Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Xoves, 19 de decembro de 2013 Páx. 48843

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2013 pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social.

Examinado o expediente de declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social, dítase a presente resolución baseada nos feitos e fundamentos de dereito que se expoñen a continuación:

Feitos:

1. Jesús Navazo Ruiz, actuando en representación da fundación, formulou solicitude de clasificación para efectos da súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2. A Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social foi constituída en escritura pública outorgada na Coruña o 3 de decembro de 2013 ante o notario Isidoro Antonio Calvo Vidal, co número de protocolo 1023, por Jesús Navazo Ruiz, actuando na súa condición de secretario da Comisión Xestora da Fundación, cargo para o cal foi designado por Resolución da conselleira de Facenda do 22 de xaneiro de 2013.

A través desta escritura materialízase a transformación da Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra en fundación de carácter especial, coa denominación de Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social, de conformidade co disposto no artigo 6 do Real decreto lei 11/2010, do 9 de xullo, de órganos de goberno e outros aspectos do réxime xurídico das caixas de aforros, segundo a redacción dada pola disposición derradeira décimo terceira, número tres, da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito.

3. Segundo consta no artigo 5 dos seus estatutos, a Fundación ten por obxecto a atención e desenvolvemento da obra benéfico-social e a atención do Monte de Piedade que viña realizando a Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra. O mesmo artigo sinala como fins específicos da fundación actuacións relativas á mellora do tecido produtivo galego, desenvolvemento tecnolóxico e investigación, formación profesional e empresarial, actividade emprendedora, fomento do emprego, educación en todos os niveis, servizos de asistencia social e sociosanitarios, integración de colectivos marxinais e en risco de exclusión, apoio á cultura e ao deporte base, investimento en benestar e cohesión social e actividade do Monte de Piedade.

4. Nos estatutos da fundación constan a denominación e natureza, os fins e actividades encamiñadas ao seu cumprimento, as regras básicas para a aplicación dos recursos aos fins fundacionais, a composición do padroado e, en xeral, o contido mínimo que establece o artigo 12 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

5. O Padroado inicial da fundación está formado por Manuel Galdo Pérez, Gonzalo Ortiz Amor, Francisco Giráldez Lores, Jesús Navazo Ruiz e Santiago Valencia Vila.

6. A comisión integrada polos secretarios xerais de todas as consellerías elevoulle ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, proposta de clasificación como de interese social e de fomento da economía produtiva de Galicia da Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social, de acordo coas materias que constitúen o seu obxecto fundacional. Cumpríndose os requisitos exixidos pola Lei 12/2006, e de conformidade co establecido no artigo 51 do Regulamento de fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e no artigo 7 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, aprobado polo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, o protectorado será exercido pola Consellería de Facenda.

7. De conformidade coa dita proposta, por Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 11 de decembro de 2013, clasificouse como de interese social e de fomento da economía produtiva de Galicia a Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social e adscribiuse á Consellería de Facenda para os efectos do exercicio das funcións de protectorado.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O artigo 34 da Constitución española recoñece o dereito de fundación para fins de interese xeral, e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía para Galicia establece que é competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega o réxime das fundacións de interese galego.

Segundo. De acordo co disposto no artigo 7.2 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, aprobado polo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, en relación co Decreto 307/2009, do 28 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica da Consellería de Facenda, correspóndelle a esta consellería a declaración de interese galego mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social, así como o exercicio das funcións de protectorado e as demais que correspondan á Administración autonómica, de conformidade coa normativa aplicable.

Terceiro. Á vista do disposto na Lei 12/2006, e nos decretos 14 e 15/2009, resultan cumpridos os requisitos establecidos pola normativa vixente para a declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Facenda, da Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social, polo que:

RESOLVO:

1. Declarar de interese galego a Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social.

2. Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Facenda.

3. Esta fundación queda sometida ao disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, no Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, e no Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, así como á demais normativa que resulte de aplicación, en especial ás obrigas de dar publicidade suficiente do seu obxecto e actividades, ausencia de ánimo de lucro na prestación dos seus servizos e presentación anual da documentación contable e do plan de actuación ante o protectorado.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, pode interpoñerse recurso de alzada ante a conselleira de Facenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2013

María del Socorro Martín Hierro
Secretaria xeral técnica e do Patrimonio