Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 4 de novembro de 2013 Páx. 43057

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería.

O Decreto 120/1998, do 23 de abril (Diario Oficial de Galicia do 27 de abril), regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

O artigo 1, número 2, deste decreto establece que nos colexios de educación infantil e primaria, e nos colexios de educación primaria, nas condicións que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria determine, se creará un departamento de orientación que abranguerá no seu ámbito de actuación, ademais do propio centro, aqueloutros centros incompletos da mesma zona de escolarización. Este departamento estará coordinado por unha mestra/mestre responsable da orientación educativa, que exercerá as súas funcións como xefa/xefe do dito departamento.

Pola súa parte, o artigo 13 do referido decreto establece que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cubrirá o posto de traballo do responsable do departamento de orientación naqueles colexios de educación infantil e primaria ou de educación primaria que se determine, a través dun concurso de méritos específico entre o persoal funcionario do corpo de mestres. Considérase criterio preferente estar en posesión dunha das seguintes titulacións: doutora/doutor ou licenciada/licenciado en Psicopedagoxía, ou en Psicoloxía, ou en Filosofía e Ciencias da Educación (especialidade de Psicoloxía ou Ciencias da Educación) ou en Filosofía e Letras (especialidade de Pedagoxía ou Psicoloxía), tal como figura na alínea a) do artigo 4 do dito decreto.

Na disposición derradeira primeira do Decreto 120/1998, autorízase a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para ditar cantas disposicións sexan precisas para a execución e desenvolvemento do que nel se establece.

Na súa virtude esta consellería

DISPÓN:

Primeira. Obxecto

Convocar concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación en colexios públicos de educación infantil e primaria ou de educación primaria.

Segunda. Vacantes que se convocan

As prazas que se cubrirán neste concurso son as que aparecen no anexo II desta orde, e as resultas que se poidan producir nos centros que aparecen no anexo III.

Terceira. Requisito de acreditación de coñecemento da lingua galega

Será requisito imprescindible estar en posesión do certificado de lingua galega 4 (Celga 4), ou ter superado o curso de perfeccionamento de lingua galega, ou ter a validación correspondente ou telo superado a través de proba libre. Para estes únicos efectos entenderase que reúnen este requisito os que superaran a proba de coñecemento da lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de mestres.

Cuarta. Poderán participar na presente convocatoria

a) O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que estea en situación de servizo activo con destino definitivo en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sempre que, de conformidade co establecido no parágrafo segundo do número 6 da disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1984, do 2 de agosto, e no Real decreto 1364/1998, do 29 de outubro, transcorresen ao remate do presente curso académico, polo menos dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.

b) Así mesmo, poderá participar o persoal funcionario de carreira do corpo de mestres en expectativa de destino nun centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

c) O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que estando adscrito a prazas no exterior deba incorporarse ao ámbito territorial de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2014/15.

d) O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que estea en situación de excedencia por coidado de fillas/os e familiares ou servizos especiais.

Quinta. Forma de participación

1. A instancia farase a través da internet, empregando o portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, na dirección: www.edu.xunta.es/cxt

Para acceder a este servizo web é preciso ter conta de correo electrónico no dominio edu.xunta.es polo que, quen non a teña, deberá solicitala a través do secretario do centro á UAC no teléfono 902 90 54 45.

2. Persoal que completou o expediente persoal na base de datos.

Ao acceder á aplicación informática do concurso, o persoal que incorporou os datos persoais conforme a petición que lle foi formulada no seu momento pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos encontrarase cos méritos alegados que foron validados, verá os méritos que lle son baremables e os que non son considerados para os efectos de baremo, e ofreceráselle unha puntuación para o concurso.

Nos números 6.1 e 6.3 do anexo I desta convocatoria, o persoal que participou no concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010 (DOG do 16 de novembro), ou pola Orde do 3 de novembro de 2011 ou pola Orde do 24 de outubro de 2012, concorrerá coa puntuación que nestes números lle foi outorgada pola comisión de avaliación e poderá presentar para a súa consideración novos méritos que estean perfeccionados con posterioridade ao remate do prazo de solicitudes da última convocatoria en que participou.

Sen prexuízo do anterior, con carácter excepcional, o persoal interesado poderá renunciar á puntuación total dunha das epígrafes relacionadas, e debe, neste caso, volver alegar os méritos da dita epígrafe/s e presentar todos os documentos xustificativos deles.

De estar conforme co baremo que se lle propón e non querer alegar ningún novo mérito imprimirase a instancia e presentarase conforme as normas xerais recollidas na base sexta.

De alegar algún novo mérito farase constar no enderezo web www.edu.xunta.es/datospersoais. A través deste enderezo poderá xerar unha instancia coas alegacións introducidas que deberá presentar xunto coa documentación xustificativa dos méritos alegados (a que se fai referencia no anexo I). Así mesmo, deberá presentar a instancia de participación do concurso de traslados que se xerará a través da aplicación www.edu.xunta.es/cxt. Estas dúas instancias entregaranse conforme as normas recollidas na base sexta.

En todo caso, os que aleguen o título de Filosofía e Ciencias da Educación ou en Filosofía e Letras teñen que presentar fotocopia do título ainda que xa estea na aplicación de persoal.

3. Persoal que non completou o expediente persoal na base de datos.

Ao acceder á aplicación informática do concurso, o persoal que non incorporou os datos persoais encontrarase con todos os datos que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten informatizados do seu expediente persoal, verá cales deles son considerados para efectos de concurso e cales non, e a puntuación que lle corresponde por cada subepígrafe do baremo en función dos datos que constan no expediente, agás nas epígrafes 6.1 e 6.3 do anexo I desta convocatoria.

De estar o expediente incompleto, o persoal concursante interesado completarao na base de datos, e imprimirá a instancia e a folla de alegacións que xera a propia aplicación informática, e xunto coa documentación xustificativa a que se fai referencia no anexo I entregaraas conforme as normas recollidas na base sexta.

4. En todo caso, o persoal participante no concurso que alegue méritos nas epígrafes 6.1 e 6.3 do anexo I imprimirá a folla correspondente a estes méritos da aplicación informática e xunto cos documentos xustificativos remitiraa, dentro do prazo establecido na base común sétima, á comisión avaliadora sita na Inspección Educativa de Santiago de Compostela, rúa da Besada, San Lázaro, 107, código postal 15703.

5. Cando as novas alegacións sexan validadas pola comisión baremadora aparecerá na aplicación informática do concurso de traslados a nova baremación resultante dos méritos alegados.

6. A instancia dirixirase á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

7. Todas as fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas das dilixencias de compulsa, expedidas polas direccións dos centros, ou das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Non se admitirá ningunha fotocopia que careza da dilixencia de compulsa.

8. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá requirirlle ao interesado ou interesada, en calquera momento, a xustificación daqueles méritos alegados que non fosen acreditados debidamente.

Sexta. Presentación de solicitudes

A instancia orixinal, así como a documentación a que se alude no punto anterior, poderán presentarse nos departamentos territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, na secretaría do centro educativo onde presta servizos o concursante ou en calquera das dependencias ás que alude o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No caso de que se opte por presentar a solicitude nunha oficina de Correos, farase en sobre aberto, para que a instancia sexa datada e selada pola/o funcionaria/o de Correos antes de ser certificada.

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta que para outros efectos distintos do concurso de traslados, as secretarías dos centros docentes non son unha das oficinas en que poden presentarse documentos dirixidos a calquera organismo público, de conformidade co disposto no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Sétima. Prazo de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

Oitava

As/os asinantes das instancias deberán manifestar nelas, de modo expreso, que reúnen os requisitos exixidos na convocatoria, e consignar os centros que solicitan por orde de preferencia, cos números de código que figuran nos anexos II e III da presente orde.

Novena

Todas as condicións que se exixen nesta convocatoria e os méritos que aleguen as/os participantes teranse cumpridos ou recoñecidos na data de remate do prazo de presentación de solicitudes, agás o requisito de dous anos de permanencia no destino definitivo desde o que se solicita, que se contabilizarán en 31 de agosto de 2014.

Décima

Non serán tidos en conta os méritos non invocados nas solicitudes, nin tampouco aqueles que non se xustifiquen documentalmente durante o seu prazo de presentación.

Décimo primeira. Dereito preferente

As profesoras e profesores que se acollan ao dereito preferente farano constar nas súas instancias, indicando a causa en que apoian a súa petición.

Para os efectos de adxudicación de prazas só se terá en conta o seguinte dereito preferente:

Terán dereito preferente, a centro, localidade ou zona, o persoal funcionario docente do corpo de mestres ao cal se lle suprimise o seu posto de traballo, sempre que continúen nesa situación e non perdesen o dereito preferente consonte a normativa que regula o concurso de traslados, e o persoal funcionario docente do corpo de mestres desprazado por falta de horario, entendendo por desprazado o mestre que non ten ningunha hora de docencia da súa especialidade, que posúan algunha das seguintes titulacións: doutor ou licenciado en Psicopedagoxía, en Pedagoxía, en Psicoloxía, en Filosofía e Ciencias da Educación (especialidade de Psicoloxía ou Ciencias da Educación), en Filosofía e Letras (especialidade de Pedagoxía ou Psicoloxía) ou que sexan diplomados nas escolas universitarias de Psicoloxía ata 1974.

Cando existan varias mestras ou mestres que exercen o dereito preferente adxudicarase tendo en conta o establecido para os concursos xerais de traslados.

Décimo segunda

Para a provisión das prazas que se cubrirán neste concurso, cando non se adxudiquen a través dos méritos preferentes establecidos na base décimo primeira, terán prioridade as mestras ou mestres que posúan algunha das titulacións relacionadas na citada base. No suposto de concorrer máis dun aspirante, dirimiranse pola aplicación do baremo establecido no anexo I.

No caso de se produciren empates no total das puntuacións, estes resolveranse atendendo sucesivamente á maior puntuación en cada unha das epígrafes do baremo establecido no anexo I, pola orde en que aparecen nel. Se persiste o empate, atenderase á puntuación obtida nas distintas subepígrafes pola orde, igualmente, que aparece no dito baremo. Para estes efectos deberá terse en conta que, naquelas epígrafes ou subepígrafes do baremo para as cales se estableza unha puntuación máxima, a puntuación outorgada aos concursantes non poderá superala. De resultar necesario, utilizarase sucesivamente como último criterio de desempate o ano en que se convocou o procedemento selectivo a través do cal se ingresou no corpo e a puntuación coa que resultou seleccionado.

Décimo terceira. Comisión de avaliación

1. Para a avaliación dos méritos alegados polos concursantes, no que se refire ás epígrafes 6.1 e 6.3 do anexo I desta orde, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria designará a mesma comisión que resulte para o concurso de traslados de ámbito autonómico.

A asignación de puntuación que corresponde aos concursantes, polos restantes puntos do baremo de méritos, será levada a cabo por unha comisión constituída por funcionarias/os destinadas/os na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Estas comisións estarán cualificadas na categoría primeira, para os efectos do previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo).

Poderá asistir ás reunións da comisión avaliadora un representante de cada organización sindical con presenza na mesa sectorial docente non universitaria, con voz e sen voto.

Décimo cuarta. Resolución provisional do concurso

Unha vez recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria as actas da comisión avaliadora, coas puntuacións asignadas ao persoal concursante, procederase, conforme ás peticións e os méritos dos participantes, á adxudicación provisional dos destinos e farase pública na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.es/).

Décimo quinta. Reclamacións e renuncias

O persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional, a través do órgano en que presentaron a súa instancia de participación, no prazo de cinco días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación na páxina web da consellería.

Sen prexuízo do parágrafo anterior, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á puntuación outorgada, con anterioridade á resolución provisional do concurso, unha vez que se fagan públicas na páxina web desta consellería.

Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación no concurso entendendo que tal renuncia afecta todas as peticións consignadas na súa instancia de participación.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso, deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter destino na resolución definitiva.

Décimo sexta. Resolución definitiva

Consideradas, se é o caso, as reclamacións e renuncias a que se refire a base anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a dictar a resolución definitiva da adxudicación. A dita resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web desta consellería.

Contra esta resolución o persoal interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999.

Décimo sétima

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que acade destino no presente concurso exercerá a xefatura do departamento de orientación con carácter definitivo e tomará posesión con efectividade do 1 de setembro de 2014.

Décimo oitava

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que resulte adscrito ás xefaturas dos departamentos de orientación dos colexios de educación infantil e primaria e dos colexios de educación primaria está obrigado a desprazarse aos centros que se lle adscriba, conforme o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

Décimo novena

Nos colexios públicos de educación infantil e primaria e nos de educación primaria en que a praza de xefatura do departamento de orientación sexa provista na resolución da presente convocatoria, constituirase o departamento de orientación que terá a composición establecida no artigo 4 do Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional primeira

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que estea participando simultaneamente nesta convocatoria e na realizada pola Orde do 16 de outubro de 2013, pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres, e que obteña praza definitiva da xefatura do departamento de orientación, entenderase que renuncia á participación no concurso xeral.

Disposición adicional segunda

Contra esta orde poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo nos prazos e forma establecidos na Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Méritos

Valoración

Documentos xustificativos (1)

1. Antigüidade.

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.1. Antigüidade no centro:

1.1.1. Por cada ano de permanencia ininterrompida como persoal funcionario con destino definitivo no centro desde o cal concursa.

Para os efectos desta subepígrafe unicamente serán computables os servizos prestados como persoal funcionario no corpo ou corpos a que corresponda a vacante.

Polo primeiro e segundo ano:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos por ano

Polo terceiro ano:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Polo cuarto e seguintes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,5000 puntos por cada mes completo.

6,0000 puntos por ano

Para a valoración da subepígrafe 1.1.1 teranse en conta as seguintes situacións:

– Considérase como centro desde o cal se participa no concurso aquel a cuxo equipo pertenza o aspirante con destino definitivo, ou no cal se estea adscrito, sempre que esta situación implique perda do seu destino docente, sendo unicamente computables por esta subepígrafe os servizos prestados como persoal funcionario no corpo a que corresponda a vacante.

– Nos supostos de persoal funcionario docente en adscrición temporal en centros públicos españois no estranxeiro, ou en supostos análogos, a puntuación desta subepígrafe virá dada polo tempo de permanencia ininterrompida na devandita adscrición. Este mesmo criterio seguirase cos que foron nomeados para postos ou outros servizos de investigación e apoio á docencia da Administración educativa, sempre que o nomeamento supuxese a perda do seu destino docente.

Cando se cese na adscrición e se incorpore como provisional á súa administración educativa de orixe, entenderase como centro desde o cal se participa o destino servido en adscrición, ao cal se acumularán, se é o caso, os servizos prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera outro centro.

– Cando se participe desde a situación de provisionalidade por suprimírselle a praza ou posto que se viña desempeñado con carácter definitivo, por ter perdido o seu destino en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, ou por provir da situación de excedencia forzosa, considerarase como centro desde o cal se participa o último servido con carácter definitivo, ao cal se acumularán, se é o caso, os prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera centro. Así mesmo, terán dereito, ademais, a que se lles acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con carácter definitivo no centro inmediatamente anterior ao último servido con carácter definitivo. Se é o caso, a devandita acumulación estenderase aos servizos prestados con carácter definitivo nos centros que, sucesivamente, lles foron suprimidos.

No suposto de que non se tivese desempeñado outro destino definitivo distinto do suprimido, terá dereito a que se lle acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con carácter provisional antes da obtención deste, caso en que a puntuación que se outorgue se axustará ao disposto na subepígrafe 1.1.2 do baremo.

– O disposto nos dous parágrafos anteriores será igualmente de aplicación aos que participen no concurso por teren perdido o seu destino en cumprimento de sanción disciplinaria de traslado forzoso con cambio de localidade de destino.

– Nos supostos de primeiro destino definitivo obtido tras a supresión da praza ou posto que se viña desempeñando anteriormente con carácter definitivo, considérase como servizos prestados no centro desde o cal se concursa os servizos que se acrediten no centro en que se lles suprimiu a praza e, se for o caso, os prestados con carácter provisional con posterioridade á citada supresión. Este mesmo criterio aplicarase aos que obtivesen o primeiro destino tras perder o anterior por cumprimento de sentenza, resolución de recurso ou por proviren da situación de excedencia forzosa.

1.1.2. Por cada ano como persoal funcionario en situación de provisionalidade, sempre que se participe desde esta situación:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Cando se trate de persoal funcionario de carreira que participe por primeira vez con carácter voluntario desde o seu primeiro destino definitivo obtido por concurso, á puntuación correspondente á subepígrafe 1.1.1 sumaráselle a obtida por esta subepígrafe. Unha vez obtido o novo destino, non podrá acumularse esta puntuación.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.1.3. Por cada ano como persoal funcionario en praza, posto ou centro que teña a cualificación de especial dificultade.

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Esta puntuación engadirase á puntuación obtida polas subepígrafes 1.1.1 ou 1.1.2.

Non obstante, non se computará para estes fins o tempo que se permaneza fóra do centro en situación de servizos especiais, en comisión de servizos, con licenzas por estudos ou en supostos análogos.

2,0000 puntos

– Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente, acompañada dunha certificación expedida por esta, acreditativa de que a praza, posto ou centro, ten esa cualificación ou

– Certificación da Administración educativa competente onde conste a data de comezo e fin da prestación efectiva dos servizos prestados na devandita praza, posto ou centro, especificándose que teñen a cualificación de especial dificultade.

1.2. Antigüidade no corpo:

1.2.1. Por cada ano de servizos efectivos prestados en situación de servizo activo como persoal funcionario no corpo ou corpos a que corresponda a vacante:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2.2. Por cada ano de servizos efectivos como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE do mesmo ou superior subgrupo:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1250 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2.3. Por cada ano de servizos efectivos como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE de subgrupo inferior:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0625 puntos por cada mes completo.

0,7500 puntos

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

– Nos supostos determinados nesta alínea 1, ao persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, para os efectos de antigüidade tanto no centro como no corpo, valoraránselles os servizos prestados como persoal funcionario dos correspondentes corpos de profesores, así como os prestados como persoal funcionario dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, de escolas oficiais de idiomas e de profesores de termo de artes plásticas e de oficios artísticos.

– Os servizos aludidos nas subepígrafes 1.2.2 e 1.2.3 non serán tidos en conta nos anos en que fosen simultáneos entre si ou cos servizos das subepígrafes 1.1.1 ou 1.1.2.

– Para os efectos das subepígrafes 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, serán computados os servizos que se prestasen en situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nos puntos previstos no artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, como as situacións de idéntica natureza establecidas por disposicións anteriores á citada lei. Igualmente, serán computados, para estes efectos, o tempo de excedencia por coidado de familiares declarada de acordo co artigo 89.4 da citada Lei 7/2007, do 12 de abril, que non poderá exceder os tres anos.

2. Pertenza aos corpos de catedráticos.

Por ser persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de música e artes escénicas, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño:

5,0000 puntos

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente onde conste a pertenza ao corpo de catedráticos ou fotocopia compulsada do título administrativo ou credencial ou, se é o caso, o boletín ou diario oficial en que apareza o seu nomeamento.

3. Méritos académicos.

Para os efectos da súa valoración por esta epígrafe, unicamente se terán en conta os títulos universitarios oficiais con validez no Estado español.

(Ver disposición complementaria segunda).

Máximo:

10 puntos

3.1. Doutoramento, posgraos e premios extraordinarios:

3.1.1. Por posuír o título de doutor:

5,0000 puntos

Fotocopia compulsada do título ou certificación do aboamento dos dereitos de expedición do título ou certificado supletorio da titulación expedida de acordo co previsto, se for o caso, na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo) ou na Orde do 13 de agosto de 2007 (BOE do 21 de agosto) ou no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais (BOE do 6 de agosto).

3.1.2. Polo título universitario oficial de máster distinto do requirido para o ingreso á función pública docente, para cuxa obtención se exixan, polo menos, 60 créditos:

3,0000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 3.1.1.

3.1.3. Polo recoñecemento de suficiencia investigadora, ou o certificado-diploma acreditativo de estudos avanzados.

Este mérito só se valorará cando non se alegue a posesión do título de doutor.

2,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado-diploma correspondente.

3.1.4. Por ter obtido premio extraordinario no doutoramento, na licenciatura ou grao ou, no caso das titulacións outorgadas polos conservatorios superiores de música, pola mención honorífica no grao superior:

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da documentación xustificativa.

3.2. Outras titulacións universitarias:

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as exixidas con carácter xeral para o ingreso no corpo desde o cal se participa, valoraranse da forma seguinte:

3.2.1. Titulacións de grao:

Polo título universitario oficial de grao ou equivalente.

5,0000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 3.1.1.

3.2.2. Titulacións de primeiro ciclo:

Pola segunda e restantes diplomaturas, enxeñarías técnicas, arquitecturas técnicas ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría:

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A2, non se valorará por esta epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que se presente.

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que sexa necesario superar para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

Non se valorarán os primeiros ciclos que permitisen a obtención doutras titulacións académicas de ciclo longo que se aleguen como méritos.

3,0000 puntos

Fotocopia compulsada de todos os títulos que se posúan ou certificado do aboamento dos dereitos de expedición expedida de acordo co previsto na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

Para a valoración dos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría, certificación académica onde conste de forma expresa que se superaron todas as materias ou créditos conducentes para a obtención dos ditos título ou ciclos.

3.2.3. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes:

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, os estudos desta natureza que sexa necesario superar (primeiro ciclo, segundo ciclo, ou, se for o caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

As titulacións de só segundo ciclo e os títulos declarados equivalentes para todos os efectos ao título universitario de licenciado unicamente se valorarán como un segundo ciclo.

3,0000 puntos

3.3. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional:

As titulacións de ensinanzas de réxime especial outorgadas polas escolas oficiais de idiomas, conservatorios profesionais e superiores de música e danza e escolas de arte, así como as da formación profesional específica, caso de non ser as exixidas como requisito para ingreso na función pública docente ou, se for o caso, que non sexan necesarias para a obtención do título alegado, valoraranse da forma seguinte:

Fotocopia compulsada do título que se posúa ou, se for o caso, certificación acreditativa da expedición do dito título ou certificación acreditativa de ter superado os estudos conducentes a súa obtención.

a) Por cada certificado de nivel C2 do Consello de Europa:

4,0000 puntos

b) Por cada certificado de nivel C1 do Consello de Europa:

3,0000 puntos

c) Por cada certificado de nivel B2 do Consello de Europa:

2,0000 puntos

d) Por cada certificado de nivel B1 do Consello de Europa:

1,0000 punto

Cando proceda valorar as certificacións sinaladas nas epígrafes anteriores só se considerará a de nivel superior que presente o participante.

e) Por cada título de técnico superior de artes plásticas e deseño, técnico deportivo superior ou técnico superior de formación profesional ou equivalente:

2,0000 puntos

f) Por cada título profesional de música ou danza:

1,5000 puntos

4. Desempeño de cargos directivos e outras funcións.

(Ver disposición complementaria terceira).

Máximo:

20 puntos

4.1. Por cada ano como director/a de centros públicos docentes, en centros de profesores e recursos ou institucións análogas establecidas polas administracións educativas nas súas convocatorias específicas, así como director/a de agrupacións de lingua e cultura española:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nos devanditos cargos ou fotocopia compulsada do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa no cargo.

4.2. Por cada ano como vicedirector/a, subdirector/a, xefe/a de estudos, secretario/a e asimilados en centros públicos docentes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,2083 puntos por cada mes completo.

2,5000 puntos

4.3. Outras funcións docentes:

Ata 5,0000 puntos

Por cada ano como coordinador/a de ciclo, coordinador/a do proxecto Abalar, coordinador de centro plurilingüe, coordinador de sección bilingüe, coordinador de auxiliares de conversa, coordinador/responsable de actividades complementarias e extraescolares, responsable das dinamizacións das TIC, de biblioteca, da convivencia escolar, da mellora da calidade educativa e de programas internacionais, xefe/a de seminario, departamento ou división de centros públicos docentes, asesor/a de formación permanente, asesor Abalar, asesor/a Siega, asesor/a da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou director/a dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, así como polo desempeño da función titorial exercido a partir da entrada en vigor da LOE.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

1,0000 punto

Folla de servizos expedidos pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nas devanditas funcións, ou fotocopia compulsada do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa desempeñando a función docente.

Polas subepígrafes 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 e 6.6 valorarase o seu desempeño como persoal funcionario. No caso de que se desempeñase simultáneamente máis dun destes cargos ou funcións, non poderá acumularse a puntuación e valorarase o que puider resultar máis vantaxoso para o concursante. Para estes efectos, no caso de persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, teranse en conta os servizos prestados nos devanditos cargos como persoal funcionario dos correspondentes corpos de profesores, incluídos os prestados como persoal funcionario dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, catedráticos de escolas oficiais de idiomas e profesores de termo de escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.

5. Formación e perfeccionamento.

Máximo:

10 puntos

5.1. Actividades de formación superadas:

Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades do corpo a que pertenza o participante, ás prazas ou postos a que opte ou relacionadas coa organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas polo Ministerio de Educación, as administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro, sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 10. Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 6,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado destas pola entidade organizadora no cal conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase, ademais, acreditar de maneira que faga fe o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no Rexistro de Formación da Administración educativa.

5.2. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicado na subepígrafe 5.1.

Puntuarase con 0,1 puntos por cada 3 horas de actividade de formación acreditadas. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto de número de horas inferiores a 3. Cando as actividades viñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 3,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado ou documento acreditativo da impartición da actividade, no cal conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase, ademais, acreditar de maneira que faga fe o recoñecemento ou homologación das ditas actividades pola Administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no Rexistro de Formación da Administración educativa.

5.3. Por cada especialidade de que sexa titular correspondente ao corpo polo que se concursa e distinta á de ingreso nel, adquirida a través do procedemento de adquisición de novas especialidades previsto no Real decreto 850/1993, do 4 de xuño, 334/2004, do 27 de febreiro, e 276/2007, do 23 de febreiro.

(Para os efectos desta subepígrafe, no caso dos corpos de catedráticos valoraranse as especialidades adquiridas no correspondente corpo de profesores).

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da credencial de adquisición da nova especialidade expedida pola Administración educativa correspondente.

6. Outros méritos.

Máximo:

15 puntos

6.1. Publicacións:

Por publicacións de carácter didáctico e científico sobre disciplinas obxecto do concurso ou directamente relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa organización escolar.

Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, modificado polo Real decreto 2063/2008, do 12 de decembro, ou, se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas en que o autor sexa o seu editor.

Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos xustificativos indicados nesta subepígrafe coas exixencias que así se indican.

Puntuación específica asignable aos méritos baremables por esta epígrafe:

a) Libros nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor…….....……………….................. ata 1 punto.

– Coautor………….....................…........ ata 0,5 puntos.

– 3 autores………..................…....….… ata 0,4 puntos.

– 4 autores…….…................................. ata 0,3 puntos.

– 5 autores………….….......................... ata 0,2 puntos.

– Máis de 5 autores…............................ ata 0,1 puntos.

b) Revistas nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor………………….............…....….. ata 0,2 puntos.

– Coautor…………………...................... ata 0,1 punto.

– 3 ou máis autores…........................… ata 0,05 puntos.

Ata 8,0000 puntos

– No caso de libros, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.

* Certificado da editorial onde conste título do libro, autor/es, ISBN, depósito legal e data da primeira edición, o número de exemplares e que a difusión destes foi en librarías comerciais.

En relación cos libros editados por administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en librarías comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais etc.).

Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparecesen, os datos requiridos neste certificado deberán xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

– No caso de revistas, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.

* Certificado en que conste o número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, a que pertence a revista, título da publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición.

En relación coas revistas editadas por administracións públicas e universidades (públicas-privadas), que non se difundiron en establecementos comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais etc.).

– No caso de documentos en formato electrónico, para seren valorados deberán ir acompañados por un informe no cal o organismo emisor certifique en que base de datos bibliográfica aparece a publicación. Neste documento indicaranse, ademais, os seguintes datos: o título da publicación, autor/es, data da publicación e depósito legal.

6.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional ou internacional convocados polo Ministerio de Educación ou polas administracións educativas das comunidades autónomas en proxectos de investigación ou innovación no ámbito da educación ou pola participación nestes proxectos.

Ata 2,5000 puntos

A acreditación xustificativa de ter obtido os premios correspondentes, expedida polas entidades convocantes, ou de ter participado nos proxectos de investigación ou innovación expedidos pola Administración educativa correspondente.

6.3. Méritos artísticos e literarios:

– Por premios en exposicións ou en concursos ou en certames de ámbito autonómico, nacional ou internacional.

– Por composicións estreadas como autor ou gravacións con depósito legal.

– Concertos como director, solista, solista na orquestra ou en agrupacións camerísticas (dúos, tríos, cuartetos …).

– Por exposicións individuais ou colectivas.

Ata 2,5000 puntos

No caso dos premios: certificado da entidade que emite o premio, onde conste o nome do/s premiado/s, o seu ámbito e a categoría do premio.

No caso das composicións: certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor e o su depósito legal.

No caso das gravacións: certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor ou intérprete e o su depósito legal.

No caso dos concertos: programas onde conste a participación do interesado e certificación da entidade organizadora, onde conste a realización do concerto e a participación como director, solista ou solista con orquestra/grupo.

6.4. Por cada ano de servizo desempeñando postos na Administración educativa de nivel de complemento de destino igual ou superior ao asignado ao corpo polo cal participa.

A fracción de ano computarase a razón de 0,12 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Fotocopia compulsada do nomeamento expedido pola Administración educativa competente con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación de que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, se continúa no posto.

6.5. Por cada convocatoria en que se actuase efectivamente como membro dos tribunais dos procedementos selectivos de ingreso ou acceso aos corpos docentes a que se refire a LOE.

Por esta subepígrafe unicamente se valorará formar parte dos tribunais a partir da entrada en vigor do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro (BOE do 2 de marzo).

0,2500 puntos

Certificado expedido polo órgano da Administración educativa convocante que teña a custodia das actas dos tribunais destes procedementos.

6.6. Por cada ano de titoría das prácticas do título universitario oficial de máster para acreditar a formación pedagóxica e didáctica exixida para exercer a docencia en determinadas ensinanzas do sistema educativo, así como pola titoría das prácticas para a obtención dos títulos universitarios de grao que o requiran.

0,1000 punto

Certificado expedido pola Administración educativa competente ou, se é o caso, do director do centro público docente en que se realice a titoría, con indicación do curso académico e duración das prácticas.

7. Outros méritos relacionados co posto.

7.1. Por ter a habilitación/especialización en pedagogía terapéutica ou en audición e linguaxe, 2 puntos por especialidade.

7.2. Coordinación de departamentos de orientación nun centro, 2 puntos por ano, só se valorará o desempeño como funcionaria/o.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

7.3. Por cada ano de servizo na especialidade de pedagogía terapéutica ou audición e linguaxe, 1 punto por ano.

So se valorará o desempeño como funcionaria/o.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

7.4. Anos de servizo activo nos EPSA ou nos EOE ou no gabinete psicopedagóxico da Consellería: 2 puntos por ano.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Fotocopia cotexada dos documentos acreditativos.

Fotocopia cotexada dos documentos acreditativos

Nomeamento e cesamento correspondente.

Nomeamento e cesamento correspondente.

Disposición complementaria primeira

Os méritos alegados polas persoas participantes teranse cumpridos ou recoñecidos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes. Unicamente se valorarán, por tanto, os méritos que se posúan ata a finalización deste.

Disposición complementaria segunda. Antigüidade

Procederá outorgar puntuación pola subepígrafe 1.1.3 aos participantes no concurso que se encontren nas seguintes situacións:

– Os que participen no concurso conforme á subepígrafe 1.1.1 con destino definitivo na praza, posto ou centro de especial dificultade.

– Os que participen no concurso conforme á subepígrafe 1.1.2 e durante o tempo de provisionalidade estiveran nunha praza, posto ou centro de especial dificultade.

– Os participantes das subepígrafes 1.1.1 e 1.1.2 que teñan concedida unha comisión de servizos noutra praza, posto ou centro que teña a cualificación de especial dificultade.

Disposición complementaria terceira. Méritos académicos

1. Para poderen obter puntuación por outras titulacións universitarias de carácter oficial, deberá presentarse fotocopia compulsada de cantos títulos se posúan, incluído o alegado para ingreso no corpo.

2. No que respecta á baremación de titulacións de primeiro ciclo, non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación.

3. Non se baremará pola subepígrafe 3.1.2 ningún título de máster exixido para ingreso á función pública docente.

4. Cando os títulos fosen obtidos no estranxeiro ou fosen expedidos por institucións docentes doutros países, deberá achegarse, ademais, a correspondente homologación.

5. Non se baremarán polo número 3 os títulos universitarios non oficiais que conforme a disposición adicional décimo primeira do Real decreto 1397/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, sexan expedidos polas universitarias no uso da súa autonomía.

Disposición complementaria cuarta. Valoración dos cargos directivos e outras funcións

1. Para os efectos previstos nas subepígrafes 4.1, 4.2 e 4.3 do baremo de méritos, consideraranse centros públicos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

Institutos de bacharelato.

Instituto de formación profesional.

Centros de educación de persoas adultas, sempre que impartan as mesmas ensinanzas que nos centros aos cales se refiren estas subepígrafes.

Centros de ensinanzas integradas.

Para estes mesmos efectos considéranse centros públicos os que corresponden ás prazas dos corpos de catedráticos e profesores de música e artes escénicas de conservatorios de música:

Conservatorios superiores de música ou danza.

Conservatorios profesionais de música ou danza.

Conservatorios elementais de música.

Escolas superiores de arte dramática.

Escola superior de canto.

2. Para os efectos previstos na subepígrafe 4.2 do baremo de méritos, consideraranse como cargos directivos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

Secretario adxunto.

Os cargos aludidos neste punto desempeñados en seccións de formación profesional.

Xefe de estudos adxunto.

Xefe de residencia.

Delegado do xefe de estudos de instituto de bacharelato ou similares en comunidades autónomas.

Director-xefe de estudos de sección delegada.

Director de sección filial.

Director de centro oficial de padroado de ensino medio.

Administrador en centros de formación profesional.

Profesor delegado no caso da sección de formación profesional.

Disposición complementaria quinta

Os cursos de iniciación e perfeccionamento de galego e as súas validacións serán puntuables polo punto 5.1 deste anexo. Non se valorarán as validacións cando simultaneamente se acredite a realización dos correspondentes cursos. Asemade, puntuaranse por este punto 5.1, os cursos de especialización.

Disposición complementaria sexta

O nivel avanzado de galego da escola oficial de idiomas, o ciclo superior e o certificado de aptitude puntuarán no número 3.3 como nivel B2.

O nivel intermedio de galego da escola oficial de idiomas e o ciclo elemental puntuarán no número 3.3 como nivel B1.

Disposición complementaria sétima

En relación coa puntuación dos números 6.1, 6.2 e 6.3 non se baremarán publicacións que constitúan programacións didácticas, temarios de oposicións, traballos de disciplinas de carreira, mestrado ou doutouramento, edicións de centros docentes e de formación do profesorado, publicacións de prensa nin artigos de opinión. Unha publicación só será valorada nunha das súas edicións. Aplicaranse os criterios de valoración establecidos pola comisión baremadora do concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010.

ANEXO II

Cód. zona

Zona

Concello

Cód. localidade

Localidade

Cód. centro

Centro

150083

Betanzos

Betanzos

150090001

Betanzos

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15025025

CEIP San Francisco Javier

150472

Noia

Noia

150570000

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

150484

Oleiros

Oleiros

150580801

Perillo

15025050

CEIP Ramón María del Valle-Inclán

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

15027745

CEE A Barcia

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014057

CEE Santa María

270283

Ribadeo

Ribadeo

270510801

Ribadeo

27010891

CEIP Gregorio Sanz

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

360143

Grove, O

Grove, O

360220100

Grove, O

36003832

CEIP Valle-Inclán

360167

Lalín

Lalín

360242707

Lalín

36004101

CEIP Xesús Golmar

360180

Meaño

Meaño

360270200

Dena

36004691

CEIP de Coirón-Dena

360283

Poio

Poio

360410300

Poio

36007199

CEIP Isidora Riestra

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

360519

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

36015792

CEIP Xulio Camba

ANEXO III

Cód. zona

Zona

Concello

Cód. localidade

Localidade

Cód. centro

Centro

150010

Abegondo

Abegondo

150010100

Abegondo

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

150022

Ames

Ames

150220726

Biduído

15025220

CEP de Ventín

150022

Ames

Ames

150020700

Ortoño

15000107

CEIP A Maía

150022

Ames

Ames

150020700

Ortoño

15032625

CEIP Agro do Muíño

150046

Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15032716

CEIP de Arteixo

150046

Arteixo

Arteixo

150050200

Arteixo

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

150046

Arteixo

Arteixo

150051000

Oseiro

15023041

CEIP de Galán

150058

Arzúa

Arzúa

150060201

Arzúa

15000612

CEIP de Arzúa

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15001471

CEIP Praia Xardín

150101

Boiro

Boiro

150110303

Boiro

15021500

CEIP Santa Baia

150125

Brión

Brión

150130500

Brión

15001847

CEIP de Pedrouzos

150150

Cambre

Cambre

150170501

Cambre

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

150150

Cambre

Cambre

150171103

Temple, O

15032426

CEIP Graxal

150150

Cambre

Cambre

150171103

Temple, O

15023053

CEIP Portofaro

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15021354

CEIP Bergantiños

150162

Carballo

Carballo

150190703

Carballo

15002578

CEIP Fogar

150204

Cedeira

Cedeira

150220104

Cedeira

15003054

CEIP Nicolás del Río

150216

Cee

Cee

150230302

Escabanas

15003248

CEIP Eugenio López

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15005385

CEE María Mariño

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15019311

CEIP María Barbeito e Cervino

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15005518

CEIP María Pita

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15005014

CEIP Raquel Camacho

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15025037

CEIP Sagrada Familia

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15021536

CEIP Víctor López Seoane

150241

Coruña, A

Coruña, A

150300001

Coruña, A

15024902

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

150253

Culleredo

Culleredo

150310100

Almeiras

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

150253

Culleredo

Culleredo

150310501

Culleredo

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

150253

Culleredo

Culleredo

150310501

Culleredo

15027708

CEIP Ría do Burgo

150253

Culleredo

Culleredo

150310800

Rutis

15021809

CEIP Sofía Casanova

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006845

CEIP Isaac Peral

150290

Ferrol

Ferrol

150360001

Ferrol

15006699

CEIP Recimil

150320

Laracha, A

Laracha, A

150411200

Torás

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

150423

Muros

Muros

150530512

Serres

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

150447

Narón

Narón

150540603

Santa Icía

15023740

CEIP A Solaina

150447

Narón

Narón

150540500

Xubia

15022310

CEIP A Gándara

150460

Negreira

Negreira

150561501

Negreira

15010575

CEIP O Coto

150484

Oleiros

Oleiros

150580400

Liáns

15025670

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

150484

Oleiros

Oleiros

150580700

Oleiros

15011026

CEIP de Rabadeira

150484

Oleiros

Oleiros

150580900

Serantes

15023089

CEIP Luís Seoane

150496

Ordes

Ordes

150590914

Ordes

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150496

Ordes

Ordes

150590914

Ordes

15025487

CEIP Campomaior

150502

Oroso

Oroso

150600705

Oroso

15011567

CEIP de Sigüeiro

150514

Ortigueira

Ortigueira

150612101

Ortigueira

15011981

CEIP José María Lage

150538

Padrón

Padrón

150650505

Padrón

15012742

CEIP Flavia

150538

Padrón

Padrón

150650505

Padrón

15012717

CEIP Rosalía de Castro

150551

Pobra do Caramiñal, A

Pobra do Caramiñal, A

150670401

Pobra do Caramiñal, A

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

150575

Pontedeume

Pontedeume

150690701

Pontedeume

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

150605

Rianxo

Rianxo

150720507

Rianxo

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150617

Ribeira

Ribeira

150730904

Ribeira

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

150630

Sada

Sada

150750400

Mosteirón

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

150630

Sada

Sada

150750305

Quintán-Mondego

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

150654

Santa Comba

Santa Comba

