Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 4 de novembro de 2013 Páx. 42916

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de nove bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 12 de xuño de 2013 (DOG núm. 115, do 18 de xuño).

Pola Orde do 12 de xuño de 2013 apróbanse as bases que rexen o concurso público de nove bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG nº 115, do 18 de xuño).

Concluído o prazo de presentación de instancias e realizados os trámites previstos na referida orde, a comisión de valoración, constituída ao abeiro da base sétima da convocatoria, avaliou os méritos dos solicitantes admitidos de acordo cos criterios fixados na convocatoria e realizou unha entrevista aos aspirantes que obtiveron a puntuación mínima exixida de 10 puntos. Á vista dos resultados acadados, o presidente da comisión elaborou o día 14 de outubro de 2013 a súa proposta de concesión para a designación dos titulares das bolsas entre os solicitantes que acadaron unha maior puntuación, así como unha listaxe de suplentes cos restantes candidatos admitidos valorados cun mínimo de 10 puntos na fase de valoración de méritos, de acordo co establecido nas bases oitava e novena.

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, segundo o disposto na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na base novena da convocatoria.

De acordo con todo o indicado, con base na proposta elevada polo presidente da Comisión de avaliación,

RESOLVO:

1. Aprobar a proposta presentada polo presidente da comisión en todo o seu contido e conceder as nove bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, aos candidatos que se relacionan no anexo A desta resolución.

De acordo coa base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais, nos cales van incluídos os custos da cota da Seguridade Social (cota patronal e cota obreira), durante o período comprendido entre a data de incorporación ao centro e o 30 de setembro de 2015.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que o bolseiro/a seleccionado/a non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido, en aplicación do disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico e do procedemento administrativo común.

4. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral de Política Lingüística no prazo dun mes a partir do día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

5. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 24 de outubro de 2013

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A
Anexo I: catalogación dos fondos bibliográficos

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Rouco Aneiros

Nuria

32688472K

12,1257

3

15,1257

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Díaz Geada

Alba

33999852X

11,7770

3

14,7770

Fernández Ferreiro

Marcos

44841228Z

11,7622

3

14,7622

González Rebollido

María Carmen

35457750F

11,2243

3

14,2243

Ferreirós Muinelo

Salustiano

33544689V

10,3486

3

13,3486

Costoya Fernández

Miriam

39458155E

10,2500

3

13,2500

Lede Pérez

María

35479773L

10,2320

3

13,2320

Santos Gestido

Mª Ilduara

77011246R

10,5083

2,5

13,0083

López Veleiro

Raquel

77401346K

10,0900

0

10,0900

Anexo II: dicionarios de literatura

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Paone

Marco

Y0675842R

14,5800

5

19,5800

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Martínez Tejero

Cristina

76912157L

15,1759

4

19,1759

Pérez García

Florentino

53171726G

12,3172

3

15,3172

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

11,2581

3

14,2581

González Lousada

Francisco

53168948D

11,6786

2

13,6786

López López

Lorena

33541953H

13,1860

0

13,1860

Cid Fernández

Alba

44465203Q

10,8479

0

10,8479

López Veleiro

Raquel

77401346K

10,0900

0

10,0900

Louredo Rodríguez

Eduardo

44492063N

10,0106

0

10,0106

Anexo III: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (Codolga)

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

López-Mayán Navarrete

Mercedes

76826441R

22,8731

2,50

25,3731

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Millán Rodríguez

Francisco Miguel

77417627H

14,5969

3

17,5969

Rodríguez Martínez

Xoel

78800404N

12,6699

3,50

16,1699

Lede Pérez

María

35479773L

12,6820

3

15,6820

Iglesias Rodriguez

Hugo

77415958M

13,0277

0

13,0277

Rodríguez García

Ana Luísa

33537101L

12,4135

0

12,4135

Santos Gestido

Mª Ilduara

77011246R

10,6083

1,50

12,1083

Casal Vicente

Juan Manuel

76826262Y

10,9056

1

11,9056

Torrado Gándara

Lorena

32692230F

11,3043

0

11,3043

Anexo IV: bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega)

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Estévez Rionegro

Noelia

44483724E

14,9190

3,7

18,6190

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Mariño Taibo

Laura

79333219D

14,1550

4

18,1550

Moreira Barbeito

Miguel

32686309C

12,7132

4

16,7132

Martínez Tejero

Cristina

76912157L

12,6759

4

16,6759

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

13,4626

2,5

15,9626

González Lousada

Francisco

53168948D

13,8786

1,5

15,3786

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

12,6672

2

14,6672

Alonso Parada

Raquel

77408435A

11,7916

1,5

13,2916

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

10,8811

1

11,8811

Gómez Morcillo

María

39455907M

11,1832

0,5

11,6832

Louredo Rodriguez

Eduardo

44492063N

11,0106

 0

11,0106

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

10,8000

 0

10,8000

Cid Fernández

Alba

44465203Q

10,4979

 0

10,4979

ANEXO V: terminoloxía científico-técnica

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Blanco Suárez

Zeltia

79321700J

16,1530

4,5

20,6530

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Estévez Ríonegro

Noelia

44483724E

16,2190

3

19,2190

Romay Fernández

Iria Gael

44085841Q

15,0660

3

18,0660

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

12,3672

3,5

15,8672

González Pereira

Andrea

77008506K

11,6358

3,5

15,1358

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

12,6126

2

14,6126

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

12,2754

2

14,2754

González Lousada

Francisco

53168948D

12,0786

2

14,0786

Mariño Taibo

Laura

79333219D

11,7050

2

13,7050

Armas López

Elena Isabel

33556319D

11,0575

2,5

13,5575

Cid Fernández

Alba

44465203Q

13,4979

0

13,4979

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

10,8811

2

12,8811

Fernández García

Miguel Ángel

32706413E

11,5082

0

11,5082

Abalo Sánchez

Marta

36164199B

11,2812

0

11,2812

Louredo Rodriguez

Eduardo

44492063N

10,9606

0

10,9606

Gónzalez Núñez

Melisa

77408455T

10,3434

0

10,3434

ANEXO VI: informes de literatura

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Blanco Casás

Laura

53116828F

15,1851

5

20,1851

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Martínez Tejero

Cristina

76912157L

15,8759

4

19,8759

Iglesias Iglesias

Noelia

44822974E

15,3293

4

19,3293

Pérez García

Florentino

53171726G

12,3172

3

15,3172

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

11,2581

3

14,2581

González Lousada

Francisco

53168948D

11,6786

2,5

14,1786

López López

Lorena

33541953H

13,1860

0

13,1860

Cid Fernández

Alba

44465203Q

10,8479

0

10,8479

López Veleiro

Raquel

77401346K

10,0900

0

10,0900

Louredo Rodriguez

Eduardo

44492063N

10,0106

0

10,0106

ANEXO VII: recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Mariño Taibo

Laura

79333219D

13,9050

5

18,9050

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

12,8672

5

17,8672

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

12,7126

5

17,7126

Pérez García

Florentino

53171726G

12,4172

5

17,4172

González Lousada

Francisco

53168948D

13,3286

4

17,3286

Alonso Parada

Raquel

77408435A

11,7416

3

14,7416

González Pereira

Andrea

77008506K

11,1858

3

14,1858

Cid Fernández

Alba

44465203Q

12,2979

0

12,2979

Louredo Rodriguez

Eduardo

44492063N

10,6606

0

10,6606

López López

Lorena

33541953H

10,4360

0

10,4360

ANEXO VIII: lírica profana galego-portuguesa

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

González Lousada

Francisco

53168948D

13,6286

3

16,6286

Suplentes:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Seoane Casás

Diego

53306555F

10,3309

5

15,3309

Iglesias Iglesias

Noelia

44822974E

12,2293

3

15,2293

Ferroni

Francesca

YA2661452

11,4500

3,5

14,9500

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

11,0581

3

14,0581

Estévez Rionegro

Noelia

44483724E

11,6190

1

12,6190

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

10,8811

1

11,8811

Abalo Sánchez

Marta

36164199B

11,2812

0

11,2812

López Veleiro

Raquel

77401346K

10,0900

1

11,0900

Iglesias Rodriguez

Hugo

77415958M

10,5277

0

10,5277

Cid Fernández

Alba

44465203Q

10,3479

0

10,3479

ANEXO IX: dimensións da identidade colectiva de Galicia

Titular:

