Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Venres, 19 de xullo de 2013 Páx. 28715

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 2 de xullo de 2013 pola que se extingue a autorización do centro privado Caixa Galicia, do concello de Monforte de Lemos, por cesamento de actividades docentes.

A titularidade do centro privado Caixa Galicia, do concello de Monforte de Lemos, solicita a extinción da autorización por cesamento de actividades.

De conformidade co convenio asinado entre a Consellería de Educación e Cultura e a Caixa de Aforros de Galicia o día 20 de marzo de 1984, a Caixa cedeulle á Consellería, para fins exclusivamente educativos, por un período máximo de 30 anos, as instalacións do centro educativo a que se refire a presente orde, suxeito a un réxime especial. Así mesmo, a Consellería nomeou o profesorado do centro educativo.

O expediente tramítase de conformidade co Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve.

Por isto, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro. Extinguir de conformidade co artigo 17.1 do Decreto 133/1995, por cesamento nas súas actividades docentes, por instancia da titularidade do centro, a autorización do centro privado Caixa Galicia, do concello de Monforte de Lemos, código 27014781, con efectos do 31 de agosto de 2013.

Segundo. A presente extinción da autorización dará lugar a correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Terceiro. As funcionarias do corpo de mestres ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas no centro a que se refire esta orde, adscribiranse a un novo posto de traballo docente, de conformidade co previsto no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda de destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias (DOG número 169, do 1 de setembro).

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria