Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Xoves, 26 de decembro de 2013 Páx. 50059

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2013 pola que se fai pública a ampliación do crédito existente, para o exercicio de 2013, para a concesión das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, da Xunta de Galicia, e na Orde do 5 de outubro de 1994, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, pola que se regula a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade Social a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas, publicado mediante a Resolución do 8 de outubro de 2013.

A Orde do 12 de xuño de 2008 (DOG núm. 119, do 20 de xuño) establece, con carácter permanente, as normas de procedemento para a xestión das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, e na Orde do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, do 5 de outubro de 1994 (BOE núm. 253, do 22 de outubro), sobre axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade Social a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas.

Mediante a Resolución do 8 de outubro de 2013 (DOG núm. 200, do 18 de outubro), publicábase o crédito das referidas axudas para o exercicio 2013.

A referida Orde do 12 de xuño de 2008, no seu artigo 5, parágrafo segundo, recolle que o crédito que se estableza inicialmente cada ano poderá ser obxecto de modificación segundo o establecido no artigo 31.2º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais.

Polo anteriormente exposto, unha vez comunicada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social a asignación de fondos definitiva para 2013, e segundo o establecido na disposición derradeira primeira da antedita Orde do 12 de xuño de 2008, pola que se faculta a persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento da referida orde,

RESOLVO:

Ampliar o importe total, para o exercicio de 2013, do crédito das axudas establecidas na Orde do 12 de xuño de 2008 (DOG núm. 119, do 20 de junio) pola que se ditan, con carácter permanente, as normas de procedemento para a xestión das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, e na Orde do Ministerio de Traballo e Seguridade Social do 5 de outubro de 1994 (BOE núm. 253, do 22 de outubro) sobre axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade Social a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas, por un importe de 309.481,04 euros con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.324A.470.0, código de proxecto 2011/00648 e 2013/00603.

Unha vez efectuada esta ampliación, o importe total destas axudas para 2013 ascende a 1.463.084,45 euros.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2013

Odilo Martiñá Rodríguez
Director xeral de Traballo e Economía Social