Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Mércores, 27 de novembro de 2013 Páx. 45996

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 13 de novembro de 2013 pola que se acorda a cesión en propiedade a diversas confrarías de pescadores de Galicia de determinados bens mobles patrimoniais adscritos a esta consellería.

O Decreto 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar e do Fondo Galego de Garantía Agraria, dispón que esta é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma ao cal lle corresponde desenvolver as competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira en augas interiores, marisqueo, acuicultura, confrarías de pescadores e demais organizacións e asociacións de profesionais do sector, de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia e segundo os termos sinalados pola Constitución española.

A Lei 5/2011, do 30 de setembro, de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 82, permite a cesión de bens mobles da Comunidade Autónoma sempre que se dediquen a fins de utilidade pública ou interese social, quedando obrigado o cesionario a destinar os bens para o fin expresado no correspondente acordo.

Por outra parte, a Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, define as confrarías de pescadores de Galicia como corporacións de dereito público, sen ánimo de lucro, dotadas con personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, que actuarán como órganos de consulta e colaboración da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia en materias relativas á actividade extractiva e á ordenación do sector pesqueiro, e dispón que se rexerán pola súa lexislación específica.

Por outra banda, e tendo en conta a suxeición das confrarías de pescadores á tutela da Administración pública galega, exercida a través desta consellería, e vistas as súas peticións, cómpre cederlles en propiedade algúns bens mobles adscritos a este organismo para seren destinados por esas corporacións con fins de utilidade pública ou interese social.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 27, números 15 e 29, do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das facultades que me confire a Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1

Acórdanse as cesións en propiedade dos bens mobles patrimoniais que se relacionan no anexo da presente orde ás confrarías de pescadores que figuran no dito anexo.

Artigo 2

As cesións sinaladas no artigo anterior quedan sometidas ás seguintes cláusulas:

a) De conformidade co establecido pola Lei 5/2011, do 30 de setembro, de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 82, os bens cedidos destinaranse a fins de utilidade pública ou interese social, concretamente, á mellora das condicións técnicas dos confrades e do sector.

b) Coa cesión outorgaráselles ás confrarías de pescadores enunciadas no anexo a propiedade dos bens mobles cedidos.

c) Serán por conta das entidades cesionarias todos os gastos de conservación e mantemento do bens mobles cedidos.

d) Tanto se os bens cedidos non se aplicasen aos fins sinalados como se se descoidan ou se utilizan con grave quebrantamento, ou se se incumpren as condicións do acordo, considerarase resolta a cesión e os bens reverterán na Comunidade Autónoma de Galicia, que terá dereito a percibir, logo de taxación pericial, o valor dos detrimentos ou deterioracións que experimentasen.

Artigo 3

As cesións formalizaranse mediante acta subscrita polo secretario xeral técnico desta consellería, ou funcionario/a en quen delegue e deberá constar nela o acordo de cesión e a aceptación do cesionario.

Artigo 4

Corresponde á consellería competente en materia de patrimonio verificar a aplicación dos bens mobles citados no artigo 1 para os fins para os cales son cedidos. Para isto poderá adoptar cantas medidas sexan necesarias.

Disposición derradeira primeira

A Consellería do Medio Rural e do Mar, a través da Secretaría Xeral Técnica, realizará os trámites necesarios para a efectividade de canto se dispón nesta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2013

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

ANEXO

Cesións en propiedade de equipamentos pesqueiros a diversas confrarías de pescadores de Galicia acordadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar.

1ª ficha dos bens cedidos pola Consellería do Medio Rural e do Mar:

Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal (A Coruña):

Equipamento: un guindastre hidráulico con freo e con rotor de xiro continuo, cunha culler bivalva para moluscos en aceiro inoxidable, situado no porto da Pobra do Caramiñal, das seguintes características:

Fabricante/marca: Fluidmecánica, S.A.

Modelo: G1400-CV20-2C.

Nº de fabricación: 8204.

Momento elevación: 13,7 t × m.

Máxima extensión: 9,15 m.

Carga á máxima extensión 9,15 m horizontal: 1.400 kg.

Xiro con dobre cremalleira: 390º.

Cabina para accionamento a distancia do guindastre fabricada en aceiro inoxidable para ambiente mariño. A cabina incorpora os mandos a distancia necesarios para realizar os movementos do guindastre e un grupo motobomba composto por un motor auxiliar marca Hatz para o accionamento hidráulico e a xeración de enerxía eléctrica de 75 CV a 3000 rpm, un conxunto de batería alternador para almacenamento de enerxía eléctrica e unha bomba hidráulica Sauer Danfoss.

Ano da adquisición: 2004.

Nº de expediente: 2003-12-01233.

2ª ficha dos bens cedidos pola Consellería do Medio Rural e do Mar:

Confraría de Pescadores de Ares (A Coruña).

Un guindastre pluma de columna con xiro de 360º, situado no porto de Ares, das seguintes características:

Fabricante/marca: GH.

Modelo: GHD.

Nº de serie: 53514.

Capacidade de elevación: 8.000 kg.

Lonxitude de brazo xiratorio: 6 m.

Altura baixo gancho: 7 m.

Percorrido total do gancho: 11 m.

Velocidade de elevación: 5 m/min.

Velocidade de dirección: 12 m/min.

Velocidade de xiro: 1 v/min.

Mandos por medio de botoeira de pulsadores.

Escaleiras e accesos para mantemento.

Limitador de sobrecarga con tara regulable.

Cruceta con enganches variables e un xogo de estrobos.

Ano da adquisición: 1997.

Nº de expediente: 95-12-0934.

3ª ficha dos bens cedidos pola Consellería do Medio Rural e do Mar:

Confraría de Pescadores de Cariño (A Coruña).

Un guindastre de columna pluma con xiro de 360º, situado no porto de Cariño, das seguintes características:

Fabricante/marca: GH.

Modelo: GHE.

Nº de serie: 57423.

Capacidade de elevación: 16.000 kg.

Lonxitude de brazo xiratorio: 7 m.

Altura baixo gancho: 7 m.

Percorrido total do gancho: 12 m.

Velocidade de elevación: 4 m/min.

Velocidade de dirección: 20 m/min.

Velocidade de xiro: 1 v/min.

Mandos por medio de botoeira de pulsadores.

Escaleiras e accesos para mantemento.

Limitador de sobrecarga.

Cruceta con enganches variables e un xogo de estrobos.

Ano da adquisición: 1998.

Nº de expediente: 97-12-1683.

4ª ficha dos bens cedidos pola Consellería do Medio Rural e do Mar:

Confraría de Pescadores de Foz (Lugo).

Un guindastre hidráulico, situado no porto de Foz, das seguintes características:

Fabricante/marca: Guerra.

Modelo: MR500.45A1.

Nº de bastidor: C5524.

Cabrestante hidráulico con freo, modelo GBW-4100, nº 953044 con cable, limitador de tiro, final de carreira hidráulico para desenvolver, polea de reenvío 6.100-10.000 kg e contrapeso, instalado.

Central electrohidráulica CH-300P, con depósito inox. de 150 litros, motor eléctrico de 30 CV, bomba de pistóns, campá e acoplamento para bomba, filtros e nivel de aceite.

Distribuidor Danfoss eléctrico proporcional de 4 elementos.

Equipamento de radio control con caixa de conexións, botoeira e pé de emerxencia, emisor nº 717-0710085 e receptor nº 717-0710086.

Báscula de peso sen cables, modelo LHS 125, nº BA53.5053-0167.

Estrutura en cruz para estrobos, nº EP107001.

Xogo de estrobos (2 unidades) para 6 toneladas e 14 metros.

Ano da adquisición: 2007.

Nº de expediente: 2007-14-00199.

5ª ficha dos bens cedidos pola Consellería do Medio Rural e do Mar:

Confraría de Pescadores de Laxe (A Coruña).

Un guindastre pluma de columna con xiro de 360º, situado no porto de Laxe, das seguintes características:

Fabricante/marca: GH.

Modelo: GHE.

Nº de serie: 57239.

Capacidade de elevación: 16.000 kg.

Lonxitude de brazo xiratorio: 7 m.

Altura baixo gancho: 7 m.

Percorrido total do gancho: 12 m.

Velocidade de elevación: 4 m/min.

Velocidade de dirección: 20 m/min.

Velocidade de xiro: 1 v/min.

Mandos por medio de botoeira de pulsadores.

Escaleiras e accesos para mantemento.

Limitador de sobrecarga.

Cruceta con enganches variables e un xogo de estrobos.

Ano da adquisición: 1998.

Nº de expediente: 97-12-1676.

6ª ficha dos bens cedidos pola Consellería do Medio Rural e do Mar:

Confraría de Pescadores de Marín (Pontevedra).

Un guindastre hidráulico cun grupo electróxeno estático insonorizado para dar electricidade, situado no porto de Marín, das seguintes características:

Guindastre hidráulico:

Fabricante/marca: Guerra.

Modelo: M380.24A2.

Nº de bastidor: C5522.

Cabrestante hidráulico con freo, modelo GLR-310, nº 911856 con cable, limitador de tiro, final de carreira hidráulico para desenvolver, polea cuádrupla de reenvío 3.100-9.000 kg e contrapeso, instalado.

Central electrohidráulica CH-300P, con depósito inox. de 150 litros, motor eléctrico de 30 CV, bomba de pistóns, campá e acoplamento para bomba, filtros e nivel de aceite.

Distribuidor Danfoss eléctrico proporcional de 5 elementos.

Equipamento de radio control con caixa de conexións, botoeira e pé de emerxencia, emisor nº 717-0710087 e receptor nº 717-0710088.

Báscula de peso sen cables, modelo LHS 125, nº 0AAA.5011-064A.

Estrutura en cruz para estrobos, nº EP107003.

Xogo de estrobos (2 unidades) para 6 toneladas e 14 metros.

Ano adquisición: 2007.

Nº de expediente: 2007-14-00199.

Grupo electróxeno estático isonorizado para dar electricidade ao guindastre hidráulico:

Fabricante/marca: Himoinsa.

Modelo: HYW35 T5 INS 32 kVA V400/50 HZ M1.

Bastidor: X1CH04478.

Nº de serie: 007940.

Motor principal: Yanmar de 30,7 kW.

Funcionamento a gasóleo.

Ano da adquisición: 2007.

Nº de expediente: 2007-14-01212.