Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 121 Xoves, 27 de xuño de 2013 Páx. 24997

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a asociacións, fundacións e entidades culturais sen ánimo de lucro para o equipamento e mellora dos seus locais, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

O ámbito de actuación da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria responde ao vixente marco institucional de distribución de competencias, configurado basicamente no Estatuto de autonomía de Galicia. Este, no artigo 27.19º, establece como competencia exclusiva da Xunta de Galicia o fomento da cultura en Galicia, e, no artigo 32, que lle corresponde ao Goberno da nosa comunidade autónoma a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co Decreto 4/2013 do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, asume as competencias que a facultan para o deseño, programación, desenvolvemento e execución da política cultural do Goberno de Galicia en todas as súas vertentes. Compételle a esta consellería a elaboración de normas e propostas para impulsar a creación e promover e difundir a cultura nos seus diversos eidos a través da xestión das diferentes axudas e instrumentos de colaboración coas asociacións, fundacións e outras entidades, de carácter público ou privado, que desenvolvan un labor dentro do seu ámbito competencial.

No eido concreto das asociacións, fundacións e entidades sen ánimo de lucro, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dentro da súa aposta pola dinamización cultural do país, considera que a mellora das condicións dos locais destas entidades, abrirá as súas ofertas culturais aos novos campos da cultura, sen abandonar as súas ofertas culturais tradicionais.

No exercicio destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quere establecer con esta orde un instrumento que, axeitándose á normativa xeral vixente, marque as pautas para unha distribución, consonte os criterios de publicidade, obxectividade e concorrencia, dos recursos destinados á mellora dos locais e do equipamento das asociacións, fundacións e entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro, de acordo cos principios recollidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño. de subvencións de Galicia.

Por todo o exposto e no uso das facultades que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Finalidade e obxecto

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á mellora dos locais das asociacións, fundacións e entidades culturais sen ánimo de lucro para o ano 2013, no que atinxe ao equipamento e mellora dos seus locais, conforme o procedemento que a seguir se establece.

Inclúese nesta orde os investimentos feitos en melloras e equipamentos desde o 1 de xaneiro de 2013 ata a data límite de xustificación da orde.

2. Poderán ser obxecto de subvención as actuacións que se encadren nas seguintes modalidades:

a) Fundacións con local en propiedade: acondicionamento e mellora dos seus locais e investimentos en equipamento e mobiliario.

b) Asociacións con local en propiedade: acondicionamento e mellora dos seus locais e investimentos en equipamento e mobiliario.

c) Entidades culturais que non teñen local en propiedade pero que teñen unha cesión de uso por un prazo mínimo de 10 anos: poderán acollerse unicamente ás axudas de investimento en equipamento e mobiliario.

Para os efectos desta convocatoria, enténdense por locais de asociacións, fundacións e entidades culturais sen ánimo de lucro aqueles das citadas entidades, sitos en Galicia, que contribúan como sede destas entidades ao fomento da cultura en Galicia.

3. O procedemento para a concesión das subvencións recollidas nesta orde será tramitado en réxime de concorrencia competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Co fin de cumprir co principio de concorrencia sinalado, as solicitudes serán examinadas por unha comisión de avaliación, que se axustará aos preceptos contidos no título II, capítulo II, da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. No desenvolvemento desta orde, aplicarase o disposto nas seguintes leis e disposicións:

a) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

c) Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

d) Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, o Regulamento (CE) nº 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Regulamento 846/2009 da Comisión, do 1 de setembro de 2009 e a Orde EHA 524/2008, do 26 de febreiro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Feder e o Fondo de Cohesión.

f) Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

E supletoriamente:

g) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Nesta lei recóllense artigos de carácter básico que son de aplicación á normativa desta comunidade autónoma e, consecuentemente, a esta orde de convocatoria.

h) Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, que será de aplicación só nos seus preceptos básicos.

i) Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 2. Imputación orzamentaria e contía

1. As subvencións reguladas nesta orde concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 09.20.432B.781.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2013, por un importe de 250.000 € (douscentos cincuenta mil euros), cofinanciados nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

2. Este importe inicial pode ser ampliado en función das dispoñibilidades orzamentarias, o que poderá dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo co disposto no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. O importe de 250.000,00 € distribuirase do seguinte xeito:

a) Fundacións con local en propiedade: 100.000 €.

b) Asociacións con local en propiedade: 100.000 €.

c) Entidades culturais que non teñen local en propiedade pero que teñen unha cesión de uso por un prazo mínimo de 10 anos: 50.000 €.

