Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 121 Xoves, 27 de xuño de 2013 Páx. 25019

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 17 de xuño de 2013 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 20 de febreiro de 2013.

Pola Orde do 20 de febreiro de 2013, DOG do 6 de marzo, aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, desde o día 3 ao 13 de maio de 2013 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e durante ese mesmo prazo os interesados puideron formular reclamacións ou emendar erros e falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlle a bolsa a aqueles solicitantes que figuran no mesmo anexo, na listaxe de seleccionados como suplentes e pola orde que nela aparecen, sempre que presenten a documentación xustificativa de ter realizado o curso.

1. Para os efectos de cobramento, os adxudicatarios que figuran na listaxe de concedidos así como os da listaxe de suplentes que realizaron o curso de idiomas, deberán presentar na Secretaría Xeral de Universidades, a documentación que se sinala no artigo 11 da orde de convocatoria, é dicir:

a) Orixinal ou copia compulsada do certificado de asistencia ao curso para o cal lle foi concedida a axuda, traducido, no caso de estar en lingua estranxeira, a algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma e no cal se especifique o lugar, as datas de realización, a duración do curso (mínimo tres semanas) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais). Así mesmo, deberán conservar os xustificantes referidos aos gastos de viaxe e custo do curso xa que poderán ser requiridos pola Secretaría Xeral de Universidades, para a verificación das datas, horas lectivas, estadías etc.

b) Nova declaración responsable (anexo II) actualizada, na cal o solicitante debe indicar se lle foi, ou non, concedido outro tipo de bolsa ou axuda para a mesma finalidade ante as administracións públicas ou outros entes públicos.

2. O prazo de xustificación remata o día 10 de outubro de 2013.

Artigo 2

Denegarlles axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2013, co obxecto de coñecer a lingua dese país ao alumnado universitario que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117, da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Listaxe de axudas concedidas

Núm. exped.

Solicitante

Univers.

País

Adxudicado (€)

2013/000132-0

Alexandre Teixeiro, Lucía

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000135-0

Alonso Rodríguez, Eva

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000297-0

Alves Carballeda, Ivonne

Uvigo

Malta

1.100,00

2013/000169-0

Amboage López, David

USC

Grecia

1.100,00

2013/000104-0

Ammerman Yebra, Julia

USC

Alemaña

1.100,00

2013/000408-0

Armenteros Cacheda, Alejandro

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000230-0

Asorey Blázquez, Ángel

Uvigo

Alemaña

1.100,00

2013/000074-0

Bonome Ares, Emilio José

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000454-0

Bouzas Ruano, Lois

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000447-0

Cabezas Rial, Tamara

Uvigo

Portugal

1.100,00

2013/000124-0

Canibe Olveira, Efrén

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000119-0

Carrajo García, Carmen Aldara

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000044-0

Carrera Outón, Fernán

Uvigo

Francia

1.100,00

2013/000349-0

Carrera Pérez, Leticia

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000157-0

Casal Gudín, Leticia

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000366-0

Castro Gay, Ana

USC

Portugal

1.100,00

2013/000189-0

Castro Maquieira, María

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000347-0

Cendón Chapela, Carmen

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000435-0

Coladas Mato, Pablo

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000082-0

Colino Expósito, Alba

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000118-0

Conde González, Iria

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000071-0

Couso Justo, Sara

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000309-0

Da Silva Martínez, Natalia

Uvigo

Francia

1.100,00

2013/000043-0

De Dios Flores, Iria

Uvigo

Francia

1.100,00

2013/000095-0

De La Fuente Iglesias, Mónica

Uvigo

Austria

1.100,00

2013/000270-0

Díaz Caneiro, Mª Eugenia

Uvigo

Portugal

1.100,00

2013/000367-0

Díaz Carreiras, Arabia

USC

Portugal

1.100,00

2013/000014-0

Díaz Vilariño, Carla

Uvigo

Portugal

1.100,00

2013/000128-0

Docampo Mosquera, María

USC

Italia

1.100,00

2013/000026-0

Domínguez Eguia, Aaron

Uvigo

Francia

1.100,00

2013/000192-0

Dono Martín, Marcos

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000150-0

Dopazo García, Antonio

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000136-0

España Fente, Sergio

UDC

Irlanda

1.100,00

2013/000193-0

Falkenhain López, Daniel

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000167-0

Fandiño Gómez, Rebeca

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000319-0

Fariña Varela, Diego

UDC

Malta

1.100,00

2013/000093-0

Fernández López, Uxía

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000456-0

Fernández Moraleda, Barbara

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000255-0

Fernández Silgo, Cristina

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000088-0

Fernández Suárez, Daniel

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000315-0

Fernández Traba, Catarina Livana

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000287-0

Fernández Vázquez, Alba

USC

Malta

1.100,00

2013/000236-0

Fidalgo Mouriño, Isabel

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000371-0

Fírvida Fernández, María

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000283-0

García Caride, Sara

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000146-0

García Castro, Laura

Uvigo

Alemaña

1.100,00

2013/000067-0

Gómez Iglesias, Patricia

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000346-0

Gómez Pérez G., Beatriz

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000481-0

González Domínguez, Olalla

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000151-0

Guillán Figueira, Marta

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000186-0

Hernández Silveira, Eloy

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000413-0

Hernando Puime, Paula

Uvigo

Francia

1.100,00

2013/000064-0

Hidalgo Robatto, Bettiana M.

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000218-0

Iglesias Moreira, Andrea

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000225-0

Lema López, Leticia

UDC

Malta

1.100,00

2013/000166-0

Lijó Gómez, Carlos

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000383-0

Lobelle López, Olalla

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000069-0

López Ares, Xosé

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000288-0

López Canoa, José Nicolás

USC

Malta

1.100,00

2013/000020-0

López Fernández, Miguel

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000200-0

López Somoza, Lucía

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000251-0

Lorenzo Herrera, Lara

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000149-0

Loureda González, Mª del Rocío

Uvigo

Malta

1.100,00

2013/000177-0

Louzao Boado, Anxela

USC

Alemaña

1.100,00

2013/000032-0

Luaces Cachaza, Marcos

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000226-0

Martínez Busto, Paula

UDC

Malta

1.100,00

2013/000101-0

Martínez García, Susana

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000201-0

Meilán Vila, Andrea

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000449-0

Meixus Tourís, Melissa

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000325-0

Míguez Míguez, Gabriel

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000096-0

Molares Alegre, Carmen

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000442-0

Muñoz Lago, María Luisa

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000356-0

Ons Aracama, Daniel

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000103-0

Pan Varea, Jorge

USC

Francia

1.100,00

2013/000448-0

Paniagua Pousa, Cándido

Uvigo

Malta

1.100,00

2013/000381-0

Parajuá Carpintero, Noelia

USC

Malta

1.100,00

2013/000418-0

Pato Rodríguez, Santiago Eduardo

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000038-0

Penas Liñeira, Pedro

Uvigo

Malta

1.100,00

2013/000144-0

Pérez Crespo, María José

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000077-0

Pérez López, Guillermo

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000005-0

Pérez Valbuena, Carolina Isabel

USC

Malta

1.100,00

2013/000110-0

Piñeiro Fungueiriño, Aitana

USC

Italia

1.100,00

2013/000123-0

Portas Rodríguez, Iria

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000340-0

Pose Puga, Helena

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000049-0

Riadigos González, Lucía

Uvigo

Alemaña

1.100,00

2013/000070-0

Rial Álvarez, Soraya

Uvigo

Alemaña

1.100,00

2013/000296-0

Ricoy Fernández, Ana Belén

Uvigo

Malta

1.100,00

2013/000127-0

Riesco Davila, Laura

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000281-0

Rivas López, Paula

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000348-0

Rivera Rodríguez, Gabriela

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000105-0

Rodríguez Buyo, Isabel María

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000298-0

Rodríguez González, Iria

Uvigo

Italia

1.100,00

2013/000227-0

Rodríguez Pérez, Belén

USC

Portugal

1.100,00

2013/000399-0

Rodríguez Pérez, Paula

Uvigo

Irlanda

1.100,00

2013/000085-0

Rosario García, Patricia

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000396-0

Sabariz Pérez, Ignacio

USC

Malta

1.100,00

2013/000397-0

Sabariz Pérez, Simón

USC

Malta

1.100,00

2013/000023-0

Scotto Benito, Pablo

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000087-0

Serramito Blanco, María

USC

Malta

1.100,00

2013/000362-0

Sixto Costoya, Andrea

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000171-0

Soria Domínguez, Francisco Javier

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000145-0

Sotelo Juncal, Irene Mª

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000065-0

Suárez García, Fabio

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000057-0

Suárez Garea, Jorge Alberto

USC

Reino Unido

1.100,00

2013/000489-0

Trabado Capón, Alba María

USC

Malta

1.100,00

2013/000098-0

Trillo Rodríguez, Lucía

USC

Italia

1.100,00

2013/000060-0

Unruch Piñeiro, Alexander

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000122-0

Vázquez Andrade, Anxela

USC

Irlanda

1.100,00

2013/000250-0

Vázquez Cortizo, María

UDC

Reino Unido

1.100,00

2013/000001-0

Vázquez Fernández, Arianna

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000487-0

Vázquez López, Alejandro

Uvigo

Reino Unido

1.100,00

2013/000059-0

Veiga Amorín, Néstor

USC

Malta

1.100,00

2013/000417-0

Viaño Nogueira, Pedro

USC

Alemaña

1.100,00

Listaxe de suplentes

Nº orde

Núm. exped.

Solicitante

Univers.

País

1

2013/000326-0

Fernández Sánchez, Andrea

UDC

Reino Unido

2

2013/000174-0

Novoa Pérez, Héctor

Uvigo

Irlanda

3

2013/000277-0

Varela Recarey, Stefan

Uvigo

Malta

4

2013/000452-0

Castro Salpurido, Charlton

Uvigo

Reino Unido

5

2013/000129-0

Liñares García, Olalla

USC

Irlanda

6

2013/000318-0

García de Lucas, Esther

UDC

Reino Unido

7

2013/000153-0

Sio Docampo, Pablo

Uvigo

Irlanda

8

2013/000313-0

Rodríguez Calviño, Fátima

USC

Irlanda

9

2013/000414-0

Ferreiro Carballal, Daniel

Uvigo

Francia

10

2013/000080-0

Manzanedo Matilla, Alba

Uvigo

Irlanda

11

2013/000304-0

Domínguez Fernández, Iria

USC

Reino Unido

12

2013/000007-0

Roca Saavedra, Paula

USC

Reino Unido

13

2013/000276-0

Abuín Penas, Javier

Uvigo

Malta

14

2013/000184-0

Manteiga Vázquez, Zaira

USC

Alemaña

15

2013/000303-0

Constenla Torrado, Alba

USC

Italia

16

2013/000377-0

Castro Darroza, Yolanda

Uvigo

Reino Unido

17

2013/000081-0

Rey Cascallar, Lourdes María

Uvigo

Reino Unido

18

2013/000438-0

Tapia Rodríguez, Lorena Benita

Uvigo

Reino Unido

19

2013/000275-0

Vilar Novo, Alba

Uvigo

Malta

20

2013/000206-0

Cid Remesar, Ainhoa

Uvigo

Reino Unido

21

2013/000427-0

Rodríguez Carlin, María Eugenia

Uvigo

Francia

22

2013/000419-0

Cid Rodríguez, Tania

Uvigo

Irlanda

23

2013/000168-0

Porral Sánchez, Beatriz

USC

Italia

24

2013/000137-0

Fiuza Lago, María Rosa

Uvigo

Italia

25

2013/000170-0

Rodríguez Fernández, Miguel

USC

Irlanda

26

2013/000482-0

Fernández Besteiro, Cándida

Uvigo

Reino Unido

27

2013/000380-0

Alvariño Portela, Cristina

UDC

Reino Unido

28

2013/000337-0

Sánchez Pedreira, Paula Catarina

UDC

Reino Unido

29

2013/000076-0

Argibay Cabo, Paula

USC

Reino Unido

30

2013/000062-0

Turienzo Riveiro, Aranzazu

UDC

Alemaña

31

2013/000094-0

Merino Lago, Carolina

Uvigo

Portugal

32

2013/000271-0

López Abalo, Isabel

UDC

Reino Unido

33

2013/000256-0

Escourido Vieites, Marta

Uvigo

Polonia

34

2013/000053-0

Bailón Redondo, Salomé

Uvigo

Reino Unido

35

2013/000126-0

Martínez Lomba, Nuria

USC

Reino Unido

36

2013/000441-0

Ríos Costas, Pablo

Uvigo

Reino Unido

37

2013/000424-0

Pérez Castro, Virginia

UDC

Reino Unido

38

2013/000320-0

Lamas Vilela, Hugo

UDC

Reino Unido

39

2013/000274-0

Malvar Leite, Sara

Uvigo

Malta

40

2013/000254-0

López Lage, Beatriz

Uvigo

Reino Unido

41

2013/000198-0

Prado Merini, Óscar

USC

Irlanda

42

2013/000443-0

Pérez Davila, Noelia

Uvigo

Malta

43

2013/000444-0

Rodríguez Martínez, Sandra

Uvigo

Reino Unido

44

2013/000111-0

González Chapela, Juan Carlos

USC

Reino Unido

45

2013/000045-0

Fernández Comesaña, Diego

Uvigo

Francia

46

2013/000266-0

Soilan Rodríguez, Mario

Uvigo

Reino Unido

47

2013/000158-0

Seoane Padrón, Ana María

USC

Irlanda

48

2013/000311-0

Mariño Rodríguez, Javier

Uvigo

Reino Unido

49

2013/000030-0

Rial Rodríguez, Sergio

UDC

Reino Unido

50

2013/000365-0

Fernández Pérez, Jenyfer

UDC

Reino Unido

51

2013/000021-0

Domínguez Lago, Débora

USC

Reino Unido

52

2013/000235-0

Barderas Suárez, David

UDC

Irlanda

53

2013/000426-0

Gómez Rodríguez, Benito José

USC

Reino Unido

54

2013/000178-0

Carballo Seara, Gael

USC

Alemaña

55

2013/000036-0

Fernández Ruanova, Alejandro

USC

Reino Unido

56

2013/000125-0

Baeza Oca, María Natividad

USC

Reino Unido

57

2013/000016-0

Fernández Lorenzo, Guillermo

UDC

Reino Unido

58

2013/000028-0

Álvarez Álvarez, Lucía

USC

Irlanda

59

2013/000022-0

Vázquez Fernández, Martín

USC

Reino Unido

60

2013/000450-0

Gutiérrez Alonso, David

Uvigo

Irlanda

61

2013/000305-0

Vites Cajuso, Fátima

Uvigo

Francia

62

2013/000162-0

Sánchez Rodríguez, Tamara

USC

Irlanda

63

2013/000382-0

Pérez Quintáns, Helena

Uvigo

Reino Unido

64

2013/000013-0

Cordal Rodríguez, Carolina

Uvigo

Portugal

65

2013/000327-0

García Salas, Fernando Manuel

UDC

Reino Unido

66

2013/000389-0

López Álvarez, Alejandro

UDC

Reino Unido

67

2013/000432-0

Barreiro Vescovo, Santiago N.

Uvigo

Irlanda

68

2013/000405-0

Rodríguez Rodríguez, Pablo

Uvigo

Irlanda

69

2013/000278-0

Costado Chas, María del Pilar

Uvigo

Reino Unido

70

2013/000090-0

Pernas Pardavila, Hadrián

USC

Reino Unido

71

2013/000394-0

Iglesia Abelleira, Javier

USC

Austria

72

2013/000179-0

Arias Iglesias, Inés

USC

Alemaña

73

2013/000237-0

Vázquez Agra, Sonia

Uvigo

Irlanda

74

2013/000268-0

Cabodevila Gasalla, Lucía

UDC

Francia

75

2013/000182-0

Lueiro Espantoso, Adriana

USC

Irlanda

76

2013/000152-0

Cerdeira Corujo, Miguel

Uvigo

Reino Unido

77

2013/000238-0

Mateo Morales Vila, Joaquín Emilio

Uvigo

Reino Unido

78

2013/000333-0

Pérez Benavides, Javier

UDC

Irlanda

79

2013/000344-0

Vilela Bellas, Esteban

Uvigo

Reino Unido

80

2013/000257-0

Domínguez Quelle, Tania

Uvigo

Reino Unido

81

2013/000164-0

Barral Raña, Alba María

USC

Irlanda

82

2013/000084-0

Alonso Muñoz, María de la O

Uvigo

Irlanda

83

2013/000374-0

Piñeiro Prego, Diego

Uvigo

Reino Unido

84

2013/000165-0

Vázquez Gómez, María

USC

Francia

85

2013/000213-0

Gallego Rodríguez, Ana

Uvigo

Irlanda

86

2013/000100-0

Gil Molinero, Marta

UDC

Italia

87

2013/000245-0

López Mazón, Santiago

Uvigo

Reino Unido

88

2013/000155-0

Pulleiro Suárez, Dolores

UDC

Malta

89

2013/000428-0

Fernández Huidobro, Adrián

Uvigo

Reino Unido

90

2013/000273-0

Castro Trillo, Noemí

USC

Reino Unido

91

2013/000222-0

Cid Araujo, Alba

Uvigo

Alemaña

92

2013/000089-0

García Gómez, Eva Fátima

Uvigo

Malta

93

2013/000180-0

Rodríguez Romar, Andrea

Uvigo

Alemaña

94

2013/000113-0

Granja Fariña, Carmen Emilia

USC

Francia

95

2013/000451-0

Loureiro Rodríguez, Iris

Uvigo

Irlanda

96

2013/000004-0

Sánchez-Ferragu Brea, Iria

Uvigo

Alemaña

97

2013/000386-0

Martín-Barbadil Alonso, Hernán

UDC

Reino Unido

98

2013/000130-0

Vila Tosar, Manuel

USC

Reino Unido

99

2013/000223-0

Boga Dans, Lidia

UDC

Reino Unido

100

2013/000292-0

Sobrino Alonso, Rubén

UDC

Malta

101

2013/000425-0

Mosquera Goce, Iván

Uvigo

Alemaña

102

2013/000360-0

Refojos Barreiro, Iria

Uvigo

Alemaña

103

2013/000331-0

Yáñez Santamaría, Celina Teresa

USC

Reino Unido

104

2013/000117-0

Lorenzo González, Francisco Javier

UDC

Reino Unido

105

2013/000332-0

Rey Abuín, Laura

UDC

Reino Unido

106

2013/000211-0

Detrell Alfaya, Eva

Uvigo

Reino Unido

107

2013/000372-0

Sanmartín Sampedro, Andrés

USC

Reino Unido

108

2013/000306-0

Vázquez Rodríguez, María Uxía

Uvigo

Francia

109

2013/000181-0

Quiroga García, Gabriela

USC

Reino Unido

110

2013/000154-0

Alén Martínez, Julio

Uvigo

Reino Unido

111

2013/000209-0

Blanco Cordero, Javier

Uvigo

Reino Unido

112

2013/000264-0

Castro Rodríguez, Marta

Uvigo

Reino Unido

113

2013/000488-0

Caamaño Antelo, Juan

UDC

Reino Unido

114

2013/000003-0

Nogueira Moreiras, Juan Ramón

UDC

Francia

115

2013/000114-0

Pérez Covela, Mireya

Uvigo

Reino Unido

116

2013/000108-0

Quiroga López, Iria

UDC

Irlanda

117

2013/000401-0

Arias Ramos, Miguel

Uvigo

Reino Unido

118

2013/000350-0

De Las Vecillas Sánchez, Álvaro

Uvigo

Alemaña

119

2013/000411-0

Costas Suárez, Jonatan

Uvigo

Reino Unido

120

2013/000248-0

Salcedo Martínez, Sabela

Uvigo

Reino Unido

121

2013/000107-0

Domínguez Goyanes, Inés

UDC

Irlanda

122

2013/000358-0

Fernández Sepúlveda, Pablo

Uvigo

Francia

123

2013/000086-0

Souto Taboada, Coromoto

Uvigo

Francia

124

2013/000375-0

Pinto Gómez, Christian

Uvigo

Alemaña

125

2013/000387-0

Romero Vidal, Pedro

UDC

Reino Unido

126

2013/000335-0

Ramonde Mosquera, Irene

UDC

Italia

127

2013/000019-0

Lago López, David

Uvigo

Irlanda

128

2013/000042-0

Fernández Vázquez, Iván

UDC

Reino Unido

129

2013/000260-0

Álvarez Valcárcel, Pablo

Uvigo

Malta

130

2013/000017-0

Esquivel Rengifo, Cindy Juliana

UDC

Bélxica

131

2013/000134-0

Álvarez Demanuel, Daniel

Uvigo

Reino Unido

132

2013/000242-0

Pena Domínguez, Daniel

Uvigo

Alemaña

133

2013/000112-0

Sobrado Torres, Laura

Uvigo

Alemaña

134

2013/000039-0

Pita Castro, Pablo

UDC

Alemaña

135

2013/000407-0

Ortega Antañón, Irene

Uvigo

Reino Unido

136

2013/000388-0

Martín B. Alonso, Luis

Uvigo

Reino Unido

137

2013/000099-0

Piñeiro Rouco, Laura

Uvigo

Irlanda

138

2013/000406-0

Suárez Rivas, Lucas

Uvigo

Irlanda

139

2013/000141-0

Couso Méndez, Alba

UDC

Reino Unido

140

2013/000376-0

Rial Álvarez, Miguel

Uvigo

Alemaña

141

2013/000404-0

Otero García, Germán

Uvigo

Reino Unido

142

2013/000402-0

Abeleira Nogareda, Martín

Uvigo

Reino Unido

143

2013/000361-0

Pérez Brenlla, Pablo

Uvigo

Irlanda

144

2013/000056-0

Miragaya Gesto, Alejandro

UDC

Reino Unido

145

2013/000172-0

Barros Campello, Juan

UDC

Reino Unido

146

2013/000355-0

Rodríguez Sanmartín, Alexandre

Uvigo

Alemaña

147

2013/000410-0

Casás Villar, Alfonso

Uvigo

Reino Unido

148

2013/000175-0

Mourelle Arcos, José Manuel

USC

Reino Unido

149

2013/000412-0

Reija Chao, Uxía

Uvigo

Alemaña

150

2013/000231-0

Prieto Rego, Jorge Adrián

Uvigo

Irlanda

151

2013/000437-0

Nieto González, Javier

Uvigo

Irlanda

152

2013/000393-0

Lorenzo Núñez, Montserrat

Uvigo

Reino Unido

153

2013/000329-0

Iglesias Oreiro, Diego

UDC

Irlanda

154

2013/000210-0

Gárcia Vázquez, Manuel

Uvigo

Alemaña

155

2013/000075-0

López Estévez, Julio

Uvigo

Italia

156

2013/000216-0

Pardo Naya, Antolín

UDC

Alemaña

157

2013/000439-0

Conde Carnero, Pedro

Uvigo

Reino Unido

158

2013/000229-0

Hernández Casanueva, Arturo

Uvigo

Irlanda

159

2013/000041-0

Abella Pinto, Marta

UDC

Irlanda

160

2013/000061-0

Turienzo Riveiro, Javier

Uvigo

Reino Unido

161

2013/000359-0

Louzao Recimil, Manuel

Uvigo

Reino Unido

162

2013/000433-0

Resco López, Héctor

Uvigo

Alemaña

163

2013/000440-0

Brasa Ruiloba, Beatriz

Uvigo

Reino Unido

164

2013/000455-0

Rodríguez Veiga, Jesús

Uvigo

Reino Unido

165

2013/000345-0

Domínguez Caamaño, Pablo

Uvigo

Malta

166

2013/000493-0

Méndez Suárez, Lucía

USC

Irlanda

167

2013/000219-0

Vivar Angulo, Ana

Uvigo

Reino Unido

168

2013/000378-0

Crego Blanco, María

Uvigo

Reino Unido

169

2013/000492-0

López Sinco, Francisco J.

USC

Reino Unido

170

2013/000187-0

Santomé Regueira, Javier

UDC

Italia

171

2013/000351-0

García López, Pablo

Uvigo

Alemaña

172

2013/000403-0

Fernández Reza, Alejandro

Uvigo

Reino Unido

173

2013/000291-0

Iglesias Benavides, Ángel

UDC

Reino Unido

174

2013/000484-0

García Landín, Andrea

Uvigo

Italia

175

2013/000185-0

Martínez Prieto, Juan Alberto

USC

Irlanda

176

2013/000379-0

Bello Jamardo, Ignacio

Uvigo

Reino Unido

177

2013/000046-0

Alonso García, Aída

UDC

Irlanda

178

2013/000434-0

Maneiro Nieves, Juan

Uvigo

Malta

179

2013/000116-0

Ramos Pérez, Xavier

UDC

Irlanda

180

2013/000050-0

Abal Ortigueira, Silvia

Uvigo

Reino Unido

181

2013/000430-0

Costa Lamela, Sergio

Uvigo

Malta

182

2013/000409-0

Ortega Antañón, Jorge

Uvigo

Reino Unido

183

2013/000354-0

Mesa García, Antía

Uvigo

Alemaña

184

2013/000390-0

Pérez Giráldez, Lucía

Uvigo

Reino Unido

185

2013/000338-0

González Salgado, Xan

Uvigo

Irlanda

186

2013/000018-0

Duro Castro, Carlos

UDC

Bélxica

187

2013/000220-0

Lores Pose, Cristina

Uvigo

Reino Unido

188

2013/000142-0

Sineiro Cascallar, Lucía

UDC

Reino Unido

189

2013/000334-0

Alonso Pérez, Samuel

UDC

Irlanda

190

2013/000431-0

Alonso Álvarez, Eduardo

Uvigo

Malta

191

2013/000284-0

Fernández González, Iván

Uvigo

Reino Unido

192

2013/000027-0

Peña Fernández, Rubén

UDC

Irlanda

Listaxe de axudas denegadas

Núm. exped.

Solicitante

Univers.

Motivo denegación

2013/000459-0

Aballe Riobó, Andreia

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000310-0

Álvarez Fernández, Mª Jesús

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000314-0

Álvarez González, Jorge

USC

Por falta de documentación

2013/000316-0

Añel Pereira, Alejandra

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000221-0

Anllo Expósito, Adrián

UDC

Por falta de documentación

2013/000217-0

Añón Madariaga, Aída

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000398-0

Argibay Hermo, Raquel

USC

Por falta de documentación

2013/000436-0

Arteta Higgins, Luis Carlos

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000294-0

Astray Rodríguez, Alba

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000474-0

Barreiro Pintos, Laura

Uvigo

Presentación fóra de prazo

2013/000485-0

Barros Ferreira, Jennifer

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000279-0

Basalo Vázquez, Lisamar

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000312-0

Berciano Cajaraville, Alba

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000370-0

Blanco Rial, Yésica

USC

Por falta de documentación

2013/000133-0

Boullón Villar, Mónica

USC

Por falta de documentación

2013/000156-0

Boullosa Bernárdez, Elisa Isabel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000190-0

Bravo Pérez, Marta Luisa

USC

Por falta de documentación

2013/000461-0

Cabaleiro Romera, Rubén Eduardo

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000462-0

Cabanelas Alban, Jorge José

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000048-0

Callón Álvarez, Miguel

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000330-0

Canosa Pasantes, Fabián

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000280-0

Carballo Freire, Florencia

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000196-0

Carballo Pérez, Arantxa

USC

Por falta de documentación

2013/000468-0

Castelo Becerra, Alberto

Uvigo

Presentación fóra de prazo

2013/000034-0

Castro Liñares, Ana

USC

Por falta de documentación

2013/000243-0

Chaves Piñeiro, Cristóbal

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000091-0

Correa Fernández, José

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000342-0

Cousillas Boullón, Ana

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000194-0

Cruz Castro, Estefanía

USC

Presentación fóra de prazo

2013/000480-0

Danis Viqueira, Laura

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000446-0

Díaz Prado, Xiana

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000247-0

Díaz Sánchez, Alba Galicia

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000120-0

Domínguez Cereijo, Leticia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000391-0

Domínguez Casanova, Alba

UDC

Por falta de documentación

2013/000343-0

Domínguez Pérez, Rubén

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000460-0

Durán Álvarez, Nicolás

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000293-0

Esparis Lens, Sara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000232-0

Fernández Cabaleiro, Lorena

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000253-0

Fernández Caro, Héctor

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000336-0

Fernández Doldan, Alberto

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000285-0

Fernández Fernández, Alba

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000040-0

Fernández Paz, Alba

USC

Por falta de documentación

2013/000353-0

Fernández Pidal, Yatir

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000289-0

Ferreiro Muleiro, Rocío

USC

Por falta de documentación

2013/000052-0

Filgueira Chantada, Tamara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000051-0

Fiuza Fernández, Lucía

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000078-0

Folgueira Arias, Sergio

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000195-0

Formigo Álvarez, Natalia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000486-0

Fraga Guerra, Adrián

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000140-0

Francisco López, Ainoa

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000321-0

Freire Romaní, Rubén

UDC

Por falta de documentación

2013/000241-0

Fuentes Melio, Adriana

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000079-0

Garabal Nieves, Cristina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000263-0

García Botana, Lucía

USC

Por falta de documentación

2013/000147-0

García Castro, Xurxo

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000421-0

García Pérez, Adrián

UDC

Por falta de documentación

2013/000183-0

García Sánchez, Lúa

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000203-0

García Trincado, Beatriz

USC

Presentación fóra de prazo

2013/000463-0

García Vázquez, Cristina

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000295-0

Garea Gestal, Mª Blanca

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000307-0

Garrido Ruso, María

USC

Presentación fóra de prazo

2013/000102-0

Gil Poisa, Raquel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000476-0

Gil Ventoso, Lucía

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000302-0

Gómez Bará, Andrea

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000006-0

Gómez Escudero, Laura

UDC

Por falta de documentación

2013/000012-0

Gómez Ogea, Yolanda

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000423-0

Gómez Pérez, Alejandra

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000308-0

González Aguiar, Mónica

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000490-0

González Arias, Marta

UDC

Por falta de documentación

2013/000290-0

González Castro, Alba

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000259-0

González Diéguez, Jorge

UDC

Por falta de documentación

2013/000477-0

González López, Laura

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000269-0

González Rodríguez, Lucía

UDC

Por falta de documentación

2013/000073-0

González Temes, Miriam

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000416-0

González Vázquez, Mª Rosario

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000352-0

Graña Enjo, Brenda

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000322-0

Hidalgo Lorenzo, Marta Mª

UDC

Por falta de documentación

2013/000384-0

Iglesias Cortegoso, Gabriela

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000339-0

Iglesias González, Lucía

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000106-0

Lama Ríos, Irene

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000199-0

Leis López, Paula

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000457-0

Llamas Pernas, Carmen

USC

Por falta de documentación

2013/000047-0

Lois Carro, Luis

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000202-0

López Castro, Leticia

USC

Presentación fóra de prazo

2013/000282-0

López Fernández, Elena

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000301-0

López Frieiro, Alfonso

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000002-0

López Luque, Ismael

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000207-0

López Mosquera, Cristina

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000024-0

López Prego, Cecilia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000395-0

Luaces Fernández, David

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000115-0

Maceiras Pereiro, Beatriz

UDC

Por falta de documentación

2013/000364-0

Mahía Fernández, Mª Isabel

USC

Por falta de documentación

2013/000267-0

Maíz Somoza, José Luis

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000369-0

Mandía Martínez, Alfonso

USC

Por falta de documentación

2013/000234-0

Maneiro Suárez, Melisa

UDC

Por falta de documentación

2013/000083-0

Marín Ramos, Cindy Alejandra

USC

Por falta de documentación

2013/000252-0

Martínez Brea, Laura

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000415-0

Martínez Gonzalez, Lucía

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000467-0

Martínez Salgueiro, Andrea

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000204-0

Martínez Soto, Alba

UDC

Por falta de documentación

2013/000176-0

Meizoso Bermúdez, Sulema

USC

Por falta de documentación

2013/000357-0

Méndez Martínez, Sara

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000068-0

Menéndez Cuiñas, Inés

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000197-0

Merelas Maroño, Lucía

USC

Por falta de documentación

2013/000215-0

Montes Pereira, Valeria

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000139-0

Muradas Buceta, Lara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000025-0

Naveiras Villasuso, Susana

UDC

Por falta de documentación

2013/000224-0

Negreira Martínez, Eloi

UDC

Por falta de documentación

2013/000233-0

Núñez Nogueiras, María Esther

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000494-0

Núñez Núñez, Noemí

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000031-0

Núñez Sánchez, Fernando

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000239-0

Ordóñez Hermo, Carla

UDC

Por falta de documentación

2013/000159-0

Ordóñez Iglesias, Álvaro

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000161-0

Otero Pena, José Luis

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000246-0

Pais Rodríguez, Alexandra

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000208-0

Parada Bustelo, Samuel

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000173-0

Pasarín López, María

USC

Por falta de documentación

2013/000466-0

Pazos Sainza, Lorena

USC

Por falta de documentación

2013/000035-0

Peña Vázquez, Tamara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000262-0

Penedo Alban, Sara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000011-0

Pérez Alonso, Denis

USC

Por falta de documentación

2013/000249-0

Pérez Cortizo, María

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000015-0

Pérez Lahoz, Violeta

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000465-0

Pérez Traseira, Beatriz

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000109-0

Pico Rey, Alejandro

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000328-0

Piedrahita Giraldo, Nathalia M.

