Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Martes, 13 de agosto de 2013 Páx. 32875

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública para autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución, declaración de utilidade pública, así como inclusión no réxime especial de produción de enerxía eléctrica e aprobación do seu estudo de impacto ambiental e do correspondente proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, instalacións do parque eólico Navallos (expediente 122-EOL).

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e no Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial, e tendo en conta o establecido no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos (modificado pola Lei 6/2010, do 24 de marzo), e no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, así como na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, sométese a información pública a solicitude formulada por Enel Green Power España, S.L., para as instalacións que a seguir se describen:

Peticionario: Enel Green Power España, S.L.

Rúa Fernando Casas Novoa, nº 35, Portal B, 2º P, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Situación: concellos de Castroverde e Baralla (Lugo).

Aeroxeradores:

UTM X

UTM Y

M01

642.682,60

4.756.820,84

M02

642.815,36

4.756.603,13

M03

642.884,95

4.756.357,81

M04

642.645,56

4.755.796,85

M05

642.781,54

4.755.575,24

M06

642.960,04

4.755.386,20

M07

643.111,21

4.755.174,67

Antena meteorolóxica:

UTM X

UTM Y

TM

642.593,00

4.755.964,00

Potencia nominal: 14 MW.

Produción neta anual estimada: 38.445 MWh/ano.

Orzamento total: 22.439.053,00 euros.

Características técnicas principais:

• 7 aeroxeradores Gamesa G-87 de 2.000 kW de potencia nominal unitaria, con 78 m de altura de buxa e 86,6 m de diámetro de rotor.

• 7 centros de transformación de 2.100 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/20 kV, Dyn11, instalados unitariamente no interior da torre de cada aeroxerador coa súa correspondente aparellaxe de seccionamento, manobra e protección.

• 1 antena meteorolóxica autoportante de 78 m de altura, equipada con viraventos, anemómetros, medidores de temperatura, medidores de presión e rexistrador de datos.

• Liñas eléctricas subterráneas de 20 kV de tensión nominal, en condutor en tubos directamente enterrado en gabias, para a evacuación de enerxía xerada, de interconexión entre centros de transformación 0,69/20 kV e a subestación transformadora 20/132 kV.

• Camiños ou vías, de 6 m de largura mínima, formados por camadas de cascallo compactado para o acceso a aeroxeradores, torre anemométrica, edificio de control e subestación eléctrica.

• Subestación eléctrica de elevación, cun transformador principal 20/132 kV intemperie, de 25/32 MVA ONAN/ONAF de potencia nominal, YNd11, e outro de servizos auxiliares 20/0,4 kV de 50 KVA, Dyn11, cos correspondentes equipamentos de control, seccionamento, manobra, medida e protección.

• Edificio de control no cal se situarán, entre outros elementos, as celas de liña, de protección e de medida.

Obxecto de información pública:

• Proxecto de execución das instalación descritas para os efectos da súa autorización administrativa, aprobación e declaración de utilidade pública (que levará implícita, de acordo co artigo 54 da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación para os efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións), así como para o seu recoñecemento como instalacións de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

• Estudo de impacto ambiental.

• Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal.

O que se fai público para coñecemento xeral e dos propietarios dos predios e demais titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación que se insire como anexo deste anuncio, así como das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar o proxecto de execución e presentar as obxecións ou alegacións que consideren oportunas, nesta xefatura territorial, con enderezo no Edificio Administrativo da rolda da Muralla, 70, Lugo (27071), no prazo de 30 días hábiles contados a partir da última publicación deste anuncio ou da súa notificación individual.

Para idénticos efectos e no mesmo prazo o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal poderá ser examinado nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria en Lugo, e nos concellos de Castroverde e Baralla (Lugo) e o estudo de impacto ambiental nas dependencias desta xefatura territorial, da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo e neses concellos.

Esta publicación realízase igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, non se saiba o lugar ou o medio de notificación, ou ben cando, intentada a notificación, non se puidese realizar.

Finalizado o prazo, o expediente, xunto coas alegacións recibidas, achegarase á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria.

Lugo, 10 de xuño de 2013

José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO
Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Navallos

Concello de Baralla (Lugo)

Titular proposto

Parcela

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Enderezo

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Pleno dominio

Servidumes
de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap.,

plat.

Vial/vial-gabia

Gabia

P.E.

O.T.

1

Manuel Sánchez Millares

Lg. Arrubial, Castroverde, 27166 Castroverde (Lugo)

37

324

Sevoda

Monte alto

 

111

 

 

 

 

2

Monte dos veciños de Guimarei

Rpte.: Eloy Fernández Pérez

Lg. Guimarei, 16, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

764

Reboleira

Pasteiro

 

346

 

 

 

 

3

Monte dos veciños de Guimarei

Rpte.: Eloy Fernández Pérez

Lg. Guimarei, 16, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

442

Ramalleira

Monte alto, pasto arbustivo, pasteiro

 

4.702

 

 

2.142

 

4

Alicia Otero Otero

Lg. Guimarei, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

441

Cerrado Carballal

Pasteiro

 

830

 

 

 

 

5

M.V.M.C. de Guimarei

Rpte.: Eloy Fernández Pérez

Lg. Guimarei, 16, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

37

141

442

Riba das Barreiras

Pena da Rozada e outros

Monte alto, pasto arbustivo, pasteiro

10.241

31.136

908

7.921

150.404

2.180

6

Monte dos veciños de Guimarei

Rpte.: Eloy Fernández Pérez

Lg. Guimarei, 16, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

735

Murias

Monte alto, pasteiro

3.128

3.145

 

 

6.914

 

7

Monte de los Veciños de Guimarei

Rpte.: Eloy Fernández Pérez

Lg. Guimarei, 16, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

141

Riba das Barreiras

Monte alto

 

98

 

 

 

 

8

M.V.M.C. Vilachambre

Pte.: Juan José Otero Pérez

Lg. Vilachambre, 9, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

36

37

163, 140

620, 638

154, 442

Lago, Reigada e outros

Monte alto, pasto arbustivo

7.086

7.262

 

5.982

81.111

 

9

Manuel López Mourin

Lg. Casar de Munín, Baralla, 27697 Baralla (Lugo)

16

54

Searo

Pasteiro

 

 

 

 

418

 

10

Monte de los Veciños de Guimarei

Rpte.: Eloy Fernández Pérez

Lg. Guimarei, 16, Baralla, 27680 Baralla (Lugo).

16

164

Pena da Rozada

Pasto arbustivo, pasteiro

1.551

3.906

344

1.924

8.021

 

11

José Gómez Díaz

Lg. Fonte dos Poios, Baralla, 27697 Baralla (Lugo)

16

4

Chousa da Salgueira

Pasto arbustivo, pasteiro

 

 

 

 

139

 

12

José González Sandamil

Lg. O Ladatal, Castroverde, 27123 Castroverde (Lugo)

16

155

Rabaliña

Pasto arbustivo

653

108

 

827

16.066

 

13

José Gómez Díaz

Lg. Fonte dos Poios, Baralla, 27697 Baralla (Lugo)

16

158

Xuguento

Pasteiro

 

442

65

594

14.706

 

14

José González Sandamil

Lg. O Ladatal, Castroverde, 27123 Castroverde (Lugo)

16

156

Chousa do Xuguento

Pasto arbustivo

2.670

100

5

1.415

12.243

 

15

Luis Fernández Díaz

Lg. Fonte dos Poios, Baralla, 27697 Baralla (Lugo)

16

160

Xuguento

Pasto arbustivo, pasteiro

1.294

3.183

74

7

12.586

 

18-1

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9026

Camiño

Vías

 

741

 

 

 

 

18-2

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9027

Camiño

Vías

 

7

 

 

 

 

18-3

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9029

Camiño

Vías

 

7

 

 

 

 

18-4

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9014

Camiño

Vías

 

99

 

 

 

 

18-5

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9030

Camiño

Vías

 

6.952

 

 

 

 

18-6

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9045

Camiño

Vías

 

29

 

 

 

 

18-7

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9004

Camiño

Vías

 

786

 

 

2

 

18-8

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

37

9001

CM do Rañadoiro

Vías

82

1.145

2

148

538

 

18-9

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9008

CM do Rañadoiro

Vías

97

1.104

3

133

550

 

18-10

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

36

9008

Camiño

Vías

 

 

 

 

440

 

18-11

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9007

Camiño

Vías

 

687

 

 

899

 

18-12

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

36

9012

Camiño

Vías

 

 

 

 

223

 

18-13

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

36

9009

Camiño

Vías

 

 

 

 

142

 

18-14

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9006

Camiño

Vías

 

 

 

 

151

 

18-15

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9012

Camiño

Vías

 

 

 

 

800

 

18-16

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9027

Camiño

Vías

 

27

 

 

821

 

18-17

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9015

Camiño

Vías

 

65

 

 

 

 

18-18

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9002

CR Cernadas-Fonte dos Poios

Vías

 

 

 

 

818

 

18-19

Concello de Baralla

R/ Evaristo Correa Calderón, 58, Baralla, 27680 Baralla (Lugo)

16

9011

Camiño

Vías

533

636

43

224

748

 

Concello de Castroverde (Lugo)

Titular proposto

Parcela

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Enderezo

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Pleno dominio

Servidumes
de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap.,

plat.