Segundo o volume de solicitudes e en función das modalidades presentadas o órgano instrutor poderá modificar a repartición das axudas establecida neste punto.

Estas subvencións están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), por medio do programa operativo Feder (2007-2013), regulados pola normativa recollida no punto 4, alínea d), do artigo 1 desta orde e as actuacións obxecto das subvencións están comprendidas dentro do eixe 5, tema prioritario 59 e actuación 3.

4. A concesión das axudas queda sometida á condición de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da resolución.

5. A dotación das axudas será:

• Mobiliario, equipamento e material inventariable: máximo por beneficiario 10.000 €.

• Acondicionamento e mellora de locais: máximo por beneficiario 20.000 €.

Unha mesma entidade poderá optar ás dúas modalidades sempre que cumpra os requisitos necesarios e non exceda o máximo que se fixa na orde de convocatoria.

A axuda máxima será de 30.000 euros por beneficiario, que en ningún caso poderá exceder o 75 % do orzamento total do proxecto subvencionable.

Este importe entenderase máximo, sen prexuízo de ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria, o cal poderá dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación de solicitantes que resulte de aplicación dos criterios do artigo 6º desta orde.

6. O importe máximo destas axudas non poderá, en ningún caso, superar o custo das actividades que desenvolvan as entidades beneficiarias; estas axudas serán compatibles, para os mesmos gastos subvencionables, con outras axudas concedidas por entidades públicas ou privadas sempre que a acumulación de axudas non supere a totalidade do custo elixible e se respecten as condicións establecidas en cada réxime de axudas, na normativa nacional e comunitaria aplicable.

En caso de que o conxunto das axudas supere o custo das actividades, esta axuda reducirase na cantidade necesaria ata acadar o cumprimento do establecido anteriormente.

Ao estar este réxime de axudas dentro do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 os gastos cofinanciados por un fondo non poderán acollerse a outras axudas procedentes do mesmo fondo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios, de conformidade co artigo 34 do Regulamento (CE) nº 1083/2006.

Artigo 3. Beneficiarios

1. Poderán optar a estas subvencións as asociacións, fundacións e entidades culturais sen ánimo de lucro, que radiquen ou teñan sede en Galicia, para o seu equipamento e mellora, sempre e cando realicen actividades culturais de promoción da cultura galega e desenvolvan as súas actividades habitualmente en Galicia.

2. Non poderán ser beneficiarios destas axudas aqueles que se atopen nalgún dos supostos previstos nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. As fundacións que se acollan a esta convocatoria non poderán percibir subvencións nin axudas públicas da Xunta de Galicia se non cumpren coa obriga de presentar as contas ao protectorado, segundo o establecido no artigo 38.3º da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

Artigo 4. Presentación de solicitudes, prazo e documentación

As entidades que desexen acollerse a esta orde deberán presentar a correspondente solicitude no prazo de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, dirixida á Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso dos cidadáns aos servizos públicos e 24 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

2. Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

Para a presentación das solicitudes, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

Á solicitude xuntaráselle a documentación que a seguir se relaciona:

a) Copia do NIF da entidade ou, se é o caso, DNI do representante xunto coa documentación acreditativa da representación. O DNI do representante só deberá presentarse no suposto de que a persoa solicitante non dea o seu consentimento para que o órgano instrutor comprobe os seus datos de carácter persoal, por medios telemáticos co servizo horizontal de acceso ao Sistema de verificación de datos de identidade e de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (de acordo co disposto nos artigos 2.2 e 3.2 do Decreto 255/2008, de 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos).

b) Declaración do solicitante das axudas solicitadas ou concedidas por parte doutros organismos públicos ou privados para o mesmo fin, conforme o anexo II desta orde.

c) Memoria explicativa e detallada do proxecto ou proxectos que se vaian desenvolver, en que se xustifique a necesidade.

d) Certificado do responsable da institución, comprometéndose a achegar a porcentaxe do orzamento do proxecto que lle corresponda, segundo a porcentaxe detallada no anexo III.

e) Orzamento relativo ao proxecto ou proxectos que se van desenvolver.

f) Memoria en que se describan as actividades ou programas levadas a cabo pola entidade, nos dous últimos anos.

g) Memoria da entidade, onde se faga constar a súa traxectoria cultural.

h) Documentación que acredite a propiedade do edificio ou local da entidade ou, se é o caso, da cesión deste onde quede especificado a duración da mesma.

i) No caso de entidades con locais en propiedade, anexo III cuberto, e no caso de entidades con local cedido, anexo IV cuberto.

j) Poderán achegar calquera outra documentación que a entidade solicitante entenda que é pertinente para unha mellor valoración da solicitude. As memorias e o orzamento deberán estar debidamente asinados.

A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos e 22.3 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

1. Os anexos I, II, III, IV e V desta orde poderanse obter, a través da guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia, no enderezo electrónico https://sede.xunta.es, directamente ou tamén a través do portal www.xunta.es

2. A presentación da solicitude de subvención pola entidade interesada comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A entidade solicitante poderá denegar expresamente o consentimento; nese caso deberá achegar, coa solicitude, a certificación de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Artigo 5. Emenda de solicitudes

Se a documentación presentada fose incompleta ou presentase erros emendables, requirirase o solicitante para que, no prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou xunte os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 6. Instrución do procedemento e selección de solicitudes

1. Correspóndelle á Secretaría Xeral de Cultura a instrución do procedemento de concesión de subvencións, e desenvolverá de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales deba formularse a proposta de resolución.

2. A comisión de avaliación a que fai referencia o punto 3 do artigo 1 estará constituída polos seguintes membros:

• Presidente: o secretario xeral de Cultura.

• Catro vogais: a subdirectora xeral de Xestión e Coordinación Cultural, o xefe do Servizo de Xestión Administrativa, dous funcionarios designados polo secretario xeral de Cultura, dos cales un deles actuará como secretario.

En caso de ausencia dalgún dos membros integrantes da comisión, poderá ser substituído por outra persoa que para o efecto designe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. A comisión valorará os expedientes, consonte os seguintes criterios:

• Criterios xerais para as dúas axudas:

a) Número de programas ou actividades culturais realizadas pola entidade solicitante nos dous anos anteriores: ata 10 puntos.

b) Repercusión territorial dos programas ou actividades da entidade: repercusión en toda a comunidade: 10 puntos; repercusión de ámbito comarcal ou superior: 5 puntos e repercusión local: 3 puntos.

c) Nivel de autofinanciamento do programa ou actividade: superior ao 25 % ata o 40 %, 2 puntos; por importe superior ao 40 % ata o 60 %, 3 puntos; por importe superior ao 60 %, 5 puntos.

• Criterios específicos para obras de acondicionamento e mellora de locais:

a) Necesidade das obras proxectadas segundo o estado en que se atopen os inmobles. A valoración farase de acordo co anteproxecto, proxecto ou, se é o caso, memoria xustificativa. Ata 10 puntos.

b) Realización de obras de mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. Para a súa acreditación deberá constar especificada no anteproxecto, proxecto ou memoria. 10 puntos.

c) Viabilidade da realización das obras de acordo co seguinte: 5 puntos se a obra xa se atopa en execución: neste caso acreditarase mediante a presentación do contrato ou da primeira certificación de obra; 3 puntos se conta con proxecto aprobado.

• Criterios específicos para investimento en equipamento e mobiliario:

a) Realización de investimentos destinados a fomentar novos usos do local. 5 puntos.

b) En función da finalidade do investimento. Se máis do 50 % do orzamento se destina da forma seguinte:

a. Realización de investimentos relacionados con novas tecnoloxías: 5 puntos.

b. Realización de investimentos para dotar de medidas de seguridade e extinción de incendios: 5 puntos.

c. Realización de investimentos relacionados coas actividades de fomento da lingua e da lectura: 3 puntos.

d. Realización de investimentos relacionados coas artes escénicas: 3 puntos.

e. Realización de investimentos relacionados coa promoción audiovisual: 2 puntos.

f. Realización de investimentos de equipamento xeral do local: 2 puntos.

O órgano instrutor, á vista dos expedientes e do informe de avaliación emitido, formulará proposta de resolución motivada concedendo subvencións, ata o límite do crédito dispoñible.

Esta resolución terá carácter de provisional cando concorran as circunstancias previstas no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Cando o importe da subvención da proposta de resolución provisional sexa inferior ao que figura na solicitude presentada, poderase instar do beneficiario a reformulación da súa solicitude para axustar os compromisos e condicións á subvención outorgable.

No caso de empate, para desempatar terase en conta en primeiro lugar o criterio de autofinanciamento e en segundo lugar a data de presentación de solicitude.

No suposto de que algunha entidade non acepte a axuda ou renuncie a esta, o órgano instrutor poderá formular proposta de resolución complementaria, adxudicando o importe dispoñible ás solicitudes valoradas pola comisión e que non acadaron axuda por límites orzamentarios, de acordo coa orde de puntuación establecida.

Artigo 7. Resolución

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo de 15 días desde a elevación da proposta de resolución ditará a resolución de concesión de acordo co disposto no artigo 34 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 8. Notificación e desestimación

O prazo máximo para ditar e notificarlles aos interesados a resolución expresa non poderá superar os sete meses, en aplicación do Plan de acción de redución de cargas administrativas aprobado polo Consello de Ministros en xuño de 2008; a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma, en aplicación deste plan, propón como medida indirecta para a redución das cargas administrativas a redución dos prazos legais e efectivos na tramitación dos procedementos nun 20 % (o artigo 23.4º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece un prazo de 9 meses).

O prazo computarase a partir da publicación desta convocatoria.

O vencemento do citado prazo de 7 meses sen que se notifique a resolución expresa faculta o interesado para entender como desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.

Artigo 9. Aceptación, xustificación e pagamentos

1. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como beneficiarios dispoñerán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada, agás que no mesmo prazo se comunique de xeito formal e expreso a renuncia á subvención concedida, debidamente asinada polo representante da entidade beneficiaria.

2. Os beneficiarios da subvención quedan obrigados a acreditar a realización dos proxectos subvencionados e a xustificar a totalidade do orzamento do proxecto, antes do 1 de outubro de 2013.

3. En caso de non xustificarse a totalidade do orzamento do proxecto, a subvención será minorada na mesma proporción. O cumprimento efectivo dos fins para os cales foi concedida a axuda acreditarase por medio da seguinte documentación:

a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións establecidas na concesión da subvención.

b) Memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas que conterá orixinal, ou fotocopia compulsada, da seguinte documentación:

a. Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade.

b. As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente incorporados na relación a que se fai referencia no parágrafo anterior e a documentación acreditativa do pagamento.

c. Declaración, por parte do responsable da entidade, en que se detalle o conxunto de axudas que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións das administracións ou calquera dos seus entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, financiasen a actividade subvencionada con indicación do importe, a súa procedencia e a aplicación de tales fondos ás actividades subvencionadas, conforme o anexo II desta orde, actualizado a data da xustificación.

d. Declaración responsable indicando os datos bancarios onde se debe realizar o pagamento da subvención, conforme o anexo V desta orde.

e. Declaración responsable, de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, segundo o establecido no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e no artigo 11 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Dado que o financiamento das actuacións é con fondos Feder e co obxecto de facilitar o labor das auditorías, os beneficiarios deberán achegar na xustificación copia das ofertas solicitadas, segundo o establecido no artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia.

c) Considéranse documentos xustificativos do pagamento das facturas, os seguintes:

• Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso en efectivo polo portelo, certificación bancaria), en que conste o número da factura obxecto do pagamento, a identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co beneficiario da axuda, e a identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa e entidade que emitiu a factura.

4. Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos propios ou con outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o importe, procedencia e aplicación de tales fondos ás actividades subvencionadas, segundo recolle o artigo 28.6º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia, segundo o disposto no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada lei.

6. No momento da xustificación da execución do proxecto e, en calquera caso, antes do pagamento, o peticionario debe presentar unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

7. En todo o relativo aos gastos subvencionables deberá cumprirse o disposto no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, modificado pola Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei 30/2007 do 30 de outubro, de contratos do sector público, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso da obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que pols súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren ou agás que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

Unicamente serán gastos subvencionables os establecidos na Orde EHA/524/08 pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión (BOE nº 53, do 1 de marzo).

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados na data límite de xustificación establecida no punto 2 do artigo 9.

Os gastos cofinanciados non poderán acollerse a outras axudas procedentes do mesmo fondo ou doutros fondos ou instrumentos comunitarios, e, a axuda só será definitiva se non sofre antes de transcorridos cinco anos da súa concesión unha modificación que afecte a natureza do investimento, o cesamento da súa actividade e os postos de traballo.

Artigo 10. Obrigas dos beneficiarios

1. Os beneficiarios desta axuda quedarán suxeitos ás obrigas recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Os beneficiarios das subvencións, quedarán obrigados a destinar os fondos percibidos para o obxecto concreto para o cal fosen concedidos. Os servizos técnicos da Xunta de Galicia realizarán a comprobación explícita da execución da obra.

3. Os beneficiarios da subvención farán constar en toda a publicidade xerada polo proxecto subvencionado que recibiron unha subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, utilizando a normativa de imaxe corporativa da Xunta de Galicia, ademais, farase constar que as actuacións están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (Feder), co obxecto de dar cumprimento as obrigas de información e publicidade comunitaria establecidas nos Regulamentos (CE) nº 1083/2006, nº 1828/2006 e nº 846/2009.

4. O beneficiario queda obrigado a facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, e, se é o caso, os servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

5. Dado que estas subvencións están cofinanciadas con fondos Feder os beneficiarios deberán ter en conta os seguintes puntos, con motivo da adecuación á normativa comunitaria.

• O beneficiario estará obrigado a cumprir as obrigacións de información e publicidade comunitaria establecidas nos artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, de 8 de decembro de 2006 e no artigo 1, apartados 1 e 2 do Regulamento (CE) nº 846/2009 da Comisión do 1 de setembro de 2009.

• De acordo co artigo 9 do Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión do 8 de decembro de 2006, e o artigo 1.2.a) do Regulamento (CE) nº 846/2009 da Comisión do 1 de setembro, todas as medidas de información e publicidades establecidas, incluirán os elementos seguintes:

– O emblema da Unión Europea.

– Referencia ao Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (Feder).

– Declaración do Fondo: «Unha maneira de facer Europa».

– Proporcionalidade entre emblemas

Este plan pode consultarse na páxina web seguinte:

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/area-de-planificacion-e-fondos

• Debe terse en conta a Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro, relativa aos gastos subvencionables e non subvencionables, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión (BOE nº 53, do 1 de marzo de 2008).

• Débese manter o investimento durante cinco anos, segundo o previsto no artigo 57 do Regulamento (CE) nº 1083/2006.

• Débese conservar a documentación, por un período de 3 anos a partir do peche do programa operativo, tal e como se define no artigo 89.3 do antedito regulamento e facer unha separación contable dos gastos que facilite a pista da auditoría.

• Garantirase, a través dunha declaración do conxunto de axudas establecida no artigo 9.6 desta orde, que o conxunto de axudas que illadamente ou en concorrencia con outras subvencións das administracións ou calquera dos seus entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, non supere o custo elixible do investimento subvencionable.

Artigo 11. Reintegro da axuda e procedemento sancionador

1. Procederá o reintegro, total ou parcial, das subvencións e axudas públicas percibidas cando concorra calquera das circunstancias previstas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. No caso de que o beneficiario da axuda incumpra algunha das condicións ou obrigas estipuladas, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria instruirá un expediente sancionador, de conformidade co previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, pode dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 12. Recursos

Contra esta orde e contra os actos resolutivos referentes a ela, que esgotan a vía administrativa, poderá o interesado interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a recepción da notificación da resolución ou, potestativamente, interpoñer, no prazo dun mes desde a recepción da resolución, recurso de reposición perante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 13. Publicidade

1. Os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención, ao abeiro do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

3. Consonte o artigo 16.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as axudas outorgadas ao abeiro desta orde figurarán no rexistro público de axudas, subvencións e convenios.

4. Por tratarse de fondos Feder a aceptación da subvención supón a súa publicación na lista de beneficiarios prevista nos artigos 6 e 7.2d) do Regulamento (CE) nº 1828/2006, do 8 de decembro, da Comisión.

Disposición derradeira primeira

Facúltase o secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda

Segunda. Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file