Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 4 de novembro de 2013 Páx. 42935

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

A disposición adicional sexta.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que, durante os cursos escolares en que non haxa os concursos de ámbito estatal a que se refire esa disposición, as diferentes administracións educativas poderán organizar procedementos de provisión referidos ao ámbito territorial cuxa xestión lles corresponda e destinados á cobertura das súas prazas, todo isto sen prexuízo de que en calquera momento poidan realizar procesos de redistribución ou de recolocación dos seus efectivos.

De conformidade co establecido no parágrafo anterior, e existindo prazas vacantes nos centros docentes e nas sedes da inspección educativa que se deben prover entre persoal funcionario dos corpos que a seguir se citan, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dispuxo convocar concurso de traslados de acordo coas seguintes bases:

Índice.

Acreditación do coñecemento da lingua galega: base décimo primeira.2.

Adxudicación de oficio: base vixésimo sétima.

Adxudicación ordinaria: base vixésimo sexta.3.

Baremo: anexos XIV e XV.

Códigos de corpo. Base primeira.1.

Códigos de centros. Anexos I a VI.

Códigos de localidades. Anexos II a VI.

Códigos de especialidades. Anexos VII a XIII.

Comisión de avaliación: base vixésimo cuarta.

Concurso por máis dun corpo: base décimo novena.2.

Concurso por máis dunha especialidade: base décimo novena.1.

Dereito de concorrencia: base décimo oitava.

Dereito preferente a centro: base décimo cuarta.

Dereito preferente a localidade ou zona educativa: base décimo sexta.

Forma de exercer o dereito preferente a centro: base décimo quinta.

Forma de exercer o dereito preferente a localidade: base décimo sétima.

Forma de participación: base décimo novena.

Habilitacións: base trixésimo primeira.

Participación forzosa: base décimo terceira.

Participación voluntaria: base décimo segunda.

Peticións: forma de realizalas: base vixésimo terceira.

Peticións. Número máximo: base vixésimo terceira.5.

Prazas que poden solicitarse: base cuarta a base décima.

Prazo de presentación de solicitudes: base vixésimo segunda.

Presentación de solicitudes: base vixésimo primeira.

Prioridade na adxudicación de destinos: base vixésimo sexta.

Reclamacións: base vixésimo oitava.

Recursos: base vixésimo novena.

Renuncias: base vixésimo novena.

Requisitos específicos para concorrer a prazas de centros plurilingües e seccións bilingües: base décimo primeira.1.

Resolución provisional do concurso: base vixésimo quinta.

Toma de posesión: base trixésimo segunda.

Vacantes: base segunda.

Primeira. Obxecto

1. Convócase concurso de traslados, de acordo coas especificacións que se citan nesta orde, para a provisión de prazas vacantes entre persoal funcionario docente dos corpos que a seguir se relacionan cos códigos de corpo que se indican.

Corpo

Código do corpo

Inspectores ao servizo da administración educativa

509

Inspectores de educación

510

Catedráticos de ensino secundario

511

Profesores de ensino secundario

590

Profesores técnicos de formación profesional

591

Catedráticos de escolas oficiais de idiomas

512

Profesores de escolas oficiais de idiomas

592

Profesores de música e artes escénicas

594

Catedráticos de artes plásticas e deseño

513

Profesores de artes plásticas e deseño

595

Mestres de taller de artes plásticas e deseño

596

Mestres

597

2. Con independencia do código do corpo a que pertence o persoal funcionario, os corpos que a seguir se relacionan terán o seguinte código de participación:

Corpo a que pertence

Descrición do corpo
de participación

511 Catedráticos de ensino secundario

590

512 Catedráticos de escolas oficiais de idiomas

592

513 Catedráticos de artes plásticas e deseño

595

509 Inspectores ao servizo da administración educativa

555

510 Inspectores de educación

555

3. Este concurso rexerase polas seguintes disposicións: Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes recollidos na Lei orgánica de educación e outros procedementos de provisión de prazas que van cubrir estes, Real decreto 989/2000, do 2 de xuño, Real decreto 1284/2002, do 5 de decembro, Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial, e se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario, Real decreto 336/2010, do 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos corpos de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificado polo Real decreto 516/2013, do 5 de xullo,; Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres que desempeñan funcións nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; Real decreto 777/1998, do 30 de abril, Real decreto 1138/2002, do 31 de outubro; Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el; Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei, Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, modificado parcialmente pola Lei 2/2009, do 23 de xuño, Real decreto 1538/2003, do 5 de decembro, Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se regula a organización e o funcionamento da inspección educativa e o acceso ao corpo de inspectores de educación na Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Segunda. Vacantes que se convocan

Ao abeiro desta orde convócanse, ademais das vacantes previstas no momento da convocatoria, as que se produzan por xubilación forzosa por facer os 70 anos de idade durante o curso académico 2013/14, as que se produzan ata o 31 de decembro de 2013, e as que resulten da resolución do concurso en cada corpo polo que se concursa, todas elas sempre que se correspondan con prazas que teñan o seu funcionamento previsto na planificación xeral educativa ou na planificación do funcionamento da inspección educativa.

Así mesmo, ofértanse as vacantes que resulten da resolución do concursos de traslados específicos de orientación e de adultos.

Publicación das vacantes.

As vacantes provisionais e definitivas dos centros e postos publicaranse no Diario Oficial de Galicia con anterioridade ás seguintes datas:

– Vacantes provisionais: antes do 15 de decembro de 2013.

– Vacantes definitivas: con anterioridade á apertura do prazo de reclamacións e renuncias previsto na base vixésimo oitava.

Terceira. Participación conxunta de persoal funcionario de distintos corpos ás mesmas vacantes

De conformidade co establecido no punto 5 da disposición adicional oitava da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o artigo 5 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, o persoal funcionario dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficias de idiomas e de artes plásticas e deseño participará no concurso de provisión de postos conxuntamente co persoal funcionario dos corpos de profesores dos niveis correspondentes, ás mesmas vacantes, sen prexuízo dos méritos específicos que lle sexan de aplicación pola súa pertenza aos mencionados corpos de catedráticos.

Cuarta. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa

Os funcionarios e funcionarias pertencentes a estes corpos poderán solicitar as prazas das sedes que se relacionan no anexo I. Todas as prazas corresponderán á especialidade código 600.

Quinta. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de catedráticos e de profesores de ensino secundario

O profesorado pertencente a estes corpos poderá solicitar as prazas correspondentes ás especialidades de que sexan titulares, para as localidades e os centros que figuran no anexo II desta orde, e para as especialidades que se indican no anexo VII. A petición de localidade implica que se solicitan todos os centros dela pola orde que en aparecen relacionados no anexo II.

Sexta. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de profesores técnicos de formación profesional

O profesorado pertencente a este corpo poderá solicitar as prazas correspondentes ás especialidades de que sexan titulares, para as localidades e os centros que figuran no anexo II e para as especialidades que figuran no anexo VIII. A petición de localidade implica que se solicitan todos os centros dela pola en orde en que aparecen relacionados no anexo II.

Sétima. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas

O profesorado pertencente a estes corpos, de acordo coas especialidades de que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo III e para as especialidades que figuran no anexo IX.

Oitava. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de profesores de música e artes escénicas

O profesorado de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades de que sexa titular, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo IV e para as especialidades que figuran no anexo X.

Novena. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño

1. Os catedráticos e catedráticas e o profesorado do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades de que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo V, para as especialidades que figuran no anexo XI.

2. Os mestres e mestras de taller de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades de que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo V, para as especialidades que figuran no anexo XII.

Décima. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de mestres

1. O persoal funcionario do corpo de mestres, de acordo coas especialidades de que sexan titulares ou que teñan recoñecidas, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo VI para as especialidades que figuran no anexo XIII.

De conformidade co establecido no punto quinto da Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento das especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres, a especialidade de Educación Primaria será recoñecida de oficio ao persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que estea en posesión dalgunha das titulacións que para esta especialidade se determinan no anexo do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro.

2. Ademais, os titulares das especialidades de pedagoxía terapéutica poderán solicitar as prazas do código 60 nos centros públicos integrados e nos institutos de educación secundaria que figuran no anexo VI.

3. De conformidade co establecido na disposición transitoria primeira do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, o persoal funcionario do corpo de mestres que, á entrada en vigor da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, estiver adscrito con carácter definitivo a postos dos primeiros cursos da educación secundaria obrigatoria, poderá exercer o dereito á súa mobilidade en relación coas vacantes destes dous primeiros cursos nos centros que figuran no anexo VI, sempre que acredite a habilitación correspondente de acordo coas seguintes equivalencias:

Mestres con certificación de habilitación en:

Prazas do 1º e 2º curso da ESO
para as cales queda habilitado

Ciencias sociais

Ciencias sociais, xeografía e historia

Matemáticas e ciencias naturais

Matemáticas

Matemáticas e ciencias naturais

Ciencias da natureza

Filoloxía: lingua castelá

Lingua castelá e literatura

Filoloxía: lingua galega

Lingua galega e literatura

Filoloxía: lingua castelá e inglés

Lingua estranxeira: inglés

Filoloxía: lingua castelá e francés

Lingua estranxeira: francés

Educación física

Educación física

Educación musical

Música

Así mesmo, poderán exercer a súa mobilidade a prazas ou postos de educación infantil e primaria para os cales estea habilitado e, caso de obtelas, perderá toda opción a futuras vacantes dos cursos primeiro e segundo da educación secundaria obrigatoria.

4. No caso de supresión do posto nos cursos primeiro e segundo da educación secundaria obrigatoria en que se estiver adscrito con carácter definitivo, poderase seguir optando nos concursos de traslados á obtención dun novo destino nos ditos postos.

Décimo primeira. Requisitos específicos para determinadas prazas

1. Requisitos para cubrir determinadas prazas dos centros plurilingües.

Para acceder ás prazas dos centros plurilingües o profesorado das especialidades correspondentes deberá acreditar, como mínimo, o nivel B2 do marco común europeo, da lingua correspondente, acreditado cunha das titulacións que se publican como anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 26 de abril).

2. Requisito de acreditación de coñecemento da lingua galega.

Nas especialidades de educación infantil, primaria, ciencias sociais, xeografía e historia e ciencias da natureza do corpo de mestres, nas de xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía, e en todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á formación profesional específica e en todas as especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional, será requisito imprescindible estar en posesión do certificado de lingua galega 4 (Celga 4), ter superado o curso de perfeccionamento de lingua galega, ter a validación correspondente ou telo superado a través de proba libre. Para estes únicos efectos entenderase que reúnen este requisito os que superasen a proba de coñecementos de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de mestres, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, ou no acceso ao corpo de catedráticos.

Décimo segunda. Modalidade de participación voluntaria

1. Poderán participar con carácter voluntario neste concurso de traslados:

a) O persoal funcionario que está en situación de servizo activo con destino definitivo en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sempre que, de conformidade co establecido na disposición adicional sexta.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o artigo 12.1º do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, transcorresen ao remate deste curso académico, polo menos, dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.

b) O persoal funcionario que se atope en situación de servizos especiais declarada desde centros actualmente dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sempre que transcorresen ao remate deste curso académico, polo menos, dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.

c) O persoal funcionario que estea en situación de excedencia voluntaria.

Se se tratar dos supostos de excedencia voluntaria por interese particular ou por agrupación familiar recollida nos puntos 2 e 3 do artigo 57 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, só poderán participar se, ao finalizar o curso escolar en que se realicen as convocatorias, transcorresen dous anos desde que pasaron a esta situación.

d) O persoal funcionario que se atope en situación de suspensión declarada desde centros actualmente dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sempre que, ao finalizar este curso escolar, transcorrese o tempo de duración da sanción disciplinaria de suspensión.

2. Para os efectos previstos no punto 1 entenderase como data de finalización do curso o 31 de agosto de 2014.

3. Os que desexen exercer un dereito preferente para a obtención de destino deberán aterse ao que se determina nas bases décimo quinta e décimo sétima desta convocatoria.

Décimo terceira. Modalidade de participación forzosa

1. Está obrigado a optar ás prazas anunciadas nesta convocatoria, dirixindo a súa instancia á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos termos indicados na base décimo novena, o persoal funcionario que se atope nalgunha das situacións que se indican a continuación:

a) Persoal funcionario que, procedente da situación de excedencia ou suspensión de funcións, reingresase con destino provisional no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con anterioridade á data de publicación desta convocatoria.

No suposto de que non participe neste concurso ou non solicite suficiente número de prazas vacantes, adxudicaráselle de oficio destino definitivo en prazas que poida ocupar segundo as especialidades de que sexa titular ou, no caso do corpo de mestres, nas cales estea habilitado, en centros situados na comunidade autónoma.

De non adxudicárselles destino definitivo, permanecerán na situación de destino provisional.

b) O persoal funcionario que se atope na situación de excedencia forzosa ou suspensión de funcións con perda do posto de destino e que, cumprida a sanción, non obtivese un reingreso provisional, e que fose declarado nestas situacións desde un centro dependente desta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Os funcionarios e funcionarias incluídos no parágrafo anterior, no suposto de non participaren neste concurso, ou se, participando, non solicitasen suficiente número de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos que corresponde impartir ensinanzas ao seu corpo, cando non obtivesen destino definitivo, quedarán na situación de excedencia voluntaria, prevista no punto 2.a) do artigo 57 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia.

c) O persoal funcionario que, estando adscrito a prazas no exterior, deba reincorporarse ao ámbito territorial de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2014/15, ou que, téndose reincorporado en cursos anteriores, non obtivesen un destino definitivo.

O profesorado que desexe exercer o dereito preferente á localidade previsto no artigo 19.5º do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, deberá solicitar, de conformidade co establecido na base décimo sétima desta convocatoria, todas as prazas a que poida optar, en virtude das especialidades de que sexa titular ou estea habilitado, correspondentes aos centros da localidade en que tiveron o seu último destino definitivo. No suposto de que non obteñan destino, quedarán adscritos provisionalmente á dita localidade.

d) O persoal funcionario que perdese o seu destino definitivo en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, ou por encontrarse en situación de desprazado por falta de horario ou suprimido do posto que desempeñaba con carácter definitivo.

O profesorado que no curso académico 2013/14 está desprazado do seu centro de destino definitivo por falta de horario participará no concurso cos mesmos dereitos que o profesorado suprimido, sen prexuízo da prioridade establecida no artigo 17 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro.

A situación de desprazado por falta de horario acreditarase mediante certificación da dirección do centro educativo co visto e prace da Inspección Educativa, agás que xa figurasen nos anexos das resolucións do 31 de xullo de 2013 e do 11 de setembro de 2013 (DOG do 7 de agosto e 16 de setembro) da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se adxudica destino provisional para o curso académico 2013/14 ao profesorado que non ten horario no seu centro.

Este profesorado poderá exercer o dereito preferente a centro, a localidade e a zona educativa na forma que se indica nas bases décimo quinta e décimo sétima.

O persoal docente do corpo de mestres que exerza este dereito preferente farao con carácter forzoso á localidade en que estaba situado o seu centro de destino, no suposto de que exista outro ou outros centros na localidade; de non ser así, participará á localidade en que teña recoñecido o dereito preferente como consecuencia da escolarización do alumnado. Pode participar con carácter voluntario a unha ou máis localidades da zona do seu ámbito, e neste suposto pode priorizar no punto de peticións estas localidades sobre a que lle acredita o dereito.

O persoal docente en situación de suprimido ou desprazado por falta de horario que cumpra coa obriga de participar no concurso de traslados e exerza o dereito preferente á localidade ou zona educativa na cal se encontraba o seu centro non será destinado de oficio.

Así mesmo, este persoal docente que non exerza o dereito preferente, mentres cumpra coa obriga de participar no concurso de traslados, non será destinado de oficio mentres non se cumpran as seis convocatorias previstas no Decreto 140/2006, do 31 de agosto.

e) O profesorado con destino provisional que durante o curso 2013/14 estea prestando servizos en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria sempre que accedese ao corpo por convocatoria de procedemento selectivo realizada pola Comunidade Autónoma de Galicia. Estes funcionarios ou funcionarias están obrigados a solicitar prazas da especialidade ou especialidades das cales sexan titulares ou estean habilitados de acordo coas bases desta convocatoria.

Ao profesorado incluído neste punto que non concurse ou que, facéndoo, non solicite suficiente número de prazas vacantes, adxudicaráselle de oficio destino definitivo en postos a que poida optar polas especialidades de que sexa titular ou para as cales estea habilitado en centros situados na Comunidade Autónoma.

No caso de non obteren destino definitivo, serán destinados provisionalmente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo procedemento que se estableza.

f) O persoal funcionario en prácticas que superou o procedemento selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril) e, se é o caso, os que superaron procedementos convocados con anterioridade e tiveron aprazamento da fase de prácticas.

Ao profesorado ou inspectores de educación que, debendo participar por este punto, non presenten instancia ou, participando, non soliciten suficiente número de centros ou sedes, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adxudicaralles de oficio destino definitivo en prazas que poidan ocupar segundo as especialidades de que sexa titular ou, se é o caso, destino provisional.

2. Os participantes no concurso pola letra f) do número anterior farano con cero puntos.

O destino que lles poida corresponder estará condicionado, se é o caso, á superación da fase de prácticas e ao nomeamento como funcionario ou funcionaria de carreira.

3. Quedan exceptuados da obrigatoriedade de concursar:

O profesorado desprazado do centro cando nel teña destino definitivo un profesor ou profesora da mesma especialidade nado/a antes do 31 de agosto de 1950. Se existir máis dun profesor desprazado, non estará obrigado a concursar o que teña maior dereito, conforme os criterios establecidos no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes.

Décimo cuarta. Dereito preferente a centro

Con ocasión de vacante no corpo docente polo cal se participa, terán dereito preferente para obteren destino definitivo no mesmo centro en que tivese destino definitivo o profesorado que, encontrándose nalgún dos supostos que se indican, reúna as condicións establecidas nesta convocatoria e pola orde de prelación en que neles se relacionan:

1. Por supresión da praza ou posto que desempeñaba con carácter definitivo nun centro, ata que obteña outro destino definitivo.

2. Por modificación da praza ou posto que desempeñaba con carácter definitivo nun centro, ata que obteña outro destino definitivo.

3. Por desprazamento dos seus centros por insuficiencia total de horario ou por dispoñer de menos de cinco sesións lectivas da súa especialidade que poidan ser asumidas por profesorado doutro departamento, nas mesmas condicións que os titulares dos postos suprimidos.

Neste suposto está incluído o profesorado que resultou desprazado a outro centro por traslado de ensinanzas e que durante os seis anos seguintes á realización do dito traslado ten dereito preferente ao seu centro de orixe en calquera das especialidades de que sexa titular, conforme o establecido no artigo 10 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto.

4. Para o profesorado dos corpos de catedráticos de ensino secundario, profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional por adquisición de novas especialidades, ao abeiro do disposto nos reais decretos 850/1993, do 4 de xuño, 334/2004, do 27 de febreiro, e 276/2007, do 23 de febreiro, para obter un posto da nova especialidade adquirida no centro onde tivese destino definitivo. Unha vez obtido o novo posto, só se poderá exercer este dereito con ocasión da adquisición doutra nova especialidade.

Décimo quinta. Forma de exercer o dereito preferente a centro

Para exercer o dereito preferente a centro a interesada ou interesado deberá poñer na terceira folla da solicitude o código do centro en que exerce o dereito preferente se se produce a vacante. Na mesma folla marcará cun X o suposto polo cal exerce este dereito e consignará, tamén na mesma folla, no tipo de praza, a especialidade ou especialidades de que é titular ou para as cales está habilitado, priorizando estas coas combinacións posibles de vernáculo (V), bilingüismo (B) e itinerancia (I). Para estes efectos poderá repetir a mesma especialidade todas as veces que sexan necesarias, ata as 40 combinacións que, como máximo, poden efectuarse.

A aplicación informática que resolve o concurso de traslados combinará o centro de dereito preferente coas prioridades explicitadas no tipo de praza, polo que o persoal concursante que exerza o dereito preferente a centro non deberá incluír este centro na páxina 7 da solicitude.

De non explicitar todas as especialidades de que é titular ou para as cales está habilitado, seranlle incorporadas de oficio pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Sen prexuízo do anterior, o persoal que exerce o dereito preferente a centro deberá exercer na mesma solicitude o dereito preferente a localidade e poderá exercelo a zona educativa e/ou incluír outras peticións de centros ou localidades, se desexan concursar a elas fóra do dereito preferente.

Décimo sexta. Dereito preferente á localidade ou zona educativa

Conforme o establecido nos artigos 13.3º e 19 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, o persoal funcionario que teña dereito preferente a obter destino nunha localidade ou, no caso de mestres, zona educativa determinada, se desexa facer uso deste dereito ata que alcance aquel, deberá participar en todas as convocatorias que, para estes efectos, sexan realizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. De non participar, terase por decaído no dereito preferente.

Terá este dereito preferente, con ocasión de vacante, o persoal funcionario de carreira que se encontre nalgún dos supostos que se indican e pola orde de prelación en que estes se relacionan:

1. Por supresión ou modificación da praza ou posto de traballo que desempeñaba con carácter definitivo nun centro.

2. Por desprazamento do seu centro por insuficiencia total de horario, nas mesmas condicións que os titulares de postos suprimidos. Neste punto está incluído tamén o profesorado que estea prestando servizos no seu centro noutra especialidade por non ter ningunha hora ou menos de cinco na súa.

En todo caso, considérase profesorado desprazado por falta de horario o que, como consecuencia de traslado de ensinanzas, non puido quedar adscrito definitivamente no centro receptor, segundo dispón o artigo 7.3º do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias ou funcionarios docentes.

3. Por desempeñar outro posto na Administración pública, con perda da praza docente que desempeñaba con carácter definitivo, e sempre que cesase no último posto.

4. Por reincorporación á docencia en España, de conformidade cos artigos 10.6º e 14.4º do Real decreto 1138/2002, do 31 de outubro, polo que se regula a Administración do Ministerio de Educación no exterior, por finalización da adscrición en postos ou prazas no exterior ou por algunha outra das causas legalmente establecidas.

5. En virtude de execución de sentenza ou resolución de recurso administrativo.

6. Os que, tras teren sido declarados xubilados por incapacidade permanente, tivesen sido rehabilitados para o servizo activo.

Décimo sétima. Forma de exercer o dereito preferente a localidade e/ou zona educativa

O persoal docente pertencente ao corpo de mestres deberá exercer este dereito necesariamente na localidade de que dimana o dereito e poderá exercelo, igualmente, en calquera outra ou en todas as localidades do ámbito da zona. O restante profesorado poderá exercer o dereito preferente á localidade onde tivo o último destino definitivo.

Para exercer o dereito preferente a localidade e/ou zona educativa, a interesada ou interesado deberá formalizar na cuarta folla da solicitude o código da localidade e, se é o caso, da zona en que exerce o dereito preferente se se produce a vacante. Na mesma folla marcará cun X o suposto polo que exerce este dereito e consignará, tamén na mesma folla, no tipo de praza, a especialidade ou especialidades de que é titular ou para as cales está habilitado, priorizando estas coas combinacións posibles de vernáculo (V), bilingüismo (B) e itinerancia (I). Para estes efectos poderá repetir a mesma especialidade todas as veces que sexan necesarias, ata as 40 combinacións que, como máximo, poden efectuarse.

O persoal docente que exerza este dereito preferente deberá na páxina 7 da instancia, nos cadros de centro ou localidade, especificar por orde de prioridade os códigos dos centros ou das localidades en que exercen este dereito, especificando no cadro correspondente referido a tipo de praza as siglas DPL, que significan dereito preferente a localidade. Nestes casos no tipo de praza non se porá o código da especialidade.

Todas as peticións correspondentes á localidade ou zona en que se exerce o dereito preferente virán consignadas por bloques homoxéneos, de tal xeito que todas as peticións de centros dunha mesma localidade deben vir correlativas, sen que se poida repetir dúas veces un bloque correspondente a unha mesma localidade.

A aplicación informática que resolve o concurso de traslados combinará ambas as táboas, a da páxina 4 da instancia e a da páxina 7, dando prioridade á localidade sobre a especialidade, pero á especialidade sobre o centro.

De non explicitar todas as especialidades de que é titular ou para as cales está habilitado, seranlle incorporadas de oficio pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Sen prexuízo do anterior, o persoal que exerce o dereito preferente a localidade e/ou zona educativa poderá realizar outras peticións de centros ou localidades, se desexan concursar a elas fóra do dereito preferente, e que virán sempre consignadas con posterioridade ás peticións en que se exerce o dereito preferente.

Nestas peticións de carácter voluntario, no cadro tipo de praza especificarase o código da especialidade.

En circular informativa da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, sobre o concurso de traslados, que se publicará na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, exemplificaranse supostos de exercicio de dereito preferente a centro, localidade e zona educativa.

Décimo oitava. Dereito de concorrencia

1. Enténdese por dereito de concorrencia a posibilidade de que varios funcionarios ou funcionarias de carreira dun mesmo corpo docente con destino definitivo condicionan a súa voluntaria participación á obtención de destino nun ou varios centros dunha provincia determinada.

2. Este dereito terá as seguintes peculiaridades:

2.1. As persoas participantes incluirán nas súas peticións centros ou localidades dunha soa provincia, a mesma para cada grupo de concorrencia. Os centros poderán corresponder á mesma provincia en que teñan destino definitivo.

2.2. O número de persoas participantes en cada grupo será, como máximo, de catro.

2.3. A adxudicación de destino virá determinada pola aplicación do baremo de méritos que se indica no anexo XIV.

2.4. Esta modalidade de participación ten como finalidade que todas as persoas participantes dun mesmo grupo obteñan a un tempo destino nun ou varios centros dunha mesma provincia. No caso de que algunha delas non poida obter unha praza, consideraranse desestimadas por esta vía as solicitudes dos restantes compoñentes do grupo.

3. O persoal docente que se acolla a esta modalidade de participación deberá consignar os datos identificativos dos funcionarios que o exerzan conxuntamente co solicitante. A omisión ou a formalización incorrecta de calquera destes datos levará consigo a anulación de todas as instancias do conxunto de concorrentes.

Décimo novena. Forma de participación

1. Aínda cando se concurse por máis dunha especialidade, o persoal concursante presentará unha única instancia, que se poderá imprimir e descargar unha vez formalizados os datos de participación no concurso a través do enderezo web www.edu.xunta.es/cxt

2. No suposto de participar no concurso de traslados por máis dun corpo, presentarase unha instancia por cada corpo por que se participa.

3. A instancia farase a través da internet, empregando o portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo: www.edu.xunta.es/cxt

Lémbrase que para acceder a este servizo web é preciso ter conta de correo electrónico no dominio edu.xunta.es polo que, quen non a teña, deberá solicitala a través da páxina web https://www.edu.xunta.es/contausuario/

4. Persoal que completou o expediente persoal na base de datos.

Ao acceder á aplicación informática do concurso, o persoal que incorporou os datos persoais conforme a petición que lle foi formulada no seu momento pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos encontrarase cos méritos alegados que foron validados, verá os méritos que lle son baremables e os que non son considerados para os efectos de baremo, e ofreceráselle unha puntuación para o concurso.

Nos números 6.1 e 6.3 do anexo XIV e para o corpo de inspectores de educación no número 4.1 do anexo XV desta convocatoria, o persoal que participou no concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010 (DOG do 16 de novembro), ou pola Orde do 3 de novembro de 2011 ou pola Orde do 24 de outubro de 2012 concorrerá coa puntuación que nestes números lle foi outorgada pola comisión de avaliación, e pode presentar para a súa consideración novos méritos que estean perfeccionados con posterioridade ao remate do prazo de solicitude da última convocatoria en que participou.

Sen prexuízo do anterior, con carácter excepcional, o persoal interesado poderá renunciar á puntuación total dunha ou das epígrafes relacionadas, e debe, neste caso, volver alegar os méritos da dita epígrafe ou epígrafes e presentar todos os documentos xustificativos deles.

De estar conforme co baremo que se lle propón e non querer alegar ningún novo mérito, imprimirase a instancia e presentarase conforme as normas xerais recollidas na base vixésimo primeira.

De alegar algún novo mérito, farase constar no enderezo web www.edu.xunta.es/datospersoais. A través deste enderezo poderá xerar unha instancia coas alegacións introducidas, que deberá presentar xunto coa documentación xustificativa dos méritos alegados (a que se fai referencia no anexo XIV ou XV). Así mesmo, deberá presentar a instancia de participación do concurso de traslados que se xerará a través da aplicación www.edu.xunta.es/cxt. Estas dúas instancias entregaranse conforme as normas recollidas na base vixésimo primeira.

5. Persoal que non completou o expediente persoal na base de datos.

Ao acceder á aplicación informática do concurso, o persoal que non incorporou os datos persoais encontrarase con todos os datos que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten informatizados do seu expediente persoal, verá cales deles son considerados para efectos de concurso e cales non, e a puntuación que lle corresponde por cada subepígrafe do baremo en función dos datos que constan no expediente, agás nas epígrafes 6.1 e 6.3 do anexo XIV e para o corpo de inspectores de educación na epígrafe 4.1. do anexo XV desta convocatoria.

De estar o expediente incompleto, o persoal concursante interesado completarao na base de datos, e imprimirá a instancia e a folla de alegacións que xera a propia aplicación informática, e xunto coa documentación xustificativa a que se fai referencia nos anexos XIV ou XV, entregaraas conforme as normas recollidas na base vixésimo primeira.

6. Os aspirantes a prazas dos centros plurilingües, cando non consten como tales no expediente, deberán achegar a documentación acreditativa de estaren en posesión dalgún dos requisitos que se establecen na base cuarta.2 desta convocatoria.

7. En todo caso, o persoal participante no concurso que alegue méritos nos puntos 6.1 e 6.3 do anexo XIV ou no punto 4.1 do anexo XV imprimirá a folla correspondente a estes méritos da aplicación informática e, xunto cos documentos xustificativos, remitiraa, dentro do prazo establecido na base común vixésimo segunda, á comisión avaliadora sita na Inspección Educativa de Santiago de Compostela, rúa da Vesada, San Lázaro, 107, código postal 15703.

8. Cando as novas alegacións sexan validadas pola comisión baremadora, aparecerá na aplicación informática do concurso de traslados a nova baremación resultante dos méritos alegados.

9. O persoal participante forzoso que nunca obtivo o seu primeiro destino definitivo poderá acollerse a non ter puntuación no concurso, marcando esta opción na folla de baremación. Neste caso, participarase no concurso unicamente coa puntuación que corresponda polo número 1.1.2 e 1.2.1 do baremo que se publica como anexo XIV a esta orde.

10. A instancia dirixirase á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sen prexuízo do establecido na subepígrafe 7 desta base.

11. Todas as fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas das dilixencias de compulsa, expedidas polas direccións dos centros, ou das xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Non se admitirá ningunha fotocopia que careza da dilixencia de compulsa.

12. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá requirirlle ao interesado ou interesada, en calquera momento, a xustificación daqueles méritos alegados que non fosen debidamente acreditados.

13. Aínda cando se concorra a prazas de diferentes especialidades, soamente poderá obterse un único destino.

Vixésima. Data en que deben reunirse os requisitos de participación e de méritos

Todos os requisitos de participación, sen prexuízo do establecido na base común décimo segunda, así como os méritos alegados, deben reunirse na data de finalización do prazo de presentación de instancias, acreditándose na forma en que se establece nesta convocatoria.

Vixésimo primeira. Presentación de solicitudes

A instancia orixinal, así como a documentación a que se alude no punto anterior, poderanse presentar nos departamentos territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, na secretaría do centro educativo onde presta servizos o concursante ou en calquera das dependencias a que alude o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No caso de que se optase por presentar a solicitude nunha oficina de correos, farase en sobre aberto para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario de correos antes de ser certificada.

Sen prexuízo do anterior, deberá terse en conta que para outros efectos distintos do concurso de traslados, as secretarías dos centros docentes non son unha das oficinas en que poden presentarse documentos dirixidos a calquera organismo público, de conformidade co disposto no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Vixésimo segunda. Prazo de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG. Finalizado este prazo, non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.

Vixésimo terceira. Forma de realizar as peticións

1. O persoal asinante das instancias deberá manifestar nelas, de modo expreso, que reúne os requisitos exixidos na convocatoria, consignando os centros que soliciten por orde de preferencia, cos números de código e especialidade que figuran nos anexos a esta orde.

2. Nas prazas dos centros plurilingües especificarase na solicitude o código 1, 2 ou 3 segundo que o idioma sexa francés, inglés ou alemán, respectivamente, no cadro correspondente da petición da sección bilingüe (B). Cando a praza no centro queira solicitarse sen impartirse en lingua estranxeira e, posteriormente, impartíndose en lingua estranxeira, deberá repetirse o código do centro, nun caso sen poñer o código 1, 2 ou 3, e noutro poñéndoo.

3. Prazas con requisito de coñecemento da lingua galega.

No suposto de solicitar prazas dalgunha das especialidades relacionadas no punto 2 da base común décimo primeira desta convocatoria, consignarase un 1 no cadro referido ao perfil lingüístico. Nas prazas das restantes especialidades especificarase un 0 ou deixarase en branco.

4. Peticións a centro ou a localidade.

As peticións poderán facerse a centro concreto ou a localidade, sendo compatibles ambas as modalidades.

5. Número de peticións máximas que poden realizarse.

O número de peticións que cada participante pode incluír na súa solicitude non poderá exceder 500 no corpo de mestres e 400 nos restantes corpos, aínda que estas poderán ser a centros e/ou a localidades, como se especifica no punto anterior.

Vixésimo cuarta. Comisión de avaliación

1. Para a avaliación dos méritos alegados polos concursantes, no que se refire aos puntos 6.1 e 6.3 do anexo XIV e 4.1 do anexo XV a esta orde, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria designará unha comisión avaliadora, composta polos seguintes membros:

Presidencia: un funcionario do corpo de inspectores de educación ou do corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa designado polo director xeral de Centros e Recursos Humanos.

Vogais:

– Un funcionario ou funcionaria do corpo de inspectores de educación ou do corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa.

– Dous funcionarios do corpo de catedráticos de ensino secundario ou do corpo de profesores de ensino secundario.

– Un funcionario ou funcionaria do corpo de profesores técnicos de formación profesional.

– Un funcionario ou funcionaria do corpo de catedráticos ou de profesores de escolas oficiais de idiomas.

– Un funcionario ou funcionaria do corpo de profesores de música e artes escénicas.

– Un funcionario ou funcionaria do corpo de profesores ou de mestres de taller de artes plásticas e deseño.

– Dous funcionarios ou funcionarias do corpo de mestres.

Actuará como secretario ou secretaria da comisión o vogal con menor antigüidade na función pública docente como funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Os vogais serán designados por sorteo público entre os funcionarios de carreira do corpo correspondente con destino definitivo na localidade de Santiago de Compostela, adecuándose ao criterio de paridade entre mulleres e homes.

Poderá asistir ás reunións da comisión avaliadora un representante de cada organización sindical con presenza na mesa sectorial docente non universitaria, con voz e sen voto.

O sorteo terá lugar o día 27 de novembro de 2013, ás 10.00 horas na sala de xuntas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, San Caetano, Santiago de Compostela.

A comisión avaliadora poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás causas de abstención e recusación establecidas nos artigos 28 e 29 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Esta comisión avaliadora terá a súa sede na Inspección Educativa de Santiago de Compostela, sita na rúa da Vesada, San Lázaro, 107, código postal 15703.

A asignación de puntuación que corresponde aos concursantes, polos restantes puntos do baremo de méritos, será levada a efecto por unha comisión constituída por funcionarios ou funcionarias destinados na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Estas comisións estarán cualificadas na categoría primeira, para os efectos do previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo).

Vixésimo quinta. Resolución provisional do concurso

Unha vez recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria as actas da comisión avaliadora, coas puntuacións asignadas ao persoal concursante, procederase, conforme as peticións e os méritos dos participantes, á adxudicación dos destinos e farase pública na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.es/) a resolución provisional dos concursos de traslados.

Vixésimo sexta. Criterios de prioridade na adxudicación de destinos

1. Dereito preferente a centro.

a) O dereito preferente a centro recollido no artigo 18 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, implica, en canto á obtención de destino, unha prelación respecto aos participantes que exerzan o dereito preferente a localidade e zona educativa.

b) Entre varios dereitos preferentes ao mesmo centro a prelación virá determinada pola orde en que os supostos se relacionan na base décimo cuarta desta convocatoria.

c) Se hai dous ou máis participantes con dereito a centro que participan polo mesmo punto, a prioridade virá determinada pola maior puntuación total na aplicación do baremo de méritos.

d) No caso de que se producisen empates na puntuación total, utilizarase como primeiro criterio de desempate o maior tempo de servizos efectivos como funcionario de carreira no centro.

e) De resultar necesario, aplicaranse os demais criterios previstos no punto 3 desta base común.

2. Dereito preferente a localidade ou zona educativa.

Coa finalidade de establecer o dereito á reserva dunha praza da localidade ou zona educativa, establecerase a seguinte prioridade:

a) Entre varios dereitos preferentes á mesma localidade a prelación virá determinada pola orde en que os supostos se relacionan na base común décimo sexta desta convocatoria.

b) Se hai dous ou máis participantes con dereito a localidade que participan polo mesmo punto a prioridade virá determinada pola maior puntuación total na aplicación do baremo de méritos.

c) No suposto de que se producisen empates no total das puntuacións, aplicaranse os criterios de desempate establecidos no punto terceiro desta base.

Obtida a reserva a localidade e especialidade como consecuencia do exercicio do dereito preferente, o centro concreto adxudicarase en concorrencia cos participantes que non exercen o dereito preferente, determinándose a súa prioridade de acordo co baremo establecido.

Se, realizada a adxudicación das peticións voluntarias, a persoa interesada non obtivese unha praza, asignaráselles de oficio o centro que teña un número de orde máis baixo entre os que queden vacantes na localidade e especialidade reservada. A reserva previa garante que, polo menos, quedará sempre unha praza para cada participante nesta situación.

3. Adxudicación ordinaria.

Sen prexuízo da prioridade determinada polo exercicio dos dereitos preferentes previstos na convocatoria, o concurso resolverase atendendo á puntuación resultante da aplicación do baremo de méritos contidos nos anexos XIV ou XV.

No caso de producirse empates no total das puntuacións, estes resolveranse atendendo sucesivamente á maior puntuación en cada un dos puntos do baremo, conforme a orde en que aparecen nel. Se persistir o empate, atenderase á puntuación obtida nas distintas epígrafes pola orde, igualmente, en que aparecen no baremo. En ambos os casos, a puntuación que se tome en consideración en cada epígrafe non poderá exceder a puntuación máxima establecida para cada unha delas no baremo, nin, no suposto das subepígrafes, a que corresponda como máximo á epígrafe en que se atopen incluídas. Cando, ao aplicar estes criterios, algunha ou algunhas das subepígrafes alcancen a máxima puntuación outorgada á epígrafe a que pertencen, non se tomarán en consideración as puntuacións do resto das subepígrafes. De resultar necesario, empregarase como criterios de desempate o ano en que se convocou o procedemento selectivo a través do cal se ingresou no corpo e a puntuación pola cal resultou seleccionado.

4. A adxudicación de destinos ao persoal funcionario en prácticas farase tendo en conta a puntuación obtida no proceso selectivo e, no caso de empate, o número de orde obtido no dito proceso.

Vixésimo sétima. Adxudicación de oficio

1. No caso das modalidades de participación obrigatoria, atenderanse en primeiro lugar as peticións voluntarias a centro ou localidade que a persoa interesada tivese consignados na súa instancia.

2. Cando a persoa participante estea obrigada a obter destino, de acordo coas normas desta convocatoria, no caso de non obter adxudicación entre as prazas consignadas voluntariamente, pasarase a intentar a adxudicación de oficio, para o cal a aplicación informática de resolución do concurso xerará tantas peticións como resulte de combinar as táboas para a adxudicación de oficio, referidas a ámbitos territoriais, especialidades, vernáculos e bilingüismo.

3. A aplicación informática de resolución do concurso xerará tantas peticións de oficio a cada provincia como combinacións sexan posibles de provincia, especialidade, vernáculo, e bilingüe, nesta orde de prioridade, que veñan consignadas nas correspondentes táboas e na orde en que se consignen.

4. Cando a persoa concursante non consignase todas as provincias para a adxudicación de oficio, as que falten serán incorporadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola orde crecente de código, é dicir, 15, 27, 32 e 36.

Así mesmo, de non constar todas as especialidades de que se é titular ou para as cales se está habilitado, acudirase á táboa de especialidades da páxina 2 da instancia e, se non estiveren todas, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria incorporaraas na orde de código da especialidade.

5. Durante o proceso de adxudicación de vacantes percorreranse sucesivamente, para cada provincia, especialidade e, se é o caso, vernáculo e bilingüe, todos os centros pola orde en que figuran nos anexos desta convocatoria, en función do corpo por que se concurse, ata que se encontre unha vacante que adxudicar.

6. Para os efectos de prioridade de obtención de destino, as peticións xeradas de oficio terán o mesmo tratamento que as peticións consignadas voluntariamente pola persoa interesada, é dicir, aplicaráselle o mesmo baremo e criterios de desempate, de tal modo que un docente en participación obrigatoria a que teña que adxudicárselle de oficio obterá destino antes que outro con menor puntuación que el ou ela, aínda que este último solicitase a mesma praza voluntariamente.

7. En ningún caso se adxudicarán de oficio prazas para as cales non se reúnen os requisitos.

Vixésimo oitava. Reclamacións e renuncias

O persoal concursante poderá presentar reclamacións ás resolucións provisionais, a través do órgano en que presentaron a súa instancia de participación, no prazo de dez días naturais contados desde o día seguinte á publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Sen prexuízo do parágrafo anterior, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á puntuación outorgada, con anterioridade á resolución provisional do concurso, unha vez que se fagan públicas na páxina web desta consellería.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación no concurso, entendendo que tal renuncia afecta todas as peticións e especialidades consignadas na súa instancia de participación.

Estas reclamacións ou renuncias presentaranse polos procedementos a que alude a base vixésimo primeira.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderán obter destino na resolución definitiva.

De conformidade co establecido no artigo 9 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, o persoal funcionario docente desprazado por falta de horario que participe no concurso de traslados exercendo o dereito preferente poderá renunciar á participación no concurso nas catro primeiras convocatorias desde que se produciu a perda do destino, mantendo o dereito preferente a obter destino no centro ou localidade.

Vixésimo novena. Resolución definitiva

Consideradas as reclamacións e renuncias a que se refire a base anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos procederá a ditar as resolucións definitivas destes concursos de traslados. A dita resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.es/). As prazas adxudicadas na dita resolución son irrenunciables, polo que os participantes deberán incorporarse ás prazas obtidas.

Os concursantes que obteñan praza neste concurso nalgunhas das especialidades non relacionadas na base 11, punto 2, estarán obrigados, no prazo de dous anos contados a partir do 1 de setembro de 2014, a obter, polo menos, o certificado de lingua galega 4 (Celga 4), agás que acrediten telo superado con anterioridade ou estar en posesión dalgunha das súas validacións ou homologacións.

Contra a resolución definitiva, os interesados e as interesadas poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes segundo establecen os artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999.

Trixésima. Reingresos ao servizo activo

O profesorado excedente que reingrese ao servizo activo como consecuencia do concurso presentará ante a xefatura territorial de que dependa o centro obtido mediante o concurso de traslados declaración xurada ou promesa de non se atopa separado de ningún corpo ou escala da Administración do Estado, das comunidades autónomas ou da local, en virtude de expediente disciplinario, e de non estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.

Trixésimo primeira. Toma de posesión

A toma de posesión dos novos destinos terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2014. Non obstante, o profesorado que obteña destino nestes concursos deberá permanecer nos seus centros de orixe ata que conclúan as actividades imprescindibles previstas para a finalización do curso.

Trixésimo segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I
Sedes da Inspección

Cód. centro

Cód. localidade

Nome

Localidade

Concello

15990026

150300001

Sede da Coruña

Coruña, A

Coruña, A

15990027

150360001

Sede de Ferrol

Ferrol

Ferrol

15990028

150780001

Sede de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

27990031

270282701

Sede de Lugo

Lugo

Lugo

32990034

320541201

Sede de Ourense

Ourense

Ourense

36990037

360381301

Sede de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36990038

360573101

Sede de Vigo

Vigo

Vigo

ANEXO II

Código centro

Código localidade

Centro

Localidade

Concello

15027125

150011800

IES de Viós

Viós

Abegondo

15032807

150220726

IES do Milladoiro

Biduído (Santa María)

Ames

15027721

150020801

IES Plurilingüe de Ames

Ortoño

Ames

15000338

150040101

CPI Conde de Fenosa

Ares

Ares

15023302

150050200

IES Manuel Murguía

Arteixo

Arteixo

15023314

150050200

IES de Sabón

Arteixo

Arteixo

15032145

150050200

IES de Pastoriza

Arteixo

Arteixo

15027733

150060100

IES de Arzúa

Arzúa

Arzúa

15019301

150070100

CPI de San Vicente

San Vicente

Baña, A

15001070

150080202

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

Bergondo

15001136

150090001

IES Francisco Aguiar

Betanzos

Betanzos

15001148

150090001

IES As Mariñas

Betanzos

Betanzos

15001239

150100505

CPI Armando Cotarelo Valledor

Gándara

Boimorto

15023338

150110303

IES Praia Barraña

Boiro

Boiro

15026698

150110303

IES Espiñeira

Boiro

Boiro

15027851

150110303

IES A Cachada

Boiro

Boiro

15001665

150120102

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

Boqueixón

15026352

150130901

IES Brión

Viceso

Brión

15001926

150140307

CPI As Revoltas

Revoltas, As

Cabana de Bergantiños

15027861

150160300

IES Pedra da Aguia

Ponte do Porto

Camariñas

15026704

150170501

IES David Buján

Cambre

Cambre

15027873

150170501

IES Afonso X O Sabio

Cambre

Cambre

15002581

150190703

IES Alfredo Brañas

Carballo

Carballo

15002591

150190703

IES Monte Neme

Carballo

Carballo

15027307

150190703

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

Carballo

15021755

150610201

IES Cabo Ortegal

Cariño

Cariño

15027885

150200100

IES Lamas de Castelo

Carnota

Carnota

15003005

150210000

CPI Vicente Otero Valcárcel

Carral

Carral

15026376

150220104

IES Punta Candieira

Cedeira

Cedeira

15003212

150230000

IES Agra de Raíces

Cee

Cee

15003224

150230000

IES Fernando Blanco

Cee

Cee

15003376

150240108

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

Cerceda

15003881

150291208

CPI Alcalde Xosé Pichel

San Roque

Coristanco

15005002

150300001

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña, A

Coruña, A

15005211

150300001

IES Salvador de Madariaga

Coruña, A

Coruña, A

15005221

150300001

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Coruña, A

Coruña, A

15005233

150300001

IES Agra do Orzán

Coruña, A

Coruña, A

15005245

150300001

IES Monelos

Coruña, A

Coruña, A

15005257

150300001

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña, A

Coruña, A

15005269

150300001

IES Urbano Lugrís

Coruña, A

Coruña, A

15005397

150300001

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña, A

Coruña, A

15005579

150300001

IES Plurilingüe Elviña

Coruña, A

Coruña, A

15022607

150300001

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Coruña, A

Coruña, A

15024513

150300001

CIFP Someso

Coruña, A

Coruña, A

15025611

150300001

IES Monte das Moas

Coruña, A

Coruña, A

15026421

150300001

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña, A

Coruña, A

15026716

150300001

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña, A

Coruña, A

15027770

150300001

IES A Sardiñeira

Coruña, A

Coruña, A

15027800

150300001

IES Imaxe e Son

Coruña, A

Coruña, A

15027897

150300001

CIFP Paseo das Pontes

Coruña, A

Coruña, A

15005749

150310202

IES Universidade Laboral

Burgo, O

Culleredo

15027903

150310202

IES Eduardo Blanco Amor

Burgo, O

Culleredo

15022620

150320402

IES de Curtis

Curtis

Curtis

15023399

150330311

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

Laíño

Dodro

15023405

150350000

CPI A Xunqueira

Fene

Fene

15032081

150350000

IES de Fene

Fene

Fene

15006687

150360001

IES de Catabois

Ferrol

Ferrol

15006730

150360001

IES Sofía Casanova

Ferrol

Ferrol

15006742

150360001

IES Concepción Arenal

Ferrol

Ferrol

15006754

150360001

CIFP Ferrolterra

Ferrol

Ferrol

15006778

150360001

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ferrol

Ferrol

15006791

150360001

IES Saturnino Montojo

Ferrol

Ferrol

15021469

150360001

IES Leixa

Ferrol

Ferrol

15021470

150360001

IES Canido

Ferrol

Ferrol

15025566

150360001

IES Ferrol Vello

Ferrol

Ferrol

15025645

150360001

IES Ricardo Carballo Calero

Ferrol

Ferrol

15027915

150370300

IES Fin do Camiño

Fisterra

Fisterra

15007400

150380800

CPI de Ponte Carreira

Ledoira

Frades

15027654

150411207

IES Agra de Leborís

Torás

Laracha, A

15007621

150400101

CPI Cabo da Area

Laxe

Laxe

15008039

150420421

CPI Cernadas de Castro

Lousame

Lousame

15008301

150430801

IES Urbano Lugrís

Vilanova

Malpica de Bergantiños

15008714

150451207

CPI da Picota

Mazaricos

Mazaricos

15008817

150461902

IES de Melide

Melide

Melide

15020854

150471209

CPI de Xanceda

Xanceda

Mesía

15009071

150480402

CPI Castro Baxoi

Castro

Miño

15009241

150500300

CPI Virxe da Cela

San Fiz de Monfero

Monfero

15025657

150510302

IES de Mugardos

Mugardos

Mugardos

15026388

150530400

IES Plurilingüe Fontexería

Serres

Muros

15027940

150530400

IES As Insuas

Serres

Muros

15027927

150520900

IES Ramón Caamaño

Muxía

Muxía

15010058

150540900

CPI do Feal

Narón

Narón

15025268

150540900

IES As Telleiras

Narón

Narón

15026455

150540900

IES Terra de Trasancos

Narón

Narón

15027216

150550201

IES Fernando Esquío

Neda

Neda

15026391

150561501

IES Xulián Magariños

Negreira

Negreira

15010812

150570000

IES Virxe do Mar

Noia

Noia

15026731

150570000

IES Campo de San Alberto

Noia

Noia

15026121

150580801

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

Oleiros

15027228

150580801

IES María Casares

Oleiros

Oleiros

15027952

150580801

IES Miraflores

Oleiros

Oleiros

15027782

150590900

IES Nº 1

Ordes

Ordes

15027939

150590900

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

Ordes

15027964

150600700

IES de Oroso

Oroso

Oroso

15020544

150612101

IES de Ortigueira

Ortigueira

Ortigueira

15027976

150620618

IES Poeta Añón

Serra de Outes, A

Outes

15012730

150650505

IES Camilo José Cela

Padrón

Padrón

15023090

150650505

IES Macías o Namorado

Padrón

Padrón

15019347

150660100

CPI Camiño de Santiago

Arca

Pino, O

15025530

150670401

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

Pobra do Caramiñal, A

15026406

150140421

IES de Ponteceso

Ponteceso

Ponteceso

15020556

150690701

IES Breamo

Pontedeume

Pontedeume

15025682

150690701

IES Fraga do Eume

Pontedeume

Pontedeume

15021767

150700509

IES Castro da Uz

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15023429

150700509

CPI Monte Caxado

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15025694

150700509

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15027691

150710812

IES de Porto do Son

Noal

Porto do Son

15026807

150720507

IES Félix Muriel

Rianxo

Rianxo

15014556

150730904

CIFP Coroso

Ribeira

Ribeira

15014568

150730904

IES Nº 1

Ribeira

Ribeira

15027711

150730904

IES Leliadoura

Ribeira

Ribeira

15014738

150740906

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

Rois

15026029

150750604

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

Sada

15032662

150750604

IES O Mosteirón

Sada

Sada

15014957

150760700

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

San Sadurniño

15026030

150771400

IES Terra de Xallas

Santa Comba

Santa Comba

15015743

150780001

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015755

150780001

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015767

150780001

CIFP Politécnico de Santiago

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015861

150780001

IES Eduardo Pondal

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15016000

150780001

CIFP Compostela

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15021482

150780001

IES San Clemente

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15023466

150780001

IES Lamas de Abade

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025301

150780001

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025712

150780001

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15026753

150780001

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027058

150780001

IES As Fontiñas

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027319

150780001

IES de Sar

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027411

150820100

IES de Cacheiras

Cacheiras

Teo

15021317

150840411

CPI Pecalama

Cabaleiros

Tordoia

15017880

150851703

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

Touro

15020994

150860310

CPI de Viaño Pequeno

Campo

Trazo

15018203

150880201

CPI de Bembibre

Bembibre

Val do Dubra

15018148

150870702

CPI de Atios

Valdoviño

Valdoviño

15020911

150891101

CPI Plurilingüe de Vedra

Vedra

Vedra

15026418

150921411

IES Terra de Soneira

Vimianzo

Vimianzo

15019281

150930203

CPI de Zas

Baio

Zas

15027368

150930203

IES Maximino Romero de Lema

Baio

Zas

27016649

270020600

IES Alfoz-Valadouro

San Pedro de Mor

Alfoz

27007958

279010301

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

Baralla

27016315

270060301

IES de Becerreá

Becerreá

Becerreá

27013934

279020000

IES Perdouro

Burela

Burela

27013958

279020000

IES Monte Castelo

Burela

Burela

27015891

270100000

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27002249

270113701

CPI de Castroverde

Castroverde

Castroverde

27002353

270120701

CPI de Cervantes

San Román de Cervantes

Cervantes

27016509

270130000

IES Marqués de Sargadelos

Lieiro

Cervo

27003151

270161400

IES Lama das Quendas

Chantada

Chantada

27003175

270161400

IES Val do Asma

Chantada

Chantada

27002997

270151507

CPI Virxe do Monte

Sistallo

Cospeito

27003655

270170706

CPI Poeta Uxío Novoneira

Seoane

Folgoso do Courel

27014811

270180901

IES Plurilingüe Fontem Albei

Fonsagrada, A

Fonsagrada, A

27020562

270190403

IES de Foz

Foz

Foz

27004635

270200901

CPI Dr. López Suárez

Friol

Friol

27016200

270220410

IES Poeta Díaz Castro

Lagostelle

Guitiriz

27014008

270231000

CPI Tino Grandío

Guntín de Pallares

Guntín

27005913

270261402

CPI Ramón Piñeiro

Pobra de San Xiao, A

Láncara

27006516

270282701

CIFP Politécnico de Lugo

Lugo

Lugo

27006528

270282701

CIFP As Mercedes

Lugo

Lugo

27006531

270282701

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

27006541

270282701

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

27006553

270282701

IES Xoán Montes

Lugo

Lugo

27015761

270282701

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

27015773

270282701

IES Muralla Romana

Lugo

Lugo

27016455

270282701

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

27016704

270282701

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

27016303

270290113

IES Pedregal de Irimia

Meira

Meira

27006966

270300701

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

Mondoñedo

27007247

270311101

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007259

270311101

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015311

270311101

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27016248

270321705

IES de Monterroso

Monterroso

Monterroso

27007788

270341202

CPI de Navia de Suarna

Navia de Suarna

Navia de Suarna

27016352

270402902

IES do Camiño

Palas de Rei

Palas de Rei

27016716

270441200

IES Fonmiñá

Pastoriza, A

Pastoriza, A

27015967

270450901

CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro

27016297

270480900

IES Enrique Muruais

Vilaoudriz

Pontenova, A

27015189

270501508

IES de Quiroga

Quiroga

Quiroga

27016613

270530101

IES Río Miño

Rábade

Rábade

27020793

270510801

CIFP Porta da Auga

Ribadeo

Ribadeo

27020902

270510801

IES de Ribadeo

Ribadeo

Ribadeo

27012036

270574201

IES Gregorio Fernández

Sarria

Sarria

27012048

270574201

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Sarria

27012450

270582602

CPI Dr. López Suárez

Vilasante

Saviñao, O

27012504

270600605

CPI San Tomé do Carballo

Taboada

Taboada

27013314

270652901

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

Vilalba

27013326

270652901

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Vilalba

27013636

270661201

IES María Sarmiento

Viveiro

Viveiro

27013648

270661201

IES Vilar Ponte

Viveiro

Viveiro

27016625

270250102

IES Illa de Sarón

Xove

Xove

32016339

320010200

IES de Allariz

Allariz

Allariz

32016340

320060101

IES Aquis Querquernis

Bande

Bande

32001683

320090201

IES Martaguisela

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32001725

320090201

IES Lauro Olmo

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32002781

320171401

CPI Tomás Terrón Mendaña

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32016467

320171401

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32003001

320190500

IES Nº 1

Carballiño, O

Carballiño, O

32015037

320190500

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño, O

Carballiño, O

32003643

320230401

CPI Virxe dos Remedios

Castro Caldelas

Castro Caldelas

32016625

320240904

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

Celanova

32004118

320260401

CPI Antonio Faílde

Cambeo

Coles

32005305

320340401

CPI Laureano Prieto

Gudiña, A

Gudiña, A

32016431

320430705

IES San Mamede

Maceda

Maceda

32006929

320450603

CPI Terras de Maside

Maside

Maside

32008902

320541201

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ourense

Ourense

32008941

320541201

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

32008951

320541201

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

32009116

320541201

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

32009131

320541201

IES Universidade Laboral

Ourense

Ourense

32009190

320541201

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

32009360

320541201

CPI José García García

Ourense

Ourense

32015050

320541201

CIFP A Farixa

Ourense

Ourense

32015207

320541201

IES O Couto

Ourense

Ourense

32016273

320541201

IES Xesús Ferro Couselo

Ourense

Ourense

32016455

320541201

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

Ourense

32016765

320541201

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

32015177

320560217

CPI de Padrenda-Crespos

Crespos

Padrenda

32015876

320631301

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives, A

Pobra de Trives, A

32011305

320690501

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

Ribadavia

Ribadavia

32015475

320690501

IES de Ribadavia

Ribadavia

Ribadavia

32016637

320720201

IES Cosme López Rodríguez

Rúa de Valdeorras, A

Rúa, A

32012103

320760707

CPI Virxe da Saleta

Cea

San Cristovo de Cea

32013582

320851400

IES García-Barbón

Verín

Verín

32013612

320851400

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

Verín

32016790

320851400

IES Castro de Baronceli

Verín

Verín

32016777

320863201

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32016285

320870818

IES de Vilamarín

Vilamarín

Vilamarín

32014801

320320602

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32015232

320320602

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

36000247

360030301

CPI de Cova Terreña

Baiona

Baiona

36019657

360030301

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Baiona

36020234

360020000

IES de Barro

Barro

Barro

36019463

360040201

IES Johan Carballeira

Bueu

Bueu

36020246

360040201

IES Illa de Ons

Bueu

Bueu

36000405

360050301

CPI Alfonso VII

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36016127

360050301

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36000481

360060101

IES Ramón Cabanillas

Cambados

Cambados

36019396

360060101

IES Francisco Asorey

Cambados

Cambados

36000922

360080201

IES María Soliño

Cangas

Cangas

36018501

360080201

IES Monte Carrasco

Cangas

Cangas

36019475

360080201

IES de Rodeira

Cangas

Cangas

36001148

360090203

CPI da Cañiza

Cañiza, A

Cañiza, A

36015101

360090203

IES da Cañiza

Cañiza, A

Cañiza, A

36001252

360100400

CPI do Progreso

Oeste

Catoira

36024197

360120000

IES de Cotobade

Tenorio

Cotobade

36015111

360150405

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

Cuntis

36002335

360170000

IES Manuel García Barros

Estrada, A

Estrada, A

36002359

360170000

IES Antón Losada Diéguez

Estrada, A

Estrada, A

36020258

360170000

IES Nº 1

Estrada, A

Estrada, A

36019323

360180406

IES Chano Piñeiro

Forcarei

Forcarei

36019220

360210510

IES Auga da Laxe

Gondomar

Gondomar

36020261

360210510

IES Terra de Turonio

Gondomar

Gondomar

36019232

360220106

IES Monte da Vila

Grove, O

Grove, O

36020271

360220106

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove, O

Grove, O

36019244

360230201

IES A Sangriña

Guarda, A

Guarda, A

36020283

360610514

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa, A

Illa de Arousa, A

36004137

360242707

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Lalín

36013758

360242707

IES Laxeiro

Lalín

Lalín

36004551

360260401

IES Illa de Tambo

Marín

Marín

36015159

360260401

IES Chan do Monte

Marín

Marín

36020295

360260401

IES Mestre Landín

Marín

Marín

36020301

360270000

IES de Meaño

Meaño

Meaño

36004708

360280701

CPI de Mosteiro-Meis

Mosteiro

Meis

36004745

360210000

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Moaña

36018999

360210000

IES As Barxas

Moaña

Moaña

36004927

360300505

CPI de Mondariz

Mondariz

Mondariz

36005142

360320910

CPI Santa Lucía

Saiáns

Moraña

36020131

360330700

IES de Mos

Petelos

Mos

36019402

360340506

IES Pazo da Mercé

Tortoreos

Neves, As

36005865

360350000

CPI de Panxón

Nigrán

Nigrán

36014428

360350000

IES Val Miñor

Nigrán

Nigrán

36015184

360350000

IES Escolas Proval

Nigrán

Nigrán

36006079

360370702

CPI Curros Enríquez

Pazos

Pazos de Borbén

36020143

360410213

IES de Poio

Poio

Poio

36020313

360430709

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36007552

360422301

CIFP A Granxa

Ponteareas

Ponteareas

36013692

360422301

IES Val do Tea

Ponteareas

Ponteareas

36014520

360422301

IES Pedra da Auga

Ponteareas

Ponteareas

36024781

360422301

IES de Ponteareas

Ponteareas

Ponteareas

36007621

360440106

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontecesures

36006419

360381301

IES Montecelo

Pontevedra

Pontevedra

36006717

360381301

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

Pontevedra

36006729

360381301

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Pontevedra

36006730

360381301

IES Frei Martín Sarmiento

Pontevedra

Pontevedra

36013761

360381301

IES A Xunqueira I

Pontevedra

Pontevedra

36014489

360381301

CIFP A Xunqueira

Pontevedra

Pontevedra

36018379

360381301

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

36018677

360381301

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

36019268

360381301

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

36020064

360381301

CIFP Carlos Oroza

Pontevedra

Pontevedra

36007011

360390702

IES Pino Manso

Porriño, O

Porriño, O

36017685

360390702

CPI da Ribeira

Porriño, O

Porriño, O

36019529

360390702

IES Ribeira do Louro

Porriño, O

Porriño, O

36007035

360400305

CPI Domingo Fontán

Portas

Portas

36007734

360450801

IES Mendiño

Redondela

Redondela

36016656

360450801

IES Pedro Floriani

Redondela

Redondela

36019566

360450801

IES de Chapela

Redondela

Redondela

36020325

360450801

IES Illa de San Simón

Redondela

Redondela

36007813

360460106

CPI Julia Becerra Malvar

Barrantes

Ribadumia

36008155

360471706

CPI de Rodeiro

Rodeiro

Rodeiro

36013576

360480209

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal, O

Rosal, O

36024628

360490303

IES Pedras Rubias

Parderrubias

Salceda de Caselas

36020337

360501400

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36019256

360510900

IES de Vilalonga

Adina

Sanxenxo

36020349

360510900

IES de Sanxenxo

Adina

Sanxenxo

36020350

360523000

IES Pintor Colmeiro

Silleda

Silleda

36009172

360530101

CPI Manuel Padín Truiteiro

Arcade

Soutomaior

36019751

360540000

IES de Tomiño

Tomiño

Tomiño

36009901

360551201

IES San Paio

Tui

Tui

36014544

360551201

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

Tui

36020362

360560400

IES de Valga

Valga

Valga

36011567

360573101

IES Castelao

Vigo

Vigo

36011579

360573101

IES A Guía

Vigo

Vigo

36011580

360573101

IES San Tomé de Freixeiro

Vigo

Vigo

36011592

360573101

IES Santa Irene

Vigo

Vigo

36011634

360573101

IES Politécnico de Vigo

Vigo

Vigo

36011798

360573101

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Vigo

36013448

360573101

CIFP Manuel Antonio

Vigo

Vigo

36014568

360573101

CIFP Valentín Paz Andrade

Vigo

Vigo

36014601

360573101

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Vigo

36016681

360573101

IES Carlos Casares

Vigo

Vigo

36017430

360573101

IES Ricardo Mella

Vigo

Vigo

36018173

360573101

IES de Teis

Vigo

Vigo

36018461

360573101

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Vigo

36019050

360573101

IES de Beade

Vigo

Vigo

36019062

360573101

IES Rosais 2

Vigo

Vigo

36019426

360573101

IES Coruxo

Vigo

Vigo

36019670

360573101

IES do Castro

Vigo

Vigo

36020374

360573101

IES Valadares

Vigo

Vigo

36024461

360573101

IES Audiovisual de Vigo

Vigo

Vigo

36020386

360591000

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Vila de Cruces

36013588

360580517

CPI do Toural

Vilaboa

Vilaboa

36012471

360600101

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36013771

360600101

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36018380

360600101

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36019669

360600101

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36019414

360610701

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36024203

360610701

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

ANEXO III

Código centro

Código localidade

Centro

Localidade

Concello

15023132

150300001

EOI da Coruña

Coruña, A

Coruña, A

15026546

150360001

EOI de Ferrol

Ferrol

Ferrol

15032194

150780001

EOI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

27015955

270282701

EOI de Lugo

Lugo

Lugo

27016421

270311101

EOI de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27020690

270510801

EOI de Ribadeo

Ribadeo

Ribadeo

27020628

270661201

EOI de Viveiro

Viveiro

Viveiro

32016081

320541201

EOI de Ourense

Ourense

Ourense

36018689

360381301

EOI de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36018941

360573101

EOI de Vigo

Vigo

Vigo

36024598

360600101

EOI de Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

ANEXO IV

Código centro

Código localidade

Centro

Localidade

Concello

15026492

150300001

CMUS Superior da Coruña

Coruña, A

Coruña, A

15032303

150300001

CMUS Profesional da Coruña

Coruña, A

Coruña, A

15027617

150360001

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

Ferrol

15032418

150780001

CMUS Profesional de Santiago

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

27016558

270282701

CMUS Profesional de Lugo

Lugo

Lugo

32016443

320541201

CMUS Profesional de Ourense

Ourense

Ourense

36019700

360381301

CMUS Profesional Manuel Quiroga

Pontevedra

Pontevedra

36016085

360573101

CMUS Superior de Vigo

Vigo

Vigo

36024471

360573101

CMUS Profesional de Vigo

Vigo

Vigo

36024586

360573101

360381301**

ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Vigo

Pontevedra**

Vigo

ANEXO V

Código centro

Código localidade

Centro

Localidade

Concello

15005506

150300001

E.ART Pablo Picasso

Coruña, A

Coruña, A

15015834

150780001

E.ART Mestre Mateo

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

27006589

270282701

E.ART Ramón Falcón

Lugo

Lugo

32016030

320541201

E.ART Antonio Failde

Ourense

Ourense

36019621

360381301

ESCO de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Pontevedra

Pontevedra

ANEXO VI

Código zona

Zona

Código localidade

Localidade

Concello

Código centro

Centro

150010

Abegondo

150010100

Abegondo

Abegondo

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

150010

Abegondo

150011800

Viós

Abegondo

15027125

IES de Viós

150022

Ames

150020100

Agrón

Ames

15020647

EEI de San Lourenzo

150022

Ames

150020300

Ames

Ames

15026637

CEIP de Barouta

150022

Ames

150220726

Biduído

Ames

15025220

CEP de Ventín

150022

Ames

150220726

Biduído

Ames

15032649

EEI do Milladoiro

150022

Ames

150220726

Biduído

Ames

15032807

IES do Milladoiro

150022

Ames

150020400

Bugallido

Ames

15019724

EEI de Guimaráns

150022

Ames

150020503

Covas

Ames

15020659

EEI de Covas

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15000107

CEIP A Maía

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15019542

EEI da Igrexa

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15032625

CEIP Agro do Muíño

150034

Ares

150040101

Ares

Ares

15000338

CPI Conde de Fenosa

150046

Arteixo

150050100

Armentón

Arteixo

15020672

EEI de Rorís

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15032145

IES de Pastoriza

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15032716

CEIP de Arteixo

150046

Arteixo

150050600

Larín

Arteixo

15020714

EEI de Larín de Arriba

150046

Arteixo

150051109

Meicende

Arteixo

15000569

CEIP San Xosé Obreiro

150046

Arteixo

150051000

Oseiro

Arteixo

15023041

CEIP de Galán

150046

Arteixo

150051000

Oseiro

Arteixo

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

150046

Arteixo

150051100

Pastoriza

Arteixo

15020933

EEI de Barrionovo

150046

Arteixo

150051200

Sorrizo

Arteixo

15020775

EEI da Lagoa

150058

Arzúa

150060201

Arzúa

Arzúa

15000612

CEIP de Arzúa

150058

Arzúa

150060201

Arzúa

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

150060

Baña, A

150070903

Lañas

Baña, A

15000843

EEI de Lañas

150060

Baña, A

150070111

San Vicente

Baña, A

15019301

CPI de San Vicente

150071

Bergondo

150080200

Bergondo

Bergondo

15001070

CPI de Cruz do Sar

150071

Bergondo

150080200

Bergondo

Bergondo

15032561

CRA de Bergondo

150083

Betanzos

150030610

Vilarraso

Aranga

15021779

CEIP da Castellana

150083

Betanzos

150090001

Betanzos

Betanzos

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

150083

Betanzos

150090001

Betanzos

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

150083

Betanzos

150090001

Betanzos

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

150083

Betanzos

150260300

Bragade

Cesuras

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

150083

Betanzos

150270200

Coirós

Coirós

15022152

EEI de Coirós de Arriba

150083

Betanzos

150270600

Oís

Coirós

15024215

EEI de Fontelo

150083

Betanzos

150630506

Oza

Oza dos Ríos

15012420

CEIP de Oza dos Ríos

150083

Betanzos

150640100

Adragonte

Paderne

15024045

EEI de Areas

150083

Betanzos

150640508

Souto

Paderne

15024744

EEI de Souto

150083

Betanzos

150640902

Viñas

Paderne

15021603

EEI de Viñas

150083

Betanzos

150191210

Torres

Vilarmaior

15018801

CEIP de Torres

150095

Boimorto

150100505

Gándara

Boimorto

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

150095

Boimorto

150800800

Porta

Sobrado

15016784

CEIP Virxe do Portal

150101

Boiro

150110101

Abanqueiro

Boiro

15001367

CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

150101

Boiro

150110101

Abanqueiro

Boiro

15001380

EEI de Saltiño

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15001471

CEIP Praia Xardín

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15021500

CEIP Santa Baia

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15022085

CEIP de Pazos-Comoxo

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15026698

IES Espiñeira

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15027851

IES A Cachada

150101

Boiro

150110407

Cabo de Cruz

Boiro

15023341

CEIP Santa María do Castro

150101

Boiro

150110500

Cespón

Boiro

15027149

CEIP de Cespón

150101

Boiro

150110700

Lampón

Boiro

15001616

CEIP de Escarabote

150113

Boqueixón

150120100

Boqueixón

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

150113

Boqueixón

150120800

Lestedo

Boqueixón

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra

150125

Brión

150130103

Ánxeles, Os

Brión

15001744

EEI dos Ánxeles

150125

Brión

150130300

Bastavales

Brión

15001811

EEI de Sabaxáns

150125

Brión

150130500

Brión

Brión

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

150125

Brión

150130700

Luaña

Brión

15019554

EEI da Igrexa

150125

Brión

150130900

Viceso

Brión

15026352

IES Brión

150137

Cabana de Bergantiños

150140100

Anos

Cabana de Bergantiños

15032212

CRA Os Remuíños

150137

Cabana de Bergantiños

150140307

Revoltas, As

Cabana de Bergantiños

15001926

CPI As Revoltas

150149

Camariñas

150160100

Camariñas

Camariñas

15002050

CEIP O Areal

150149

Camariñas

150160202

Camelle

Camariñas

15002062

CEIP de Camelle

150149

Camariñas

150160405

Ponte do Porto

Camariñas

15002086

CEIP de Ponte do Porto

150149

Camariñas

150160405

Ponte do Porto

Camariñas

15027861

IES Pedra da Aguia

150149

Camariñas

150160307

Xaviña

Camariñas

15002074

EEI de Xaviña

150150

Cambre

150170302

Brexo

Cambre

15025554

CEIP Emilio González López

150150

Cambre

150170501

Cambre

Cambre

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

150150

Cambre

150170501

Cambre

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

150150

Cambre

150170600

Cecebre

Cambre

15023582

EEI de Apeadeiro

150150

Cambre

150170900

Pravio

Cambre

15019608

EEI de San Bartolomeu

150150

Cambre

150171000

Sigrás

Cambre

15023065

CEIP Gonzalo Torrente Ballester

150150

Cambre

150171000

Sigrás

Cambre

15026704

IES David Buján

150150

Cambre

150171103

Temple, O

Cambre

15023053

CEIP Portofaro

150150

Cambre

150171103

Temple, O

Cambre

15032426

CEIP Graxal

150150

Cambre

150171200

Vigo

Cambre

15024586

EEI da Fonte Moura

150162

Carballo

150190200

Ardaña

Carballo

15024598

EEI de Gontade

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15002578

CEIP Fogar

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15002591

IES Monte Neme

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15021354

CEIP Bergantiños

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15021524

CEIP A Cristina

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15032251

CRA Ponte da Pedra

150162

Carballo

150191200

Oza

Carballo

15002645

EEI de Encrucilladas

150162

Carballo

150191300

Razo

Carballo

15024896

CEIP de Nétoma-Razo

150162

Carballo

150191700

Sofán

Carballo

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

150174

Cariño

150610201

Cariño

Cariño

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

150174

Cariño

150610201

Cariño

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

150186

Carnota

150200201

Carnota

Carnota

15002761

CEIP de Carnota

150186

Carnota

150200201

Carnota

Carnota

15022115

EEI do Viso

150186

Carnota

150200201

Carnota

Carnota

15027885

IES Lamas de Castelo

150186

Carnota

150200403

Lira

Carnota

15022723

EEI de Portocubelo

150186

Carnota

150200120

Pindo, O

Carnota

15002852

CEIP do Pindo

150198

Carral

150210206

Carral

Carral

15003005

CPI Vicente Otero Valcárcel

150198

Carral

150210613

Tabeaio

Carral

15003017

CEIP de Tabeaio

150204

Cedeira

150220104

Cedeira

Cedeira

15003054

CEIP Nicolás del Río

150204

Cedeira

150220104

Cedeira

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

150204

Cedeira

150250107

Barqueira, A

Cerdido

15003534

CEIP da Barqueira

150216

Cee

150230200

Brens

Cee

15022127

CEIP da Igrexa

150216

Cee

150230300

Cee

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

150216

Cee

150230300

Cee

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

150216

Cee

150230302

Escabanas

Cee

15003248

CEIP Eugenio López

150216

Cee

150230500

Pereiriña, A

Cee

15022139

EEI da Pereiriña

150216

Cee

150280101

Corcubión

Corcubión

15003789

CEIP Praia de Quenxe

150216

Cee

150340307

Dumbría

Dumbría

15021810

CEIP Santa Eulalia de Dumbría

150228

Cerceda

150240100

Cerceda

Cerceda

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

150228

Cerceda

150240500

Queixas

Cerceda

15021032

CEIP de Calvario

150228

Cerceda

150240625

Rodís

Cerceda

15020970

CEIP Celso Emilio Ferreiro

150230

Coristanco

150290100

Agualada

Coristanco

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

150230

Coristanco

150290400

Coristanco

Coristanco

15026480

CRA Novo Mencer

150230

Coristanco

150297000

Erbecedo

Coristanco

15002670

CEIP Canosa-Rus

150230

Coristanco

150291309

San Roque

Coristanco

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15004745

CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15004976

CEIP Curros Enríquez

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15004991

CEIP Montel Touzet

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005014

CEIP Raquel Camacho

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005038

CEIP de Prácticas

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005211

IES Salvador de Madariaga

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005233

IES Agra do Orzán

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005245

IES Monelos

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005269

IES Urbano Lugrís

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005361

CEIP Rosalía de Castro

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005385

CEE María Mariño

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005518

CEIP María Pita

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005579

IES Plurilingüe Elviña

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15019311

CEIP María Barbeito e Cervino

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15019323

CEIP Alborada

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15020568

CEIP Labaca

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15021536

CEIP Víctor López Seoane

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15021548

CEIP Sal Lence

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15021721

CEIP de Zalaeta

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15021792

CEIP Salgado Torres

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15024902

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15025025

CEIP San Francisco Javier

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15025037

CEIP Sagrada Familia

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15025611

IES Monte das Moas

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

150241

Coruña, A

150300001

Coruña, A

Coruña, A

15027770

IES A Sardiñeira

150241

Coruña, A

150300200

Elviña

Coruña, A

15023363

CEIP Manuel Murguía

150253

Culleredo

150310100

Almeiras

Culleredo

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

150253

Culleredo

150310100

Almeiras

Culleredo

15032480

CRA de Culleredo

150253

Culleredo

150310200

Burgo, O

Culleredo

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

150253

Culleredo

150310501

Culleredo

Culleredo

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

150253

Culleredo

150310501

Culleredo

Culleredo

15027708

CEIP Ría do Burgo

150253

Culleredo

150310800

Rutis

Culleredo

15021809

CEIP Sofía Casanova

150265

Curtis

150320100

Curtis

Curtis

15005877

CEIP de Teixeiro

150265

Curtis

150320100

Curtis

Curtis

15022620

IES de Curtis

150265

Curtis

150320400

Lurdes

Curtis

15005932

CEIP de Curtis

150265

Curtis

150900500

Présaras

Vilasantar

15020921

CEIP de Présaras

150277

Dodro

150330100

Dodro

Dodro

15032492

CRA de Dodro

150277

Dodro

150330311

Laíño

Dodro

15023399

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

150289

Fene

150350100

Barallobre

Fene

15020982

CEIP O Ramo

150289

Fene

150350200

Barallobre

Fene

15032081

IES de Fene

150289

Fene

150350300

Limodre

Fene

15006250

EEI de Limodre

150289

Fene

150350500

Maniños

Fene

15025633

CEIP Os Casais

150289

Fene

150350209

Perlío

Fene

15022981

CEIP de Centieiras

150289

Fene

150350209

Perlío

Fene

15023405

CPI A Xunqueira

150289

Fene

150350700

Sillobre

Fene

15006365

CEIP de Sillobre

150290

Ferrol

150360406

Doniños

Ferrol

15024941

CEIP A Laxe

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006687

IES de Catabois

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006699

CEIP Recimil

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006845

CEIP Isaac Peral

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021470

IES Canido

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021834

CEIP Manuel Masdías

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15024938

CEIP de Esteiro

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carballo Calero

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15026960

CEIP de Ponzos

150290

Ferrol

150360700

Leixa

Ferrol

15006729

CEE Terra de Ferrol

150290

Ferrol

150361101

Serantes

Ferrol

15024227

CEIP de Pazos

150307

Fisterra

150370302

Fisterra

Fisterra

15007242

CEIP Mar de Fóra

150307

Fisterra

150370302

Fisterra

Fisterra

15027915

IES Fin do Camiño

150307

Fisterra

150370406

Sardiñeiro

Fisterra

15007266

CEIP Areouta

150319

Frades

150380800

Ledoira

Frades

15007400

CPI de Ponte Carreira

150320

Laracha, A

150410203

Caión

Laracha, A

15007655

CEIP de Caión

150320

Laracha, A

150410810

Lestón

Laracha, A

15025256

CEIP Alfredo Brañas

150320

Laracha, A

150410900

Montemaior

Laracha, A

15019621

EEI de Comiáns

150320

Laracha, A

150411000

Soandres

Laracha, A

15007849

CEIP de Revoltiña

150320

Laracha, A

150411200

Torás

Laracha, A

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

150320

Laracha, A

150411217

Torás

Laracha, A

15027654

IES Agra de Leborís

150332

Laxe

150400101

Laxe

Laxe

15007621

CPI Cabo da Area

150332

Laxe

150400303

Torrexallóns

Laxe

15020842

CEIP de Torrexallóns

150332

Laxe

150400600

Traba

Laxe

15021160

EEI de Traba

150344

Lousame

150420400

Lousame

Lousame

15008039

CPI Cernadas de Castro

150344

Lousame

150420500

Tállara

Lousame

15022796

EEI de Tállara

150356

Malpica de Bergantiños

150430201

Buño

Malpica de Bergantiños

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

150356

Malpica de Bergantiños

150430602

Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños

15026765

CEIP Milladoiro

150356

Malpica de Bergantiños

150430800

Vilanova

Malpica de Bergantiños

15008301

IES Urbano Lugrís

150368

Mazaricos

150450200

Antes

Mazaricos

15008490

CEIP Víctor Sáenz

150368

Mazaricos

150450902

Chacín

Mazaricos

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

150368

Mazaricos

150451200

Mazaricos

Mazaricos

15008714

CPI da Picota

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15008805

CEIP de Melide Nº 1

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15008817

IES de Melide

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15023910

CEIP Martagona

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

150370

Melide

150790100

Arcediago

Santiso

15016450

CEIP de Arcediago

150370

Melide

150791715

Visantoña

Santiso

15016590

CEIP de Visantoña

150370

Melide

150830200

Capela

Toques

15017314

CEIP de Toques

150381

Mesía

150471100

Olas

Mesía

15008982

EEI de Olas

150381

Mesía

150471200

Visantoña

Mesía

15009007

EEI Visantoña

150381

Mesía

150470810

Xanceda

Mesía

15020854

CPI de Xanceda

150393

Miño

150480103

Bemantes

Miño

15023223

CEIP de Bemantes

150393

Miño

150480402

Castro-Baxoi

Miño

15009071

CPI Castro Baxoi

150400

Monfero

150500336

San Fiz de Monfero

Monfero

15009241

CPI Virxe da Cela

150411

Mugardos

150510101

Franza

Mugardos

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

150411

Mugardos

150510101

Franza

Mugardos

15019438

EEI do Seixo

150411

Mugardos

150510302

Mugardos

Mugardos

15009445

CEIP Unión Mugardesa

150411

Mugardos

150510302

Mugardos

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

150423

Muros

150530202

Esteiro

Muros

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

150423

Muros

150530301

Louro

Muros

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

150423

Muros

150530400

Muros

Muros

15023727

EEI de Muros

150423

Muros

150530512

Serres

Muros

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

150423

Muros

150530512

Serres

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

150423

Muros

150530509

Serres

Muros

15027940

IES As Insuas

150423

Muros

150530700

Tal

Muros

15021214

EEI de Tal de Abaixo

150435

Muxía

150520404

Coucieiro

Muxía

15009597

CEIP de Vilarmide

150435

Muxía

150520700

Moraime

Muxía

15024239

CEIP dos Muíños

150435

Muxía

150520901

Muxía

Muxía

15009676

CEIP Virxe da Barca

150435

Muxía

150520901

Muxía

Muxía

15027927

IES Ramón Caamaño

150447

Narón

150540900

Narón

Narón

15025268

IES As Telleiras

150447

Narón

150541000

Pedroso

Narón

15019499

CEIP de Piñeiros

150447

Narón

150540807

San Xiao

Narón

15026111

CRA de Narón

150447

Narón

150540603

Santa Icía

Narón

15023740

CEIP A Solaina

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15010058

CPI do Feal

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15010162

CEIP Ponte de Xubia

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15022310

CEIP A Gándara

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15023508

CEIP Virxe do Mar

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

150459

Neda

150550201

Neda

Neda

15010307

CEIP San Isidro

150459

Neda

150550300

Neda

Neda

15022577

CEIP de Maciñeira

150459

Neda

150550300

Neda

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

150460

Negreira

150560200

Aro

Negreira

15022826

EEI de Aro

150460

Negreira

150561501

Negreira

Negreira

15010575

CEIP O Coto

150460

Negreira

150561501

Negreira

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

150472

Noia

150570205

Barro

Noia

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

150472

Noia

150570000

Noia

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

150472

Noia

150570000

Noia

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

150472

Noia

150570000

Noia

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

150484

Oleiros

150580400

Liáns

Oleiros

15025670

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

150484

Oleiros

150580600

Nos

Oleiros

15021688

EEI de Vilar

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15011026

CEIP da Rabadeira

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15027228

IES María Casares

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15027952

IES Miraflores

150484

Oleiros

150580801

Perillo

Oleiros

15025050

CEIP Ramón María del Valle-Inclán

150484

Oleiros

150580801

Perillo

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

150484

Oleiros

150580900

Serantes

Oleiros

15023089

CEIP Luís Seoane

150496

Ordes

150590100

Ardemil

Ordes

15011105

CEIP de Mesón do Vento

150496

Ordes

150590900

Ordes

Ordes

15011300

CEIP Merelle

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15025487

CEIP Campomaior

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15027782

IES Nº 1

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

150496

Ordes

150591000

Parada

Ordes

15011361

CEIP de Castro

150496

Ordes

150590808

Santa Cruz de Montaos

Ordes

15011269

EEI Montaos

150502

Oroso

150600705

Oroso

Oroso

15011567

CEIP de Sigüeiro

150502

Oroso

150600705

Oroso

Oroso

15027964

IES de Oroso

150502

Oroso

150601100

Vilarromarís

Oroso

15032509

CRA de Oroso

150514

Ortigueira

150440412

Mogor

Mañón

15008398

CEIP Francisco López Estrada

150514

Ortigueira

150611400

Loiba

Ortigueira

15011919

CEIP de Loiba

150514

Ortigueira

150612101

Ortigueira

Ortigueira

15011981

CEIP José María Lage

150514

Ortigueira

150612101

Ortigueira

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

150526

Outes

150620623

Outes

Outes

15012262

CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

150526

Outes

150620700

Roo

Outes

15012225

CEIP Emilio Navasqüés

150526

Outes

150620600

Serra de Outes, A

Outes

15027976

IES Poeta Añón

150538

Padrón

150650100

Carcacía

Padrón

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

150538

Padrón

150650206

Cruces

Padrón

15022322

EEI da Escravitude

150538

Padrón

150650206

Cruces

Padrón

15022851

CEIP de Angueira de Suso

150538

Padrón

150650400

Iria

Padrón

15012626

EEI de Pontecesures

150538

Padrón

150650400

Iria

Padrón

15020362

EEI de Rúa

150538

Padrón

150650400

Iria

Padrón

15021056

EEI de Arretén

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15012717

CEIP Rosalía de Castro

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15012742

CEIP Flavia

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15020374

EEI de Extramundi de Arriba

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

150540

Pino, O

150660100

Arca

Pino, O

15019347

CPI Camiño de Santiago

150540

Pino, O

150660807

Gonzar

Pino, O

15020611

EEI Gonzar

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670211

Lesón

Pobra do Caramiñal, A

15013072

EEI da Granxa

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670401

Pobra do Caramiñal, A

Pobra do Caramiñal, A

15013163

EEI Fernández Varela

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670401

Pobra do Caramiñal, A

Pobra do Caramiñal, A

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670401

Pobra do Caramiñal, A

Pobra do Caramiñal, A

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670400

Pobra do Caramiñal, A

Pobra do Caramiñal, A

15026236

EEI da Angustia

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670300

Posmarcos

Pobra do Caramiñal, A

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

150551

Pobra do Caramiñal, A

150670113

Xobre

Pobra do Caramiñal, A

15013059

EEI de Vilariño

150563

Ponteceso

150680501

Corme - Porto

Ponteceso

15013230

CEIP As Forcadas

150563

Ponteceso

150680000

Ponteceso

Ponteceso

15026406

IES de Ponteceso

150563

Ponteceso

150681400

Tella

Ponteceso

15013291

CEIP Eduardo Pondal

150563

Ponteceso

150681408

Trabe

Ponteceso

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

150575

Pontedeume

150150404

San Martiño de Porto

Cabanas

15002025

CEIP Eladia Mariño

150575

Pontedeume

150690100

Andrade

Pontedeume

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

150575

Pontedeume

150690200

Boebre

Pontedeume

15013357

CEIP Boebre

150575

Pontedeume

150690500

Ombre

Pontedeume

15013412

CEIP de Ombre

150575

Pontedeume

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

150575

Pontedeume

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15020556

IES Breamo

150575

Pontedeume

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150180400

Capela, A

Capela, A

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15021767

IES Castro da Uz

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15023429

CPI Monte Caxado

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15025694

IES Moncho Valcarce

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150700543

Pontes de García Rodríguez, As

Pontes de García Rodríguez, As

15026194

CEIP Plurilingüe A Fraga

150587

Pontes de García Rodríguez, As

150810216

Igrexa, A

Somozas, As

15025074

CEIP da Igrexa

150599

Porto do Son

150710100

Baroña

Porto do Son

15013761

CEIP de Campanario

150599

Porto do Son

150710201

Caamaño

Porto do Son

15013783

EEI de Caamaño

150599

Porto do Son

150710300

Goiáns

Porto do Son

15025062

CEIP de Portosín

150599

Porto do Son

150710600

Muro

Porto do Son

15013898

CEIP de Seráns

150599

Porto do Son

150710600

Muro

Porto do Son

15024756

EEI de Carballosa

150599

Porto do Son

150710700

Nebra

Porto do Son

15013928

CEIP de Sobrado-Nebra

150599

Porto do Son

150710812

Porto do Son

Porto do Son

15013977

CEIP Santa Irene

150599

Porto do Son

150710809

Porto do Son

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

150599

Porto do Son

150710904

Queiruga

Porto do Son

15013989

CEIP de Queiruga

150599

Porto do Son

150710400

Xuño

Porto do Son

15025542

CEIP Xuño

150605

Rianxo

150720200

Asados

Rianxo

15027401

CEIP Ana María Diéguez

150605

Rianxo

150720200

Asados

Rianxo

15027551

CRA de Rianxo

150605

Rianxo

150720507

Rianxo

Rianxo

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150605

Rianxo

150720507

Rianxo

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

150605

Rianxo

150720600

Taragoña

Rianxo

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

150617

Ribeira

150730101

Aguiño

Ribeira

15014261

CEIP de Aguiño

150617

Ribeira

150730200

Artes

Ribeira

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15014295

EEI Capela-Carreira

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15024771

CEP Plurilingüe de Carreira

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

150617

Ribeira

150730700

Olveira

Ribeira

15025281

CEIP de Olveira

150617

Ribeira

150730800

Palmeira

Ribeira

15014465

CEIP de Palmeira

150617

Ribeira

150730900

Ribeira

Ribeira

15014571

EEI Deán Grande

150617

Ribeira

150730904

Santa Uxía de Ribeira

Ribeira

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

150617

Ribeira

150730904

Santa Uxía de Ribeira

Ribeira

15014568

IES Nº 1

150629

Rois

150740900

Rois

Rois

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

150629

Rois

150741008

Seira

Rois

15014751

EEI de Seira

150629

Rois

150741104

Sorribas

Rois

15014775

EEI de Sorribas

150629

Rois

150741200

Urdilde

Rois

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

150630

Sada

150750100

Carnoedo

Sada

15022565

EEI de Carnoedo

150630

Sada

150750400

Mosteirón

Sada

15032662

IES O Mosteirón

150630

Sada

150750400

Mosteirón

Sada

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

150630

Sada

150750305

Quintán-Mondego

Sada

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

150630

Sada

150750604

Sada

Sada

15014881

CEIP Sada y sus contornos

150630

Sada

150750604

Sada

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

150642

San Sadurniño

150490420

Moeche

Moeche

15009081

CEIP de San Ramón

150642

San Sadurniño

150760704

San Sadurniño

San Sadurniño

15014957

CPI de San Sadurniño

150654

Santa Comba

150771412

Santa Comba

Santa Comba

15015238

CEIP Barrié de la Maza

150654

Santa Comba

150771412

Santa Comba

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

150654

Santa Comba

150771412

Santa Comba

Santa Comba

15026157

CRA de Santa Comba

150654

Santa Comba

150770411

Xallas de Castriz

Santa Comba

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

150666

Santiago de Compostela

150781004

Eixo, O

Santiago de Compostela

15024112

EEI do Gaioso

150666

Santiago de Compostela

150781100

Enfesta, A

Santiago de Compostela

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

150666

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

Santiago de Compostela

15016221

EEI do Rial

150666

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

Santiago de Compostela

15027745

CEE A Barcia

150666

Santiago de Compostela

150781800

Marrozos

Santiago de Compostela

15016267

EEI Bispo Teodomiro

150666

Santiago de Compostela

150782000

Sabugueira

Santiago de Compostela

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015688

CEIP Raíña Fabiola

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15021883

CEIP de Vite I

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15022589

CEIP Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15024975

CEIP Pío XII

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027332

CEIP das Fontiñas

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

150666

Santiago de Compostela

150782800

Villestro

Santiago de Compostela

15022590

CEIP de Roxos

150678

Teo

150820102

Cacheiras

Teo

15025724

CEIP Os Tilos

150678

Teo

150820102

Cacheiras

Teo

15027411

IES de Cacheiras

150678

Teo

150820200

Calo

Teo

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

150678

Teo

150820200

Calo

Teo

15026169

CRA de Teo

150678

Teo

150820402

Lucí

Teo

15017107

CEIP da Ramallosa

150680

Tordoia

150840400

Cabaleiros

Tordoia

15021317

CPI Pecalama

150691

Touro

150851700

Touro

Touro

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

150708

Trazo

150860300

Campo

Trazo

15020994

CPI de Viaño Pequeno

150708

Trazo

150860500

Chaián

Trazo

15018021

CEIP da Polveira

150710

Val do Dubra

150880202

Bembibre

Val do Dubra

15018203

CPI de Bembibre

150710

Val do Dubra

150880900

Portomouro

Val do Dubra

15018343

CEIP Xacinto Amigo Lera

150721

Valdoviño

150870700

Valdoviño

Valdoviño

15018148

CPI de Atios

150721

Valdoviño

150870700

Valdoviño

Valdoviño

15026509

CRA de Valdoviño

150733

Vedra

150890400

Ribadulla

Vedra

15018471

CEIP Ortigueira

150733

Vedra

150891101

Vedra

Vedra

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

150745

Vimianzo

150920102

Baíñas

Vimianzo

15026789

CEIP Baíñas

150745

Vimianzo

150920602

Carantoña

Vimianzo

15018938

EEI de Carantoña

150745

Vimianzo

150920702

Carnes

Vimianzo

15021299

EEI de Carnés

150745

Vimianzo

150921000

Salto

Vimianzo

15018987

CEIP de Castromil

150745

Vimianzo

150921411

Vimianzo

Vimianzo

15019372

CEIP San Vicenzo

150745

Vimianzo

150921411

Vimianzo

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

150757

Zas

150930200

Baio

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

150757

Zas

150930203

Baio Pequeno

Zas

15019086

CEIP Labarta Pose

150757

Zas

150931603

Zas

Zas

15019281

CPI de Zas

270015

Alfoz

270020402

Castro de Ouro, O

Alfoz

27013922

CEIP do Castro de Ouro

270015

Alfoz

279999991

San Pedro de Mor

Alfoz

27016649

IES Alfoz-Valadouro

270015

Alfoz

270630401

Ferreira

Valadouro, O

27012826

CEIP Santa María do Valadouro

270027

Ancares, Os

270060301

Becerreá

Becerreá

27000629

CEIP San Xoán

270027

Ancares, Os

270060301

Becerreá

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

270027

Ancares, Os

270120507

Cereixedo

Cervantes

27015906

CEIP da Ponte de Doiras

270027

Ancares, Os

270120700

San Román de Cervantes

Cervantes

27002353

CPI de Cervantes

270027

Ancares, Os

270341202

Navia de Suarna

Navia de Suarna

27007788

CPI de Navia de Suarna

270027

Ancares, Os

270370501

Nogais, As

Nogais, As

27008148

CEIP das Nogais

270027

Ancares, Os

270450901

Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro

27015967

CPI Uxío Novoneira

270039

Baralla

270360301

Baralla

Baralla

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27002584

CEIP Virxe do Carme

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27013934

IES Perdouro

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27013958

IES Monte Castelo

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

270052

Castro de Rei

270100601

Castro de Rei

Castro de Rei

27001609

CEIP Ramón Falcón

270052

Castro de Rei

270102205

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

270052

Castro de Rei

270102205

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

270064

Castroverde

270040506

Esperela, A

Baleira

27000319

CEIP Concepción López Rey

270064

Castroverde

270113701

Castroverde

Castroverde

27002249

CPI de Castroverde

270076

Cervo

270130000

Cervo

Cervo

27015301

CEIP de Cervo

270076

Cervo

270130400

Lieiro

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

270076

Cervo

270130400

Lieiro

Cervo

27020859

CEIP de Cervo nº 1

270088

Chantada

270091700

Lousada

Carballedo

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27003126

CEIP Xoán de Requeixo

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27003175

IES Val do Asma

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27013697

CEIP Eloísa Rivadulla

270090

Cospeito

270150800

Muimenta

Cospeito

27016388

CEIP de Muimenta

270090

Cospeito

270150400

Sistallo

Cospeito

27002997

CPI Virxe do Monte

270106

Courel, O

270170906

Seoane

Folgoso do Courel

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneira

270106

Courel, O

270501508

Quiroga

Quiroga

27013703

CEIP de Quiroga

270106

Courel, O

270501508

Quiroga

Quiroga

27015189

IES de Quiroga

270106

Courel, O

270520510

San Clodio

Ribas de Sil

27011032

CEIP de San Clodio

270118

Fonsagrada, A

270180901

Fonsagrada, A

Fonsagrada, A

27003850

CEIP Santa María

270118

Fonsagrada, A

270180901

Fonsagrada, A

Fonsagrada, A

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

270120

Foz

270190403

Foz

Foz

27004428

CEIP de Foz nº 1

270120

Foz

270190403

Foz

Foz

27016391

CEIP O Cantel

270120

Foz

270190403

Foz

Foz

27020562

IES de Foz

270120

Foz

270190600

Nois

Foz

27004519

CEIP Fondo Nois

270131

Friol

270201101

Friol

Friol

27004635

CPI Dr. López Suárez

270143

Guitiriz

270220500

Lagostelle

Guitiriz

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

270143

Guitiriz

270220500

Lagostelle

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

270143

Guitiriz

270220900

Parga

Guitiriz

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

270155

Guntín

270231002

Guntín de Pallares

Guntín

27014008

CPI Tino Grandío

270155

Guntín

270231301

Lousada

Guntín

27005263

CEIP de Lousada

270167

Láncara

270261402

Pobra de San Xiao, A

Láncara

27005913

CPI Ramón Piñeiro

270167

Láncara

270112303

Páramo, O

Páramo, O

27016492

CEIP do Páramo

270180

Lugo

270141302

Corgo, O

Corgo, O

27014847

CEIP Plurilingüe do Corgo

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006164

CEIP Albeiros

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006292

CEIP Virxe da Soidade

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006334

CEIP das Mercedes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006371

CEIP Anexa

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006383

CEIP A Ponte

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006395

CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006401

CEIP Sagrado Corazón

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006449

CEIP Rosalía de Castro

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27013673

CEIP de Casas

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014033

EEI Fingoi nº 2

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014057

CEE Santa María

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014665

CEIP Luís Pimentel

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014793

CEIP Paradai

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016455

IES Sanxillao

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016728

CEIP Illa Verde

270180

Lugo

270280402

Nadela

Lugo

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

270180

Lugo

270491304

Portomarín

Portomarín

27010520

CEIP Virxe da Luz

270192

Meira

270290113

Meira

Meira

27006735

CEIP de Meira

270192

Meira

270290113

Meira

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

270192

Meira

270461502

Mosteiro

Pol

27010064

CEIP Rosalía de Castro

270209

Mondoñedo

270270100

Lourenzá

Lourenzá

27006000

CEIP Juan Rey

270209

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

Mondoñedo

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

270209

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

270210

Monforte de Lemos

270080101

Bóveda

Bóveda

27001087

CEIP Rosalía de Castro

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27014860

CEIP A Gándara

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015360

CEE Infanta Elena

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

270210

Monforte de Lemos

270411003

Castro-Pantón

Pantón

27009050

CEIP Monte Baliño

270210

Monforte de Lemos

270471703

Pobra de Brollón, A

Pobra do Brollón, A

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

270210

Monforte de Lemos

270590400

Arroxo

Sober

27012474

CEIP Virxe do Carme

270222

Monterroso

270030601

Antas de Ulla

Antas de Ulla

27000198

CEIP de Antas de Ulla

270222

Monterroso

270321705

Monterroso

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

270222

Monterroso

270321705

Monterroso

Monterroso

27020801

CEIP de Monterroso

270234

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

Palas de Rei

27014070

CEIP de Palas de Rei

270234

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

270246

Pastoriza, A

270440400

Bretoña

Pastoriza, A

27009463

CEIP de Bretoña

270246

Pastoriza, A

270441201

Pastoriza

Pastoriza, A

27009608

CEIP O Salvador

270246

Pastoriza, A

270441201

Pastoriza

Pastoriza, A

27016716

IES Fonmiñá

270258

Pontenova, A

270480400

Pontenova, A

Pontenova, A

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

270258

Pontenova, A

270480902

Vilaoudriz

Pontenova, A

27016297

IES Enrique Muruais

270258

Pontenova, A

270540812

Rodrigas, As

Riotorto

27011287

CEIP Plurilingüe de Riotorto

270271

Rábade

270070101

Baamonde

Begonte

27014586

CEIP de Baamonde

270271

Rábade

270070202

Begonte

Begonte

27000897

CEIP Virxe do Corpiño

270271

Rábade

270391802

Outeiro de Rei

Outeiro de Rei

27008513

CEIP Laverde Ruíz

270271

Rábade

270560101

Rábade

Rábade

27011639

CEIP Otero Pedrayo

270271

Rábade

270560101

Rábade

Rábade

27016613

IES Río Miño

270283

Ribadeo

270050107

San Cosme de Barreiros

Barreiros

27016224

CEIP de San Cosme

270283

Ribadeo

270050617

San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

270283

Ribadeo

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27010891

CEIP Gregorio Sanz

270283

Ribadeo

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo

270283

Ribadeo

270610500

Trabada

Trabada

27012607

CEIP Celso Currás

270295

Sarria

270241200

Incio, O

Incio, O

27005469

CEIP Ricardo Gasset

270295

Sarria

270421500

Paradela

Paradela

27009347

CEIP San Miguel

270295

Sarria

270552004

Samos

Samos

27014240

CEIP de Samos

270295

Sarria

270571303

Choente

Sarria

27011743

CEIP Antonio Fernández López

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27014082

EEI de Sarria

270295

Sarria

270620704

Triacastela

Triacastela

27015979

CEIP Eduardo Cela Vila

270301

Saviñao, O

270582700

Vilaesteva

Saviñao, O

27015785

CEIP de Currelos

270301

Saviñao, O

270581213

Vilasante

Saviñao, O

27012450

CPI Dr. López Suárez

270313

Taboada

270600605

Taboada

Taboada

27012504

CPI San Tomé do Carballo

270325

Vilalba

270010100

Abadín

Abadín

27000010

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

270325

Vilalba

270330535

Muras

Muras

27015876

CEIP de Muras

270325

Vilalba

270650300

Belesar

Vilalba

27015797

CEP Castelao

270325

Vilalba

270651500

Lanzós

Vilalba

27015724

CEIP Monseivane

270325

Vilalba

270652200

Román

Vilalba

27015827

CEIP Terra Chá

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27013296

CEIP Manuel Mato Vizoso

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27014094

EEI de Vilalba

270325

Vilalba

270210508

Xermade

Xermade

27014859

CEIP de Xermade

270337

Viveiro

270380727

Ourol

Ourol

27008355

EEI Vicente Casabella

270337

Viveiro

270640725

Vicedo, O

Vicedo, O

27012887

CEIP do Vicedo

270337

Viveiro

270660202

Celeiro

Viveiro

27013387

CEIP Antonio Pedrosa Latas

270337

Viveiro

270660302

Covas

Viveiro

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

270337

Viveiro

270660600

Galdo

Viveiro

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27014100

EEI San Roque

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27016674

CEP Luís Tobío

270349

Xove

270250102

Xove

Xove

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

270349

Xove

270250102

Xove

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

320015

Allariz

320010200

Allariz

Allariz

32000058

CEIP Padre Feijoo

320015

Allariz

320010200

Allariz

Allariz

32016339

IES de Allariz

320015

Allariz

320360504

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía

32005691

CEIP Padre Crespo

320027

Bande

320060101

Bande

Bande

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

320027

Bande

320060101

Bande

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

320027

Bande

320300100

Entrimo

Entrimo

32014902

CEIP Santa María A Real

320027

Bande

320420700

Lobios

Lobios

32006358

CEIP do Xurés

320027

Bande

320510700

Muíños

Muíños

32007739

CEIP Valle-Inclán

320039

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

320039

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

320039

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32001683

IES Martaguisela

320039

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

320039

Barco de Valdeorras, O

320090201

Barco, O

Barco de Valdeorras, O

32015116

CEIP Condesa de Fenosa

320039

Barco de Valdeorras, O

320730903

Rubiá

Rubiá

32011901

CEIP Virxe do Camiño

320039

Barco de Valdeorras, O

320880000

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras

32013958

CEIP Xosé Manuel Folla Respino

320040

Carballeda de Valdeorras

320170301

Casaio

Carballeda de Valdeorras

32015025

CEIP de Casaio

320040

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

320052

Carballiño, O

320110102

Beariz

Beariz

32001920

CEIP de Beariz

320052

Carballiño, O

320130900

Xuvencos

Boborás

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

320052

Carballiño, O

320190500

Carballiño, O

Carballiño, O

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

320052

Carballiño, O

320190500

Carballiño, O

Carballiño, O

32003001

IES Nº 1

320052

Carballiño, O

320190500

Carballiño, O

Carballiño, O

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

320052

Carballiño, O

320350100

Campo

Irixo, O

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

320064

Castro Caldelas

320230401

Castro Caldelas

Castro Caldelas

32003643

CPI Virxe dos Remedios

320064

Castro Caldelas

320490704

Montederramo

Montederramo

32015700

CEIP San Mamede

320076

Celanova

320200204

Cartelle

Cartelle

32003059

CEIP San Marcos

320076

Celanova

320240904

Celanova

Celanova

32003771

CEIP Curros Enríquez

320076

Celanova

320240904

Celanova

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

320076

Celanova

320470503

Merca, A

Merca, A

32015189

CEIP Joaquina Gallego Jorreto

320076

Celanova

320680301

Freás de Eiras

Ramirás

32011135

CEIP Rogelio Garcia Yáñez

320088

Coles

320260401

Cambeo

Coles

32004118

CPI Antonio Faílde

320088

Coles

320591105

Peroxa, A

Peroxa, A

32010121

CEIP Roberto Blanco Torres

320090

Gudiña, A

320340401

Gudiña, A

Gudiña, A

32005305

CPI Laureano Prieto

320090

Gudiña, A

320480601

Mezquita, A

Mezquita, A

32007272

CEIP Augusto Assía

320118

Maceda

320070302

Baños de Molgas

Baños de Molgas

32001312

CEIP de Baños de Molgas

320118

Maceda

320430705

Maceda

Maceda

32006553

CEIP de Maceda

320118

Maceda

320430705

Maceda

Maceda

32016431

IES San Mamede

320118

Maceda

320370108

Xunqueira de Espadanedo

Xunqueira de Espadanedo

32005721

CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe

320120

Maside

320450603

Maside

Maside

32006929

CPI Terras de Maside

320120

Maside

320650400

Punxín

Punxín

32010775

CEIP de Punxín

320120

Maside

320740200

Beariz

San Amaro

32015921

CEIP Eulogio Gómez Franqueira

320131

Ourense

320020200

Amoeiro

Amoeiro

32000356

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

320131

Ourense

320080603

Valenzá

Barbadás

32016789

CEIP Filomena Dato

320131

Ourense

320080603

Valenzá

Barbadás

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

320131

Ourense

320520806

Nogueira de Ramuín

Nogueira de Ramuín

32008033

CEIP Plurilingüe de Luíntra

320131

Ourense

320540104

Arrabaldo

Ourense

32015529

CEE O Pino

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008392

CEIP Inmaculada

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008768

CEIP O Couto

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008835

CEIP Curros Enríquez

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009153

CEIP Mariñamansa

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009165

CEIP As Mercedes

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009190

IES As Lagoas

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015190

CEIP Albino Núñez

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015207

IES O Couto

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015219

CEIP Manuel Sueiro

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015220

CEIP Vistahermosa

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015669

CEIP Mestre Vide

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32016327

CEIP A Ponte

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

320131

Ourense

320541705

Seixalbo

Ourense

32009301

CEIP Plurilingüe de Seixalbo

320131

Ourense

320541800

Tras do Hospital

Ourense

32009360

CPI José García García

320131

Ourense

320542100

Velle

Ourense

32015463

CEE Miño

320131

Ourense

320551001

Solbeira

Paderne de Allariz

32015359

EEI de Solbeira

320131

Ourense

320580812

Santa Marta de Moreiras

Pereiro de Aguiar, O

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

320131

Ourense

320750200

Noalla

San Cibrao das Viñas

32015396

EEI de Noalla

320131

Ourense

320750406

Santa Cruz da Rabeda

San Cibrao das Viñas

32015402

EEI de Santa Cruz

320131

Ourense

320790500

Taboadela

Taboadela

32015426

EEI de Taboadela

320131

Ourense

320810708

Toén

Toén

32012711

CEIP Saco e Arce

320143

Pobra de Trives, A

320440301

Manzaneda

Manzaneda

32006747

CEIP de Manzaneda

320143

Pobra de Trives, A

320631301

Pobra de Trives, A

Pobra de Trives, A

32010601

CEIP Manuel Bermúdez Couso

320143

Pobra de Trives, A

320631301

Pobra de Trives, A

Pobra de Trives, A

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

320155

Ribeiro, O

320030200

Arnoia, A

Arnoia, A

32015891

CEIP San Salvador

320155

Ribeiro, O

320040300

Avión

Avión

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

320155

Ribeiro, O

320180401

Carballeda de Avia

Carballeda de Avia

32015906

CEIP Pena Corneira

320155

Ribeiro, O

320220100

Astariz

Castrelo de Miño

32003503

CEIP de Castrelo de Miño

320155

Ribeiro, O

320250101

Cenlle

Cenlle

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

320155

Ribeiro, O

320270201

Cortegada

Cortegada

32015268

CEIP Otero Novas

320155

Ribeiro, O

320400510

Leiro

Leiro

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

320155

Ribeiro, O

320460200

Quins

Melón

32016261

CEIP de Quins

320155

Ribeiro, O

320560200

Crespos

Padrenda

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

320155

Ribeiro, O

320690501

Ribadavia

Ribadavia

32011305

CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

320155

Ribeiro, O

320690501

Ribadavia

Ribadavia

32015475

IES de Ribadavia

320155

Ribeiro, O

320690802

San Paio

Ribadavia

32020628

CRA Amencer

320167

Rúa, A

320150101

Bolo, O

Bolo, O

32015098

CEIP do Bolo

320167

Rúa, A

320720201

Rúa de Valdeorras, A

Rúa, A

32011755

CEIP Manuel Respino

320167

Rúa, A

320720201

Rúa de Valdeorras, A

Rúa, A

32016637

IES Cosme López Rodríguez

320179

San Cristovo de Cea

320760201

Cea

San Cristovo de Cea

32012103

CPI Virxe da Saleta

320180

Verín

320210201

Castrelo do Val

Castrelo do Val

32015682

CEIP de Castrelo do Val

320180

Verín

320280401

Cualedro

Cualedro

32004398

CEIP Vicente Risco

320180

Verín

320390602

Laza

Laza

32015165

CEIP O Castiñeiro

320180

Verín

320500101

Albarellos

Monterrei

32020801

CRA de Monterrei

320180

Verín

320500600

Medeiros

Monterrei

32015657

CEIP de Medeiros

320180

Verín

320530401

Oímbra

Oímbra

32008173

CEIP de Oímbra

320180

Verín

320710504

Riós

Riós

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32013521

CEIP Princesa de España

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32013582

IES García-Barbón

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32015797

CEIP Amaro Refojo

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32016790

IES Castro de Baronceli

320180

Verín

320911101

Vilardevós

Vilardevós

32014501

CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

320192

Viana do Bolo

320832701

Veiga, A

Veiga, A

32013168

CEIP Eduardo Ávila Bustillo

320192

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32013661

CEIP Bibei

320192

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

320192

Viana do Bolo

320921001

Vilariño de Conso

Vilariño de Conso

32015141

CEIP de Vilariño de Conso

320209

Xinzo de Limia

320050201

Baltar

Baltar

32016236

CEIP de Baltar

320209

Xinzo de Limia

320120201

Blancos, Os

Blancos, Os

32002043

CEIP Plurilingüe dos Blancos

320209

Xinzo de Limia

320160100

Calvos

Calvos de Randín

32002481

CEIP Nosa Señora do Carme

320209

Xinzo de Limia

320670606

Rairiz de Veiga

Rairiz de Veiga

32011032

CEIP Antonio Vázquez Vázquez

320209

Xinzo de Limia

320770305

Sandiás

Sandiás

32016042

CEIP de Sandiás

320209

Xinzo de Limia

320780903

Sarreaus

Sarreaus

32012425

CEIP de Sarreaus

320209

Xinzo de Limia

320890901

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32004830

CEIP Carlos Casares

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

360015

Baiona

360030100

Baíña

Baiona

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

360015

Baiona

360030301

Baiona

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

360015

Baiona

360030301

Baiona

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

360015

Baiona

360030200

Baredo

Baiona

36014362

EEI de Agro-Baredo

360015

Baiona

360030500

Belesar

Baiona

36018963

CEIP de Belesar

360015

Baiona

360030614

Santa Cristina da Ramallosa

Baiona

36000302

CEP de Sabarís

360015

Baiona

360030614

Santa Cristina da Ramallosa

Baiona

36014374

EEI O Areal

360027

Barro

360020300

Curro

Barro

36015381

EEI de Curro

360027

Barro

360020400

Perdecanai

Barro

36000181

CEIP Amor Ruibal

360027

Barro

360020201

Perdecanai

Barro

36020234

IES de Barro

360039

Bueu

360040100

Beluso

Bueu

36000326

CEIP Montemogos

360039

Bueu

360040201

Bueu

Bueu

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

360039

Bueu

360040201

Bueu

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

360039

Bueu

360040201

Bueu

Bueu

36020246

IES Illa de Ons

360039

Bueu

360040400

Cela

Bueu

36000375

CEIP da Torre-Cela

360040

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36000405

CPI Alfonso VII

360040

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

360040

Caldas de Reis

360050401

Carracedo

Caldas de Reis

36013151

EEI de Carracedo

360040

Caldas de Reis

360050605

Cesar

Caldas de Reis

36013175

EEI Santo André de Cesar

360040

Caldas de Reis

360050605

Cesar

Caldas de Reis

36015861

CEIP San Clemente de Cesar

360040

Caldas de Reis

360050700

Godos

Caldas de Reis

36013931

EEI de Godos

360040

Caldas de Reis

360050800

Saiar

Caldas de Reis

36013886

EEI Saiar

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36015093

CEIP San Tomé

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36019773

EEI da Pastora

360052

Cambados

360060200

Castrelo

Cambados

36000508

CEIP de Castrelo

360052

Cambados

360060300

Corbillón

Cambados

36016103

CEIP de Corvillón

360052

Cambados

360060500

Vilariño

Cambados

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

360052

Cambados

360060500

Vilariño

Cambados

36018859

EEI Modia

360064

Cangas

360080100

Aldán

Cangas

36015950

CEIP da Espiñeira-Aldán

360064

Cangas

360080201

Cangas

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

360064

Cangas

360080201

Cangas

Cangas

36000922

IES María Soliño

360064

Cangas

360080201

Cangas

Cangas

36019475

IES de Rodeira

360064

Cangas

360080300

Coiro

Cangas

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

360064

Cangas

360080300

Coiro

Cangas

36018975

CEIP A Rúa

360064

Cangas

360080400

Darbo

Cangas

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

360064

Cangas

360080400

Darbo

Cangas

36018501

IES Monte Carrasco

360064

Cangas

360080500

Hío, O

Cangas

36001057

CEIP do Hío

360076

Cañiza, A

360010100

Arbo

Arbo

36000031

CEIP Antonio Carpintero

360076

Cañiza, A

360090203

Cañiza, A

Cañiza, A

36001148

CPI da Cañiza

360076

Cañiza, A

360090992

Valeixe

Cañiza, A

36014945

CEIP de Valeixe

360076

Cañiza, A

360140405

Crecente

Crecente

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

360088

Catoira

360100300

Dimo

Catoira

36001240

EEI de Dimo

360088

Catoira

360100400

Oeste

Catoira

36001252

CPI do Progreso

360090

Cotobade

360120400

Carballedo

Cotobade

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

360090

Cotobade

360121100

Tenorio

Cotobade

36001665

CEIP de Tenorio

360090

Cotobade

360121100

Tenorio

Cotobade

36024197

IES de Cotobade

360106

Cuntis

360150102

Arcos

Cuntis

36001756

EEI de Arcos de Furcos

360106

Cuntis

360150405

Cuntis

Cuntis

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

360118

Estrada, A

360171507

Codeseda

Estrada, A

36002220

CEIP Cabada Vázquez

360118

Estrada, A

360170000

Estrada, A

Estrada, A

36002335

IES Manuel García Barros

360118

Estrada, A

360170000

Estrada, A

Estrada, A

36002347

CEIP Pérez Viondi

360118

Estrada, A

360170000

Estrada, A

Estrada, A

36002359

IES Antón Losada Diéguez

360118

Estrada, A

360140904

Estrada, A

Estrada, A

36013618

CEIP de Figueiroa

360118

Estrada, A

360170000

Estrada, A

Estrada, A

36020258

IES Nº 1

360118

Estrada, A

360172900

Oca

Estrada, A

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

360118

Estrada, A

360174000

Rubín

Estrada, A

36002773

CEIP do Foxo

360118

Estrada, A

360174809

San Xurxo de Vea

Estrada, A

36014866

CEIP Manuel Villar Paramá

360120

Forcarei

360110207

Cerdedo

Cerdedo

36001343

CEIP San Xoán Bautista

360120

Forcarei

360180403

Forcarei

Forcarei

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

360120

Forcarei

360180403

Forcarei

Forcarei

36019323

IES Chano Piñeiro

360120

Forcarei

360180507

Madanela de Montes, A

Forcarei

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

360131

Gondomar

360210400

Donas

Gondomar

36017703

CEIP Souto-Donas

360131

Gondomar

360210510

Gondomar

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

360131

Gondomar

360210510

Gondomar

Gondomar

36020261

IES Terra de Turonio

360131

Gondomar

360210600

Mañufe

Gondomar

36003662

CEIP Chano Piñeiro

360131

Gondomar

360210600

Mañufe

Gondomar

36020453

EEI de Moreira

360131

Gondomar

360210800

Peitieiros

Gondomar

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

360131

Gondomar

360210000

Peitieiros

Gondomar

36018987

CRA Antía Cal

360131

Gondomar

360211000

Vincios

Gondomar

36014672

CEIP Serra-Vincios

360143

Grove, O

360220106

Grove, O

Grove, O

36003807

CEIP Rosalía de Castro

360143

Grove, O

360220100

Grove, O

Grove, O

36003832

CEIP Valle-Inclán

360143

Grove, O

360220100

Grove, O

Grove, O

36014878

CEIP de Conmeniño

360143

Grove, O

360220106

Grove, O

Grove, O

36015123

EEI Monte da Vila

360143

Grove, O

360220100

Grove, O

Grove, O

36018100

CEIP As Bizocas

360143

Grove, O

360220106

Grove, O

Grove, O

36019232

IES Monte da Vila

360143

Grove, O

360220106

Grove, O

Grove, O

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

360155

Guarda, A

360230201

Guarda, A

Guarda, A

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

360155

Guarda, A

360230201

Guarda, A

Guarda, A

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

360155

Guarda, A

360230201

Guarda, A

Guarda, A

36019244

IES A Sangriña

360155

Guarda, A

360230303

Salcidos

Guarda, A

36015135

CEIP A Sangriña

360155

Guarda, A

360230303

Salcidos

Guarda, A

36015706

EEI da Gándara

360155

Guarda, A

360360203

Loureza

Oia

36016735

CEIP de Refoxos

360155

Guarda, A

360360400

Oia

Oia

36006067

CEIP Mestre Manuel García

360167

Lalín

360201400

Ferreiroa

Agolada

36003480

CEIP de Agolada

360167

Lalín

360160205

Castro, O

Dozón

36001975

CEIP Pío Cabanillas Gallas

360167

Lalín

360241601

Cercio

Lalín

36014970

CEIP Varela Buxán

360167

Lalín

360241902

Donramiro

Lalín

36013916

EEI de Donramiro

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36004095

CEIP Manuel Rivero

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36004101

CEIP Xesús Golmar

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36013758

IES Laxeiro

360167

Lalín

360243900

Prado

Lalín

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

360167

Lalín

360244700

Vilatuxe

Lalín

36004174

CEIP Vicente Arias de la Maza

360179

Marín

360260100

Ardán

Marín

36004460

CEIP de Ardán

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004472

CEIP do Carballal

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004484

CEIP da Laxe

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004496

CEP de Sequelo-Marín

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004538

EEI Nosa Señora do Carme

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36014982

EEI O Grupo

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36020295

IES Mestre Landín

360179

Marín

360260500

Mogor

Marín

36015159

IES Chan do Monte

360179

Marín

360260709

Seixo

Marín

36004681

CEIP de Seixo

360180

Meaño

360270200

Dena

Meaño

36004691

CEIP de Coirón-Dena

360180

Meaño

360270500

Meaño

Meaño

36015871

CEIP de Meaño-As Covas

360180

Meaño

360270500

Meaño

Meaño

36020301

IES de Meaño

360180

Meaño

360270300

Xil

Meaño

36017636

EEI de Xil-Meaño

360192

Meis

360280100

Armenteira, A

Meis

36018446

CEIP da Armenteira

360192

Meis

360280605

Mosteiro

Meis

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

360192

Meis

360280400

San Lourenzo de Nogueira

Meis

36024604

CRA de Meis

360209

Moaña

360290100

Domaio

Moaña

36004711

CEIP Domaio

360209

Moaña

360290200

Meira

Moaña

36004733

CEIP de Reibón

360209

Moaña

360290200

Meira

Moaña

36013552

CEIP de Seara

360209

Moaña

360290200

Meira

Moaña

36019438

CEIP A Guía

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36016590

CEIP de Abelendo

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36016607

CEIP de Quintela

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36016796

EEI de Verducedo

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36018999

IES As Barxas

360209

Moaña

360290400

Tirán

Moaña

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

360209

Moaña

360290400

Tirán

Moaña

36016814

EEI do Con

360210

Mondariz

360300506

Mondariz

Mondariz

36004927

CPI de Mondariz

360210

Mondariz

360310101

Mondariz-balneario

Mondariz-Balneario

36005087

CEIP Nosa Señora de Lourdes

360222

Moraña

360320100

Amil

Moraña

36013540

EEI de Amil

360222

Moraña

360320500

Lamas

Moraña

36013527

EEI de Lamas

360222

Moraña

360320912

Saiáns

Moraña

36005142

CPI Santa Lucía

360222

Moraña

360320602

San Lourenzo de Moraña

Moraña

36013539

EEI San Lourenzo de Moraña

360234

Mos

360330100

Cela

Mos

36016619

CEIP de Atín-Cela

360234

Mos

360330500

Mos

Mos

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

360234

Mos

360330700

Petelos

Mos

36019441

CEIP de Petelos

360234

Mos

360330700

Petelos

Mos

36020131

IES de Mos

360234

Mos

360330800

Sanguiñeda

Mos

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

360234

Mos

360330900

Tameiga

Mos

36013564

CEIP Pena de Francia

360246

Neves, As

360340506

Neves, As

Neves, As

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

360246

Neves, As

360340900

Rubiós

Neves, As

36005622

EEI de Rubiós

360246

Neves, As

360341100

Taboexa

Neves, As

36005658

EEI de Taboexa

360246

Neves, As

360341200

Tortoreos

Neves, As

36019402

IES Pazo da Mercé

360246

Neves, As

360341300

Vide

Neves, As

36005683

EEI de Vide

360258

Nigrán

360350100

Camos

Nigrán

36016620

CEIP da Cruz

360258

Nigrán

360350300

Nigrán

Nigrán

36005774

CEIP Humberto Juanes

360258

Nigrán

360350300

Nigrán

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

360258

Nigrán

360350300

Nigrán

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

360258

Nigrán

360350400

Panxón

Nigrán

36005865

CPI de Panxón

360258

Nigrán

360350400

Panxón

Nigrán

36015160

EEI As Dunas Panxón

360258

Nigrán

360350400

Panxón

Nigrán

36024756

CEE de Panxón

360258

Nigrán

360350700

Ramallosa, A

Nigrán

36005956

CEIP Carlos Casares

360258

Nigrán

360350700

Ramallosa, A

Nigrán

36018434

CEIP Mallón

360271

Pazos de Borbén

360370700

Nespereira

Pazos de Borbén

36014684

EEI de Outeiro

360271

Pazos de Borbén

360370802

Pazos

Pazos de Borbén

36006079

CPI Curros Enríquez

360283

Poio

360410103

Combarro

Poio

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36007199

CEIP Isidora Riestra

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36007242

CEIP de Viñas

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36013357

EEI do Sartal

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36013369

EEI de Portosanto

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36013710

EEI do Vao

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36015202

CEIP de Lourido

360283

Poio

360410200

Poio

Poio

36020143

IES de Poio

360283

Poio

360410400

Raxó

Poio

36015895

CEIP de Espedregada

360283

Poio

360410500

Samieira

Poio

36013370

EEI de Samieira

360283

Poio

360410316

Vao, O

Poio

36007230

CEE do Vao

360295

Ponte Caldelas

360190300

Fornelos de Montes

Fornelos de Montes

36003388

CEIP Doutor Suárez

360295

Ponte Caldelas

360250915

Pedreira

Lama, A

36014611

CEIP A Lama

360295

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

360295

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

360295

Ponte Caldelas

360430904

Tourón

Ponte Caldelas

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

360295

Ponte Caldelas

360430600

Xustáns

Ponte Caldelas

36016875

EEI de Xustáns

360301

Ponteareas

360130505

Covelo

Covelo

36001690

CEIP Antonio Blanco Rodríguez

360301

Ponteareas

360421305

Guláns

Ponteareas

36007370

CEIP Feliciano Barrera

360301

Ponteareas

360421400

Moreira

Ponteareas

36024069

CRA A Picaraña

360301

Ponteareas

360421800

Oliveira

Ponteareas

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36024781

IES de Ponteareas

360313

Pontecesures

360440106

Pontecesures

Pontecesures

36007621

CPI de Pontecesures

360325

Pontevedra

360070100

Campo, O

Campo Lameiro

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

360325

Pontevedra

360380405

Campañó

Pontevedra

36006109

CEIP de Parada-Campañó

360325

Pontevedra

360380900

Lérez

Pontevedra

36006134

CEIP San Benito de Lérez

360325

Pontevedra

360381000

Lourizán

Pontevedra

36006195

CEIP A Carballeira

360325

Pontevedra

360381100

Marcón

Pontevedra

36019608

CEIP de Marcón

360325

Pontevedra

360381400

Ponte Sampaio

Pontevedra

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006377

CEIP Álvarez Limeses

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006407

CEIP Froebel

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006420

CEP Campolongo

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36013837

EEI Fina Casalderrey

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira Nº 2

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36017661

CEIP Praza de Barcelos

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019611

CEP Marcos da Portela

360325

Pontevedra

360381500

Salcedo

Pontevedra

36006833

CEIP San Martiño

360325

Pontevedra

360381500

Salcedo

Pontevedra

36018690

CEIP de Cabanas

360325

Pontevedra

360380202

Verducido

Pontevedra

36015500

EEI de Verducido

360325

Pontevedra

360380700

Xeve

Pontevedra

36019517

CEIP Santo André de Xeve

360337

Porriño, O

360390106

Atios

Porriño, O

36018422

CEIP Plurilingüe de Atios

360337

Porriño, O

360390200

Budiño

Porriño, O

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

360337

Porriño, O

360390500

Mosende

Porriño, O

36017570

EEI de Mosende

360337

Porriño, O

360390600

Pontellas

Porriño, O

36016401

EEI de Pontellas

360337

Porriño, O

360390702

Porriño, O

Porriño, O

36007011

IES Pino Manso

360337

Porriño, O

360390702

Porriño, O

Porriño, O

36007023

CEIP Xosé Fernández López

360337

Porriño, O

360390702

Porriño, O

Porriño, O

36019529

IES Ribeira do Louro

360337

Porriño, O

360390800

Torneiros

Porriño, O

36017685

CPI da Ribeira

360337

Porriño, O

360390800

Torneiros

Porriño, O

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

360349

Portas

360400200

Lantaño

Portas

36013311

EEI de Lantaño

360349

Portas

360400300

Portas

Portas

36007035

CPI Domingo Fontán

360349

Portas

360400412

Romai

Portas

36013333

EEI de Romai

360350

Redondela

360450100

Cabeiro

Redondela

36007631

CEIP de Porto Cabeiro

360350

Redondela

360450200

Cedeira

Redondela

36015007

CEIP de Cedeira

360350

Redondela

360450300

Cesantes

Redondela

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

360350

Redondela

360450304

Cesantes

Redondela

36015214

EEI de San Pedro de Cesantes

360350

Redondela

360450400

Chapela

Redondela

36014817

CEIP da Igrexa-Chapela

360350

Redondela

360450401

Chapela

Redondela

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

360350

Redondela

360450400

Chapela

Redondela

36016644

CEIP de Laredo

360350

Redondela

360450401

Chapela

Redondela

36019566

IES de Chapela

360350

Redondela

360450600

Quintela

Redondela

36018410

CEIP Quintela

360350

Redondela

360450700

Reboreda

Redondela

36007709

CEIP de Santo Paio de Abaixo

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36007710

CEP Santa Mariña

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36007734

IES Mendiño

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36014726

EEI A Marisma

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

360350

Redondela

360451100

Ventosela

Redondela

36015548

EEI de Ventosela

360362

Ribadumia

360460302

Barrantes

Ribadumia

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

360362

Ribadumia

360460400

Leiro

Ribadumia

36024616

CRA de Ribadumia

360374

Rodeiro

360471707

Rodeiro

Rodeiro

36008155

CPI de Rodeiro

360386

Rosal, O

360480408

Pías

Rosal, O

36024173

CRA María Zambrano

360386

Rosal, O

360480200

Rosal, O

Rosal, O

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

360398

Salceda de Caselas

360490300

Parderrubias

Salceda de Caselas

36024628

IES Pedras Rubias

360398

Salceda de Caselas

360490000

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

36008489

CEP Altamira

360398

Salceda de Caselas

360490608

Santa María de Salceda

Salceda de Caselas

36024318

CRA Raíña Aragonta

360404

Salvaterra de Miño

360500100

Alxén

Salvaterra de Miño

36016966

CEP Carlos Casares

360404

Salvaterra de Miño

360501418

Lagoa

Salvaterra de Miño

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

360404

Salvaterra de Miño

360500700

Leirado

Salvaterra de Miño

36014738

CEIP de Leirado

360404

Salvaterra de Miño

360500000

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

360404

Salvaterra de Miño

360500000

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36024070

CRA A Lagoa

360416

Sanxenxo

360510100

Adina

Sanxenxo

36008805

CEIP de Portonovo

360416

Sanxenxo

360510100

Adina

Sanxenxo

36020349

IES de Sanxenxo

360416

Sanxenxo

360510701

Aios

Sanxenxo

36017582

EEI de Aios

360416

Sanxenxo

360510400

Dorrón

Sanxenxo

36008829

CEIP Magaláns-Dorrón

360416

Sanxenxo

360510600

Nantes

Sanxenxo

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

360416

Sanxenxo

360510700

Noalla

Sanxenxo

36015846

CEIP de Noalla-Telleiro

360416

Sanxenxo

360510800

Padriñán

Sanxenxo

36008866

CEIP A Florida

360416

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

Sanxenxo

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

360416

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

360428

Silleda

360520202

Manduas

Silleda

36009032

CEIP de Bandeira

360428

Silleda

360523108

Silleda

Silleda

36009135

CEIP de Silleda

360428

Silleda

360523108

Silleda

Silleda

36020350

IES Pintor Colmeiro

360430

Soutomaior

360530101

Arcade

Soutomaior

36009172

CPI Manuel Padín Truiteiro

360430

Soutomaior

360530200

Soutomaior

Soutomaior

36014763

EEI de Romariz

360441

Tomiño

360540702

Goián

Tomiño

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

360441

Tomiño

360540205

Mosteiro-Barrantes

Tomiño

36019049

CEIP de Barrantes

360441

Tomiño

360541423

Seixo

Tomiño

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

360441

Tomiño

360541000

Sobrada

Tomiño

36015238

CEIP de Sobrada

360441

Tomiño

360541200

Tebra

Tomiño

36009494

CEIP de Tebra

360441

Tomiño

360541400

Tomiño

Tomiño

36009524

CEP Pedro Caselles Beltrán

360441

Tomiño

360541400

Tomiño

Tomiño

36019751

IES de Tomiño

360453

Tui

360550300

Caldelas de Tui

Tui

36016668

CEP de Caldelas

360453

Tui

360550400

Guillarei

Tui

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

360453

Tui

360550700

Pazos de Reis

Tui

36009755

CEIP de Pazos de Reis

360453

Tui

360550900

Randufe

Tui

36015020

CEIP de Randufe

360453

Tui

360551000

Rebordáns

Tui

36018471

CEIP de Rebordáns

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36009846

CEIP Plurilingüe Nº 1

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36009895

CEIP Plurilingüe Nº 2

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36009901

IES San Paio

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36024112

CRA Mestra Clara Torres

360465

Valga

360560100

Campaña

Valga

36024161

CRA de Valga

360465

Valga

360560304

Cordeiro

Valga

36018161

CEP Xesús Ferro Couselo

360465

Valga

360560500

Valga

Valga

36020362

IES de Valga

360465

Valga

360560200

Xanza

Valga

36009913

CEIP de Baño-Xanza

360477

Vigo

360570100

Alcabre

Vigo

36009949

CEIP Javier Sensat

360477

Vigo

360570200

Beade

Vigo

36009974

CEIP de Coutada-Beade

360477

Vigo

360570300

Bembrive

Vigo

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

360477

Vigo

360570300

Bembrive

Vigo

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

360477

Vigo

360570500

Cabral

Vigo

36010071

CEIP Santa Mariña

360477

Vigo

360570500

Cabral

Vigo

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

360477

Vigo

360570500

Cabral

Vigo

36010101

CEIP O Sello

360477

Vigo

360570600

Candeán

Vigo

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

360477

Vigo

360570700

Castrelos

Vigo

36010150

CEIP Mestres Goldar

360477

Vigo

360570900

Comesaña

Vigo

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

360477

Vigo

360571202

Coruxo

Vigo

36010228

CEIP A Paz

360477

Vigo

360571202

Coruxo

Vigo

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

360477

Vigo

360571400

Lavadores

Vigo

36010484

CEIP Eduardo Pondal

360477

Vigo

360571500

Matamá

Vigo

36009962

CEIP Otero Pedrayo

360477

Vigo

360571500

Matamá

Vigo

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

360477

Vigo

360571600

Navia

Vigo

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

360477

Vigo

360571900

Oia

Vigo

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

360477

Vigo

360572700

Sárdoma

Vigo

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

360477

Vigo

360572900

Teis

Vigo

36010666

CEIP San Salvador

360477

Vigo

360572900

Teis

Vigo

36010678

CEIP Paraixal

360477

Vigo

360573000

Valadares

Vigo

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

360477

Vigo

360573000

Valadares

Vigo

36015044

EEI Monte do Alba

360477

Vigo

360573000

Valadares

Vigo

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010009

CEIP Virxe do Rocío

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010125

CEIP de Fonte Escura

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010162

CEIP A Canicouva

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010241

CEIP Illas Cíes

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010265

EEI Cristo da Victoria

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010423

CEIP Valle-Inclán

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010538

CEIP Lope de Vega

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010629

CEIP Vicente Risco

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010711

CEP Dr. Fleming

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010721

CEIP Ramón y Cajal

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011567

IES Castelao

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011579

IES A Guía

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011592

IES Santa Irene

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014325

EEI Rúa Aragón

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014556

CEP Santa Tegra-Teis

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014787

EEI Monte da Guía

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014799

EEI Vila Laura

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015068

CEIP Balaídos

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015251

CEIP Frián-Teis

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015366

CEIP O Pombal

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015627

CEIP García Barbón

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015834

CEIP Altamar

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36016051

CEIP Seis do Nadal

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36016061

CEIP A Doblada

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36018173

IES de Teis

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019050

IES de Beade

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019062

IES Rosais 2

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019153

EEI Rúa Hernán Cortés

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019426

IES Coruxo

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019670

IES do Castro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36020374

IES Valadares

360477

Vigo

360573200

Zamáns

Vigo

36015925

EEI Zamáns

360489

Vila de Cruces

360592000

Merza

Vila de Cruces

36015937

CEIP de Merza

360489

Vila de Cruces

360592400

Piloño

Vila de Cruces

36012377

CEIP de Cerdeiriñas

360489

Vila de Cruces

360591001

Vila de Cruces

Vila de Cruces

36012183

CEIP Nosa Señora da Piedade

360489

Vila de Cruces

360591001

Vila de Cruces

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

360490

Vilaboa

360580311

Santa Cristina de Cobres

Vilaboa

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

360490

Vilaboa

360590417

Vilaboa

Vilaboa

36013588

CPI do Toural

360490

Vilaboa

360590417

Vilaboa

Vilaboa

36024495

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

360507

Vilagarcía de Arousa

360600300

Bamio

Vilagarcía de Arousa

36016531

EEI do Pedroso-Bamio

360507

Vilagarcía de Arousa

360600300

Bamio

Vilagarcía de Arousa

36018896

EEI de Vilar-Bamio

360507

Vilagarcía de Arousa

360600401

Carril, O

Vilagarcía de Arousa

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

360507

Vilagarcía de Arousa

360600500

Carril, O

Vilagarcía de Arousa

36017004

EEI de Guillán

360507

Vilagarcía de Arousa

360600401

Carril, O

Vilagarcía de Arousa

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

360507

Vilagarcía de Arousa

360600914

Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

36015263

CEIP de Rubiáns

360507

Vilagarcía de Arousa

360601011

Sobradelo

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

360507

Vilagarcía de Arousa

360601200

Sobrán

Vilagarcía de Arousa

36012742

CEIP de Vilaxoán

360507

Vilagarcía de Arousa

360601200

Sobrán

Vilagarcía de Arousa

36016565

EEI de Aralde Sobrán

360507

Vilagarcía de Arousa

360601300

Solobeira

Vilagarcía de Arousa

36012869

EEI de Solobeira

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36012407

CEIP A Lomba

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36012419

CEIP Arealonga

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36015071

EEI Vagalume

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36015652

CEIP O Piñeiriño

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

360507

Vilagarcía de Arousa

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36019451

CEIP A Escardia

360519

Vilanova de Arousa

360610510

Illa de Arousa, A

Illa de Arousa, A

36013011

CEIP da Torre-Illa

360519

Vilanova de Arousa

360610510

Illa de Arousa, A

Illa de Arousa, A

36020283

IES da Illa de Arousa

360519

Vilanova de Arousa

360610200

Baión

Vilanova de Arousa

36012985

CEIP de Sestelo-Baión

360519

Vilanova de Arousa

360610300

Caleiro

Vilanova de Arousa

36013023

CEIP de San Roque

360519

Vilanova de Arousa

360610400

Deiro

Vilanova de Arousa

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

360519

Vilanova de Arousa

360610609

Tremoedo

Vilanova de Arousa

36013096

CEIP de San Bartolomé

360519

Vilanova de Arousa

360610600

Tremoedo

Vilanova de Arousa

36016589

EEI de Tremoedo

360519

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36015792

CEIP Xulio Camba

360519

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

360519

Vilanova de Arousa

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36024203

IES Faro das Lúas

ANEXO VII
Especialidades do corpo de profesores de ensino secundario
(corpo 590)

Código

Especialidade

001

Filosofía

002

Grego

003

Latín

004

Lingua castelá e literatura

005

Xeografía e historia

006

Matemáticas

007

Física e química

008

Bioloxía e xeoloxía

009

Debuxo

010

Francés

011

Inglés

012

Alemán

016

Música

017

Educación física

018

Orientación educativa

019

Tecnoloxía

053

Lingua e literatura galega

061

Economía

101

Administración de empresas

102

Análise e química industrial

103

Asesoría e procesos de imaxe persoal

104

Construcións civís e edificación

105

Formación e orientación laboral

106

Hostalaría e turismo

107

Informática

108

Intervención sociocomunitaria

109

Navegación e instalacións mariñas

110

Organización e xestión comercial

111

Organización e proc. de mantemento de vehículos

112

Organización e proxectos de fabricación mecánica

113

Organización e proxectos sistemas enerxéticos

114

Procesos de cultivo acuícola

115

Procesos de produción agraria

116

Procesos na industria alimentaria

117

Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

118

Procesos sanitarios

119

Procesos e medios de comunicación

120

Procesos e produtos de téxtil, confección e pel

121

Procesos e produtos do vidro e cerámica

122

Procesos e produtos en artes gráficas

123

Procesos e produtos en madeira e moble

124

Sistemas electrónicos

125

Sistemas electrotécnicos e automáticos

ANEXO VIII
Especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional
(corpo 591)

Código

Especialidade

201

Cociña e pastelaría

202

Equipamentos electrónicos

203

Estética

204

Fabricación e instalación de carpintaría e moble

205

Instalación e mantemento de equipamentos térmicos e de fluídos

206

Instalacións electrotécnicas

207

Instalacións e equipamentos de cría e de cultivo

208

Laboratorio

209

Mantemento de vehículos

210

Máquinas, servizos e produción

211

Mecanizado e mantemento de máquinas

212

Oficina de proxectos de construción

213

Oficina de proxectos de fabricación mecánica

214

Operacións e equipamentos de elaboración de produtos alimentarios

215

Operación de procesos

216

Operacións de produción agraria

217

Patronaxe e confección

218

Perrucaría

219

Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico

220

Procedementos sanitarios e asistenciais

221

Procesos comerciais

222

Procesos de xestión administrativa

223

Produción de artes gráficas

224

Produción téxtil e tratamentos fisicoquímicos

225

Servizos á comunidade

226

Servizos de restauración

227

Sistemas e aplicacións informáticas

228

Soldadura

229

Técnicas e procedementos de imaxe e son

ANEXO IX
Especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas
(corpo 592)

Código

Especialidade

001

Alemán

006

Español

008

Francés

009

Galego

011

Inglés

012

Italiano

015

Portugués

017

Ruso

ANEXO X
Especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas
(corpo 594)

Código

Especialidade

401

Acordeón

402

Arpa

403

Canto

404

Clarinete

405

Clave

406

Contrabaixo

407

Coro

408

Fagot

409

Flabiol i tamborí

410

Frauta travesa

411

Frauta de bico

412

Fundamentos de composición

413

Gaita

414

Guitarra

415

Guitarra flamenca

416

Historia da música

417

Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco

418

Instrumentos de puga

419

Óboe

420

Órgano

421

Orquestra

422

Percusión

423

Piano

424

Saxofón

425

Tenora i tible

426

Trombón

427

Trompa

428

Trompeta

429

Tuba

431

Viola

432

Viola da gamba

433

Violín

434

Violoncelo

435

Danza española

436

Danza clásica

437

Danza contemporánea

438

Flamenco

439

Historia da danza

440

Acrobacia

441

Canto aplicado á arte dramática

442

Caracterización e indumentaria

443

Danza aplicada á arte dramática

444

Dicción e expresión oral

445

Dirección escénica

446

Dramaturxia

447

Esgrima

448

Espazo escénico

449

Expresión corporal

450

Iluminación

451

Interpretación

452

Interpretación con obxectos

453

Interpretación no musical

454

Interpretación no teatro do xesto

455

Literatura dramática

456

Técnicas escénicas

457

Técnicas gráficas

458

Teoría e historia da arte

459

Teoría teatral

460

Linguaxe musical

ANEXO XI
Especialidades do corpo de profesores de artes plásticas e deseño
(corpo 595)

Código

Especialidade

501

Cerámica

502

Conservación e restauración de materiais arqueolóxicos

503

Conservación e restauración de obras escultóricas

504

Conservación e restauración de obras pictóricas

505

Conservación e restauración de téxtiles

506

Conservación e restauración do documento gráfico

507

Debuxo artístico e cor

508

Debuxo técnico

509

Deseño interiores

510

Deseño de moda

511

Deseño de produto

512

Deseño gráfico

513

Deseño téxtil

514

Edición da arte

515

Fotografía

516

Historia da arte

517

Xoiaría e ourivaría

518

Materiais e tecnoloxía: cerámica e vidro

519

Materiais e tecnoloxía: conservación e restauración

520

Materiais e tecnoloxía: deseño

521

Medios audiovisuais

522

Medios informáticos

523

Organización industrial e lexislación

524

Vidro

525

Volume

ANEXO XII
Especialidades do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño
(corpo 596)

Código

Especialidade

601

Artesanía e ornamentación con elementos vexetais

602

Bordados e encaixes

603

Complementos e accesorios

604

Dourado e policromía

605

Ebanistaría artística

606

Encadernación artística

607

Esmaltes

608

Fotografía e procesos de reprodución

609

Modelismo e maquetismo

610

Moldes e reproducións

611

Musivaria

612

Talla en pedra e madeira

613

Técnicas cerámicas

614

Técnicas de gravado e estampación

615

Técnicas de xoiaría e bixutaría

616

Técnicas de ourivaría e prataría

617

Técnicas de patronaxe e confección

618

Técnicas de metal

619

Técnicas murais

620

Técnicas téxtiles

621

Técnicas vidreiras

ANEXO XIII
Especialidades do corpo de mestres

LOXSE infantil e primaria

Código

LOXSE 1º ciclo da ESO

Código

Educación infantil

31

Ciencias sociais: xeografía e historia

21

Linguaxe estranxeira: inglés

32

Ciencias da natureza

22

Linguaxe estranxeira: francés

33

Matemáticas

23

Educación física

34

Lingua castelá e literatura

24

Musica

35

Idioma estranxeiro: inglés

25

Pedagoxía terapéutica

36

Idioma estranxeiro: francés

26

Audición e linguaxe

37

Educación física

27

Educación primaria

38

Música

28

Educación especial: pedagoxía terapéutica

60

Educación especial: audición e linguaxe

61

Lingua galega

67

Anexo XIV
Baremo de prioridades na adxudicacion de destinos por medio de concurso
de traslados nos corpos de persoal funcionario docente que imparten docencia

Méritos

Valoración

Documentos xustificativos (1)

1. Antigüidade

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.1. Antigüidade no centro.

1.1.1. Por cada ano de permanencia ininterrompida como persoal funcionario con destino definitivo no centro desde o cal concursa.

Para os efectos desta subepígrafe unicamente serán computables os servizos prestados como persoal funcionario no corpo ou corpos a que corresponda a vacante.

Polo primeiro e segundo anos:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos por ano

Polo terceiro ano:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Polo cuarto e seguintes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,5000 puntos por cada mes completo.

6,0000 puntos por ano

Para a valoración da subepígrafe 1.1.1. teranse en conta as seguintes situacións:

– Considérase como centro desde o cal se participa no concurso aquel a cuxo equipo pertenza o aspirante con destino definitivo, ou no cal se estea adscrito, sempre que esta situación implique perda do seu destino docente, sendo unicamente computables por esta subepígrafe os servizos prestados como persoal funcionario no corpo a que corresponda a vacante.

– Nos supostos de persoal funcionario docente en adscrición temporal en centros públicos españois no estranxeiro, ou en supostos análogos, a puntuación desta subepígrafe virá dada polo tempo de permanencia ininterrompida na devandita adscrición. Este mesmo criterio seguirase cos que foron nomeados para postos ou outros servizos de investigación e apoio á docencia da Administración educativa, sempre que o nomeamento tivese suposto a perda do seu destino docente.

Cando se cese na adscrición e se incorpore como provisional á súa Administración educativa de orixe, entenderase como centro desde o cal se participa o destino servido en adscrición, ao cal se acumularán, se é o caso, os servizos prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera outro centro.

– Cando se participe desde a situación de provisionalidade por térselle suprimido a praza ou posto que se viña desempeñado con carácter definitivo, por ter perdido o seu destino en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, ou por provir da situación de excedencia forzosa, considerarase como centro desde o cal se participa o último servido con carácter definitivo, ao cal se acumularán, se é o caso, os prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera centro. Así mesmo, terán dereito, ademais, a que se lles acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con carácter definitivo no centro inmediatamente anterior ao último servido con carácter definitivo. Se é o caso, a devandita acumulación estenderase aos servizos prestados con carácter definitivo nos centros que, sucesivamente, lles foron suprimidos.

No suposto de que non se tivese desempeñado outro destino definitivo distinto do suprimido, terá dereito a que se lle acumulen ao centro de procedencia os servizos prestados con carácter provisional antes da obtención deste, caso en que a puntuación que se outorgue se axustará ao disposto na subepígrafe 1.1.2 do baremo.

– O disposto nos dous parágrafos anteriores será igualmente de aplicación aos que participen no concurso por teren perdido o seu destino en cumprimento de sanción disciplinaria de traslado forzoso con cambio de localidade de destino.

– Nos supostos de primeiro destino definitivo obtido tras a supresión da praza ou posto que se viña desempeñando anteriormente con carácter definitivo, considéranse como servizos prestados no centro desde o cal se concursa os servizos que se acrediten no centro en que se lles suprimiu a praza e, se for o caso, os prestados con carácter provisional con posterioridade á citada supresión. Este mesmo criterio aplicarase aos que obtivesen o primeiro destino tras perderen o anterior por cumprimento de sentenza, resolución de recurso ou por proviren da situación de excedencia forzosa.

1.1.2. Por cada ano como persoal funcionario en situación de provisionalidade, sempre que se participe desde esta situación:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Cando se trate de persoal funcionario de carreira que participe por primeira vez con carácter voluntario desde o seu primeiro destino definitivo obtido por concurso, á puntuación correspondente á subepígrafe 1.1.1 sumaráselle a obtida por esta subepígrafe. Unha vez obtido o novo destino, non poderá acumularse esta puntuación.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.1.3. Por cada ano como persoal funcionario en praza, posto ou centro que teña a cualificación de especial dificultade.

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Esta puntuación engadirase á puntuación obtida polas subepígrafes 1.1.1 ou 1.1.2.

Non obstante, non se computará para estes fins o tempo que se permaneza fóra do centro en situación de servizos especiais, en comisión de servizos, con licenzas por estudos ou en supostos análogos.

2,0000 puntos

– Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente, acompañada dunha certificación expedida pola mesma Administración, acreditativa de que a praza, posto ou centro, ten esa cualificación ou

– Certificación da Administración educativa competente onde conste a data de comezo e fin da prestación efectiva dos servizos prestados na devandita praza, posto ou centro, especificándose que teñen a cualificación de especial dificultade.

1.2. Antigüidade no corpo.

1.2.1. Por cada ano de servizos efectivos prestados en situación de servizo activo como persoal funcionario no corpo ou corpos a que corresponda a vacante:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2.2. Por cada ano de servizos efectivos como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE do mesmo ou superior subgrupo:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1250 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2.3. Por cada ano de servizos efectivos como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE de subgrupo inferior:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0625 puntos por cada mes completo.

0,7500 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que teña desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

– Nos supostos determinados nesta epígrafe 1, ao persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, para os efectos de antigüidade tanto no centro como no corpo, valoraránselles os servizos prestados como persoal funcionario dos correspondentes corpos de profesores, así como os prestados como persoal funcionario dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, de escolas oficiais de idiomas e de profesores de termo de artes plásticas e de oficios artísticos.

– Os servizos aludidos nas subepígrafes 1.2.2 e 1.2.3 non serán tidos en conta nos anos en que fosen simultáneos entre si ou cos servizos das subepígrafes 1.1.1 ou 1.1.2.

– Para os efectos das subepígrafes 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, serán computados os servizos que se tivesen prestado en situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nos puntos previstos no artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, como as situacións de idéntica natureza establecidas por disposicións anteriores á citada lei. Igualmente, serán computados, para estes efectos, o tempo de excedencia por coidado de familiares declarada de acordo co artigo 89.4 da citada Lei 7/2007, do 12 de abril, que non poderá exceder tres anos.

2. Pertenza aos corpos de catedráticos.

Por ser persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de música e artes escénicas, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño:

5,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente onde conste a pertenza ao corpo de catedráticos ou fotocopia compulsada do título administrativo ou credencial ou, se é o caso, o boletín ou diario oficial en que apareza o seu nomeamento.

3. Méritos académicos:

Para os efectos da súa valoración por esta epígrafe, unicamente se terán en conta os títulos universitarios oficiais con validez no Estado español.

(Ver disposición complementaria segunda).

Máximo:

10 puntos

3.1. Doutoramento, posgraos e premios extraordinarios:

3.1.1. Por posuír o título de doutor:

5,0000 puntos

Fotocopia compulsada do título ou certificación do aboamento dos dereitos de expedición do titulo ou certificado supletorio da titulación expedida de acordo co previsto, se for o caso, na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo) ou na Orde do 13 de agosto de 2007 (BOE do 21 de agosto) ou no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais (BOE do 6 de agosto).

3.1.2. Polo título universitario oficial de máster distinto do requirido para o ingreso á función pública docente, para cuxa obtención se exixan, polo menos, 60 créditos:

3,0000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 3.1.1.

3.1.3. Polo recoñecemento de suficiencia investigadora, ou o certificado-diploma acreditativo de estudos avanzados.

Este mérito só se valorará cando non se alegue a posesión do título de doutor.

2,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado-diploma correspondente.

3.1.4. Por ter obtido premio extraordinario no doutoramento, na licenciatura ou grao ou, no caso das titulacións outorgadas polos conservatorios superiores de música, pola mención honorífica no grao superior:

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da documentación xustificativa.

3.2. Outras titulacións universitarias:

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as exixidas con carácter xeral para o ingreso no corpo desde o cal se participa, valoraranse da forma seguinte:

3.2.1. Titulacións de grao:

Polo título universitario oficial de grao ou equivalente.

5,0000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 3.1.1.

3.2.2. Titulacións de primeiro ciclo:

Pola segunda e restantes diplomaturas, enxeñarías técnicas, arquitecturas técnicas ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría:

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A2, non se valorará por esta epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que se presente.

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que sexa necesario superar para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

Non se valorarán os primeiros ciclos que permitisen a obtención doutras titulacións académicas de ciclo longo que se aleguen como méritos.

3,0000 puntos

Fotocopia compulsada de todos os títulos que se posúan ou certificado do aboamento dos dereitos de expedición expedida de acordo co previsto na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

Para a valoración dos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría, certificación académica onde conste de forma expresa que se superaron todas as materias ou créditos conducentes para a obtención dos ditos título ou ciclos.

3.2.3. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes:

No caso de persoal funcionario docente do subgrupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, os estudos desta natureza que sexa necesario superar (primeiro ciclo, segundo ciclo, ou, se for o caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

As titulacións de só segundo ciclo e os títulos declarados equivalentes para todos os efectos ao título universitario de licenciado unicamente se valorarán como un segundo ciclo.

3,0000 puntos

3.3. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional:

As titulacións de ensinanzas de réxime especial outorgadas polas escolas oficiais de idiomas, conservatorios profesionais e superiores de música e danza e escolas de arte, así como as da formación profesional específica, caso de non seren as exixidas como requisito para ingreso na función pública docente ou, se for o caso, que non sexan necesarias para a obtención do título alegado, valoraranse da forma seguinte:

Fotocopia compulsada do título que se posúa ou, se for o caso, certificación acreditativa da expedición do dito título ou certificación acreditativa de ter superado os estudos conducentes a súa obtención.

a) Por cada certificado de nivel C2 do Consello de Europa:

4,0000 puntos

b) Por cada certificado de nivel C1 do Consello de Europa:

3,0000 puntos

c) Por cada certificado de nivel B2 do Consello de Europa:

2,0000 puntos

d) Por cada certificado de nivel B1 do Consello de Europa:

1,0000 punto

Cando proceda valorar as certificacións sinaladas nas epígrafes anteriores, só se considerará a de nivel superior que presente o participante.

e) Por cada título de técnico superior de artes plásticas e deseño, técnico deportivo superior ou técnico superior de Formación Profesional ou equivalente:

2,0000 puntos

f) Por cada título profesional de música ou danza:

1,5000 puntos

4. Desempeño de cargos directivos e outras funcións:

(Ver disposición complementaria terceira).

Máximo:

20 puntos

4.1. Por cada ano como director/a de centros públicos docentes, en centros de profesores e recursos ou institucións análogas establecidas polas administracións educativas nas súas convocatorias específicas, así como director/a de agrupacións de lingua e cultura española:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nos devanditos cargos ou fotocopia compulsada do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa no cargo.

4.2. Por cada ano como vicedirector/a, subdirector/a, xefe/a de estudos, secretario/a e asimilados en centros públicos docentes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,2083 puntos por cada mes completo.

2,5000 puntos

4.3. Outras funcións docentes:

Ata 5,0000 puntos

Por cada ano como coordinador/a de ciclo, coordinador/a do proxecto Abalar, coordinador de centro plurilingüe, coordinador de sección bilingüe, coordinador de auxiliares de conversa, responsable/coordinador do equipo de actividades complementarias e extraescolares, responsable das dinamizacións das TIC, de biblioteca, da convivencia escolar, da mellora da calidade educativa e de programas internacionais, xefe/a de seminario, departamento ou división de centros públicos docentes, asesor/a de formación permanente, asesor Abalar, asesor/a Siega, asesor/a da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou director/a dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica, así como polo desempeño da función titorial exercido a partir da entrada en vigor da LOE.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

1,0000 punto

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente en que consten as tomas de posesión e cesamento nas devanditas funcións, ou fotocopia compulsada do nomeamento, con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa desempeñando a función docente.

Polas subepígrafes 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 e 6.6 valorarase o seu desempeño como persoal funcionario. No caso de que se desempeñase simultaneamente máis dun destes cargos ou funcións, non poderá acumularse a puntuación e valorarase o que puider resultar máis vantaxoso para o concursante. Para estes efectos, no caso de persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, teranse en conta os servizos prestados nos devanditos cargos como persoal funcionario dos correspondentes corpos de profesores, incluídos os prestados como persoal funcionario dos antigos corpos de catedráticos de bacharelato, catedráticos de escolas oficiais de idiomas e profesores de termo de escolas de artes aplicadas e oficios artísticos.

5. Formación e perfeccionamento.

Máximo:

10 puntos

5.1. Actividades de formación superadas.

Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades do corpo a que pertenza o participante, ás prazas ou postos a que opte ou relacionadas coa organización escolar ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas polo Ministerio de Educación, as Administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro, sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades, e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 10. Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 6,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado destas pola entidade organizadora no cal conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase ademais, acreditar de maneira que faga fe o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

5.2. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicado na subepígrafe 5.1.

Puntuarase con 0,1 puntos por cada 3 horas de actividade de formación acreditadas. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 3. Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 3,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado ou documento acreditativo da impartición da actividade, no cal conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro, deberase, ademais, acreditar de maneira que faga fe o recoñecemento ou homologación das ditas actividades pola Administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

5.3. Por cada especialidade de que sexa titular correspondente ao corpo polo cal se concursa e distinta á de ingreso nel, adquirida a través do procedemento de adquisición de novas especialidades previsto no Real decreto 850/1993, do 4 de xuño, 334/2004, do 27 de febreiro e 276/2007, do 23 de febreiro.

(Para os efectos desta subepígrafe, no caso dos corpos de catedráticos valoraranse as especialidades adquiridas no correspondente corpo de profesores).

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da credencial de adquisición da nova especialidade expedida pola Administración educativa correspondente.

6. Outros méritos:

Máximo:

15 puntos

6.1. Publicacións:

Por publicacións de carácter didáctico e científico sobre disciplinas obxecto do concurso ou directamente relacionadas con aspectos xerais do currículo ou coa organización escolar.

Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignaren o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, modificado polo Real decreto 2063/2008, do 12 de decembro, ou, se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas en que o autor sexa o seu editor.

Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos xustificativos indicados nesta subepígrafe coas exixencias que así se indican.

Puntuación específica asignable aos méritos baremables por esta epígrafe:

a) Libros nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor............................................ ata 1 punto.

