Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Mércores, 12 de xuño de 2013 Páx. 22314

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2013 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 15 de marzo de 2013.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 15 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia nº 62, do 1 de abril), de conformidade co establecido no artigo quinto da citada orde,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 15 de marzo de 2013, unha vez vistos os informes emitidos polos consellos sociais e polos claustros de profesores dos centros integrados, tal e como establece o punto 2 do artigo quinto da citada orde.

Segundo. No uso das atribucións conferidas polo punto 4 do artigo quinto da antedita orde, nomear directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia os candidatos relacionados no anexo desta resolución.

Terceiro. Declarar deserto o posto de director/ora do centro integrado de formación profesional CIFP Portovello.

Cuarto. O nomeamento referido no punto segundo desta resolución terá efectos administrativos e económicos desde o 1 de xullo de 2013 inclusive.

Quinto. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2013

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Provincia

Concello

Código centro

Centro integrado de formación profesional

Apelidos e nome

DNI

A Coruña

A Coruña

15027897

CIFP Paseo das Pontes

López Prado, Beatriz Julia

32791678A

A Coruña

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

Pazo López, Enrique

32435100V

A Coruña

Ferrol

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

López Uceira, Fernando

32665526Y

A Coruña

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

Rendo Rodeiro, José Antonio

33224025L

Lugo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Otero Legide, Gumersindo Enrique

76543555S

Pontevedra

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

Núñez Portela, Rafael Maximino A.

35245980K

Pontevedra

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

Saa Sarria, Adelaida

34964626A