UDC

Por falta de documentación

2013/000191-0

Pinto Corujo, Marco A.

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000300-0

Pita Couselo, Mª Almudena

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000272-0

Pons Rodríguez, Rebeca

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000008-0

Pousada García, Thais

UDC

Por falta de documentación

2013/000258-0

Queija Pérez, Alba

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000029-0

Quintas Pérez, María

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000009-0

Quinteiro Cruz, Diego

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000453-0

Recaman Míguez, Alexia

UDC

Por falta de documentación

2013/000240-0

Rey Bua, María

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000473-0

Rial Vázquez, José Ramón

Uvigo

Presentación fóra de prazo

2013/000363-0

Riaño Pérez, Andrea

USC

Por falta de documentación

2013/000163-0

Rico Rico, Beatriz

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000479-0

Riquelme Vázquez, Pablo

Uvigo

Presentación fóra de prazo

2013/000212-0

Robles García, Marcos

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000478-0

Rodríguez Alonso, María

Uvigo

Presentación fóra de prazo

2013/000121-0

Rodríguez Fernández, Sonia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000160-0

Rodríguez González, José

UDC

Por falta de documentación

2013/000341-0

Rodríguez González, Manuela E.

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000286-0

Rodríguez González, Rafael

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000063-0

Rodríguez Regueira, Nerea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000483-0

Rodríguez Rodríguez, Susana

UDC

Por falta de documentación

2013/000205-0

Romero Iranzo, Mª Cristina

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000368-0

Rozados da Conceiçao, Cristina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000400-0

Rúa Pazos, Jairo

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000299-0

Rubio Cid, Sara

USC

Por falta de documentación

2013/000471-0

Rumbo Gómez, Noelia

USC

Presentación fóra de prazo

2013/000469-0

Sampedro López, Adrián

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000037-0

Sánchez Emed, Yanina

UDC

Por falta de documentación

2013/000261-0

Sánchez López, Miriam

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000324-0

Sánchez Rodeiro, Noelia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000385-0

Sanmartín Boullosa, Bárbara

USC

Por falta de documentación

2013/000055-0

Santás Ferreira, Cristina

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000188-0

Santomé Regueira, Miguel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000458-0

Santos González, Andrea María

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000143-0

Seijo López, Adriana

UDC

Por falta de documentación

2013/000138-0

Seijo López, Carolina

UDC

Por falta de documentación

2013/000475-0

Seijo Loureda, Jorge

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000317-0

Seoane Blanco, Mateo

USC

Por falta de documentación

2013/000373-0

Silva Arandía, Tatiana Paula

UNED

Por falta de documentación

2013/000323-0

Sobrino Gosende, Marta

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000392-0

Sobrino Robelo, Román

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000265-0

Somoza López, Ana

FSUG

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000472-0

Soto Vázquez, José Luis

USC

Presentación fóra de prazo

2013/000072-0

Souto Álvarez, Héctor

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000420-0

Teijeira Bastos, Alba

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000464-0

Troncoso Paradelo, Ana Isabel

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000131-0

Urrea López, María

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000422-0

Valcárcel Rubinos, Marta Teresa

USC

Por falta de documentación

2013/000033-0

Valero Iglesias, Vanessa

USC

Por falta de documentación

2013/000097-0

Varela Capelán, Javier

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000148-0

Vázquez Refojos, Javier

USC

Por falta de documentación

2013/000429-0

Vázquez Ríos, Abi Judit

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000092-0

Vázquez Rodríguez, Iris

UDC

Por falta de documentación

2013/000058-0

Vega Esperón, Sara

UDC

Por falta de documentación

2013/000066-0

Veiga Pensado, Ángel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000244-0

Vence Fernández, Jesús

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000010-0

Ventura Rozas, Marcos

USC

Por falta de documentación

2013/000491-0

Vieito Rivas, Claudia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000228-0

Vigo Pico, Fátima

UDC

Por falta de documentación

2013/000214-0

Vilariño Sánchez, Manuel

Uvigo

Por falta de documentación

2013/000470-0

Villarino López, Adrián

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000054-0

Yáñez Bastos, Diana

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000445-0

Yebra Domínguez, Alba

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria