Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Venres, 19 de xullo de 2013 Páx. 28755

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 16 de xullo de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos grupos de acción costeira para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar (financiada polo Fondo Europeo de Pesca).

A Consellería do Mar (actualmente Consellería do Medio Rural e do Mar) publicou o 22 de marzo de 2011 a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira financiada polo Fondo Europeo de Pesca (DOG nº 57, do 22 de marzo), que foi modificada pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 143, do 27 de xullo).

Estas axudas convocáronse amparadas no disposto no Regulamento (CE) 1198/2006, do Consello, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo de Pesca e no Regulamento (CE) 498/2007, da Comisión, do 26 de marzo, polo que se establecen as disposicións de aplicación do anterior.

Segundo dispón o artigo 55.1 do Regulamento 1198/2006, do Consello, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo de Pesca, o período de elixibilidade do actual Programa operativo do Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-2013 abrangue desde o 1 de xaneiro de 2007 ata o 31 de decembro de 2015.

Co eixo 4 do FEP púxose en práctica por primeira vez, unha estratexia de desenvolvemento local integrado, no que as medidas destinada a axudar o desenvolvemento sustentable das zonas da pesca son levadas á práctica coa participación dos grupos de acción locais. A constitución e selección dos sete grupos de acción costeira galegos tivo lugar ao abeiro da Orde do 17 de xullo de 2008, recoñecéndose os grupos como tales e aprobándose os seus correspondentes plans estratéxicos zonais (PEZ) durante o ano 2009. Os primeiros proxectos ao abeiro dos plans mencionados, foron subvencionados no ano 2010, e o número de proxectos, foi aumentando co desenvolvemento das actividades de dinamización do eixo 4.

Na actualidade os grupos de acción costeira están levando a cabo as súas estratexias zonais con diferente grao de execución. O período de elixibilidade do gasto, xunto coa posibilidade de incorporar créditos remanentes de anualidades anteriores, permitirá continuar seleccionando operacións obxecto de financiamento, e polo tanto, achegando as axudas a un maior número de beneficiarios e contribuíndo a mellorar o desenvolvemento das zonas de pesca.

Por outra banda, a experiencia acumulada na xestión destes proxectos, xunto coas dificultades imprevistas de financiamento dos posibles beneficiarios no actual escenario económico, aconsella non establecer obrigas adicionais. Por isto, modifícase a Orde do 16 de marzo de 2011, no sentido de que nos proxectos que prevexan a creación de emprego, estes deberán manterse polo tempo indispensable que garanta a viabilidade do proxecto, sen prexuízo de que deberá cumprirse o artigo 56 do Regulamento (CE) 1198/2006, do Consello, do 27 de xullo, relativo á invariabilidade das operacións.

Por todo o anterior, considérase necesario modificar a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiada polo Fondo Europeo de Pesca).

De acordo co uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único. A Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiada polo Fondo Europeo de Pesca), modifícase nos seguintes termos:

Primeiro. Modificación do artigo 4º.

A letra b) do punto 2 do artigo 4º (obrigas dos beneficiarios) quedará redactado como segue:

«b) Manter o investimento durante un período mínimo de 5 anos desde o último pagamento efectuado pola Consellería do Medio Rural e do Mar. Se o proxecto prevé a creación de postos de traballo, estes deberán manterse vixentes polo tempo indispensable que garanta a viabilidade do devandito proxecto.»

Segundo. Modificación do artigo 9º.

O punto 2 do artigo 9º (dotación orzamentaria) quedará redactado como segue:

«2. En cada anualidade sucesiva ata 2014 fixarase por unha orde complementaria o crédito plurianual existente con esta finalidade. Os créditos de cada ano poderán ser incrementados, se é o caso, coas incorporacións dos remanentes de exercicios anteriores que legalmente correspondan.».

Terceiro. Modificación do artigo 10º.

O artigo 10º (prazo de presentación de solicitudes) quedará redactado como segue:

«1. As solicitudes de axudas poderán ser presentadas ao longo de todo o período do Programa operativo 2007-2013 ata o 31 de marzo de 2014.

2. Resolverase a súa selección nunha única proposta anual que se realizará con anterioridade ao 31 de xullo de cada ano para as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de cada ano.

3. Unha vez realizada a dita proposta e, de non esgotarse o crédito orzamentario para a anualidade correspondente, poderá realizarse unha nova proposta de adxudicación de axudas ata o límite do crédito dispoñible con anterioridade ao 31 de outubro de cada ano coas solicitudes presentadas ata o 30 de setembro de cada ano.

4. Aquelas solicitudes que non puidesen ser atendidas no período correspondente por falta de crédito poderán ser tomadas en consideración no período seguinte, no caso de que o solicitante faga manifestación expresa nese sentido, sen que isto supoña preferencia ningunha como criterio de selección.

Cuarto. Modificación do artigo 17º.

Engádese un punto 2 bis ao artigo 17º (xustificación), co seguinte texto:

«No ano 2015 a data límite para presentar a xustificación dos investimentos para o cobramento da subvención será o 30 de xuño.»

Disposición derradeira primeira. Disposición de desenvolvemento

Facúltase a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para ditar as disposicións que sexan necesarias para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2013

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar