18 30 000 B

F

Articulación do pulso para terminal pasivo, oval

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

38

24

06 18 30 10

ARTICULACIÓNS DO PULSO PARA TERMINAIS FUNCIONAIS

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

06 18 30 100 A

06 18 30 100 A

F

Articulación de pulso para terminal funcional oval

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

107

24

06183030

06 18 30 100 B

06 18 30 100 B

F

Articulación de pulso para terminal funcional redonda

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

107

24

06 18 30 100 C

06 18 30 100 C

F

Articulación de pulso con flexión palmar

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

1.161

24

06183012

06 18 30 100 D

06 18 30 100 D

F

Articulación de pulso con fricción constante

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

107

24

06183018

06 18 30 100 E

06 18 30 100 E

F

Articulación do pulso para terminal funcional, baioneta e fixación múltiple, cambio rápido ou similar

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

380

24

06183021

06 18 30 100 F

06 18 30 100 F

F

Articulación do pulso para terminal funcional, de prono supinación

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

363

24

06183015

06 18 30 100 1

F

Articulación do pulso para terminal funcional, mecánico 12 posicións con panca de bloqueo

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

515

24

06183024

06 18 30 100 2

F

Articulación do pulso para terminal funcional, para desarticulación

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

142

24

06 18 30 20

ARTICULACIÓNS DO PULSO PARA TERMINAIS ELÉCTRICOS

06183034

06 18 30 200 A

06 18 30 200 A

F

Articulación do pulso para terminal eléctrico de acoplamento rápido

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio. Precisa autorización previa da Comisión central

4.159

24

06 18 30 200 B

06 18 30 200 B

F

Articulación de pulso para terminal eléctrico para función supinadora

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio. Precisa autorización previa da Comisión central

4.159

24

06 18 33

ARTICULACIÓNS DO CÓBADO

06 18 33 00

ARTICULACIÓNS DO CÓBADO PASIVAS

06183310

06 18 33 000 A

06 18 33 000 A

F

Articulación do cóbado pasivo, para prótese de desarticulación do cóbado.

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

297

24

06 18 33 000 B

06 18 33 000 B

F

Articulación do cóbado pasivo, para prótese transhumeral (por enriba do cóbado)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

297

24

06 18 33 10

ARTICULACIÓNS DO CÓBADO FUNCIONAIS

06183330

06 18 33 100 A

06 18 33 100 A

F

Articulación do cóbado funcional, con bloqueo multiposicional

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

1.877

24

06183320

06 18 33 100 B

06 18 33 100 B

F

Articulación de cóbado funcional, con bloqueo multiposicional e flexión asistida (para prótese de desarticulación de cóbado).

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

967

24

06183336

06 18 33 100 C

06 18 33 100 C

F

Articulación de barras con bloqueo multiposicional para desarticulación de cóbado

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

967

24

06183336

06 18 33 100 D

06 18 33 100 D

F

Articulación de cóbado multiplicadora

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

252

24

06183326

06 18 33 100 E

06 18 33 100 E

F

Articulación do cóbado funcional, con bloqueo pasivo.

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

500

24

06 18 33 20

ARTICULACIÓNS DO CÓBADO ELÉCTRICAS

06 18 33 200 A

06 18 33 200 A

F

Articulación do cóbado pasiva con bloqueos para prótese mioeléctrica

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

5.974

24

06 18 36

ARTICULACIÓNS DO OMBRO

06 18 36 00

ARTICULACIÓNS DO OMBRO

06183615

06 18 36 000 A

06 18 36 000 A

F

Articulación de ombro pasiva multiposicional (esférico, de bola insertada)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

306

24

06 18 36 000 B

06 18 36 000 B

F

Articulación de ombro pasiva de flexo-extensión (de dobre disco)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

278

24

06 18 36 000 C

06 18 36 000 C

F

Articulación de ombro pasiva de abducción/addución (de triple eixo)

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

306

24

0624

PRÓTESE DO MEMBRO INFERIOR

06 24 03

PRÓTESES PARCIAIS DO PÉ, INCLUÍNDO PRÓTESE DOS DEDOS

06 24 03 00

PRÓTESES PARA AMPUTACIÓN PARCIAL OU TOTAL DAS DEDAS

06240310

06 24 03 000 A

06 24 03 000 A

F

Prótese para amputación parcial ou total dos dedos do pé

Produto completo que non precisa accesorios

125

24

06 24 03 10

PRÓTESE PARA AMPUTACIÓN DE LISFRANC

06240320

06 24 03 100 A

06 24 03 100 A

F

Prótese para amputación transmetatarsiana ou desarticulación de Lisfranc. Soleta protésica con reconstrucción do arco transverso e fixación axeitada e estética

Produto completo que non precisa accesorios

125

24

06240330

06 24 03 100 B

06 24 03 100 B

F

Prótese para amputación transmetatarsiana ou de Lisfranc. Botín con soleta de reconstrucción do arco e recheo do antepe e estética

Produto completo que non precisa accesorios

125

24

06240340

06 24 03 100 C

06 24 03 100 C

F

Prótese para amputación transmetatarsiana ou de Lisfranc. Férula posterior dinámica en propileno con recheo protésico anterior en material elástico e estética.