Vial/vial-gabia

Gabia

P.E.

O.T.

16

M.V.M.C. de Furís

Pte.: José Luis Álvarez Otero

Lg. Pereiro, 5, Castroverde, 27123 Castroverde (Lugo)

151

150

164

165

167

168

203

18

303

324

325

CMV de Furís

Pasto arbustivo, pasteiro, terra arable

 

1.449

 

 

9.105

 

17

M.V.M.C. de Furís

Pte.: José Luis Álvarez Otero

Lg. Pereiro, 5, Castroverde, 27123 Castroverde (Lugo)

151

150

57 a 66

80 a 85

197

198

285 a 289

CMV de Furís

Forestal, pasto arbustivo, pasteiro, terra arable

 

10.837

 

 

 

3.002

18-20

Concello de Castroverde

Pz. do Concello, 2, Castroverde, 27120 Castroverde (Lugo)

151

9004

Camiño

Vías

 

 

 

 

316

 

18-21

Concello de Castroverde

Pz. do Concello, 2, Castroverde, 27120 Castroverde (Lugo)

151

9002

Camiño

Vías

 

847

 

 

89

 

18-22

Concello de Castroverde

Pz. do Concello, 2, Castroverde, 27120 Castroverde (Lugo)

150

9015

Camiño

Vías

 

913

 

 

60

 

18-23

Concello de Castroverde

Pz. do Concello, 2, Castroverde, 27120 Castroverde (Lugo)

150

9011

Camiño

Vías

 

78

 

 

 

 

18-24

Concello de Castroverde

Pz. do Concello, 2, Castroverde, 27120 Castroverde (Lugo)

151

9003

Camiño

Vías

 

735

 

 

 

 

18-25

Concello de Castroverde

Pz. do Concello, 2, Castroverde, 27120 Castroverde (Lugo)

150

9010

Camiño

Vías

 

39

 

 

 

 

Concello de Castroverde (Lugo)

Subestación (pleno dominio)

Titular proposto

Parcela

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Enderezo

Datos catastrais

Paraxe

Cultivo

Pleno dominio

Servidumes
de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap.,

plat.

Vial/vial-gabia

Gabia

P.E.

O.T.

17

M.V.M.C. de Furís

Pte.: José Luis Álvarez Otero

Lg. Pereiro, 5, Castroverde, 27123 Castroverde (Lugo)

151

57 a 66

80 a 85

CMV de Furís

Pasteiro

8.685

 

 

 

 

 

Concello de Baralla (Lugo)

Afeccións a convenios e consorcios

Titular proposto

Parcela

Afeccións (m2)

Área afectada

Organismo afectado

Datos catastrais

Paraxe

Pleno dominio

Servidumes de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap., plat.

Vial/vial-gabia

Gabia

P.E.

O.T.

2-3-5-6-7-10

M.V.M.C. Guimarei

Xefatura Territorial do Medio Rural e do Mar de Lugo-Servizo de Montes

Rolda da Muralla, 70, 27003 Lugo (Lugo)

37

16

764

442

735

141

164

Reboleira, Ramalleira, Pena da Rozada e outros

14.920

43.333

1.252

9.845

167.481

2.180

8

M.V.M.C. Vilachambre

Xefatura Territorial do Medio Rural e do Mar de Lugo-Servizo de Montes

Rolda da Muralla, 70, 27003 Lugo (Lugo)

16

36

37

163, 140

620, 638

154, 442

Lago, Reigada e outros

7.086

7.262

 

5.982

81.111

 

Concello de Castroverde (Lugo)

Afeccións a convenios e consorcios

Titular proposto

Parcela

Afeccións (m2)

Área afectada

Organismo afectado

Datos catastrais

Paraxe

Pleno dominio

Servidumes de paso

Servidume
e voo

Outras afeccións

Pol.

Parc.

Zap., plat.
e SET

Vial/vial-gabia

Gabia

P.E.

O.T.

16-17

M.V.M.C. de Furís

Xefatura Territorial do Medio Rural e do Mar de Lugo-Servizo de Montes

Rolda da Muralla, 70, 27003 Lugo (Lugo)

151

150

57 a 66

80 a 85

164

165

167

168

203

18

197

198

303

324

325

285 a 289

CMV de Furís

8.685

12.286

 

 

3.002