Apelidos

Nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Crespo Porral

Rocío

79339587Y

10,2880

4

14,2880

ANEXO B
Anexo I: catalogación dos fondos bibliográficos

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

García Rivera

Eva María

32692176E

Leira Castiñeira

Francisco Jorge

32698557D

Losada Diéguez

Alba

44479791E

Mandiá Álvarez

Sonia

34882353R

Mariño Taibo

Laura

79333219D

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

Castrillón Campos

Noelia

32705194E

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

Casal Vicente

Juan Manuel

76826262Y

Coll González-Lagana

Nerea

44827926Y

González Vázquez

Beatriz

33551582X

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

Pena García

Alicia

53304455T

García González

María

47373625L

García Nóvoa

Lorena

76713154N

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

Castro Díaz

Sonia

33546002L

Freire Valín

Patricia

33557928P

Ces Ares

Ana

44846868L

Ruíz Lamas

Cristina Fátima

32824160D

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

Pérez Calvo

Estefanía

35483456E

Iglesias Castiñeiras

Sandra

46898188S

Fernández García

Marta

34638178V

García Otero

Leticia

45872294J

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

López López

Lorena

33541953H

Muelas Patiño

Yolanda del Carmen

76778657B

Lorenzo Sar

Verónica

47367100A

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

Carro Sánchez

Yolanda

46917937F

García Galeiras

Carmen María

32701108F

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Díaz Fernández

Carla

34882180N

Taboada González

Sabela

53169181N

Cobo Fernández

Galir

32709090P

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Rodríguez Iglesias

Jorge

44845091J

Souto Piñeiro

Alicia

53611093W

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Martínez Mattano

Marina Celeste

32716158S

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Merino Sánchez

Rocío

30238714Q

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)

Pontes Lamas

Ana Isabel

36162783K

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Rodríguez Castillo

Miguel

44499024G

Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Carneiro Fraga

Martina

46899422F

Carrera Ferreiro

Marta

32702575W

De la Peña Calvo

Natalia

32691941V

Edreira Armesto

Emilia

50295195Z

Ferreiro Diz

Oria

76721927E

García Díaz

Olaia

47368852F

Gómez López

Noelia

76580107C

González Limia

Diana

76713111S

Iglesias González

Sara

44833537M

Lois Peón

Yolanda

53611073M

López Remeseiro

Diego

53302758M

Martínez Roca

Marcos

32697942S

Martínez Rodríguez

Sabela Pindusa

44458105W

Montes Berini

Daniel

32696935C

Mourelle Mato

Otilia

47365779Q

Parada Rodríguez

Marisol

44464485B

Pastoriza Martínez

Carlos

53115833R

Paz Fernández

Lía

34880943V

Pérez Casteleiro

Carlos

32689794D

Piñeiro Pardiñas

María Luísa

32704654B

Prado Álvarez

Antonio

77411049H

Rodríguez Armada

Marta Elena

44475849J

Rodríguez Crespo

Marina

47380721P

Vizcaíno Fernández

Azucena

53302552Y

Anexo II: dicionarios de literatura

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Sande Siaba

Lucía

78803548M

Mariño Taibo

Laura

79333219D

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

Fernández García

Miguel Ángel

32706413E

Gómez Morcillo

María

39455907M

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

Galiano Leis

Beatriz

45845885P

Estévez Rionegro

Noelia

44483724E

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

García González

María

47373625L

Domínguez Rodriguez

Ticiana

78801104E

Freire Valín

Patricia

33557928P

Ces Ares

Ana

44846868L

Fernández Parada

Raquel

44463984Q

Bravo Suárez

Silvia

53480396Z

López González

Xaquín

76411999L

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Díaz Fernández

Carla

34882180N

Pereira Uzal

María

45845354Y

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Gil Vilacoba

Vanesa

44829528K

Portela Nuñez

Darío

36160723P

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Martínez Rodríguez

Sabela Pindusa

44458105W

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Anido Regueiro

Rubén

46911842F

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Martínez Mattano

Marina Celeste

32716158S

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Masini

Manuelle

AS2869947

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)
Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)

Turnes García

José Avelino

44836205M

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Vázquez Vázquez

Victoriano

33313625B

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base 4 b da convocatoria)

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Candales Villasuso

Raquel

32709958W

Carneiro Fraga

Martina

46899422F

Diz Ferreira

Jorge

39451601T

Feijoo Fariña

Segundo

77405401M

Fernández Fernández

María Cristina

76580757A

García Fortes

Gonzalo

77410539Z

Lema París

Samuel

44818598Q

Lema París

Ánxela

47365706N

Anexo III: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (Codolga)

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Vázquez Ramos

Paula

33553397P

Ledesma Cobelo

Rocío Celeste

32707972V

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Candales Villasuso

Raquel

32709958W

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Díaz Díaz

Pilar

33552634G

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Fernández Ferreiro

Fernando

44841228Z

Non acreditar sólidos coñecementos de latín (anexo III da convocatoria)

Ferreirós Muinelo

Salustiano

33544689V

Non acreditar sólidos coñecementos de latín (anexo III da convocatoria)

Galbán Malagón

Carlos José

44840742B

Non acreditar sólidos coñecementos de latín (anexo III da convocatoria)

García Otero

Leticia

45872294J

Non acreditar sólidos coñecementos de latín (anexo III da convocatoria)

González Rebollido

María Carmen

35457750F

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Pérez Calvo

Estefanía

35483456E

Non acreditar sólidos coñecementos de latín

(anexo III da convocatoria)

Portela Nuñez

Darío

36160723P

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Vázquez Vázquez

Victoriano

33313625B

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Adalid Rodríguez

Montserrat

44469127F

García Díaz

Olaia

47368852F

Paz Fernández

Lía

34880943V

González Botana

Ana María

47361354F

Anexo IV: bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega)

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

Galiano Leis

Beatriz

45845885P

Iglesias Iglesias

Noelia

44822974E

Romay Fernández

Iria Gael

44085841Q

Portela Nuñez

Darío

36160723P

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

López Veleiro

Raquel

77401346K

Freire Valín

Patricia

33557928P

García González

María

47373625L

Domínguez Rodriguez

Ticiana

78801104E

Bravo Suárez

Silvia

53480396Z

López López

Lorena

33541953H

López González

Xaquin

76411999L

Pérez García

Trinidad

53171727M

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Sande Siaba

Lucía

78803548M

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Díaz Fernández

Carla

34882180N

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Anido Regueiro

Rubén

46911842F

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Masini

Manuelle

AS2869947

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)
Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4
(base 4.c da convocatoria)

Millán Rodríguez

Francisco Miguel

77417627H

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Turnes García

José Avelino

44836205M

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Diz Ferreira

Jorge

39451601T

Feijoo Fariña

Segundo

77405401M

Fernández Fernández

María Cristina

76580757A

Lema París

Samuel

44818598Q

Lema París

Ánxela

47365706N

Anexo V: terminoloxía científico-técnica

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Martínez Tejero

Cristina

76912157L

Bret Franco

Carolina

71509852T

Poutón Reboredo

Belén

44089605P

Galiano Leis

Beatriz

45845885P

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

Gómez Morcillo

María

39455907M

López Veleiro

Raquel

77401346K

López López

Lorena

33541953H

Casal Vicente

Juan Manuel

76826262Y

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

Freire Valín

Patricia

33557928P

Domínguez Rodriguez

Ticiana

78801104E

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Bravo Suárez

Silvia

53480396Z

López González

Xaquin

76411999L

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Calviño Rodríguez

María

78802269Z

Fernández Parada

Raquel

44463984Q

Pérez García

Trinidad

53171727M

Gil Vilacoba

Vanesa

44829528K

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Anido Regueiro

Rubén

46911842F

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Martínez Mattano

Marina Celeste

32716158S

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base cuarta e da convocatoria

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Diz Ferreira

Jorge

39451601T

Carneiro Fraga

Martina

46899422F

Feijoo Fariña

Segundo

77405401M

Lema París

Samuel

44818598Q

Lema París

Ánxela

47365706N

Anexo VI: informes de literatura

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Sande Siaba

Lucía

78803548M

Mariño Taibo

Laura

79333219D

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

Abalo Sánchez

Marta

36164199B

Fernández García

Miguel Ángel

32706413E

Buceta Lojo

Olalla

35485069W

Galiano Leis

Beatriz

45845885P

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

García González

María

47373625L

Domínguez Rodriguez

Ticiana

78801104E

Freire Valín

Patricia

33557928P

Ces Ares

Ana

44846868L

Fernández Parada

Raquel

44463984Q

Bravo Suárez

Silvia

53480396Z

López González

Xaquin

76411999L

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Díaz Fernández

Carla

34882180N

Pereira Uzal

María

45845354Y

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Gil Vilacoba

Vanesa

44829528K

Portela Nuñez

Darío

36160723P

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Anido Regueiro

Rubén

46911842F

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Masini

Manuelle

AS2869947

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)
Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)

Núñez Freire

Isabel

78798977B

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Turnes García

José Avelino

44836205M

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Carneiro Fraga

Martina

46899422F

Diz Ferreira

Jorge

39451601T

Fernández Fernández

María Cristina

76580757A

Lema París

Ánxela

47365706N

Lema París

Samuel

44818598Q

Anexo VII: recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

Sande Siaba

Lucía

78803548M

Galiano Leis

Beatriz

45845885P

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

Ces Ares

Ana

44846868L

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

López González

Xaquin

76411999L

García González

María

47373625L

Bravo Suárez

Silvia

53480396Z

Fernández Parada

Raquel

44463984Q

López Veleiro

Raquel

77401346K

Freire Valín

Patricia

33557928P

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Pérez García

Trinidad

53171727M

Figueira Salgueiros

Isabel

45847665V

Pereira Uzal

María

45845354Y

Portela Nuñez

Darío

36160723P

Díaz Fernández

Carla

34882180N

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Abalo Gómez

Adriana

35478836W

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Anido Regueiro

Rubén

46911842F

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Masini

Manuelle

AS2869947

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)
Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)

Núñez Freire

Isabel

78798977B

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)

Turnes García

José Avelino

44836205M

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Candales Villasuso

Raquel

32709958W

Feijoo Fariña

Segundo

77405401M

Lema París

Samuel

44818598Q

Lema París

Ánxela

47365706N

Veiga Galindo

Natalia

76733896P

Anexo VIII: lírica profana gallego-portuguesa

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Louredo Rodriguez

Eduardo

44492063N

Sande Siaba

Lucía

78803548M

Gamallo Lama

Patricia

44462863E

García González

María

47373625L

Quintás Pérez

Leticia

53309647V

Fernández Parada

Raquel

44463984Q

Penelas Devesa

Patricia Maria

33547420B

Ces Ares

Ana

44846868L

López González

Xaquin

76411999L

Román Vázquez

Alexandre

44483596D

Pérez García

Trinidad

53171727M

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

Díaz Fernández

Carla

34882180N

Lois Martínez

Lidia

79333341Q

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Masini

Manuelle

AS2869947

Non ter rematados os estudos no curso académico 2005-2006 ou posterior (base cuarta b da convocatoria)
Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)

Turnes García

José Avelino

44836205M

Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Diz Ferreira

Jorge

39451601T

Carneiro Fraga

Martina

46899422F

Feijoo Fariña

Segundo

77405401M

Lema París

Samuel

44818598Q

Lema París

Ánxela

47365706N

Anexo IX: Dimensións da identidade colectiva de Galicia

Denegados por non acadaren a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos.

Apelidos

Nome

NIF

Miguéns Dieste

José Ramón

53486720J

Excluídos.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Taboada Lorenzo

Verónica

53173711B

Non posúe a titulación exixida para o proxecto a que se presenta (base cuarta b da convocatoria)

Desistentes.

Apelidos

Nome

NIF

Mariño Fernández

Beatriz

76908230W

Excluídos que non indicaron o anexo ao cal se presentaron.

Apelidos

Nome

NIF

Causa de exclusión

Merino Sánchez

Rocío

30238714Q

Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)
Nota media do expediente académico inferior á exixida na base 4.e da convocatoria

Pagador Zapata

Manuel

08883445V

Non acreditar o coñecemento de lingua galega no nivel de perfeccionamento ou celga 4 (base 4.c da convocatoria)