Produto completo que non precisa accesorios

125

24

06 24 03 20

PRÓTESE PARA AMPUTACIÓN DE CHOPART

06 24 03 50

06 24 03 200 A

06 24 03 200 A

F

Prótese para amputación de Chopart, botín de coiro, encaixe e recheo anterior en material elástico e estética

Produto completo que non precisa accesorios

446

24

06 24 03 60

06 24 03 200 B

06 24 03 200 B

F

Prótese para amputación de Chopart, férula con sistema antiequino en polipropileno ao baleiro con recheo protésico anterior en material elástico e estética

Produto completo que non precisa accesorios

256

24

06 24 03 70

06 24 03 200 C

06 24 03 200 C

F

Prótese para amputación de Chopart, con hemivalva anterior laminada en resina acrílica, apoios e peches supracondilares e punteira elástica e estética

Produto completo que non precisa accesorios

624

24

06 24 03 30

PRÓTESE PARA AMPUTACIÓN DE PIROGOFF

06 24 06 10

06 24 03 300 A

06 24 03 300 A

F

Prótese para amputación parcial do pé (de Pirogoff), encaixe laminado, peche flexible posterior e antepé elástico

Produto completo que non precisa accesorios

773

24

06 24 06

PRÓTESE DE DESARTICULACIÓN DO NOCELLO

0624 0610

06 24 06 000 A

06 24 06 000 A

F

Prótese de desarticulación de nocello tipo Syme, con encaixe de resina laminada ou termoplástico e pé especial tipo Syme.

Produto completo que non precisa accesorios

773

24

06 24 06 30

06 24 06 000 B

06 24 06 000 B

F

Prótese de desarticulación do nocello tipo Syme, con encaixe de resina laminada ou termoplástico e encaixe interior en espuma termoplástica e pé especial tipo Syme

Produto completo que non precisa accesorios

816

24

06 24 09

PRÓTESE TRANSTIBIAL (por enbaixo do xeonllo)

06 24 09 00

PRÓTESE TRANSTIBIAIS CON ENCAIXE PTB

6240922

06 24 09 000 A

06 24 09 000 A

F

Prótese transtibial con encaixe PTB (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais sistema de suspensión, e terminal (pé protésico) que se financia a parte

1.070

24

6240912

06 24 09 001 A

06 24 09 001 A

F

Prótese transtibial con encaixe PTB, pé Sach ou articulado, vaíña para toco e media, estrutura exoesquelética.

Prescribir se precisa barras laterais e corselete.

1.468

24

06 24 09 10

PRÓTESE TRANSTIBIAIS CON ENCAIXE PTS

6240922

06 24 09 100 A

06 24 09 100 A

F

Prótese transtibial con encaixe PTS (inclúe funda estética e media),estrutura endoesquelética

Prescribir ademais sistema de suspensión, e terminal (pé protésico) que se financia a parte

1.070

24

6240912

06 24 09 101 A

06 24 09 101 A

F

Prótese transtibial con encaixe PTS, pé Sach ou articulado, vaíña para toco e media, estrutura exoesquelética

Prescribir se precisa barras laterais e corselete.

1.468

24

06 24 09 20

PRÓTESE TRANSTIBIAL CON ENCAIXE KBM

6240922

06 24 09 200 A

06 24 09 200 A

F

Prótese transtibial con encaixe KBM (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais sistema de suspensión, e terminal (pé protésico) que se financia a parte

1.099

24

6240912

06 24 09 201 A

06 24 09 201 A

F

Prótese transtibial con encaixe KBM, pé Sach ou articulado, vaina para toco e media, estrutura exoesquelética

Prescribir se precisa barras laterais e corselete.

1.468

24

06 24 09 30

PRÓTESE TRANSTIBIAIS CON ENCAIXE DE SILICONA TIPO 3S

06 24 09 300 A

06 24 09 300 A

F

Prótese transtibial con encaixe de silicona tipo 3S (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais terminal (pé protésico) que se financian a parte

1.200

24

06 24 09 300 A

06 24 09 300 1

F

Prótese transtibial con encaixe de contacto total con sistema activo de succión con válvula (inclúe xeonlleira sen carga, funda estética e media) estrutura endoesquelética

Precribir ademais terminal (pé protésico) que se financia a parte

1.456

24

06 24 09 301 A

06 24 09 301 A

F

Prótese transtibial con encaixe de silicona tipo 3S, pé Sach ou articulado, vaíña para toco e media, estrutura exoesquelética.

Produto completo que non precisa accesorios

1.468

24

06 24 09 900

RECAMBIOS

06244070

06 24 09 900 A

06 24 09 900 A

F

Funda estética tibial

Para prescribir como recambio

54

18

06244075

06 24 09 900 B

06 24 09 900 B

F

Media tibial

Para prescribir como recambio

9

18

06244005

06 24 09 900 C

06 24 09 900 C

F

Corselete para encaixe tibial P.T.B.

Prescribir como accesorio de prótese nova ou recambio

169

24

06244055

06 24 09 900 D

06 24 09 900 D

F

Xeonlleira sujeción prótese tibial.

Prescribir como accesorio de prótese nova ou recambio

42

24

06 24 09 900 3

F

Válvula de expulsión-succión para encaixe tibial

Para prescribir como recambio

114

24

06 24 12

PRÓTESE DE DESARTICULACIÓN DO XEONLLO

06 24 12 00

PRÓTESE PARA DESARTICULACIÓN DO XEONLLO CON APOIO DISTAL

6241222

06 24 12 000 A

06 24 12 000 A

F

Prótese de desarticulación do xeonllo con apoio distal (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais xeonllo e terminal (pé protésico) que se financian a parte

1.371

24

6241212

06 24 12 001 A

06 24 12 001 A

F

Prótese de desarticulación do xeonllo con apoio distal, con encaixe en resina acrílica, barras laterais do xeonllo, pé Sach ou articulado, vaiña para toco e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.724

24

06 24 12 10

PRÓTESE PARA DESARTICULACIÓN DO XEONLLO CON APOIO ISQUIÁTICO

624122

06 24 10 100 A

06 24 12 100 A

F

Prótese de desarticulación do xeonllo con apoio isquiático (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais xeonllo e terminal (pé protésico) que se financian a parte

1.429

24

6241222

06 24 12 101 A

06 24 12 101 A

F

Prótese de desarticulación do xeonllo con apoio isquiático, con encaixe en resina acrílica, barras laterais do xeonllo, pé Sach ou articulado, vaíña para toco e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.724

24

062415

PRÓTESE TRANSFEMORAIS (por enriba do xeonllo)

06 24 15 00

PRÓTESE TRANSFEMORAIS CON ENCAIXE CUADRANGULAR

6241522

06 24 15 000 A

06 24 15 000 A

F

Prótese transfemoral con encaixe cuadrangular laminado ou termoconformado ao baleiro (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética,

Prescribir ademais xeonllo, sistema de suspensión e terminal ( pé protésico) que se financian a parte

1.444

24

6241512

06 24 15 001 A

06 24 15 001 A

F

Prótese transfemoral con encaixe cuadrangular laminado ou termoconformado ao baleiro, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e sistema de suspensión e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.873

24

06 24 15 10

PRÓTESE TRANSFEMORAIS CON ENCAIXE CUADRANGULAR ISNY

06 24 15 100 A

06 24 15 100 A

F

Prótese transfemoral con encaixe cuadrangular ISNY (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais xeonllo, sistema de suspensión e terminal ( pé protésico) que se financian a parte

1.694

24

06 24 15 101 A

06 24 15 101 A

F

Prótese transfemoral con encaixe cuadrangular ISNY, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e sistema de suspensión e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.873

24

06 24 15 20

PRÓTESE TRANSFEMORAIS CON ENCAIXE CAT-CAM

06 24 15 200 A

06 24 15 200 A

F

Prótese transfemoral con encaixe CAT-CAM (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais xeonllo, sistema de suspensión e terminal ( pé protésico) que se financian a parte

1.723

24

06 24 15 201 A

06 24 15 201 A

F

Prótese transfemoral con encaixe CAT-CAM, xeonllo monocéntrica libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e sistema de suspensión e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

1.873

24

06 24 15 30

PRÓTESE TRANSFEMORAIS CON ENCAIXE INTERIOR DE SILICONA

06 24 15 300 A

06 24 15 300 A

F

Prótese transfemoral con encaixe cuadrangular de contacto total de silicona (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais xeonllo, e terminal ( pé protésico) que se financian a parte

2.100

24

06 24 15 301 A

06 24 15 301 A

F

Prótese transfemoral con encaixe cuadrangular de contacto total de silicona, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.300

24

06 24 15 900

RECAMBIOS DE PRÓTESES TRANSFEMORAIS

06244395

06 24 15 900 A

06 24 15 900 A

F

Funda estética femoral

Prescribir só como recambio

193

18

06244397

06 24 15 900 B

06 24 15 900 B

F

Media femoral

Prescribir só como recambio

14

18

06244375

06 24 15 900 C

06 24 15 900 C

F

Cinto de neopreno, ou de neopreno e tecido elástico

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

84

24

06244351

06 24 15 900 D

06 24 15 900 D

F

Cinto pélvico con correa lateral.

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

58

24

06244354

06 24 15 900 E

06 24 15 900 E

F

Cinto pélvico con correa lateral e polea medial

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

89

24

06244357

06 24 15 900 E

06 24 15 900 1

F

Cinto pélvico con articulación de cadeira de aceiro de 1 eixe libre ou similar e polea medial.

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

219

24

06244363

06 24 15 900 E

06 24 15 900 2

F

Cinto pélvico con articulación de cadeira de aceiro de 1 eixo, peche de argola ou similar.

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

208

24

06244366

06 24 15 900 E

06 24 15 900 3

F

Cinto pélvico con articulación de cadeira de 1 eixo, peche de argolas e movemento de abdución.

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

298

24

06244378 06244381

06 24 15 900 E

06 24 15 900 4

F

Cinto silesiano simple ou modificado

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

60

24

06244369

06 24 15 900 E

06 24 15 900 5

F

Bandoleira por enriba do ombro e ancoraxe anteroposterior

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

24

24

06244372

06 24 15 900 E

06 24 15 900 6

F

Arnés con tirantes, cinto e ancoraxe á prótese

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

149

24

06 24 15 900 F

06 24 15 900 F

F

Válvula de expusión-succión, para encaixe femoral

Prescribir só como recambio

55

24

06244336

06 24 15 900 F

06 24 15 900 7

F

Válvula de succión de aluminio.

Prescribir só como recambio

99

24

06244339

06 24 15 900 F

06 24 15 900 8

F

Válvula de succión de caucho.

Prescribir só como recambio

17

24

06244342

06 24 15 900 F

06 24 15 900 9

F

Válvula de succión de termoplástico roscado.

Prescribir só como recambio

42

24

06244348

06 24 15 900 F

06 24 15 900 0

F

Válvula de succión de caucho para encaixe en termoplástico.

Prescribir só como recambio

45

24

06 24 15 900 G

06 24 15 900 G

F

Sistema de suspensión de silicona

Para prescribir como sistema de suspensión dunha prótese nova ou recambio.

90

24

06 24 18

PRÓTESE DE DESARTICULACIÓN DA CADEIRA

06 24 18 00

PRÓTESE DE DESARTICULACIÓN DA CADEIRA

06241822

06 24 18 000 A

06 24 18 000 A

F

Prótese de desarticulación da cadeira con encaixe pélvico laminado ou termo conformado ao baleiro (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais articulación da cadeira e do xeonllo, terminal (pé protésico) que se financian a parte

1.929

24

06241832

06 24 18 000 A

06 24 18 000 1

F

Prótese de desarticulación da cadeira, cesta pélvica, articulación de cadeira 7E7, articulación policéntrica 3R36 do xeonllo, pé dinámico, funda estética e medias, estrutura endoesquelética lixeira

Produto completo que non precisa accesorios

5.060

24

06 24 21

PRÓTESE PARA HEMIPELVECTOMÍA

06 24 21 00

PRÓTESE PARA HEMIPELVECTOMÍA

06242122

06 24 21 000 A

06 24 21 000 A

F

Prótese de hemipelvectomía con encaixe pélvico laminado ou termo conformado ao baleiro (inclúe funda estética e media), estrutura endoesquelética

Prescribir ademais articulación de cadeira e de xeonllo, terminal (pé protésico) que se financian a parte

2.022

24

06242132

06 24 21 000 A

06 24 21 000 1

F

Prótese de hemipelvectomía, cesta pélvica, articulación de cadeira 7E7, articulación poli céntrica 3R36 do xeonllo, pé dinámico, funda estética e medias, estrutura endoesquelética lixeira

Produto completo que non precisa accesorios

5.060

24

06242112

06 24 21 000 A

06 24 21 000 2

F

Prótese para hemipelvectomía, cesta pélvica laminada en resina acrílica, articulación monocéntrica da cadeira, xeonllo monocéntrico libre ou con bloqueo e pé Sach ou articulado, vaíña para toco e estética, estrutura exoesquelética

Produto completo que non precisa accesorios

2.658

24

06 24 21 900

ENCAIXES DA CADEIRA

06244510

06 24 21 900 1

F

Cesta pélvica

Prescribir só como recambio

624

18

062427

PÉS PROTÉSICOS

Non se consideran incluídos os pés de grande almacenaxe de enerxía e similares

06 24 27 00

PÉS NON ARTICULADOS

06242710

06 24 27 000 A

06 24 27 000 A

F

Pé non articulado. Pé Sach

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

119

24

06 24 27 000 B

06 24 27 000 B

F

Pé non articulado (pé Sach modificado). Pé especial para Syme.

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

265

24

06242770

06 24 27 000 C

06 24 27 000 C

F

Pé non articulado xeriátrico.

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

128

24

06 24 27 10

PÉS ARTICULADOS

06242720

06 24 27 100 A

06 24 27 100 A

F

Pé articulado

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

276

24

06 24 27 100 B

06 24 27 100 B

F

Pé de articulación e impulsión mediante sistema elástico interno.

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

326

24

06242785

06 24 27 100 C

06 24 27 100 C

F

Pé multiaxial lixeiro, tipo Greissinger Plus ou Endolite

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

443

24

06 24 27 20

PÉS DINÁMICOS

06242780

06 24 27 200 A

06 24 27 200 A

F

Pé dinámico

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

254

24

06242750

06 24 27 200 A

06 24 27 200 1

F

Pé Quantum ou Trias con cosmética

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio

794

24

06 24 27 200 A

06 24 27 200 2

F

Pé multiflex.

Para prescribir como terminal dunha prótese nova ou recambio.

710

24

06 24 27 200 A

06 24 27 200 3

F

Pé tipo Dinamic Motion

Para prescribir como terminal dunha prótese transtibial, nova ou recambio. Só para pacientes con vida sociolaboral activa

628

24

06 24 30

ROTADORES

06243010

06 24 30 000 A

06 24 30 000 A

F

Rotador ou dispositivo de amortiguación de forzas de rotación para prótese modular (de bloqueo ou de torsión)

Prescribir só como recambio

511

24

06 24 33

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO

06 24 33 00

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO MONOCÉNTRICAS

06 24 33 32

06 24 33 000 A

06 24 33 000 A

F

Articulación do xeonllo monocéntrica modular con bloqueo voluntario.

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

409

24

06 24 33 30

06 24 33 000 B

06 24 33 000 B

F

Articulación do xeonllo modular con freo á cárga

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

372

24

06 24 33 000 C

06 24 33 000 C

F

Articulación de xeonllo esquelética monocéntrica libre de control da flexoextensión durante a fase de balanceo

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

372

24

06 24 33 64

06 24 33 000 E

06 24 33 000 D

F

Articulación do xeonllo monocéntrica modular con bloqueo voluntario para neno.

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

877

24

06 24 33 000 F

06 24 33 000 E

F

Articulación de xeonllo exoesquelética con bloqueo a vontade

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

326

24

06 24 33 000 G

06 24 33 000 F

F

Articulación de xeonllo exoesquelética monocéntrica libre con dispositivo mecánico de recuperación, control de balanceo e freo

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

627

24

06 24 33 10

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO POLICÉNTRICAS

06 24 33 100 A

06 24 33 100 A

F

Articulación do xeonllo con control hidráulico policéntrico con control gradual do sistema de freado

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

3.950

24

06 24 33 100 B

06 24 33 100 B

F

Articulación do xeonllo modular con control hidráulico policéntrico (4 ou 7 eixos) con recuperación hidráulica para a extensión.

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

3.950

24

06 24 33 100 C

06 24 33 100 C

F

Articulación de xeonllo endoesquelética policéntrica libre de catro eixos con recuperación neumática da extensión

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

2.210

24

06 24 33 100 D

06 24 33 100 D

F

Articulación de xeonllo exoesquelética policéntrica libre

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

620

24

06 24 33 100

06 24 33 100 1

F

Articulación do xeonllo policéntrica modular 3R36

Para prescribir como recambio só en desarticulación da cadeira ou hemipelvectomia.

967

24

06 24 33 20

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO CON CONTROL PNEUMÁTICO

06 24 33 200 A

06 24 33 200 A

F

Articulación do xeonllo modular con control pneumático monocéntrico

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

1.574

24

06 24 33 30

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO CON CONTROL HIDRÁULICO

06 24 33 72

06 24 33 300 A

06 24 33 300 A

F

Articulación do xeonllo modular con control hidráulico policéntrico e seguro elástico de flexión

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

4.223

24

06 24 33 70

06 24 33 300 A

06 24 33 300 1

F

Articulación do xeonllo monocéntrica modular con control hidráulico ( tipo Mauch® ou CaTech®).

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

2.356

24

06 24 33 40

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO POR BARRAS EXTERNAS

06244045

06 24 33 400 A

06 24 33 400 A

F

Articulación de xeonllo por barras laterais dun eixo

Para prescribir como recambio.

254

24

06244050

06 24 33 400 A

06 24 33 400 1

F

Articulación de xeonllo por barras laterais do xeonllo de dous eixos

Para prescribir como recambio.

574

24

06 24 33 50

ARTICULACIÓNS DO XEONLLO PARA DESARTICULACIÓN

06243312

06 24 33 500 A

06 24 33 500 A

F

Articulación do xeonllo, endoesquelética policéntrica libre para desarticulación do xeonllo, con bloqueo.

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

1.140

24

06243310

06 24 33 500 B

06 24 33 500 B

F

Articulación do xeonllo endoesquelética policéntrica libre para desarticulación do xeonllo, con axuda á extensión, dispositivo mecánico

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

1.013

24

06243314

06 24 33 500 C

06 24 33 500 C

F

Articulación do xeonllo endoesquelética policéntrica libre para desarticulación do xeonllo con axuda á extensión, dispositivo hidráulico

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

2.745

24

06 24 36

ARTICULACIÓNS DA CADEIRA

06 24 36 00

ARTICULACIÓN DA CADEIRA MONOCÉNTRICA

06243610

06 24 36 000 A

06 24 36 000 A

F

Articulación da cadeira endoesquelética monocéntrica.

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

551

24

06 24 36 000 B

06 24 36 000 B

F

Articulación da cadeira endoesquelética monocéntrica con bloqueo

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

660

24

06 24 36 000 B

06 24 36 000 1

F

Articulación da cadeira endoesquelética, con dispositivo interior de extensión (tipo 7E7)

Para prescribir como articulación dunha prótese nova ou recambio

1.298

24

06 24 39

ENCAIXES TIBIAIS

06244025

06 24 39 000 A

06 24 39 000 A

F

Forrado interior tibial brando de silicona

Para prescribir como recambio

316

24

06244030

06 24 39 000 A

06 24 39 900 1

F

Forrado interior tibial brando de silicona con pin distal 3S

Para prescribir como recambio

316

24

06244035

06 24 39 000 A

06 24 39 900 2

F

Forrado interior tibial brando de silicona con dobre grosor (6 mm) con pin distal

Para prescribir como recambio

403

24

06244040

06 24 39 000 A

06 24 39 900 3

F

Forrado interior tibial de silicona “xel-liner” con pin distal

Para prescribir como recambio

487

24

06 24 39 000 A

06 24 39 900 4

F

Forrado interior tibial de silicona con membrana de baleiro para tibiais (tipo Seal-In)

Para prescribir como recambio

702

24

06 24 39 000 B

06 24 39 000 B

F

Forrado interior tibial brando de xel

Para prescribir como recambio

403

24

06244015

06 24 39 000 C

06 24 39 900 C

F

Forrado interior tibial brando de goma ou similar (Kemblo ®), almofadiña 4 mm

Para prescribir como recambio

195

24

06244020

06 24 39 000 C

06 24 39 900 5

F

Forrado interior tibial de termoplástico

Para prescribir como recambio

148

24

06 24 39 000 C

06 24 39 900 6

F

Forrado tibial de poliuretano para baleiro

Para prescribir como recambio

433

24

06243932

06 24 39 000 D

06 24 39 000 D

F

Encaixe tibial P.T.B. (Patelar Tendón Bearing)

Para prescribir como recambio

491

24

06243942

06 24 39 000 E

06 24 39 000 E

F

Encaixe tibial P.T.S. (Prothèse Tibiale Supracondylenne)

Para prescribir como recambio

491

24

06243922

06 24 39 000 F

06 24 39 000 F

F

Encaixe tibial K.B.M. (Kondylen Bettung Munster)

Para prescribir como recambio

521

24

06 24 39 000 G

06 24 39 000 G

F

Encaixe tibial tipo 3S (Silicone Suction Suspensión)

Para prescribir como recambio

399

24

06 24 39 000 G

06 24 39 900 7

F

Encaixe tibial de contacto total, de succión con válvula

Para prescribir como recambio

433

24

06 24 39 900

RECAMBIOS

06244060

06 24 39 900 A

06 24 09 900 A

F

Vaíña tibial

Para prescribir como recambio

10

18

06244065

06 24 39 900 B

06 24 09 900 B

F

Calceta tibial

Para prescribir como recambio

11

18

06 24 42

ENCAIXES FEMORAIS

06244387

06 24 42 000 A

06 24 42 000 A

F

Forrado interior de encaixe femoral con silicona

Prescribir só como recambio

525

24

06 24 42 000 A

06 24 42 000 1

F

Encaixe interior femoral con silicona con pin

Para prescribir como recambio

525

24

06 24 42 000 B

06 24 42 000 B

F

Encaixee interior femoral de xel (tipo xel liner)

Para prescribir como recambio

525

24

06244385

06 24 42 000 B

06 24 42 000 2

F

Forrado interior de encaixe femoral con termoplástico brando

Prescribir só como recambio

195

24

06244388

06 24 42 000 C

06 24 42 000 C

F

Forrado interior de encaixe de desarticulación do xeonllo

Prescribir só como recambio

233

24

06244110

06 24 42 000 D

06 24 42 000 D

F

Encaixe laminado con apoio distal para desarticulación do xeonllo

Para prescribir como recambio

533

24

06244120

06 24 42 000 E

06 24 42 000 E

F

Encaixe laminado con apoio isquiático para desarticulación do xeonllo

Para prescribir como recambio

591

24

06244206

06 24 42 000 F

06 24 42 000 F

F

Encaixe femoral cuadrangular en polipropileno ou resina acrílica

Para prescribir como recambio

521

24

06244209

06 24 42 000 G

06 24 42 000 G

F

Encaixe femoral cuadrangular I.S.N.I

Para prescribir como recambio

769

24

06244218

06 24 42 000 H

06 24 42 000 H

F

Encaixe femoral Cat-Cam, laminado en resina acrílica

Para prescribir como recambio

799

24

06244214

06 24 42 000 H

06 24 42 000 3

F

Encaixe femoral Cat-Cam, en termoplástico con bastidor laminado en carbono.

Para prescribir como recambio

1.006

24

06 24 42 000 H

06 24 42 000 4

F

Encaixe femoral CAT-CAM 3S (Silicone Suction Suspensión).

Para prescribir como recambio

1.006

24

06 24 42 000 I

06 24 42 000 I

F

Encaixe externo para prótesis transfemoral

Para prescribir como recambio

1.006

24

06 24 42 900

RECAMBIOS DE ENCAIXES FEMORAIS

06244391

06 24 42 900 A

06 24 42 900 A

F

Vaiña femoral

Prescribir só como recambio

17

18

06244393

06 24 42 900 B

06 24 42 900 B

F

Calceta femoral

Prescribir só como recambio

22

18

06 24 48

PRÓTESES PROVISIONAIS PARA MOBILIZACIÓN TEMPERÁ EN AMPUTACIÓN DO MEMBRO INFERIOR

06 24 48 00

PRÓTESES TEMPORAIS PARA DESARTICULACIÓN DO NOCELLO

06 24 48 000 A

06 24 48 00 0

F

Prótese provisional para desarticulación do nocello

Prescribir ademais terminal (pé especial Syme), que se financia a parte, reutilizable en prótese definitiva

769

24

06 24 48 10

PRÓTESES TEMPORAIS PARA AMPUTACIÓN TIBIAL

06 24 48 100 A

06 24 48 10 0

F

Prótese provisional para amputación tibial

Prescribir ademais terminal (pé protésico) a elección, que se financia a parte. Sistema de suspensión se procede, pé e estrutura reutilizables na prótese definitiva

1.070

24

06 24 48 20

PRÓTESES TEMPORAIS PARA DESARTICULACIÓN DO XEONLLO

06 24 48 200 A

06 24 48 20 0

F

Prótese provisional para desarticulación do xeonllo

Prescribir ademais xeonllo e terminal (pé protésico) a elección, que se financian a parte. Xeonllo, pé e estrutura reutilizables na prótese definitiva

1.371

24

06 24 48 30

PRÓTESES TEMPORAIS PARA AMPUTACIÓN FEMORAL

06 24 48 300 A

06 24 48 30 0

F

Prótese provisional para amputación femoral.

Prescribir ademais xeonllo e terminal (pé protésico) a elección, que se financan a parte. Sistema de suspensión se procede, xeonllo, pé e estrutura reutilizables na prótese definitiva

1.371

24

06 24 48 40

PRÓTESES TEMPORAIS PARA DESARTICULACIÓN DA CADEIRA

06 24 48 400 A

06 24 48 40 0

F

Prótese provisional para desarticulación da cadeira

Prescribir ademais cadeira, xeonllo e terminal (pé protésico) a elección, que se financian a parte. Cadeira, xeonllo, pé e estrutura reutilizable na prótese definitiva

1.946

24

06 90

ORTOPRÓTESIS DE AXENESIAS

06 90 00

ORTOPRÓTESIS PARA AXENESIAS

06 90 00 00

ORTOPRÓTESIS PARA AXENESIAS MEMBRO SUPERIOR

6900010

06 90 00 000 A

06 90 00 000 A

F

Ortoprótesis para axenesias ou malformacións conxénitas do membro superior

Produto completo que non precisa accesorios. É preciso o visto e prace da Comisión Central, previo informe médico

S/P

24

06 90 00 10

ORTOPRÓTESIS PARA AXENESIAS MEMBRO INFERIOR

6900010

06 90 00 01 0 A

06 90 00 01 0 A

F

Ortoprótesis para axenesias ou malformacións conxénitas do membro inferior

Produto completo que non precisa accesorios. É preciso o visto e prace da Comisión Central, previo informe médico

S/P

24

06 30

PRÓTESES DISTINTAS ÁS PRÓTESES
DOS MEMBROS

06 30 18

PRÓTESES DA MAMA

Non se considera incluído o suxeitador postoperatorio.