– Coautor........................................ ata 0,5 puntos.

– 3 autores..................................... ata 0,4 puntos.

– 4 autores..................................... ata 0,3 puntos.

– 5 autores..................................... ata 0,2 puntos.

– Máis de 5 autores....................... ata 0,1 puntos.

b) Revistas nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor............................................ ata 0,2 puntos.

– Coautor........................................ ata 0,1 punto.

– 3 ou máis autores........................ ata 0,05 puntos.

Ata 8,0000 puntos

– No caso de libros, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.

* Certificado da editorial onde conste o título do libro, autor/es, ISBN, depósito legal e data da primeira edición, o número de exemplares e que a difusión destes foi en librarías comerciais.

En relación cos libros editados por administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en librarías comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais etc.).

Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparecesen, os datos requiridos neste certificado deberán xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

– No caso de revistas, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.

* Certificado en que conste o número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, a que pertence a revista, título da publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición.

En relación coas revistas editadas por administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en establecementos comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais etc.).

– No caso de documentos en formato electrónico, para seren valorados deberán ir acompañados por un informe no cal o organismo emisor certifique en que base de datos bibliográfica aparece a publicación. Neste documento indicaranse, ademais, os seguintes datos: o título da publicación, autor/es, data da publicación e o depósito legal.

6.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional ou internacionais convocados polo Ministerio de Educación ou polas administracións educativas das comunidades autónomas en proxectos de investigación ou innovación no ámbito da educación ou pola participación nestes proxectos.

Ata 2,5000 puntos

A acreditación xustificativa de ter obtido os premios correspondentes, expedida polas entidades convocantes, ou de ter participado nos proxectos de investigación ou innovación expedidos pola Administración educativa correspondente.

6.3. Méritos artísticos e literarios:

– Por premios en exposicións ou en concursos ou en certames de ámbito autonómico, nacional ou internacional.

– Por composicións estreadas como autor ou gravacións con depósito legal.

– Concertos como director, solista, solista na orquestra ou en agrupacións camerísticas (dúos, tríos, cuartetos…).

– Por exposicións individuais ou colectivas.

Ata 2,5000 puntos

No caso dos premios: certificado da entidade que emite o premio, onde conste o nome do premiado/s, o seu ámbito e a categoría do premio.

No caso das composicións: certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor e o seu depósito legal.

No caso das gravacións: certificado ou documento acreditativo en que figure que é o autor ou intérprete e o seu depósito legal.

No caso dos concertos: programas onde conste a participación do interesado e a certificación da entidade organizadora, a realización do concerto e a participación como director, solista ou solista con orquestra/grupo.

6.4. Por cada ano de servizo desempeñando postos na administración educativa de nivel de complemento de destino igual ou superior ao asignado ao corpo polo cal participa.

A fracción de ano computarase a razón de 0,12 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Fotocopia compulsada do nomeamento expedido pola Administración educativa competente con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación de que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, se continúa no posto.

6.5. Por cada convocatoria en que se actuase efectivamente como membro dos tribunais dos procedementos selectivos de ingreso ou acceso aos corpos docentes a que se refire a LOE.

Por esta subepígrafe unicamente se valorará formar parte dos tribunais a partir da entrada en vigor do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro (BOE do 2 de marzo).

0,2500 puntos

Certificado expedido polo órgano da Administración educativa convocante que teña a custodia das actas dos tribunais destes procedementos.

6.6. Por cada ano de titoría das prácticas do título universitario oficial de máster para acreditar a formación pedagóxica e didáctica exixida para exercer a docencia en determinadas ensinanzas do sistema educativo, así como pola titoría das prácticas para a obtención dos títulos universitarios de grao que o requiran.

0,1000 punto

Certificado expedido pola Administración educativa competente ou, se é o caso, do director do centro público docente en que se realice a titoría, con indicación do curso académico e duración das prácticas.

Disposición complementaria primeira

Os méritos alegados polas persoas participantes teranse cumpridos ou recoñecidos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes. Unicamente se valorarán, por tanto, os méritos que se posúan ata a finalización deste.

Disposición complementaria segunda. Antigüidade

Procederá outorgar puntuación pola subepígrafe 1.1.3 aos participantes no concurso que se encontren nas seguintes situacións:

– Os que participen no concurso conforme a subepígrafe 1.1.1 con destino definitivo na praza, posto ou centro de especial dificultade.

– Os que participen no concurso conforme a subepígrafe 1.1.2 e que durante o tempo de provisionalidade estivesen nunha praza, posto ou centro de especial dificultade.

– Os participantes dos subepígrafes 1.1.1 e 1.1.2 que teñan concedida unha comisión de servizos noutra praza, posto ou centro que teña a cualificación de especial dificultade.

Disposición complementaria terceira. Méritos académicos

1. Para poderen obter puntuación por outras titulacións universitarias de carácter oficial, deberá presentarse fotocopia compulsada de cantos títulos se posúan, incluído o alegado para ingreso no corpo.

2. No que respecta á baremación de titulacións de primeiro ciclo, non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación.

3. Non se baremará pola subepígrafe 3.1.2 ningún título de máster exixido para ingreso á función pública docente.

4. Cando os títulos fosen obtidos no estranxeiro ou fosen expedidos por institucións docentes doutros países, deberá achegarse, ademais, a correspondente homologación.

5. Non se baremarán pola epígrafe 3 os títulos universitarios non oficiais que conforme a disposición adicional décimo primeira do Real decreto 1397/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, sexan expedidos polas universidades no uso da súa autonomía.

Disposición complementaria cuarta. Valoración dos cargos directivos e outras funcións

1. Para os efectos previstos nas subepígrafes 4.1, 4.2 e 4.3 do baremo de méritos, consideraranse centros públicos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

Institutos de bacharelato.

Instituto de formación profesional.

Centros de educación de persoas adultas, sempre que impartan as mesmas ensinanzas que nos centros aos cales se refiren estas subepígrafes.

Centros de ensinanzas integradas.

Para estes mesmos efectos considéranse centros públicos os que corresponden ás prazas dos corpos de catedráticos e profesores de música e artes escénicas de conservatorios de música:

Conservatorios superiores de música ou danza.

Conservatorios profesionais de música ou danza.

Conservatorios elementais de música.

Escolas superiores de arte dramática.

Escola superior de canto.

2. Para os efectos previstos na subepígrafe 4.2 do baremo de méritos, consideraranse como cargos directivos asimilados aos centros públicos de ensino secundario os seguintes:

Secretario adxunto.

Os cargos aludidos neste punto desempeñados en seccións de formación profesional.

Xefe de estudos adxunto.

Xefe de residencia.

Delegado do xefe de estudos de instituto de bacharelato ou similares en comunidades autónomas.

Director-xefe de estudos de sección delegada.

Director de sección filial.

Director de centro oficial de padroado de ensino medio.

Administrador en centros de formación profesional.

Profesor delegado no caso da sección de formación profesional.

Disposición complementaria quinta

Os cursos de iniciación e perfeccionamento de galego e as súas validacións serán puntuables polo punto 5.1 deste anexo. Non se valorarán as validacións cando simultaneamente se acredite a realización dos correspondentes cursos. Asemade, puntuaranse por este punto 5.1 os cursos de especialización.

Disposición complementaria sexta

O nivel avanzado de galego da escola oficial de idiomas, o ciclo superior e o certificado de aptitude puntuarán no punto 3.3 como nivel B2.

O nivel intermedio de galego da escola oficial de idiomas e o ciclo elemental puntuarán no punto 3.3 como nivel B1.

Disposición complementaria sétima

En relación coa puntuación dos puntos 6.1 e 6.3 non se baremarán publicacións que constitúan programacións didácticas, temarios de oposicións, traballos de disciplinas de carreira, mestrado ou doutouramento, edicións de centros docentes e de formación do profesorado, publicacións de prensa nin artigos de opinión. Unha publicación só será valorada nunha das súas edicións. Aplicaranse os criterios de valoración establecidos pola comisión baremadora do concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010.

ANEXO XV
Baremo de prioridades concurso de traslados no corpo de inspectores ao servizo
da Administración educativa e corpo de inspectores de educación

Méritos

Valoración

Documentos xustificativos

1. Antigüidade.

1.1. Por cada ano de permanencia ininterrompida, como persoal funcionario de carreira con destino definitivo, no mesmo cadro de persoal provincial ou, se é o caso, das unidades territoriais en que estea organizada a inspección educativa.

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas posesións e cesamentos que tivese desde seu nomeamento como funcionaria ou funcionario de carreira ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

Polo primeiro e segundos anos:

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo

2,0000 puntos por ano

Polo terceiro ano:

A fracción de ano computarase a razón de 0,3333 puntos por cada mes completo.

4,0000 puntos

Polo cuarto e seguintes:

A fracción de ano computarase a razón de 0,5000 puntos por cada mes completo

6,0000 puntos por ano

No caso do persoal funcionario obrigado a concursar por ter perdido o seu destino definitivo en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, por provir da situación de excedencia forzosa ou por supresión expresa con carácter definitivo da súa praza, considerarase como posto desde o cal participa, para os fin de determinar os servizos a que se refire esta subepígrafe, o último servido con carácter definitivo, ao cal se acumularán, se é o caso, os prestados provisionalmente, con posterioridade, en calquera posto de inspección educativa. Igualmente, os mesmos criterios serán de aplicación ao persoal funcionario que participe desde o destino adxudicado en cumprimento de sanción disciplinaria, de traslados forzosos, con cambio de localidade de destino.

1.2. Por cada ano como persoal funcionario de carreira en situación de provisionalidade.

A fracción de ano computarase a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Cando este persoal participe por primeira vez con carácter voluntario desde o seu primeiro destino definitivo obtido por concurso, á puntuación correspondente á subepígrafe 1.1 sumaráselle a obtida por esta subepígrafe.

2,0000 puntos

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario de carreira ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.3. Antigüidade no corpo.

Folla de servizos expedida pola Administración educativa competente ou título administrativo ou credencial con dilixencias das distintas posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como funcionaria ou funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.3.1. Por cada ano de servizos efectivos prestados en situación de servizo activo como persoal funcionario de carreira no corpo de inspectores ao servizo da administración educativa ou no corpo de inspectores de educación:

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,1666 puntos por cada mes completo.

Para os efectos de determinar a antigüidade nestes corpos, recoñeceranse os servizos efectivos prestados como persoal funcionario de carreira nos corpos de inspectores de procedencia e os prestados desde a data de acceso como docentes á función inspectora de conformidade coa disposición adicional décimo quinta da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública.

2,0000 puntos

1.3.2. Por cada ano de servizos efectivos prestados en situación de servizo activo como persoal funcionario noutros corpos docentes a que se refire a LOE.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0833 puntos por cada mes completo.

1,0000 punto

Os servizos aludidos na subepígrafe 1.3.2 non serán tidos en conta nos anos en que fosen simultáneos cos servizos das subepígrafes 1.1 ou 1.2.

Para os efectos previstos nas subepígrafes 1.1, 1.2, 1.3.1 e 1.3.2, serán computados os servizos que se prestasen na situación de servizos especiais, expresamente declarados como tales nos puntos previstos no artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, así como as situacións de idéntica natureza establecidas por disposicións anteriores á citada lei. Igualmente, serán computados, para estes fins, o tempo de excedencia por coidado de familiares declarada de acordo co artigo 89.4 da citada Lei 7/2007, do 12 de abril, que non poderá exceder tres anos.

2. Méritos académicos:

Para os efectos da súa valoración por esta epígrafe, unicamente se terán en conta os títulos con validez oficial no Estado español.

(Ver disposición complementaria segunda).

Máximo:

10 puntos

2.1. Doutoramento, posgraos e premios extraordinarios:

2.1.1. Por posuír o título de doutor.

5,0000 puntos

Fotocopia compulsada do título ou certificación do aboamento dos dereitos de expedición do titulo ou certificado supletorio da titulación expedida de acordo co previsto, se é o caso, na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo) ou na Orde do 13 de agosto de 2007 (BOE do 21 de agosto) ou no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais (BOE do 6 de agosto).

2.1.2. Polo título universitario oficial de máster distinto do requirido para o ingreso á función pública docente, para cuxa obtención se exixan, polo menos, 60 créditos:

3,0000 puntos

2.1.3. Polo recoñecemento de suficiencia investigadora ou o certificado-diploma acreditativo de estudos avanzados.

Este mérito só se valorará cando non se alegue a posesión do título de coautor.

2,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado-diploma correspondente.

2.1.4. Por ter obtido premio extraordinario no doutoramento, na licenciatura ou grao.

1,0000 punto

Fotocopia compulsada da documentación xustificativa.

2.2. Outras titulacións universitarias:

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as exixidas con carácter xeral para o ingreso no corpo desde o cal se concursa ou para o acceso, no seu día, aos postos de inspección educativa, valoraranse da forma seguinte:

2.2.1. Titulacións de grao:

Polo título universitario oficial de grao ou equivalente.

5,0000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 2.1.1.

2.2.2. Titulacións de primeiro ciclo:

Pola segunda e restantes diplomaturas, enxeñarías técnicas, arquitectura técnica ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría.

Por esta subepígrafe non se valorarán en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que fose necesario superar para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

Non se valorarán os primeiros ciclos que permitisen a obtención doutras titulacións académicas de ciclo longo que se aleguen como méritos.

3,0000 puntos

Fotocopia compulsada de todos os títulos que se posúan ou certificado do aboamento dos dereitos de expedición expedida de acordo co previsto na Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

Para a valoración dos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría, certificación académica de todos os títulos ou ciclos que se posúan onde conste de forma expresa que se superaron todas as materias ou créditos conducentes á obtención dos ditos título ou ciclos.

2.2.3. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes:

Por esta subepígrafe, non se valorarán, en ningún caso, os estudos desta natureza que sexa necesario superar (primeiro ciclo, segundo ciclo, ou, se for o caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que se presente.

No caso de titulacións de só segundo ciclo e os títulos declarados equivalentes para todos os efectos ao título universitario de licenciado unicamente se valorarán como un segundo ciclo.

3,0000 puntos

2.3. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional:

As titulacións de ensinanzas de réxime especial outorgadas polas escolas oficiais de idiomas, conservatorios profesionais e superiores de música e danza e escolas de arte, así como as da formación profesional específica, caso de non seren as exixidas como requisito para ingreso na función pública docente ou, se for o caso, que non sexan necesarias para a obtención do título alegado, valoraranse da forma seguinte:

Fotocopia compulsada do título que se posúa ou, se for o caso, certificación acreditativa da expedición do dito título ou certificación acreditativa de ter superado os estudos conducentes a súa obtención.

a) Por cada certificado de nivel C2 do Consello de Europa:

4,0000 puntos

b) Por cada certificado de nivel C1 do Consello de Europa:

3,0000 puntos

c) Por cada certificado de nivel B2 do Consello de Europa:

2,0000 puntos

d) Por cada certificado de nivel B1 do Consello de Europa:

1,0000 punto

Cando proceda valorar as certificacións sinaladas nas alíneas anteriores, só se considerará a de nivel superior que presente o participante.

e) Por cada titulo de técnico superior de artes plásticas e deseño, técnico deportivo superior ou técnico superior de formación profesional ou equivalente:

2,0000 puntos

f) Por cada título profesional de música ou danza:

1,5000 puntos

3. Formación e perfeccionamento.

Máximo:

10 puntos

3.1. Actividades de formación superadas.

Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento na función inspectora ou con aspectos relacionados coa organización escolar ou co ensino, organizadas polo Ministerio de Educación, as administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 10. Cando as actividades veñan expresadas en créditos entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 6,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro, deberase, ademais, acreditar de maneira que faga fe o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola administración educativa correspondente, ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

3.2. Pola impartición, dirección ou coordinación de actividades de formación que teñan por obxecto o perfeccionamento na función inspectora ou cos aspectos relacionados coa organización escolar ou co ensino organizados polo Ministerio de Educación, as administracións educativas das comunidades autónomas, por institucións sen ánimo de lucro sempre que fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como polas organizadas polas universidades.

Puntuarase con 0,1 puntos por cada 3 horas de actividade de formación acreditada. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 3. Cando as actividades veñan expresadas en créditos, entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Ata 4,0000 puntos

Fotocopia compulsada do certificado ou documento acreditativo da impartición en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro, deberase, ademais, acreditar de maneira que faga fe o recoñecemento ou homologación das ditas actividades pola Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

4. Outros méritos:

Máximo:

20 puntos

4.1. Publicacións:

Por publicacións de carácter didáctico e científico directamente relacionadas co ensino.

Aquelas publicacións que, estando obrigadas a consignar o ISBN en virtude do disposto polo Decreto 2984/1972, do 2 de novembro, modificado polo Real decreto 2063/2008, do 12 de decembro ou, se é o caso, ISSN ou ISMN, carezan deles, non serán valoradas, así como aquelas en que o autor sexa o editor.

Para a valoración destas publicacións deberanse presentar os documentos xustificativos indicados nestas subepígrafes coas exixencias que así se indican.

Puntuación específica asignable aos méritos baremables por esta epígrafe:

a) Libros nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor............................................ ata 1 punto.

– Coautor........................................ ata 0,5 puntos.

– 3 autores...................................... ata 0,4 puntos.

– 4 autores...................................... ata 0,3 puntos.

– 5 autores...................................... ata 0,2 puntos.

– Máis de 5 autores........................ ata 0,1 puntos.

Máximo 5,0000 puntos

– No caso de libros, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.

* Certificado da editorial onde conste título do libro, autor/es, ISBN, depósito legal e data da primeira edición, o número de exemplares e que a difusión destes sexa en librarías comerciais.

En relación cos libros editados polas administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en librarías comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais etc.).

Nos supostos en que a editorial ou asociación desaparecesen, os datos requiridos neste certificado deberán xustificarse por calquera medio de proba admisible en dereito.

– No caso de revistas, a seguinte documentación:

* Os exemplares correspondentes ou fotocopias compulsadas.

b) Revistas nos seus distintos formatos (papel ou electrónico):

– Autor............................................ ata 0,2 puntos.

– Coautor........................................ ata 0,1 puntos.

– 3 ou máis autores ata.................. 0,05 puntos.

* Certificado en que conste o número de exemplares, lugares de distribución e venda, ou asociación científica ou didáctica, legalmente constituída, á cal pertence a revista, título da publicación, autor/es, ISSN ou ISMN, depósito legal e data de edición.

En relación coas revistas editadas polas administracións públicas e universidades (públicas-privadas) que non se difundiron en establecementos comerciais, ademais dos datos anteriores, no certificado deben constar os centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, institucións culturais etc.).

– No caso de documentos en formato electrónico, para seren valorados deberán ir acompañados por un informe no cal o organismo emisor certifique en que base de datos bibliográfica aparece a publicación. Neste documento indicaranse, ademais, os seguintes datos: o título da publicación, o autor/es, a data da publicación e o depósito legal.

4.2. Valoración do traballo desenvolvido.

(Ver disposición complementaria terceira).

Máximo:

10 puntos

4.2.1. Por cada ano de servizo en postos de subdirector xeral da Inspección de Educación, inspector xeral ou inspector xefe da Inspección Central de Educación Básica de Bacharelato ou Ensino Medio do Estado, coordinador xeral de Formación Profesional, ou en postos equivalentes dependentes doutras administracións educativas.

A fracción de ano computarase a razón de 0,1250 puntos por cada mes completo.

1,5000 puntos

Fotocopia compulsada do nomeamento expedido pola Administración educativa competente con dilixencia de posesión e cesamento ou, se é o caso, certificación en que conste que na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes se continúa no cargo.

4.2.2. Por cada ano de servizo en postos de Inspector central, inspector central de Educación Básica, Bacharelato ou Ensino Medio do Estado, ou coordinador central de Formación Profesional, secretario ou administrador da Inspección Central, inspector da Subdirección Xeral da Inspección de Educación, ou en postos equivalentes dependentes doutras administracións educativas.

As fraccións de ano computarase a razón de 0,0830 puntos por cada mes completo.

1,0000 punto

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 4.2.1.

4.2.3. Por cada ano de servizo en postos de inspector xefe provincial de Educación Básica ou inspector xefe de distrito de Bacharelato ou Ensino Medio do Estado ou coordinador xefe provincial de Formación Profesional, ou xefe de Servizo Provincial de Inspección Técnica de Educación, xefe de división, ou en postos equivalentes dependentes doutras administracións educativas.

As fraccións de ano computarase a razón de 0,0620 puntos por cada mes completo.

0,7500 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 4.2.1.

4.2.4. Por cada ano como inspector xefe de distrito, xefe adxunto, coordinador de equipos sectoriais, coordinador de demarcación, ou en postos equivalentes dependentes doutras administracións educativas.

As fraccións de ano computarase a razón de 0,0410 puntos por cada mes completo.

0,5000 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 4.2.1.

4.2.5. Por cada ano de servizos desempeñando postos na administración educativa de nivel de complemento de destino igual ou superior ao asignado ao corpo por que participa, sempre que sexan distintos dos enumerados nas subepígrafes 4.2.1 ao 4.2.4 deste anexo.

As fraccións de ano computaranse a razón de 0,0620 puntos por cada mes completo.

0,7500 puntos

A mesma documentación xustificativa que se indica para xustificar os méritos da subepígrafe 4.2.1.

No caso de que se desempeñasen simultaneamente máis dun cargo dos indicados nas subepígrafes 4.2.1 a 4.2.5, non poderán acumularse á puntuación e valorarase o que puider resultar máis vantaxoso para o concursante.

4.3. Por ser persoal funcionario de carreira dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño.

3,0000 puntos

Fotocopia compulsada do título administrativo ou da credencial ou, se for o caso, do boletín ou diario oficial en que apareza o seu nomeamento.

Disposición complementaria primeira

Os méritos achegados polas persoas participantes deberán estar cumpridos ou recoñecidos na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes. Unicamente se valorarán, por tanto, os méritos que se posúan ata a finalización deste.

Disposición complementaria segunda. Méritos académicos

– Para poder obter puntuación por outras titulacións universitarias de carácter oficial, deberá presentarse fotocopia compulsada de cantos títulos se posúan, incluído o alegado para ingreso no corpo.

– No que respecta á baremación de titulacións de primeiro ciclo, non se entenderá como tal a superación dalgún dos cursos de adaptación.

– Cando os títulos fosen obtidos no estranxeiro ou fosen expedidos por institucións docentes doutros países, deberá achegarse, ademais, a correspondente homologación.

Non se baremarán polo número 3 os títulos universitarios non oficiais que conforme a disposición adicional décimo primeira do Real decreto 1397/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, sexan expedidos polas universitarias no uso da súa autonomía.

Disposición complementaria terceira. Valoración de traballo desenvolvido

– Só se valorará o seu desempeño como persoal funcionario de carreira.

Disposición complementaria cuarta

En relación coa puntuación do punto 4.1 non se baremarán publicacións que constitúan programacións didácticas, temarios de oposicións, traballos de disciplinas da carreira, mestrado ou doutouramento, edicións de centros docentes e de formación do profesorado, publicacións de prensa nin artigos de opinión. Unha publicación só será valorada nunha das súas edicións. Aplicaranse os criterios de valoración establecidos pola comisión baremadora do concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010.