Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49084

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2013 pola que se conceden as subvencións para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento, reguladas na Resolución do 3 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta peme para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperación entre pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (código de procedemento IN852A).

A Resolución do 3 de setembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 169, do 5 de setembro) establece as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta peme para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperación entre pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia, e procede á súa convocatoria para o ano 2013.

No artigo 4 e 5 da mencionada resolución de convocatoria determinábanse os requisitos que deberían cumprir, respectivamente, os proxectos e as entidades beneficiarias para optaren á concesión das subvencións para investigación e desenvolvemento.

A comisión de valoración establecida no artigo 20 da antedita resolución de convocatoria, na súa reunión do día 16 de decembro de 2013, acordou propoñer a relación de empresas beneficiarias da axuda clasificadas por orde decrecente da puntuación total obtida e ata o esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN852A.

Na súa virtude, e atendendo á proposta elaborada pola comisión de valoración establecida no artigo 20 da Resolución do 3 de setembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 169, do 5 de setembro), a Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

Primeiro

a) Conceder as subvencións coa intensidade de axudas prevista no artigo 8 da resolución de convocatoria a todas as empresas seleccionadas que figuran no anexo I desta resolución, por orde decrecente de puntuación e ata o esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN852A, tal como se establece no artigo 8 da convocatoria, e de acordo co establecido na comisión de valoración prevista no artigo 20 da convocatoria, que tivo lugar o 16 de decembro de 2013.

b) Deixar como non subvencionadas as restantes solicitudes admitidas a trámite, por esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN852A, que se recollen no anexo II desta resolución.

c) Declarar excluídas as solicitudes que se recollen no anexo III desta resolución.

d) Aceptar a renuncia e declarar a desistencia das solicitudes que se recollen no anexo IV.

e) Non admitir a trámite as solicitudes que se recollen no anexo V desta resolución.

Segundo

Todas as solicitudes cuxo financiamento se resolve, cumpren os requisitos establecidos nas correspondentes bases da convocatoria. A concesión das axudas está supeditada á aprobación da presente orde por parte da Comisión Europea. Por estar suxeito este réxime de axudas ao Regulamento (CE) núm. 800/2008.

Terceiro

Todas as entidades que se propoñen para seren subvencionadas están ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social e non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto

Todas as entidades que se propoñen para seren subvencionadas asinaron a declaración responsable da obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a declaración de estaren ao día nos pagamentos de obrigas por reintegros de subvencións.

Quinto

As subvencións concedidas imputaranse á aplicación orzamentaria 08.A3.561A.770.0, na cal existe crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

Sexto. Incompatibilidade

As axudas previstas nesta resolución serán incompatibles coa percepción de calquera outra subvención ou axuda para a mesma finalidade ou os mesmos custos procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

Sétimo

Para os efectos de facilitar a xestión do orzamento adxudicado, poderase solicitar unha redistribución das anualidades concedidas. Esta redistribución deberá ser no sentido de diminuír a anualidade 2013 ata un máximo do 25 % do custo concedido para esta anualidade, aumentando proporcionalmente o resto das anualidades orzamentadas.

Oitavo

Contra esta resolución poderán os interesados interpoñer recurso de alzada ante o presidente da Axencia Galega de Innovación no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación da mesma no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2013

Manuel Antonio Varela Rey
Director da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I
Relación de solicitudes concedidas

Código de expediente

Entidade beneficiaria

NIF

Título do proxecto

Aplicación orzamentaria

Feder

2013

2014

2015

Custo subvble. (€)

% Subv.

Subvención concedida (€)

IN852A 2013/39

Innaves, S. A.

A36686947

Desenvolvemento de péptidos lácteos fronte á síndrome metabólica

08.A3.561A.770.0

Si

60.162,68

126.923,59

25.722,37

354.681,07

60

212.808,64

IN852A 2013/39

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S. L.

B94059623

Desenvolvemento de péptidos lácteos fronte á síndrome metabólica

08.A3.561A.770.0

Si

37.771,68

53.208,22

32.761,48

206.235,64

60

123.741,38

IN852A 2013/39

Biscuits Galicia, S. L.

B36486454

Desenvolvemento de péptidos lácteos fronte á síndrome metabólica

08.A3.561A.770.0

Si

27.865,19

50.518,82

13.688,72

153.454,55

60

92.072,73

IN852A 2013/86

Boibel Forestal, S.L.

B15492705

Conecta-Souto

08.A3.561A.770.0

Si

67.092,13

102.238,58

50.299,33

366.050,06

60

219.630,04

IN852A 2013/86

Infonova Informática e Comunicacións, S.L.

B15862105

Conecta-Souto

08.A3.561A.770.0

Si

25.609,94

35.187,80

22.723,97

139.202,85

60

83.521,71

IN852A 2013/86

Gallanova Norte, S.L.

B70161559

Conecta-Souto

08.A3.561A.770.0

Si

45.374,05

76.532,64

28.576,33

250.805,03

60

150.483,02

IN852A 2013/10

Androgen, S.L.

B15818388

Desenvolvemento dun dispositivo sanitario isotermo para catéteres de transferencia de gametos e embrións utilizados en técnicas de reprodución asistida _ isogam

08.A3.561A.770.0

Si

59.498,09

55.881,86

34.527,94

249.846,49

60

149.907,89

IN852A 2013/10

Keyplan, S. L.

B15602949

Desenvolvemento dun dispositivo sanitario isotermo para catéteres de transferencia de gametos e embrións utilizados en técnicas de reprodución asistida _ isogam

08.A3.561A.770.0

Si

49.198,60

48.073,24

30.462,68

212.890,86

60

127.734,52

IN852A 2013/10

Plascies, S.L.

B36244374

Desenvolvemento dun dispositivo sanitario isotermo para catéteres de transferencia de gametos e embrións utilizados en técnicas de reprodución asistida _ isogam

08.A3.561A.770.0

Si

61.834,74

52.385,98

22.595,34

228.026,76

60

136.816,06

IN852A 2013/11

Base 2 Ingeniería y Desarrollos, S.L.

B27751403

Desenvolvemento dun sistema automatizado de soldadura por fricción batida para a unión de polímeros termoplásticos

08.A3.561A.770.0

Si

25.732,41

29.544,35

29.907,94

141.974,50

60

85.184,70

IN852A 2013/11

Aega Automática y Electricidad, S.L.

B36398089

Desenvolvemento dun sistema automatizado de soldadura por fricción batida para a unión de polímeros termoplásticos

08.A3.561A.770.0

Si

22.483,10

20.096,41

6.638,24

82.029,58

60

49.217,75

IN852A 2013/11

Mecanizados Ogal, S.L.

B36664316

Desenvolvemento dun sistema automatizado de soldadura por fricción batida para a unión de polímeros termoplásticos

08.A3.561A.770.0

Si

43.006,25

96.190,72

15.622,95

258.033,20

60

154.819,92

IN852A 2013/11

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

B36517324

Desenvolvemento dun sistema automatizado de soldadura por fricción batida para a unión de polímeros termoplásticos

08.A3.561A.770.0

Si

29.992,70

24.610,97

13.294,34

113.163,35

60

67.898,01

IN852A 2013/11

Exla Plásticos, S.L.

B94021474

Desenvolvemento dun sistema automatizado de soldadura por fricción batida para a unión de polímeros termoplásticos

08.A3.561A.770.0

Si

35.286,86

30.382,34

12.376,98

130.076,96

60

78.046,18

IN852A 2013/11

Profesionales del Plástico, S.C.

J94073558

Desenvolvemento dun sistema automatizado de soldadura por fricción batida para a unión de polímeros termoplásticos

08.A3.561A.770.0

Si

21.520,29

19.718,55

12.045,74

88.807,63

60

53.284,58

IN852A 2013/68

Rosareiro, S.L.

B32017642

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doces e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

38.351,46

29.096,14

18.548,08

143.326,14

60

85.995,68

IN852A 2013/68

Don Bernardino, S.L.

B27409440

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doces e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

36.880,06

30.614,75

13.279,72

134.624,22

60

80.774,53

IN852A 2013/68

Pazo de Valdomiño, S.A.

A36297455

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doces e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

16.022,79

18.413,26

17.433,82

86.449,78

60

51.869,87

IN852A 2013/68

Adega Ponte da Boga, S.L.

B32244279

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doces e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

42.024,41

30.137,18

15.629,91

175.583,00

50

87.791,50

IN852A 2013/68

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.

A36655025

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doces e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

31.975,66

29.698,88

7.241,33

114.859,78

60

68.915,87

IN852A 2013/68

Star Electrónica, S.L.L.

B94046455

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doces e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

29.577,43

33.294,76

10.173,16

121.742,25

60

73.045,35

IN852A 2013/20

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

Desenvolvemento e validación dunha malla biodegradable e un prototipo de embolsado a bordo para a mellora do rendemento e selectividade do cebo na frota palangreira

08.A3.561A.770.0

Si

45.171,25

75.846,64

26.110,43

245.213,87

60

147.128,32

IN852A 2013/20

Pesquera Mauri, S.L.

B36383438

Desenvolvemento e validación dunha malla biodegradable e un prototipo de embolsado a bordo para a mellora do rendemento e selectividade do cebo na frota palangreira

08.A3.561A.770.0

Si

34.914,38

54.341,81

25.720,96

191.628,59

60

114.977,15

IN852A 2013/20

Gaia Solucións Ambientais, S.L.

B15890064

Desenvolvemento e validación dunha malla biodegradable e un prototipo de embolsado a bordo para a mellora do rendemento e selectividade do cebo na frota palangreira

08.A3.561A.770.0

Si

31.818,02

73.283,27

15.280,43

200.636,20

60

120.381,72

IN852A 2013/16

Depuradora de Moluscos La Sirena, S.L.

B36395101

Investigación preindustrial de sistemas innovadores e nanotecnoloxía para a mitigación das toxinas diarreicas en mexillón

08.A3.561A.770.0

Si

37.398,36

58.084,83

29.002,01

207.475,34

60

124.485,20

IN852A 2013/16

Peloides Termales, S.L.

B27721927

Investigación preindustrial de sistemas innovadores e nanotecnoloxía para a mitigación das toxinas diarreicas en mexillón

08.A3.561A.770.0

Si

33.628,66

41.706,53

34.978,41

183.856,00

60

110.313,60

IN852A 2013/16

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

Investigación preindustrial de sistemas innovadores e nanotecnoloxía para a mitigación das toxinas diarreicas en mexillón

08.A3.561A.770.0

Si

13.937,21

17.339,04

14.690,62

76.611,45

60

45.966,87

IN852A 2013/16

Caolines de Vimianzo, S.A.U.

A15040009

Investigación preindustrial de sistemas innovadores e nanotecnoloxía para a mitigación das toxinas diarreicas en mexillón

08.A3.561A.770.0

Si

14.673,12

24.825,44

7.340,83

78.065,65

60

46.839,39

IN852A 2013/16

Cientisol, S.L. (Cienytech)

B15869605

Investigación preindustrial de sistemas innovadores e nanotecnoloxía para a mitigación das toxinas diarreicas en mexillón

08.A3.561A.770.0

Si

30.216,30

56.017,23

14.069,11

167.171,07

60

100.302,64

IN852A 2013/18

Seistag Innovación, S.L.

B70366372

Aproveitamento de recursos non madeireiros en compoñentes e sistemas de altas prestacións técnicas

08.A3.561A.770.0

Si

51.368,27

69.716,42

16.547,40

229.386,82

60

137.632,09

IN852A 2013/18

Laminados Villapol, S.A.

A27218940

Aproveitamento de recursos non madeireiros en compoñentes e sistemas de altas prestacións técnicas

08.A3.561A.770.0

Si

24.788,00

38.499,19

19.222,82

137.516,68

60

82.510,01

IN852A 2013/18

Maderas Raña, S.L.

B15055437

Aproveitamento de recursos non madeireiros en compoñentes e sistemas de altas prestacións técnicas

08.A3.561A.770.0

Si

14.630,25

18.144,56

15.217,47

79.987,14

60

47.992,28

IN852A 2013/18

Exfopino, S.L.

B15597313

Aproveitamento de recursos non madeireiros en compoñentes e sistemas de altas prestacións técnicas

08.A3.561A.770.0

Si

17.442,98

21.700,50

18.385,88

95.882,27

60

57.529,36

IN852A 2013/18

Hermanos García Rocha, S.L.

B15023880

Aproveitamento de recursos non madeireiros en compoñentes e sistemas de altas prestacións técnicas

08.A3.561A.770.0

Si

36.594,93

61.914,96

18.308,12

194.696,68

60

116.818,01

IN852A 2013/41

Pizarras Intradima, S.L.

B32126856

Cela flexible aplicada á limpeza localizada de impurezas superficiais de carbonatos en laxas de lousa elaborada

08.A3.561A.770.0

Si

56.712,08

80.249,05

43.403,59

300.607,87

60

180.364,72

IN852A 2013/41

Sociedad Gestora de Mantenimientos, Instalaciones y Proyectos, S.L.

B36579480

Cela flexible aplicada á limpeza localizada de impurezas superficiais de carbonatos en laxas de lousa elaborada

08.A3.561A.770.0

Si

24.057,44

34.952,87

11.529,97

117.567,14

60

70.540,28

IN852A 2013/41

Drakar Soluciones de Control, S.L.

B27762202

Cela flexible aplicada á limpeza localizada de impurezas superficiais de carbonatos en laxas de lousa elaborada

08.A3.561A.770.0

Si

70.424,60

68.812,08

42.079,65

302.193,88

60

181.316,33

IN852A 2013/41

Mecanizados Losada, S.L.

B32160806

Cela flexible aplicada á limpeza localizada de impurezas superficiais de carbonatos en laxas de lousa elaborada

08.A3.561A.770.0

Si

63.710,70

49.328,68

27.486,99

234.210,62

60

140.526,37

IN852A 2013/69

Elogia Media, S.L.

B36891778

Tecnoloxías intelixentes para o comercio electrónico

08.A3.561A.770.0

Si

76.448,47

60.025,45

31.446,07

335.839,97

50

167.919,99

IN852A 2013/69

Optare Solutions, S.L.

B36898104

Tecnoloxías intelixentes para o comercio electrónico

08.A3.561A.770.0

Si

60.287,10

45.643,19

25.720,76

263.302,10

50

131.651,05

IN852A 2013/69

Softgasa Informática, S.L.

B36832210

Tecnoloxías intelixentes para o comercio electrónico

08.A3.561A.770.0

Si

77.951,21

74.175,27

20.378,00

287.507,47

60

172.504,48

IN852A 2013/29

Misturas Obras e Proxectos, S.A

A32118705

Sistema experto para a xestión de diques portuarios

08.A3.561A.770.0

Si

37.035,41

65.180,39

20.228,07

244.887,73

50

122.443,87

IN852A 2013/29

Proyestegal, S.L.

B27159730

Sistema experto para a xestión de diques portuarios

08.A3.561A.770.0

Si

21.562,41

50.975,19

8.190,55

134.546,92

60

80.728,15

IN852A 2013/29

Innovaciones Tecnológicas e Investigación en I Mas D, S.A.

A32399099

Sistema experto para a xestión de diques portuarios

08.A3.561A.770.0

Si

40.724,23

54.051,11

37.081,70

219.761,73

60

131.857,04

IN852A 2013/29

Hércules Control, S.L.

B70292925

Sistema experto para a xestión de diques portuarios

08.A3.561A.770.0

Si

20.651,16

29.515,95

17.611,89

112.965,00

60

67.779,00

IN852A 2013/40

Galchimia, S.A.

A15784614

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

08.A3.561A.770.0

Si

59.485,86

91.627,84

43.839,58

324.922,14

60

194.953,28

IN852A 2013/40

Oncostellae, S.L.

B32442618

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

08.A3.561A.770.0

Si

57.438,66

65.915,07

64.815,09

313.614,70

60

188.168,82

IN852A 2013/40

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

B27380914

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

08.A3.561A.770.0

Si

39.506,62

40.545,34

30.732,43

184.640,65

60

110.784,39

IN852A 2013/7

Sistemas de Ingeniería Global, S.L.

A36899383

Deseño e cálculo dun prototipo de guindastre portacontedores tipo rtg de mínimo gasto enerxético para pequenas terminais portuarias

08.A3.561A.770.0

Si

91.496,53

109.923,58

106.967,13

513.978,74

60

308.387,24

IN852A 2013/7

Elinco Construcciones Eléctricas, S.L.

B15733256

Deseño e cálculo dun prototipo de guindastre portacontedores tipo rtg de mínimo gasto enerxético para pequenas terminais portuarias

08.A3.561A.770.0

Si

43.469,56

56.990,84

33.285,09

267.490,97

50

133.745,49

IN852A 2013/7

Inxenia Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27746528

Deseño e cálculo dun prototipo de guindastre portacontedores tipo rtg de mínimo gasto enerxético para pequenas terminais portuarias

08.A3.561A.770.0

Si

33.782,10

51.466,34

26.359,17

186.012,68

60

111.607,61

IN852A 2013/7

Intremar Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.

B94081882

Deseño e cálculo dun prototipo de guindastre portacontedores tipo rtg de mínimo gasto enerxético para pequenas terminais portuarias

08.A3.561A.770.0

Si

36.766,49

22.824,66

18.740,88

130.553,39

60

78.332,03

IN852A 2013/63

Iuvenor Lab, S.L.

B32356313

Novas ferramentas tecnolóxicas para o desenvolvemento de produtos en cosmética natural

08.A3.561A.770.0

Si

25.697,11

37.854,24

14.689,51

130.401,44

60

78.240,86

IN852A 2013/63

Organistry Servicios de I+D, S.L.U.

B70208103

Novas ferramentas tecnolóxicas para o desenvolvemento de produtos en cosmética natural

08.A3.561A.770.0

Si

19.600,80

18.304,75

13.273,85

85.299,00

60

51.179,40

IN852A 2013/63

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

Novas ferramentas tecnolóxicas para o desenvolvemento de produtos en cosmética natural

08.A3.561A.770.0

Si

30.354,34

42.704,67

25.958,38

165.028,98

60

99.017,39

IN852A 2013/63

Global And Ecofriendly Natural Extracts, S.L.

B32444325

Novas ferramentas tecnolóxicas para o desenvolvemento de produtos en cosmética natural

08.A3.561A.770.0

Si

32.268,01

41.985,70

23.676,29

163.216,67

60

97.930,00

IN852A 2013/63

Caroi´Line Cosmética, S.L.

B62656004

Novas ferramentas tecnolóxicas para o desenvolvemento de produtos en cosmética natural

08.A3.561A.770.0

Si

17.641,78

27.460,12

11.110,30

93.687,00

60

56.212,20

IN852A 2013/94

Calfensa Proyectos, S.L.

B27182682

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

08.A3.561A.770.0

Si

58.764,75

94.713,09

40.667,39

388.290,46

50

194.145,23

IN852A 2013/94

Soluciones Eléctricas de Galicia, S.L.

B15869019

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

08.A3.561A.770.0

Si

74.375,50

68.444,91

21.909,50

274.549,85

60

164.729,91

IN852A 2013/94

Maderas Villapol, S.A.

A27016864

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

08.A3.561A.770.0

Si

17.624,29

32.005,95

7.507,21

95.229,09

60

57.137,45

IN852A 2013/94

Demaux Manufacture, S.L.

B15932999

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

08.A3.561A.770.0

Si

55.495,94

104.026,03

16.602,91

293.541,47

60

176.124,88

IN852A 2013/19

Ariema Enerxía, S.L.

B70072608

Optimización do almacenamento e transporte do peixe refrixerado e conxelado

08.A3.561A.770.0

Si

57.578,40

92.408,88

34.942,15

308.215,71

60

184.929,43

IN852A 2013/19

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

Optimización do almacenamento e transporte do peixe refrixerado e conxelado

08.A3.561A.770.0

Si

33.364,23

36.812,38

34.386,47

174.271,80

60

104.563,08

IN852A 2013/19

Pescados Rubén, S. L.

B27159755

Optimización do almacenamento e transporte do peixe refrixerado e conxelado

08.A3.561A.770.0

Si

35.538,26

40.792,28

39.966,45

232.593,98

50

116.296,99

IN852A 2013/49

Malvecin, S.L.

B15162373

Investigación industrial para o desenvolvemento dun sistema de rega sustentable en parques e xardíns públicos

08.A3.561A.770.0

Si

56.244,38

59.749,02

30.203,43

243.661,39

60

146.196,83

IN852A 2013/49

Abn Pipe System, S.L.U.

B15745680

Investigación industrial para o desenvolvemento dun sistema de rega sustentable en parques e xardíns públicos

08.A3.561A.770.0

Si

29.698,77

63.375,66

10.368,66

206.886,18

50

103.443,09

IN852A 2013/49

Sensor Intelligence, S.L.

B86571205

Investigación industrial para o desenvolvemento dun sistema de rega sustentable en parques e xardíns públicos

08.A3.561A.770.0

Si

34.939,30

56.846,69

23.817,02

192.671,69

50

115.603,01

IN852A 2013/65

Maderas Villapol, S.A.

A27016864

Estudo da implantación e desenvolvemento de sistemas integrados para a rápida e efectiva detección, prevención e extinción de incendios forestais

08.A3.561A.770.0

Si

21.633,11

16.595,55

8.050,01

77.131,12

60

46.278,67

IN852A 2013/65

Aeromedi Uav, S.L.

B70341649

Estudo da implantación e desenvolvemento de sistemas integrados para a rápida e efectiva detección, prevención e extinción de incendios forestais

08.A3.561A.770.0

Si

43.492,92

52.230,74

20.701,68

194.042,24

60

116.425,34

IN852A 2013/65

Abn Pipe Systems, S.L.U.

B15745680

Estudo da implantación e desenvolvemento de sistemas integrados para a rápida e efectiva detección, prevención e extinción de incendios forestais

08.A3.561A.770.0

Si

33.924,31

30.936,75

10.119,14

149.960,40

50

74.980,20

IN852A 2013/65

Solventea Innovación, S.L.

B70242300

Estudo da implantación e desenvolvemento de sistemas integrados para a rápida e efectiva detección, prevención e extinción de incendios forestais

08.A3.561A.770.0

Si

35.227,32

48.210,26

32.989,41

194.044,98

60

116.426,99

IN852A 2013/65

Other Side Mirror Laboratorio, S.L.

B70252952

Estudo da implantación e desenvolvemento de sistemas integrados para a rápida e efectiva detección, prevención e extinción de incendios forestais

08.A3.561A.770.0

Si

63.726,05

104.015,92

43.264,47

351.677,40

60

211.006,44

IN852A 2013/65

Consultoría y Mediación Patrimonial, S.L.

B36897700

Estudo da implantación e desenvolvemento de sistemas integrados para a rápida e efectiva detección, prevención e extinción de incendios forestais

08.A3.561A.770.0

Si

79.758,04

144.253,99

0,00

373.353,38

60

224.012,028

IN852A 2013/17

Fachadas del Norte, S.L.

B15454523

Desenvolvemento dun panel de alta eficiencia enerxética e baixo custo para a rehabilitación de edificios

08.A3.561A.770.0

Si

49.835,28

36.248,21

23.899,18

183.304,45

60

109.982,67

IN852A 2013/17

Productos de Fiberglas, S.A.

A15016140

Desenvolvemento dun panel de alta eficiencia enerxética e baixo custo para a rehabilitación de edificios

08.A3.561A.770.0

Si

15.612,47

27.838,47

9.567,36

88.363,84

60

53.018,30

IN852A 2013/17

Nodosafer, S.L.

B36626265

Desenvolvemento dun panel de alta eficiencia enerxética e baixo custo para a rehabilitación de edificios

08.A3.561A.770.0

Si

74.573,06

115.507,82

52.740,03

485.641,81

50

242.820,91

IN852A 2013/17

Demaq Galicia, S.L.

B27323138

Desenvolvemento dun panel de alta eficiencia enerxética e baixo custo para a rehabilitación de edificios

08.A3.561A.770.0

Si

76.765,65

112.659,79

61.919,85

418.908,81

60

251.345,29

IN852A 2013/5

T Y M Ganain, S.L.

B36840684

Desenvolvemento de procesos de alto rendemento para a industria de caldeiraría pesada galega

08.A3.561A.770.0

Si

62.975,10

97.450,83

50.234,56

421.320,98

50

210.660,49

IN852A 2013/5

Maximino Seoane, S.L.

B15034895

Desenvolvemento de procesos de alto rendemento para a industria de caldeiraría pesada galega

08.A3.561A.770.0

Si

44.774,86

46.327,54

56.935,98

296.076,75

50

148.038,38

IN852A 2013/5

Mind, S.C.G.

F27767565

Desenvolvemento de procesos de alto rendemento para a industria de caldeiraría pesada galega

08.A3.561A.770.0

Si

38.253,48

50.221,30

37.587,85

210.104,39

60

126.062,63

IN852A 2013/5

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

Desenvolvemento de procesos de alto rendemento para a industria de caldeiraría pesada galega

08.A3.561A.770.0

Si

23.590,10

38.712,06

16.616,84

131.531,66

60

78.919,00

IN852A 2013/51

Utingal, S.L.

B36254258

Desenvolvemento dunha plataforma industrial integrada para o deseño, cálculo e a produción en serie de compoñentes aeronáuticos

08.A3.561A.770.0

Si

91.119,93

57.175,64

43.016,30

318.853,12

60

191.311,87

IN852A 2013/51

Itera Técnica, S.L.

B27791599

Desenvolvemento dunha plataforma industrial integrada para o deseño, cálculo e a produción en serie de compoñentes aeronáuticos

08.A3.561A.770.0

Si

42.140,14

74.400,96

20.213,30

227.924,00

60

136.754,40

IN852A 2013/51

Europrecis Galicia, S.L.

B36870855

Desenvolvemento dunha plataforma industrial integrada para o deseño, cálculo e a produción en serie de compoñentes aeronáuticos

08.A3.561A.770.0

Si

51.054,98

65.429,72

29.418,18

243.171,46

60

145.902,88

IN852A 2013/51

Troqueles y Moldes de Galicia, S.A.

A15038326

Desenvolvemento dunha plataforma industrial integrada para o deseño, cálculo e a produción en serie de compoñentes aeronáuticos

08.A3.561A.770.0

Si

44.331,26

59.278,44

21.114,03

249.447,45

50

124.723,73

IN852A 2013/73

Balidea Consulting & Programming, S.L

B15850647

Backend móbil para aplicacións con exixencias de concorrencia elevadas en contornas urbanas

08.A3.561A.770.0

Si

48.823,81

91.014,18

33.052,19

345.780,35

50

172.890,18

IN852A 2013/73

Nomasystems, S.L.

B15955503

Backend móbil para aplicacións con exixencias de concorrencia elevadas en contornas urbanas

08.A3.561A.770.0

Si

53.185,63

42.071,21

26.776,91

203.389,59

60

122.033,75

IN852A 2013/73

Nasas Social & Media, S.L.

B70321856

Backend móbil para aplicacións con exixencias de concorrencia elevadas en contornas urbanas

08.A3.561A.770.0

Si

35.175,16

29.982,69

12.195,00

128.921,41

60

77.352,85

IN852A 2013/73

Electrobot Technologies, S.L.U.

B70182035

Backend móbil para aplicacións con exixencias de concorrencia elevadas en contornas urbanas

08.A3.561A.770.0

Si

14.948,11

14.500,27

19.624,88

81.788,76

50

49.073,26

IN852A 2013/75

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

Sistema integrado de software para a xestión de datos moleculares e analíticos na nube e o uso de intelixencia artificial para o apoio a decisións científicas

08.A3.561A.770.0

Si

113.599,36

164.536,99

90.535,12

614.452,45

60

368.671,47

IN852A 2013/75

Polygone Vigo, S.L.U.

B36987998

Sistema integrado de software para a xestión de datos moleculares e analíticos na nube e o uso de intelixencia artificial para o apoio a decisións científicas

08.A3.561A.770.0

Si

42.717,60

32.075,92

17.155,33

153.248,08

60

91.948,85

IN852A 2013/75

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

B27380914

Sistema integrado de software para a xestión de datos moleculares e analíticos na nube e o uso de intelixencia artificial para o apoio a decisións científicas

08.A3.561A.770.0

Si

33.461,88

42.212,86

35.631,76

185.510,83

60

111.306,50

IN852A 2013/31

Centum Research & Technology, S.L.U.

B94016151

Moucho

08.A3.561A.770.0

Si

52.459,85

57.420,54

15.234,26

250.229,30

50

125.114,65

IN852A 2013/31

Bastet Ingeniería, S.L.

B36921849

Moucho

08.A3.561A.770.0

Si

53.136,00

54.178,78

42.221,72

249.227,50

60

149.536,50

IN852A 2013/31

Informática y Networking Compostela, S.L.U.

B70130885

Moucho

08.A3.561A.770.0

Si

36.000,00

24.626,25

19.248,75

133.125,00

60

79.875,00

IN852A 2013/54

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

Adapta

08.A3.561A.770.0

Si

48.201,16

78.835,25

35.502,05

325.076,91

50

162.538,46

IN852A 2013/54

Discalis Soluciones, S.L.

B36516995

Adapta

08.A3.561A.770.0

Si

20.524,10

15.860,23

32.786,82

115.285,25

60

69.171,15

IN852A 2013/54

Mobel Wood, S.L.

B32439713

Adapta

08.A3.561A.770.0

Si

60.512,71

73.490,51

32.508,46

277.519,46

60

166.511,68

IN852A 2013/57

Ati Sistemas, S.L.

B15434251

Investigación industrial sobre formigóns para un mercado sustentable

08.A3.561A.770.0

Si

60.346,35

41.599,52

31.830,03

267.551,79

50

133.775,90

IN852A 2013/57

K2 Estudio de Ingeniería, S.L.

B70240759

Investigación industrial sobre formigóns para un mercado sustentable

08.A3.561A.770.0

Si

66.425,04

69.184,21

25.646,22

268.759,12

60

161.255,47

IN852A 2013/57

Galaicontrol, S.L.

B36651487

Investigación industrial sobre formigóns para un mercado sustentable

08.A3.561A.770.0

Si

48.465,17

52.047,64

39.402,89

233.192,83

60

139.915,70

IN852A 2013/80

Ozona Consulting, S.L.

B15834872

Xestión simple, flexible e eficiente de infraestruturas e servizos en nubes híbridas

08.A3.561A.770.0

Si

70.636,37

54.114,78

44.428,59

281.966,23

60

169.179,74

IN852A 2013/80

Ednon, S.L.

B36938009

Xestión simple, flexible e eficiente de infraestruturas e servizos en nubes híbridas

08.A3.561A.770.0

Si

56.611,58

41.549,33

33.427,89

263.177,60

50

131.588,80

IN852A 2013/80

Quantion Tecnologías de Telecomunicación, S.L.

B84690023

Xestión simple, flexible e eficiente de infraestruturas e servizos en nubes híbridas

08.A3.561A.770.0

Si

53.895,60

38.976,25

30.125,57

204.995,70

60

122.997,42

IN852A 2013/28

Electroships Galicia, S.L.

B15837941

Ferramentas novas e de fácil aplicación para a monitoraxe e mellora produtiva de cultivos agrícolas

08.A3.561A.770.0

Si

47.221,52

87.273,03

18.956,58

306.902,25

50

153.451,13

IN852A 2013/28

Tecnologías Plexus

B15726177

Ferramentas novas e de fácil aplicación para a monitoraxe e mellora produtiva de cultivos agrícolas

08.A3.561A.770.0

Si

37.300,72

61.941,24

22.638,42

243.760,75

50

121.880,38

IN852A 2013/28

Cualit Innovation Consulting, S.L.

B94081213

Ferramentas novas e de fácil aplicación para a monitoraxe e mellora produtiva de cultivos agrícolas

08.A3.561A.770.0

Si

19.852,24

27.354,18

15.667,98

104.790,66

60

62.874,40

IN852A 2013/72

Construcciones López Cao, S.L.

B15072713

Desenvolvemento de materiais poliméricos para estruturas de protección fronte ás ondas mariñas

08.A3.561A.770.0

Si

60.857,16

68.842,30

66.220,06

391.839,04

50

195.919,52

IN852A 2013/72

Abn Pipe Systems, S.L.U.

B15745680

Desenvolvemento de materiais poliméricos para estruturas de protección fronte ás ondas mariñas

08.A3.561A.770.0

Si

66.792,69

46.053,02

35.066,93

295.825,28

50

147.912,64

IN852A 2013/72

Aquática Ingeniería, S.L.

B36962314

Desenvolvemento de materiais poliméricos para estruturas de protección fronte ás ondas mariñas

08.A3.561A.770.0

Si

21.523,39

38.908,10

12.573,83

121.675,53

60

73.005,32

ANEXO II
Relación de solicitudes non subvencionadas

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

IN852A 2013/93

Ati Sistemas, S.L.

B15434251

Xestión de estudos TAC para aplicacións tecnolóxicas e industriais

IN852A 2013/60

Ardentia, S.L.

B15722077

Especificación funcional do sistema de modelaxe de prototipos 3D para o sector

IN852A 2013/23

Silenus Consultoría, S.L.

B27359587

Deseño da arquitectura e middleware da infraestrutura orientada ao desenvolvemento de novos servizos/negocios na contorna do sector enerxético 2.0

IN852A 2013/43

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

Monitorización remota de axentes de intervención en incendios forestais

IN852A 2013/46

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

Desenvolvemento de novos produtos que melloren a sustentabilidade do sector agroalimentario en Galicia

IN852A 2013/53

Conexiona Telecom, S.L.

B32350795

Telemedicina 2020

IN852A 2013/15

Solventea Innovacion, S.L.

B70242300

Microcoxeneración con pila de combustible e gas natural para aplicacións estacionarias

IN852A 2013/83

Tuimil Electricidad, S.A.

A15672926

Deseño dun novo concepto de propulsor de baixo consumo para manobras e seguranza incrementada

IN852A 2013/92

Other Side Mirror Laboratorio, S.L.

B70252952

Camiñando textualmente cara ao futuro: sistema individual e móbil do estudo da marcha

IN852A 2013/45

Auscultación y Taller de Ingeniería, S.A.

A80996721

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguranza en presas galegas

IN852A 2013/47

Legufrut, S.L.

B32262636

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

IN852A 2013/76

Softgasa Informática, S.L.

B36832210

Contorno colaborativo de produto

IN852A 2013/90

Arcade Consultores, S.L.

B15476047

Intelixencia artificial na captura de datos do ámbito sanitario

IN852A 2013/27

Optare Solutions, S.L.

B36898104

Desenvolvemento dun sistema de xestión de clientes webrtc baseado no estándar 3gpp compatible con contornas corporativas e sistemas de operador

IN852A 2013/33

Noroeste de Valor Asociados, S.L.

B15828791

Deseño e prototipaxe dunha solución de sensórica integral, os protocolos de comunicacións e a lóxica de procesamento de datos implementada sobre unha plataforma aloxada na nube, para a obtención de respostas automáticas de operación de microcontroladores orientadas á eficiencia intelixente no consumo enerxético en contornas empresariais baixo parámetros definidos

IN852A 2013/3

Esypro Manutención, S.L.U.

B36218808

Sistemas para a optimización da xestión de layouts de smart factories en contornas 4D

IN852A 2013/35

Remote Sensing Lab, S.L.

B27784800

Sistema de control remoto de emisións e consumos para locomotoras diésel

IN852A 2013/42

Netex Knowledge Factory, S.L.

B15595754

Sistema integral de educación colaborativa para a aula

IN852A 2013/62

Vasco Gallega Sociedad de Cartera, S.L.

B27716406

Optimización enerxética e ambiental do fluxo loxístico da cadea de subministración. Definición dun indicador de sustentabilidade loxística

IN852A 2013/66

Ednon, S.L.

B36938009

Agregador persoal de obxectos educativos baseado en técnicas intelixentes de localización e interoperabilidade semántica

IN852A 2013/44

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

Sistemas de diagnose e estratexias de prevención e control da PSA en Galicia

IN852A 2013/70

Talleres Ganomagoga, S.L.

B36012714

Desenvolvemento dunha planta modular compacta de valorización enerxética de biomasa

IN852A 2013/21

Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S.C.G.

F36608131

Desenvolvemento de cebos artificiais e tecnoloxías a bordo para unha pesca de palangre innovadora e sustentable

IN852A 2013/37

Hijos de J. Barreras, S.A.

A36600971

Desenvolvemento dun sistema integral de bunkerización de lng barco-a-barco para o espazo atlántico noroccidental

IN852A 2013/84

Redegal, S.L.

B32318354

Plataforma aberta de servizos para dinamizar o sector da moda en Galicia: moda.gal

IN852A 2013/32

Maquinaria y Proyectos de Galicia, S.L

B36048163

Desenvolvemento dun sistema portable de soldadura por fricción batida aplicado á unión de compoñentes de aluminio

IN852A 2013/88

Visual Publinet, S.L.

B36880094

Aplicacións remotas virtualizadas en infraestruturas na nube

IN852A 2013/25

Human Soft, S.L.

B94012895

Plataforma de márketing para o sector de automoción baseada en intelixencia artificial mediante a análise do comportamento humano

IN852A 2013/26

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

Apps for cars

IN852A 2013/91

Balidea Consulting & Programing

B15850647

Proxecto para a incorporación das tecnoloxías da información ao ámbito da planificación e control do adestramento nos deportes de equipo (caso fútbol), a través de dispositivos interactivos (xogadores, equipos técnicos, xestores deportivos), deslocalizados (in-out) e ubicuos

IN852A 2013/38

Instalacións Parcero, S.L.U

B36326494

Sistema construtivo de crecemento modular reversible desde o nivel do terreo

IN852A 2013/59

Biomasa Ecoforestal Villacañas, S.A.U.

A36796944

Investigación para o desenvolvemento de bombas de calor aerotérmicas monoblock de alta eficiencia para a súa utilización en sistemas aerotérmicos e híbridos xeotérmicos-aerotérmicos

IN852A 2013/56

Kaleido Logistics, S.L.

B27716422

Deseño de novos útiles eficientes de mellora na cadea de subministración de elementos eólicos (onshore e offshore), en recepción, en manipulación portuaria e en transporte marítimo

IN852A 2013/13

Cabomar Congelados, S.A.

A36821007

Sistema avanzado de transformación da lura con visión e intelixencia artificial

IN852A 2013/50

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

Vehículo intelixente aéreo non-tripulado

IN852A 2013/36

Fridama Instalaciones, S.L.

B15976145

New efficiency

IN852A 2013/55

Quantum Innovative, S.L.U.

B27725225

Sistema robotizado para operación de drons

IN852A 2013/89

Innovaciones Tecnológicas e Investigación en I+D, S.A.

A32399099

Rarsens

IN852A 2013/14

Grupo Oídos Digitales, S.L.

B70189915

Centros de audioloxía protésica on line para a avaliación, programación e adaptación de próteses auditivas e implantes cocleares

IN852A 2013/6

Pesca Natural en Alta Mar, S.L.

B27768530

Deseño de novos equipamentos de pesca para a mellora de descartes e redución de impacto sobre o fondo mariño

IN852A 2013/87

Inteco Ingeniería Avanzada, S.L.

B36856540

Proxecto para desenvolvemento innovador de sistema híbrido de xestión loxística de almacén

ANEXO III
Relación de solicitudes excluídas

Código de expediente

Solicitante

NIF

Título do proxecto

IN852A 2013/77

Eternity Panel, S.L.

B70079629

Sistemas xerais con acumulación térmica xeosolar

IN852A 2013/82

Gaélica Solar, S.L.

B32329278

Equipo deshidratador en ausencia de oxíxeno mediante enerxías renovables

IN852A 2013/96

Balidea Consulting and Programming, S.L.

B15850647

Adaptative health e-learning for kiddies: solución de aprendizaxe adaptativa centrada no paciente nunha arquitectura cloud

IN852A 2013/22

Health In Code, S.L.

B70058375

Análise, deseño e prototipaxe dun sistema informático integrado para a automatización dos procesos dun laboratorio de análise xenética baseado en tecnoloxías de secuenciación sanger e ngs.

IN852A 2013/30

Aludec, S.A

A36631075

Investigación na fabricación one-step de pezas con botóns capacitivos integrados, para o sector de automoción

IN852A 2013/79

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

Light emiting nanomolecules for biomedical diagnostycs applications

IN852A 2013/34

Valora Consultores de Gestión, S.L.

B15829443

Investigación e desenvolvemento de métodos de captación de consumos e emisións en tempo real e a súa análise mediante unha plataforma cloud de xestión integral de sustentabilidade

IN852A 2013/52

Alibós Galicia, S.L.

B27347954

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización.

IN852A 2013/74

Verdiberia Aqualab, S.L.

B85828119

Optimización da tecnoloxía de pasteurización de lodos para a obtención de fertilizantes. Avaliación agr

IN852A 2013/85

Kemegal Químicos, S.L.

B36553444

Investigación e desenvolvemento dunha estratexia integral de hixienización para reducir riscos biol. na prod. de moluscos

IN852A 2013/8

A0 Mayores Servicios Sociales, S.L.

B15856941

Residencia na casa

IN852A 2013/81

Vales Coruña, S.L.U.

B15293293

Deseño e desenvolvemento de sistemas avanzados para a mellora enerxética do uso da biomasa en sistemas de coxeración

IN852A 2013/9

Hispamoldes, S.A.

A32013971

Investigación de novos compoñentes de automoción máis lixeiros baseados no uso de reforzos termoplásticos localizados-renforplast

IN852A 2013/4

Equipos Lagos, S.A.

A15827298

Lean paint trotter. Windtower systems

IN852A 2013/64

Izmar, S.L.U.

B36654598

Innovación aberta para desenvolvemento tecnolóxico de especialización intelixente para fluxos loxísticos en automoción e aeronáutica

IN852A 2013/24

Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27704337

Desenvolvemento dun turboxerador axial de imáns permanentes

IN852A 2013/48

Hidronav Technologies, S.L.

B36775179

Investigación en tecnoloxías de cavitación avanzada aplicada ao tratamento de pedra natural

IN852A 2013/67

Neoker, S.L.

B15892458

Estudo e validación do uso industrial de novos compostos refractarios lixeiros, reforzados con fibras monocristalinas de alúmina

ANEXO IV
Relación de solicitudes que renuncian/desisten da súa solicitude de axudas

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

IN852A 2013/12

Chymar Sociedad Anónima

A36621522

Novocon: deseño e desenvolvemento de solucións tecnolóxicas para a frota conxeladora

IN852A 2013/71

Galicia Aviónica, S.L.

B70257589

Control dinámico e corrección do acoplamento aeroelástico de estruturas esveltas

IN852A 2013/78

Qualigal Consultoría y Asesoría, S.L.N.E.

B32332629

Creación dunha rede de recuperación activa de persoas, mascotas ou obxectos

ANEXO V
Relación de solicitudes inadmitidas a trámite

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

IN852A 2013/58

Demaux Manufacture S.L

B15932999

Deseño e desenvolvemento dun sistema de xestión integral para as algas de arribazón de Galicia

IN852A 2013/61

Plascies S.L.

B36244374

Deseño e desenvolvemento dun cebo artificial para a pesca de palangre de superficie

IN852A 2013/95

Abn Pipe S.L.U. Systems

B15745680

Investigación e desenvolvemento en novas tecnoloxías para a mellora da condución térmica no sistema de xeración de enerxía térmica para a auga quente sanitaria e o sistema de calefacción por chan radiante polo principio da aero-xeotermia.