Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Xoves, 7 de novembro de 2013 Páx. 43572

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 31 de outubro de 2013 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia.

A aprobación da relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia xustifícase polas necesidades organizativas e funcionais do organismo.

En consecuencia, por proposta da Axencia Turismo de Galicia, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 31 de outubro de 2013, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 31 de outubro de 2013, relativo á aprobación da relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2013

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO
Presidencia da Xunta de Galicia

Relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia:

Amortizacións:

– Na relación de postos de traballo da extinta Secretaría Xeral para o Turismo suprímense os seguintes postos de traballo:

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN DO POSTO

GRUPO

NIVEL/CATEG.

IC.C07.00.001.15770.001

SUBDIRECTOR/A XERAL DE ORDENACIÓN DO TURISMO

A1

30

IC.C07.00.001.15770.017

XEFE/A SERVIZO ORDENACIÓN DO TURISMO

A1-A2

28A

IC.C07.00.001.15770.030

XEFE/A SERVIZO DE INSPECCIÓN DO TURISMO

A1-A2

28A

IC.C07.00.002.15770.001

SUBDIRECTOR/A XERAL DE FOMENTO E COOPERACIÓN

A1

30

IC.C07.00.002.15770.007

XEFE/A SERV. INVESTIMENT. E SUPERVISIÓN TÉCN.-TURÍST.

A1-A2

28A

IC.C07.00.002.15770.014

XEFE/A SERVIZO FOMENTO E PROMOCIÓN

A1-A2

28A

IC.C07.00.002.15770.025

XEFE/A SERVIZO DE FORMAC., COOPER. INST. E DOCUMEN.

A1-A2

28A

IC.C99.10.000.15001.301

XEFE/A SERVIZO DE TURISMO

A1-A2

28B

IC.C99.10.000.27001.301

XEFE/A SERVIZO TURISMO

A1-A2

28B

IC.C99.10.000.32001.301

XEFE/A SERVIZO TURISMO

A1-A2

28B

IC.C99.10.000.36001.301

XEFE/A SERVIZO TURISMO

A1-A2

28B

Dotación orzamentaria Decreto 337/2009, do 11 de xuño (DOG núm. 125, do 29 de xuño)

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA E PROGRAMAS EUROPEOS

Dotación orzamentaria Decreto 52/2012, do 26 de xaneiro (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)

SERVIZO DE APOIO XURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Dotación orzamentaria Decreto 52/2012, do 26 de xaneiro (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)

SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Creacións:

– Na relación de postos de traballo da Axencia Turismo de Galicia engádense os seguintes postos de traballo de nova creación:

Persoal directivo profesional

Código do posto

Denominación

Nivel

Forma prov.

Subgrupo

Tipo de persoal

Titulación académica

Formación específica

Observacións

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

CENTRO DE DESTINO: XERENCIA

PX.A20.00.001.15770.001

XERENTE

2

PD

A1

FUNCIONARIO

Artigo 79 da Lofaxga// Decreto 119/2012, do 3 de maio

Persoal funcionario

Código do posto

Denominación

Niv.

Complem. específico

Tipo posto

Forma prov.

Subgrupo

Corpo/escala

Adscr. Adm. P.

Titulación académica

Formación específica

Observacións

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

CENTRO DE DESTINO: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA

PX.A20.00.002.15770.010

XEFATURA ÁREA DE XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

PX.A20.00.002.15770.020

XEFATURA ÁREA DE CONTRATACIÓN

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

PX.A20.00.002.15770.030

XEFATURA ÁREA DE APOIO XURÍDICO E LEXISLATIVO

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

PX.A20.00.002.15770.040

XEFATURA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

PX.A20.00.002.15770.050

XEFATURA ÁREA DE OBRAS E MANTEMENTO

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

CENTRO DE DESTINO: DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDADE

PX.A20.00.003.15770.001

DIRECTOR/A DE COMPETITIVIDADE

30

18.025,32

S

LD

A1

XERAL

A11

640

PX.A20.00.003.15770.010

XEFATURA ÁREA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

Código do posto

Denominación

Niv.

Complem. específico

Tipo posto

Forma prov.

Subgrupo

Corpo/escala

Adscr. Adm. P.

Titulación académica

Formación específica

Observacións

PX.A20.00.003.15770.020

XEFATURA ÁREA DE FOMENTO E DESENVOLV. EMPRESARIAL

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

PX.A20.00.003.15770.030

XEFATURA ÁREA DE CALIDADE E PROXECTOS EUROPEOS

28

13.698,72

S

LD

A1-A2

XERAL/ESPECIAL

AXG

CENTRO DE DESTINO: ÁREA PROVINCIAL DA CORUÑA

PX.A29.10.000.15001.001

XEFATURA ÁREA PROVINCIAL

28

12.518,28

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

CENTRO DE DESTINO: ÁREA PROVINCIAL DE LUGO

PX.A29.10.000.27001.001

XEFATURA ÁREA PROVINCIAL

28

12.518,28

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

CENTRO DE DESTINO: ÁREA PROVINCIAL DE OURENSE

PX.A29.10.000.32001.001

XEFATURA ÁREA PROVINCIAL

28

12.518,28

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

CENTRO DE DESTINO: ÁREA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

PX.A29.10.000.36001.001

XEFATURA ÁREA PROVINCIAL

28

12.518,28

S

LD

A1-A2

XERAL

AXG

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMAS DE PROVISIÓN

LD LIBRE DESIGNACIÓN.

PD PERSOAL DIRECTIVO.

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS

640 PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AXG ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.

A11 ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA.