Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 233 Xoves, 5 de decembro de 2013 Páx. 46954

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

ORDE do 3 de decembro de 2013 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que se levará a efecto entre os días 8 e 10 de decembro de 2013 nas institucións do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga.

O exercicio deste dereito na Administración e nas empresas, entidades e institucións públicas ou privadas que presten servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade, no ámbito e competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, está condicionado ao mantemento dos servizos esenciais fixados no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG nº 116, do 20 de xuño), entre os cales se atopa a sanidade.

O exercicio público da prestación da asistencia sanitaria non se pode ver afectado gravemente polo lexítimo dereito do exercicio de folga, xa que aquel é considerado e recoñecido prioritariamente en relación a este.

O artigo 3 do citado decreto faculta os conselleiros competentes por razón dos servizos esenciais afectados para que, mediante orde e ante de cada situación de folga, decidan o mínimo de actividade necesaria para asegurar o mantemento de tales servizos, así como para determinar o persoal necesario para a súa prestación.

As organizacións sindicais CESM-O’MEGA, Confederación Intersindical Galega (CIG) e Comisións Obreiras (CC.OO.) comunicaron as convocatorias da folga que afectará as institucións do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade. Pola súa vez, a organización T.S.P. (Traballadores da Sanidade Pública) comunicou a convocatoria dunha folga que afectará o persoal da área sanitaria de Pontevedra.

Atendendo ao contido das ditas convocatorias, a duración e ámbito da folga, serán os seguintes:

a) Desde as 22.00 horas do 8 de decembro ata as 22.00 horas do 10 de decembro, a folga afectará todo o persoal estatutario, funcionario e laboral das estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

b) No caso do persoal licenciado sanitario e persoal residente en formación do nivel A1, a dita folga estenderase ata as 24.00 horas do día 10 de decembro.

c) Para todo o persoal da área sanitaria de Pontevedra, a folga estenderase igualmente ata as 24.00 horas do día 10 de decembro.

Unha vez outorgada audiencia aos comités de folga, a conselleira

DISPóN:

Artigo 1

A folga referida deberá entenderse condicionada ao mantemento dos servizos mínimos, segundo os criterios que se dispoñen nesta orde.

Os servizos mínimos que se fixan resultan totalmente imprescindibles para manter a axeitada cobertura dos servizos esenciais de asistencia sanitaria. Tales mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga, coa atención á poboación que, baixo ningún concepto, pode quedar desasistida polas características do servizo dispensado.

E por iso mantéñense os servizos mínimos necesarios para garantir a asistencia imprescindible a doentes hospitalizados, así como a atención urxente e permanente que non pode aprazarse sen consecuencias negativas para a saúde.

Establécense os seguintes criterios reitores na determinación do persoal necesario para o mantemento dos servizos esenciais nas institucións afectadas:

– Persoal mínimo necesario para a cobertura da atención urxente e permanente e as emerxencias do 061.

– No Centro de Transfusión de Galicia os servizos necesarios para o mantemento do abastecemento sanguíneo en toda a Comunidade Autónoma.

– Nos centros e institucións sanitarias:

a) Persoal facultativo dependente de atención especializada:

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente nos seguintes ámbitos:

– Servizos de urxencias e gardas médicas.

– Quirófanos urxentes para a atención dos usuarios que requiran intervención cirúrxica inaprazable.

– Salas de partos.

2. Cobertura do 100 % da actividade nas seguintes áreas:

– Unidades de reanimación.

– Unidades de coidados intensivos, de adultos ou pediátricas e unidades coronarias, de ser o caso.

– Área de diálise.

– Área de tratamentos oncolóxicos (radioterapia, hospital de día).

3. Cobertura da actividade cirúrxica nos doentes, tanto hospitalizados como ambulatorios, con respecto ás patoloxías que poñan en perigo a súa vida ou agraven o seu estado de saúde, en especial procesos neoplásicos.

4. Na área de hospitalización establecerase o número necesario para garantir a atención urxente aos doentes hospitalizados e as altas clínicas.

5. No ámbito de consulta, así como das interconsultas dos doentes hospitalizados que o requiran, atenderanse as consideradas como urxentes ou preferentes, a criterio do persoal facultativo. Así mesmo, atenderanse as consultas inaprazables tanto dos doentes oncolóxicos que requiran tratamento citostático como dos doentes desprazados.