150771412

Santa Comba

15015238

CEIP Barrié de la Maza

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15027332

CEIP das Fontiñas

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15022589

CEIP Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15024975

CEIP Pío XII

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

150666

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

150678

Teo

Teo

150820102

Cacheiras

15025724

CEIP Os Tilos

150678

Teo

Teo

150820200

Calo

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

150678

Teo

Teo

150820402

Lucí

15017107

CEIP da Ramallosa

150745

Vimianzo

Vimianzo

150921411

Vimianzo

15019372

CEIP San Vicenzo

270040

Burela

Burela

270130101

Burela

27002584

CEIP Virxe do Carme

270088

Chantada

Chantada

270161400

Chantada

27003126

CEIP Xoán de Requeixo

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006371

CEIP Anexa

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014665

CEIP Luís Pimentel

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27014793

CEIP Paradai

270180

Lugo

Lugo

270282701

Lugo

27006449

CEIP Rosalía de Castro

270210

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

270295

Sarria

Sarria

270574201

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

270325

Vilalba

Vilalba

270652901

Vilalba

27013296

CEIP Manuel Mato Vizoso

270337

Viveiro

Viveiro

270661201

Viveiro

27016674

CEP Luís Tobío

320015

Allariz

Allariz

320010200

Allariz

32000058

CEIP Padre Feijoo

320039

Barco de Valdeorras, O

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

32015116

CEIP Condesa de Fenosa

320039

Barco de Valdeorras, O

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

320052

Carballiño, O

Carballiño, O

320190500

Carballiño, O

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

320131

Ourense

Barbadás

320080603

Valenzá

32016789

CEIP Filomena Dato

320131

Ourense

Barbadás

320080603

Valenzá

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32016327

CEIP A Ponte

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32015669

CEIP Mestre Vide

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008768

CEIP O Couto

320131

Ourense

Ourense

320541201

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

320180

Verín

Verín

320851400

Verín

32015797

CEIP Amaro Refojo

320180

Verín

Verín

320851400

Verín

32013521

CEIP Princesa de España

320209

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32004830

CEIP Carlos Casares

320209

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

360039

Bueu

Bueu

360040201

Bueu

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

360052

Cambados

Cambados

360060101

Cambados

36015093

CEIP San Tomé

360064

Cangas

Cangas

360080201

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

360064

Cangas

Cangas

360080300

Coiro

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

360064

Cangas

Cangas

360080400

Darbo

36001033

CEIP de San Roque de Darbo

360118

Estrada, A

Estrada, A

360140904

Estrada, A

36013618

CEIP de Figueiroa

360118

Estrada, A

Estrada, A

360170000

Estrada, A

36002347

CEIP Pérez Viondi

360131

Gondomar

Gondomar

360210600

Mañufe

36003662

CEIP Chano Piñeiro

360143

Grove, O

Grove, O

360220106

Grove, O

36003807

CEIP Rosalía de Castro

360179

Marín

Marín

360260401

Marín

36004496

CEP de Sequelo-Marín

360209

Moaña

Moaña

360290200

Meira

36004733

CEIP de Reibón

360234

Mos

Mos

360330900

Tameiga

36013564

CEIP Pena de Francia

360246

Neves, As

Neves, As

360340506

Neves, As

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

360258

Nigrán

Nigrán

360350300

Nigrán

36005774

CEIP Humberto Juanes

360295

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

360301

Ponteareas

Ponteareas

360422301

Ponteareas

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381200

Mourente

36019611

CEP Marcos da Portela

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira Nº 2

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006377

CEIP Álvarez Limeses

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

360325

Pontevedra

Pontevedra

360381301

Pontevedra

36017661

CEIP Praza de Barcelos

360337

Porriño, O

Porriño, O

360390702

Porriño, O

36007023

CEIP Xosé Fernández López

360337

Porriño, O

Porriño, O

360390800

Torneiros

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

360350

Redondela

Redondela

360450300

Cesantes

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

360350

Redondela

Redondela

360450700

Reboreda

36007709

CEIP de Santo Paio de Abaixo

360350

Redondela

Redondela

360450801

Redondela

36007710

CEP Santa Mariña

360398

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

360490300

Parderrubias

36008489

CEP Altamira

360404

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

360501418

Lagoa

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510100

Adina

36008805

CEIP de Portonovo

360416

Sanxenxo

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

36008878

CEIP Cruceiro

360428

Silleda

Silleda

360523108

Silleda

36009135

CEIP de Silleda

360441

Tomiño

Tomiño

360541400

Tomiño

36009524

CEP Pedro Caselles Beltrán

360453

Tui

Tui

360551201

Tui

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

360465

Valga

Valga

360560200

Xanza

36009913

CEIP de Baño-Xanza

360477

Vigo

Vigo

360570300

Bembrive

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

360477

Vigo

Vigo

360571202

Coruxo

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016061

CEIP A Doblada

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015068

CEIP Balaídos

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015251

CEIP Frián-Teis

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015627

CEIP García Barbón

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010538

CEIP Lope de Vega

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36015366

CEIP O Pombal

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36016051

CEIP Seis do Nadal

360477

Vigo

Vigo

360573101

Vigo

36010711

CEP Dr. Fleming

360507

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600401

Carril, O

36012584

CEIP Rosalía de Castro

360507

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

360507

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012407

CEIP A Lomba

360507

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36012419

CEIP Arealonga

360507

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

36015652

CEIP O Piñeiriño

360519

Vilanova de Arousa

Illa de Arousa, A

360610510

Illa de Arousa, A

36013011

CEIP da Torre-Illa