06301810

06 30 18 00 0 A

06 30 18 00 0 A

A

Prótese da mama exógena de silicona sólida, con funda

143

24

06 30 18 00 0 B

06 30 18 00 0 B

A

Prótese de mama exógena de silicona lixeira, (multicapas)

172

24

06 30 30

PRÓTESES DE RESTAURACIÓN FACIAL

Prescribir en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita

06 30 30 00

PRÓTESES OCULAR A MEDIDA

06303025

06 30 30 000 A

06 30 30 000 A

F

Prótese de restauración do globo ocular, a medida

Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita.

544

24

06 30 30 001 A

06 30 30 001 A

F

Prótese esclerocorneal a medida

Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita.

480

24

06 30 30 002 A

06 30 30 002 A

F

Prótese de restauración da órbita, a medida

Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita.

500

24

06 30 30 003 A

06 30 30 003 A

F

Prótese corneal, a medida

Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita.

480

24

06 30 30 10

PAVILLÓN AURICULAR

06303015

06 30 30 100 A

06 30 30 100 A

F

Prótese de restauración de pavillón auricular, a medida

Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita.

460

24

06 30 30 20

PRÓTESES DE RESTAURACIÓN DO NARIZ

06303012

06 30 30 200 A

06 30 30 200 A

F

Prótesis de restauración do nariz, a medida

Prescribir só en casos de traumatismo, enfermidade ou malformación conxénita.

576

24

06 30 33

PRÓTESES DO PALADAR

06303335

06 30 33 000 A

06 30 33 000 A

F

Próteses palatinas

Prescribir só en casos de malformacións conxénitas, traumatismo ou procesos oncolóxicos do padal.

288

24

21 45

AXUDAS PARA A AUDICIÓN

21 45 00

AUDÍFONOS

21450010

21 45 00 000 A

21 45 00 000 A

A

Audífono

Só en menores de 16 anos afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva ou mixta, permanente, non susceptible doutros tratamentos, con perdida de audición superior a 40 dB no mellor dos oídos (valor obtido promediando as frecuencias de 500, 1000 e 2000 Hz).

800

48

21 45 90

MOLDES ADAPTADORES PARA AUDÍFONOS

21459010

25 41 90 000 A

25 41 90 000 A

F

Molde adaptador

Só en menores de 16 anos afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva ou mixta, permanente, non susceptible doutros tratamentos, con perda de audición superior a 40 dB no mellor dos oídos (valor obtido promediando as frecuencias de 500, 1000 e 2000 Hz).

24

24

ANEXO II
Notas para o prescritor e folla de prescrición

1. NOTAS PARA O PRESCRITOR.

As próteses externas de membros, as cadeiras de rodas posicionadoras, os sistemas de sedestación, as cadeiras de rodas eléctricas e o equipamento para a aprendizaxe do movemento tan só poderán ser prescritos por especialistas en Medicina Física e Rehabilitación.

Os recambios dos implantes cocleares, os audífonos e os moldes adaptadores tan só poden ser prescritos por especialistas en Otorrinolaringoloxía.

Os cascos craniais só poderán ser prescritos por facultativos especialistas en Neurocirurxía, Cirurxía Pediátrica ou Medicina Física e Rehabilitación.

Os facultativos especialistas en Atención Primaria poderán realizar a prescrición de todos os artigos do catálogo de material ortoprotésico salvo os de fabricación a medida e os sinalados con anterioridade. Así mesmo, poderán realizar a indicación do recambio de todos os produtos establecidos no catálogo, salvo dos sinalados con anterioridade, con prescrición específica do facultativo especialista correspondente.

Utilizarase unha folla de prescrición para cada produto do catálogo, excepto cando se trate de produto principal e os seus accesorios, cando sexan recambios de varios accesorios do mesmo produto principal ou no caso de bilateralidade, en que se poderán prescribir todos na mesma folla.

Comprobaranse as normas de prescrición específicas de cada produto antes de prescribilo.

A prescrición realizarase, para cada produto do catálogo, no soporte papel que será substituído paulatinamente pola prescrición informática a través do aplicativo informático que xestione a prestación ortoprotésica. Cando se trate dun produto principal e os seus accesorios poderán recollerse na mesma prescrición.

O período de garantía dos produtos recollidos é de dous anos.

Os facultativos prescritores informarán aos usuarios dos produtos catalogados como recuperables, así como da posibilidade de dispor destes produtos en réxime de préstamo sen custo algún..

missing image file