6. Garantirase, así mesmo, a realización de determinacións e probas complementarias urxentes, e as que se refiren aos doentes hospitalizados que, a criterio do persoal facultativo, sexan necesarias e inaprazables, entendéndose incluídas as dos doentes con neoplasias malignas.

7. Garantirase a dispensación de sangue, medicamentos e produtos sanitarios.

8. Garantirase a atención necesaria a pacientes subsidiarios de hospitalización a domicilio e coidados paliativos.

b) Persoal facultativo dependente de atención primaria: (persoal médico, pediatra e odontólogo):

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente.

2. Os servizos mínimos que se fixan no tramo ordinario de atención prestarán a asistencia urxente ou inaprazable desa unidade, calquera que sexa a modalidade da prestación:

– En centros con catro ou menos profesionais: 1 efectivo.

– En centros con cinco a oito profesionais: 2 efectivos.

– En centros con nove a doce profesionais: 3 efectivos.

– En centros con máis de trece profesionais: 4 efectivos.

c) Persoal sanitario non facultativo de atención especializada:

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente nun triplo ámbito:

– Servizos de urxencias.

– Quirófanos urxentes (xerais e de tocoloxía) para a atención dos usuarios que requiran intervencións cirúrxicas inaprazables.

– Atención ás salas de partos.

2. Na área de hospitalización establecerase o número necesario para garantir os coidados dos doentes hospitalizados, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

3. No ámbito de consultas estableceranse mínimos nun dobre ámbito:

– Apoio á atención das consultas especializadas consideradas como urxentes ou preferentes.

– Así mesmo, atenderanse as consultas inaprazables dos doentes oncolóxicos que requiran tratamento citostático e dos doentes desprazados.

4. No ámbito dos servizos centrais, garantirase a realización das probas complementarias urxentes e as que se refiran aos doentes hospitalizados que, a criterio do persoal facultativo, sexan necesarias e inaprazables, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

5. Garantirase a dispensación de medicamentos, hemoderivados e produtos sanitarios, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

6. Unidades especiais: o número necesario para garantir o coidado dos pacientes, en correspondencia cos efectivos dun domingo ou festivo.

d) Persoal sanitario non facultativo de atención primaria:

1. Cobertura do 100 % da actividade urxente.

2. Os servizos mínimos que se fixan no tramo ordinario de atención prestarán a asistencia urxente e inaprazable desa unidade, calquera que sexa a modalidade da prestación:

– En centros con catro ou menos profesionais: 1 efectivo.

– En centros con cinco a oito profesionais: 2 efectivos.

– En centros con nove a doce profesionais: 3 efectivos.

– En centros con máis de trece profesionais: 4 efectivos.

e) Persoal de xestión e servizos de atención especializada:

1. Urxencias: o 100 % do persoal.

2. Área de hospitalización: un número de efectivos equivalente ao de domingos ou festivos.

3. Cita previa: un número de efectivos que garantan a atención ao doente que o requira, cun mínimo dun efectivo por centro e ata un máximo do 50 % dos efectivos da quenda.

4. Atención ao doente: un número de efectivos que garantan a atención ao doente que o requira, cun mínimo de 1 por centro e ata un máximo do 50 % dos efectivos da quenda.

5. Servizos de mantemento: un número equivalente aos domingos ou festivos.

6. Servizo de lavandaría e lenzaría: un número equivalente aos domingos e festivos ou ata o 50 % dos efectivos da quenda.

7. Limpeza: ata o 50 % dos efectivos da quenda.

8. Hostalaría: un número mínimo igual aos domingos ou festivos, ou ben un 60 % dos efectivos da quenda, en función do tamaño das prestacións dependentes de hostalaría en cada centro.

Coa finalidade de garantir o adecuado mantemento do servizo servirase, con carácter xeral, un único menú aos doentes que non requiran dieta médica especial.

9. Condutores: o mesmo número de efectivos que os domingos ou festivos, cun mínimo, en todo caso, dun efectivo.

10. Servizos administrativos:

– Información: o número de profesionais necesarios para garantir a debida información aos pacientes.

– Persoal: o número imprescindible para garantir as incidencias e xestións derivadas da folga e como máximo ata o 40 % dos efectivos da quenda.

– Subministracións: o número imprescindible para garantir os pedidos urxentes e ata un máximo do 25 % dos efectivos da quenda.

– Almacén: un número imprescindible para a xestión do almacén e ata un máximo do 25 % dos efectivos da quenda.

– Contabilidade: un número imprescindible para as xestións urxentes e ata un 25 % dos efectivos da quenda.

f) Persoal de xestión e servizos de atención primaria:

1. Urxencias: o 100 % do persoal.

2. En centros con catro ou menos efectivos de persoal facultativo: 1 efectivo.

– En centros con cinco ou máis efectivos de persoal facultativo: 1 efectivo por centro e, en caso de teren varios andares, un máis por andar.

g) Outras áreas de traballo ou servizos: establecerase con carácter xeral un número equivalente aos domingos ou festivos.

Artigo 2

A determinación dos profesionais necesarios con base nos criterios anteriores faraa a xerencia ou dirección, debendo estar a súa fixación adecuadamente motivada, mediante a designación nominal e individual.

As/os profesionais necesarios para a cobertura dos servizos mínimos deberán ser publicados nos taboleiros de anuncios do centro, con antelación ao comezo da folga.

A/o profesional designado como servizo mínimo, que desexe exercer o seu dereito de folga, poderá instar a substitución da súa designación por outra/o profesional que voluntariamente acepte o cambio de xeito expreso.

A xustificación debe constar no expediente de determinación de mínimos da institución, e exteriorizarse axeitadamente para xeral coñecemento do persoal destinatario. Deberá quedar constancia no expediente dos factores ou criterios cuxa ponderación conduce a determinar as prestacións mínimas.

Con tales premisas, no anexo desta resolución recóllese o número de efectivos de servizos mínimos para cubrir as xornadas de folga.

Artigo 3

Os paros e alteracións no traballo por parte do persoal necesario para o mantemento dos servizos mínimos determinados no anexo, así como os expostos nos taboleiros de anuncios de cada centro, serán considerados ilegais para os efectos do que establece o artigo 16.1 do Real decreto lei 17/1977, do 4 de marzo (BOE nº 58, do 9 de marzo).

Artigo 4

O que se dispón nos artigos anteriores non significará ningún tipo de limitación dos dereitos que a normativa reguladora da folga recoñece ao persoal nesta situación, nin tampouco sobre a tramitación e efectos das peticións que a motiven.

Artigo 5

Sen prexuízo do que establecen os artigos anteriores, deberanse observar as normas legais e regulamentarias vixentes en materia de garantías dos usuarios dos establecementos sanitarios. Os altercados ou incidentes que se produzan serán obxecto de sanción con base nas normas vixentes.

Disposición derradeira

A presente orde producirá efectos e entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2013

Rocío Mosquera Álvarez
Conselleira de Sanidade

ANEXO

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

13

7

6

Área cirúrxica

54

35

35

Área clínica/Hospitalización

44

20

20

SS.CC.

20

10

10

Persoal DUE

Urxencias

21

20

19

Área cirúrxica

11

17

16

Área clínica/Hospitalización

150

145

125

SS.CC.

20

9

7

Matrona

6

4

4

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

228

138

98

Técnico especialista

29

19

9

Celador/a

52

48

27

Persoal administrativo

38

9

3

Traballo social

1

0

0

Mantemento

7

7

7

Telefonista

1

1

1

Pasador/a de ferro

12

12

0

Hostalaría

Cociñeiro/a

7

7

0

Pinche

60

60

2

Condutor/a

1

1

0

Lavandaría

Lavandeira/o

9

9

0

Hospital Virxe da Xunqueira-Cee.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

3

2

Área cirúrxica

8

5

5

Área clínica/Hospitalización DIA 9

5

3

2

Área clínica/Hospitalización DIA 10

4

2

2

SS.CC.

4

1

1

Persoal DUE

Urxencias

4

4

3

Área cirúrxica

3

3

2

Área clínica/Hospitalización DIA 9

8

7

4

Área clínica/Hospitalización DIA 10

7

6

4

Paritorio

1

1

1

Persoal sanitario FP

TCAE DIA 9

15

10

7

TCAE DIA 10

14

9

7

Técnico especialista

2

2

2

Persoal administrativo

6

2

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

1

Pinche

1

1

1

Camareiro

1

1

0

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médicos

98

54

18

Pediatras

28

9

0

Persoal de enfermaría

92

45

17

Persoal de servizos xerais

68

27

3

Auxiliar administrativo

16

0

0

Celador/a

4

14

14

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ferrol.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

5

5

4

Área cirúrxica

20

12

12

Área clínica/Hospitalización

25

9

9

SS.CC.

13

4

4

Persoal DUE

Urxencias

9

8

7

Área cirúrxica

15

2

2

Área clínica/Hospitalización

40

29

29

SS.CC.

25

3

2

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

83

38

26

Técnico especialista

22

4

4

Celador/a

24

16

11

Persoal administrativo

29

2

1

Mantemento

4

4

4

Telefonista

1

1

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

2

2

0

Pinche

18

18

1

Limpador/a

2

2

0

Condutor/a

1

0

0

Lavandaría

Lavandeira/o

5

0

0

Pasador/a de ferro

5

0

0

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médicos de familia

40

11

0

Médicos PAC

0

12

11

Pediatras

14

4

0

Odontólogo

1

0

0

Farmacéutico

1

0

0

Persoal de enfermaría

47

11

0

Persoal de enfermaría (PAC)

0

12

9

Outro persoal sanitario

1

0

0

Persoal non sanitario

39

12

0

Celador/a PAC

0

9

9

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

12

12

5

Área cirúrxica

17

11

11

Área clínica/Hospitalización

115

44

41

SS.CC.

25

12

9

Persoal DUE

Urxencias

15

16

13

Área cirúrxica

38

8

4

Área clínica/Hospitalización

130

117

89

SS.CC.

49

14

4

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

225

124

80

Técnico especialista

46

24

11

Celador/a

56

48

30

Persoal administrativo

38

3

4

Mantemento

Mecánico

2

2

1

Electricista

2

2

1

Calefactor

2

2

1

Fontaneiro

2

1

0

Persoal informático

2

2

2

Telefonista

2

2

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

6

3

0

Pinche

44

35

0

Condutor/a

1

1

0

Lavandaría

Lavandeira/o

9

0

0

Hospital da Barbanza.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4

4

3

Área cirúrxica

8

8

8

Área clínica/Hospitalización

3

2

2

SS.CC.

4

3

2

Persoal DUE

Urxencias

5

5

4

Área cirúrxica

4

4

3

Área clínica/Hospitalización

9

7

4

SS.CC.

4

4

0

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

17

13

7

Técnico especialista

3

2

2

Persoal administrativo

11

4

1

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médicos de familia

97

39

22

Pediatras

38

7

0

Persoal de enfermaría

99

33

19

Persoal de servizos xerais

59

15

3

Auxiliar administrativo

11

1

0

Celador/a

1

17

16

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada das áreas de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario de Lucus Augusti.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

9

10

7

Área cirúrxica

30

16

15

Área clínica/Hospitalización

38

10

10

SS.CC.

21

8

8

Matronas

Matrona

3

2

3

Persoal DUE

Urxencias

11

11

10

Área cirúrxica

8

8

8

Área clínica/Hospitalización

79

58

53

SS.CC.

19

4

1

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

109

76

51

Técnico especialista

20

13

7

Celador/a

34

31

17

Persoal administrativo

31

6

2

Mantemento

4

4

4

Telefonista

1

1

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

5

1

0

Pinche cociña

34

27

0

Pinche lenzaría

3

3

0

Condutor

1

0

0

Hospital Comarcal de Monforte.

Servizos mínimos

Mañá

Noite

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4 (1 loc.)

3 (1loc.)

3 (1 loc.)

Área cirúrxica

9

9

9

Área clínica/Hospitalización

4

3

3

SS.CC.

6

6

6

Persoal DUE

Urxencias

3 (1 loc.)

3 (1loc.)

3 (1 loc.)

Área cirúrxica

2

2

2

Área clínica/Hospitalización

10

10

6

SS.CC./REA

6

1

1

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

15

12

8

Técnico especialista

4

5

2

Celador/a

8

5

3

Persoal administrativo

10

2

2

Mantemento

2

2

2

Telefonista

1

1

0

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

0

Pinche

5

5

0

Pasador/a de ferro

2

0

Lavandaría

Lavandeira/o

2

0

0

Matrona

1

1

1

Hospital Comarcal da Costa (Burela).

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

3

2

Área cirúrxica

11

11

11

Área clínica/Hospitalización

5

3

3

SS.CC.

6

2

2

Persoal DUE

Urxencias

3

3

2

Área cirúrxica

4

2

1

Área clínica/Hospitalización

22

18

12

SS.CC.

3

1

0

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

22

17

9

Técnico especialista

6

3

2

Celador/a

8

6

2

Persoal administrativo

15

3

2

Mantemento

2

2

2

Telefonista

1

1

0

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

0

Pinche

4

4

0

Condutor/a

0

0

0

Lavandaría

Lavandeira/o

1

0

0

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico de familia

105

38

26

Pediatra de AP

15

1

Persoal de enfermaría

104

39

26

Persoal de servizos xerais

67

14

4

Auxiliar administrativo

9

1

0

Celador/a

3

15

15

Oficios

0

0

0

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario de Ourense.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

8

7

5

Área cirúrxica

31

8+8

8+8

Área clínica/Hospitalización

58

10+1

9+2

SS.CC.

44

10+3

9+4

Matrona 

2

2

2

Fisioterapeuta 

2

0

0

Persoal DUE

Urxencias

9

9

7

Área cirúrxica

42

28

19

Área clínica/Hospitalización

75

55

43

SS.CC.

18

12

10

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

128

88

72

Técnico especialista

26

11

6

Celadores

 

52

40

25

Persoal administrativo

Admisión e apoio asistencial

32

8

2

Persoal administrativo

Persoal, secretaría e atención ao paciente

8

0

0

Mantemento

8

7

7

Telefonista 

2

2

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

5

5

0

Pinche

36

30

0

Condutor/a 

1

0

0

Lenzaría, limpeza, servizos 

7

1

1

Información recepción 

4

3

0

Informática 

2

0

0

Hospital de Verín.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

3

2

Área cirúrxica

4

4

4

Área clínica/Hospitalización

5

2

2

SS.CC.

4

1

1

Persoal DUE

Urxencias

2

2

3

Área cirúrxica

2

2

2

Área clínica/Hospitalización

6

4

3

SS.CC.

1

0

0

Matrona

1

1

1

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

6

6

5

Técnico especialista

2

2

2

Celador/a

3

2

1

Persoal administrativo

6

2

1

Hospital Comarcal do Barco de Valdeorras.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

3

2

2

Área cirúrxica

3

2

2

Área clínica/Hospitalización

9

7

7

SS.CC.

5

3

3

Persoal DUE

Urxencias

2

2

2

Área cirúrxica

2

2

2

Área clínica/Hospitalización

8

8

7

SS.CC.

5

1

1

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

19

12

6

Técnico especialista

4

2

2

Celador/a

7

6

2

Persoal administrativo

14

1

1

Mantemento

2

2

1

Telefonista

1

1

0

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

0

Pinche

4

4

0

Lavandaría

Lavandeira/o

3

0

0

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico de familia

113

39

24

Pediatra de Atención Primaria

16

3

0

Odontólogo

1

0

0

Persoal de enfermaría

110

32

17

Outro persoal sanitario (A.E.)

12

0

0

Persoal de xestión e servizos: citación

78

10

0

Persoal de xestión e servizos: servizos administrativos e mantemento

13

0

0

Celador/a de PAC

0

15

15

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

6

6

6

Área cirúrxica

37

12

12

Área clínica/Hospitalización

43

13

13

SS.CC.

33

9

8

Persoal DUE

Urxencias

9

9

8

Área cirúrxica

21

9

6

Área clínica/Hospitalización

49

46

44

SS.CC.

34

16

8

Matrona

2

2

2

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

96

67

51

Técnico especialista

17

9

7

Celador/a

43

37

20

Persoal administrativo

70

6

4

Mantemento

5

3

3

Telefonista

2

2

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

1

1

0

Pinche

14

14

0

Condutor/a

1

0

0

Lavandaría

Lavandeira/o

7

0

0

Hospital do Salnés.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

4

4

2

Área cirúrxica

5

4

4

Área clínica/Hospitalización

5

2

2

SS.CC.

3

2

2

Persoal DUE

Urxencias

4

4

3

Área cirúrxica

3

3

2

Área clínica/Hospitalización

12

8

7

SS.CC.

0

0

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

14

10

8

Técnico especialista

3

3

2

Celador/a

 

4

4

3

Persoal administrativo

 

10

3

2

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médicos

59

25

11

Pediatra

21

5

0

Persoal de enfermaría

61

23

11

Persoal de servizos xerais

50

14

1

Auxiliar administrativo

3

0

0

Celador/a

0

8

8

Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo.

Servizos Sanitarios de Atención Especializada.

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Urxencias

13

13

9

Área cirúrxica

51

31

32

Área clínica/Hospitalización

39

16

16

SS.CC.

35

17

15

Matrona

4

4

4

Fisioterapeuta, logopeda e terapeuta ocupacional

8

2

0

Persoal DUE

Urxencias

19

19

14

Área cirúrxica

28

18

13

Área clínica/Hospitalización

115

97

86

SS.CC.

28

5

4

Persoal sanitario FP

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

179

127

87

Técnico especialista

35

13

9

Celador/a

75

56

37

Persoal administrativo

51

14

4

Mantemento

5

5

4

Telefonista

3

2

3

Información/ recepción Nicolás Peña

1

1

1

Hostalaría

Cociñeiro/a

4

3

0

Pinche

37

31

0

Condutor/a

1

0

0

Lavandaría

Inclúe 14 pasadoras/res de ferro, 6 lavandeiras/os, 1 encargada/o e 1 gobernanta/e

22

1

0

Limpeza

1

0

1

Servizos Sanitarios de Atención Primaria.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Médico

45

39

19

Pediatra

37

15

0

Persoal de enfermaría

79

51

15

Persoal de servizos xerais

42

21

0

Auxiliar administrativo

6

2

0

Celador/a

4

12

11

Condutor/a

0

2

2

Telefonista

0

1

1

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Número de efectivos de servizos mínimos

Categoría/servizo

Mañá

(8.00 a 15.00 h)

Tarde

(15.00 a 22.00 h)

Noite

(00.00 a 8.00 h)

(22.00 a 00.00 h)

Persoal facultativo

Médico coordinador

6+1(1)

6+1(1)

3

Médico asistencial

Base ambulancia

10

10

10

Médico asistencial

Base helicóptero

2 (2)

2 (2)

Persoal sanitario non facultativo

ATS/DUE de consulta sanitaria

1

1

1

ATS/DUE base ambulancia

10

10

10

ATS/DUE base helicóptero

2 (2)

2(2)

Persoal non sanitario

Tecnoloxía

1

-

-

Recursos humanos

1

-

-

Área económico-financeira

4

-

-

Outros (persoal indirecto)

Central coordinación

Teleoperador

7(3)

9

4(4)

Locutor

3(5)

5

2(6)

Rede de transporte sanitario urxente

TTS (técnico transporte sanitario) unidades 24 horas

194(7)

TTS (técnico transporte sanitario) unidades 12 horas

18(8)

Pilotos helicópteros medicalizados, Santiago e Ourense(2)

2

2

Copilotos helicópteros medicalizados, Santiago e Ourense(2)

2

2

Mecánico helicópteros medicalizados, Santiago e Ourense(2)

2

2

(1) Aos 6 traballadores na quenda de maña hai que sumarlle un das 10.00 ás 16.00 horas. Aos 6 traballadores na quenda de tarde hai que sumarlle un das 16.00 ás 23.00 horas.

(2) Están operativos de orto a ocaso.

(3) Aos 7 traballadores na quenda de maña hai que sumarlle:

O día 9: 1 das 8.00 ás 15.00 horas.

2 das 10.00 ás 15.00 horas.

O día 10: 2 das 10.00 ás 15.00 horas.

(4) Aos 4 traballadores na quenda de noite hai que sumarlle:

1 das 22.00 ás 2.00 horas.

(5) Aos 3 traballadores na quenda de maña hai que sumarlle:

1 das 10.00 ás 15.00 horas.

1 das 11.00 ás 15.00 horas.

(6) Aos 2 traballadores en quenda de noite hai que sumarlle:

1 das 22.00 ás 23.00 horas.

1 das 22.00 ás 24.00 horas.

(7) 194 TTS as 24 horas da xornada.

(8) 18 TTS en xornada de 12 horas.

Centro de Transfusión de Galicia.

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Responsables área

2

0

0

Hemodoazón

7

12

0

Persoal sanitario non facultativo

Control calidade

1

1

0

HLA

2

1

0

Criobioloxía

1

1

0

Procesamento

2

1

1

Fraccionamento

6

6

1

Hemodoazón

8

20

0

Persoal non sanitario

Administración

7

0

0

Promoción

1

0

0

Hemodoazón

3

8

0

Día 8.

Nº efectivos SSMM

Categoría/servizo

Noite

Persoal facultativo

Responsables área

1

Persoal sanitario non facultativo

HLA

1

Procesamento

1

Fraccionamento

2

Total

5

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios. Vigo.

Servizos mínimos

Servizo

Posto

Mañá

Tarde

Noite

Cardioloxía intervencionista

Facultativo

2

1

1 (localización)

Cardioloxía intervencionista

DUE

2

2

2 (localización)

Cardioloxía intervencionista

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

1

1

1 (localización)

Cardioloxía intervencionista

Psx/Celador

1

1

 

Cirurxía cardíaca (quirófano)

Facultativo

2

2

2 (localización)

Cirurxía cardíaca (quirófano)

DUE Circulante

1

1

1 (localización)

Cirurxía cardíaca (quirófano)

DUE Instrumentista

1

1

1 (localización)

Cirurxía cardíaca (quirófano)

DUE Perfusionista

1

1

1 (localización)

Cirurxía cardíaca (quirófano)

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

1

1

1 (localización)

Cirurxía cardíaca (quirófano)

Psx/Celador

1

1

 

Cirurxía cardíaca (unidade de recuperación)

DUE

3

3

3

Cirurxía cardíaca (unidade de recuperación)

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

2

2

2

Cirurxía cardíaca (unidade de recuperación)

Psx/Celador

1

1

1

Diagnóstico por imaxe Meixoeiro

Facultativo

1

1

 

Diagnóstico por imaxe Meixoeiro

Técnico especialista

1

1

 

Diagnóstico por imaxe Meixoeiro

Psx/Celador

1

1

 

Diagnóstico por imaxe xeral

Facultativo

1

1

1 (localización)

Diagnóstico por imaxe xeral

Técnico especialista

1

1

1 (localización)

Diagnóstico por imaxe xeral

Psx/Celador

1

1

 

Estrutura administrativa (Vigo)

Auxiliar de almacén

1

 

 

Estrutura administrativa (Vigo)

Administrativo (recepción)

1

1

 

Medicina nuclear-Pet

Facultativo

1

1

1 (localización)

Medicina nuclear-Pet

DUE

2

1

1

Medicina nuclear-Pet

Técnico especialista

1

1

 

Medicina nuclear-Pet

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

1

 

 

Medicina nuclear-Pet

Psx/Celador

1

1

 

Oncoloxía radioterápica

Facultativo

3

2

1

Oncoloxía radioterápica

DUE

3

1

 

Oncoloxía radioterápica

Técnico especialista

9

7

6

Oncoloxía radioterápica

Técnico coidados auxiliar de enfermaría

3

1

1

Oncoloxía radioterápica

Psx/Celador

2

1

1

Radiofísica

Facultativo

2

1

1 (localización)

Radiofísica

Técnico especialista

2

1

 

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios. Ourense.

Servizos mínimos

Servizo

Posto

Mañá

Tarde

Noite

Medicina nuclear. Ourense

DUE

1

 

 

Medicina nuclear. Ourense

Facultativo

1

 

 

Medicina nuclear. Ourense

Psx/Celador

1

 

 

Medicina nuclear. Ourense

Técnico especialista

1

 

 

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios. Santiago de Compostela.

Servizos mínimos

Servizo

Posto

Mañá

Tarde

Noite

Ciclotón

Facultativo

1

 

1

Ciclotón

Técnico de laboratorio

 

 

2

Ciclotón

Técnico de mantemento

 

 

1

Estrutura administrativa (Santiago)

Auxiliar administrativo

1

 

 

Estrutura administrativa (Santiago)

Técnico RRHH

1

 

 

UTPR

Facultativo

1

 

 

Galaria centro itinerante (Unidade de resonancia móbil).

Servizos mínimos

Servizo

Posto

Mañá

Tarde

Noite

Diágnostico por imaxe unidade móbil (1)

DUE

1

 

 

Diágnostico por imaxe unidade móbil (1)

Técnico especialista

1

 

 

Diágnostico por imaxe unidade móbil (2)

DUE

1

 

 

Diágnostico por imaxe unidade móbil (2)

Técnico especialista

1

 

 

Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO).

Servizos mínimos

Mañá

Tarde

Noite

Persoal facultativo

Hospital de Conxo

1

0

0