Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx. 32501

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 24 de xullo de 2013 pola que se clasifica de interese para o fomento da economía social e desenvolvemento da economía produtiva de Galicia no sector da pesca a Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS).

Examinado o expediente de solicitude de clasificación da Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS) con domicilio na lonxa da Coruña, peirao de Linares Rivas.

Feitos:

1. Severino Ángel Ares Lago, presidente do padroado da Fundación, formulou solicitude de clasificación para efectos da súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2. A Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS) foi constituída en escritura pública outorgada na Coruña, o 30 de xaneiro de 2013, ante o notario José Guillermo Rodicio Rodicio, co número de protocolo 143, por Severino Ángel Ares Lago, actuando en representación da entidade mercantil Lonja de La Coruña, S.A.

Esta escritura foi emendada por outra outorgada tamén na Coruña o 27 de xuño de 2013, ante o mesmo notario, con número de protocolo 858.

3. Segundo consta no artigo 6 dos seus estatutos, a fundación ten por obxecto: o fomento da economía social e desenvolvemento da economía produtiva de Galicia no sector pesqueiro; traballar no eido da pesca en xeral e nos aspectos estruturais ou políticos, ambientais e sustentables, nos innovadores ou competitivos, nos sociais e socioeconómicos, na formación e capacitación, para acadar o desenvolvemento económico e social das nosas entidades, das nosas empresas, da nosa sociedade e da nosa economía.

4. O padroado inicial da Fundación está formado Asociación de Armadores de Buques Pescagalicia-Arpega-O Barco, representada por Severino Ares Lago como presidente; e a Organización de Buques Arrastreros Coruñeses, representada por Torcuato Teixeira Valoria; a Asociación local de empresarios mayoristas exportadores de pescados y mariscos de La Coruña, representada por Alejandro Corredoira Isasi; a Asociación de subastadores de pescados y mariscos del puerto de La Coruña, representada por Sonia Revert López; a Asociación local de armadores de pesca del norte, representada por Manuel Otero Eijo; a Organización de productores de pesca fresca del puerto de La Coruña, representada por Francisco Etchever Lemus; o alcalde presidente do Concello da Coruña, Carlos Negreira Souto; a conselleira da Consellería do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana Carballo; o presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, Enrique Losada Rodríguez; e o reitor da Universidade da Coruña, Xosé Luís Armesto Barbeito como vogais.

5. A comisión integrada polos secretarios xerais de todas as consellerías eleva ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza proposta de clasificación como de interese para o fomento da economía social e desenvolvemento da economía produtiva de Galicia no sector da pesca da Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS), de acordo coas materias que constitúen o seu obxecto fundacional.

6. Na escritura de constitución consta a identidade dos fundadores, a dotación inicial, os estatutos e a identificación dos membros do padroado.

7. De conformidade co artigo 51 do Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, e segundo a proposta da Comisión de Secretarios Xerais, procede a súa clasificación como de interese para o fomento da economía social e desenvolvemento da economía produtiva de Galicia no sector da pesca e a súa adscrición á Consellería do Medio Rural e do Mar.

Consideracións legais:

1. O artigo 34 da Constitución española recoñece o dereito de fundación para fins de interese xeral de acordo coa lei, e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía de Galicia establece competencia exclusiva sobre o réxime das fundacións de interese galego.

2. A escritura de constitución da fundación contén os datos exixidos na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

3. Segundo establece o artigo 7 do Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, corresponde á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a clasificación da Fundación e a adscrición á consellería correspondente, que exercerá as funcións de protectorado.

De conformidade co exposto, e considerando que se cumpren as condicións establecidas pola normativa vixente en materia de fundacións de interese galego, de acordo coa proposta realizada pola Comisión de Secretarios Xerais na súa reunión do día 19 de xullo de 2013.

DISPOÑO:

Clasificar de interese para o fomento da economía social e desenvolvemento da economía produtiva de Galicia no sector da pesca a Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS), e adscribila ao protectorado da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Contra esta orde que pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e poderase interpoñer con carácter potestativo recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes, segundo o disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2013

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza