Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 50328

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de decembro de 2013, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade, derivada do Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública dependentes desta.

O Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade (DOG núm. 46, do 6 de marzo), reorganiza os servizos de laboratorio de saúde pública da Consellería de Sanidade, coa supresión dos diversos servizos de laboratorio e a creación do Servizo do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia en Lugo.

O Laboratorio de Saúde Pública de Lugo foi asumindo progresivamente a especialización en determinadas técnicas, sendo referencia tanto en Galicia como noutras comunidades autónomas, o que levou a unha maior dotación de recursos humanos neste laboratorio respecto dos outros tres.

Tanto a citada especialización en determinadas técnicas como a maior dotación de recursos con que conta determinan que a centralización dos laboratorios de saúde pública se produza no laboratorio de Lugo ao ser, a partir do 1 de xaneiro de 2014, o único laboratorio de Galicia acreditado para realizar as referidas análises.

Esta nova reestruturación fai necesaria, a través do Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública dependentes da Consellería de Sanidade, unha reorganización dos recursos humanos e dos postos de traballo, coa adopción das medidas e previsións necesarias para axustar as situacións dos postos de traballo dos extintos servizos de laboratorio de saúde pública territoriais á nova estrutura.

Mediante o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de decembro de 2013 apróbase o Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública de Galicia dependentes da Consellería de Sanidade.

Faise constar que este plan foi negociado na Mesa Xeral de Empregados Públicos e aprobado por unanimidade das organizacións sindicais presentes na Comisión de Persoal do día 11 de decembro de 2013.

En execución deste plan xustifícase a aprobación da modificación da relación de postos de traballo do Laboratorio de Saúde Publica de Galicia en Lugo, dependente da Consellería de Sanidade.

En consecuencia, por proposta da Consellería de Sanidade, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 19 de decembro de 2013 adoptou o seguinte

acordo:

Primeiro. Apróbase a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade, derivada do Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública dependentes desta, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en vigor a partir do día 1 de xaneiro de 2014.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 19 de decembro de 2013, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade, derivada do Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública dependentes desta, coa finalidade de cumprir ese acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013, sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2013

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Consellería de Sanidade

Na vixente relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade realízanse as seguintes modificacións:

AMORTIZACIÓNS:

– Nos centros de destino que se sinalan suprímense os seguintes postos de traballo:

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

SUBGRUPO

NIVEL/CATEGORÍA

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.025

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

A2

18

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.026

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

A2

18

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (OURENSE)

CS.A99.10.006.32001.020

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

A2

18

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

CS.A99.10.006.36001.010

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

A1

22

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

CS.A99.10.006.36001.014

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

A1

22

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

CS.A99.10.006.36001.015

RESPONSABLE ÁREA MICROBIOLOXÍA

A1

22

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

SA.C99.10.006.15001.023

AUXILIAR SANITARIO

IV

3

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (OURENSE)

SA.C99.10.006.32001.025

AUXILIAR SANITARIO

IV

3

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.020

AUXILIAR DE LABORATORIO

IV

11

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.039

AUXILIAR SANITARIO

IV

3

MODIFICACIÓNS:

– Recodifícanse os seguintes postos de traballo procedentes dos extintos laboratorios de saúde pública das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra e pasan a incluírse nas relacións de postos de traballo dos centros de destino que se indican dependentes da Consellería de Sanidade:

RPT ACTUAL

NOVA RPT

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO ANTIGO

DENOMINACIÓN

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO NOVO

DENOMINACIÓN

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE OURENSE

CS.A99.10.006.32001.010

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

SERVIZO DE ALERTAS EPIDEMIOLÓXICAS (OURENSE)

CS.A99.10.004.32001.025

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE PONTEVEDRA

CS.A99.10.006.36001.011

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS (PONTEVEDRA)

CS.A99.10.005.36001.020

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DA CORUÑA

SA.C99.10.006.15001.050

ANALISTA DE LABORATORIO

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

SA.C99.10.000.15001.060

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DA CORUÑA

SA.C99.10.006.15001.029

AUXILIAR SANITARIO

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

SA.C99.10.000.15001.092

AUXILIAR SANITARIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE OURENSE

SA.C99.10.006.32001.051

ANALISTA DE LABORATORIO

XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE

SA.C99.10.000.32001.050

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE PONTEVEDRA

SA.C99.10.006.36001.014

ANALISTA DE LABORATORIO

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SA.C99.10.000.36001.038

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE PONTEVEDRA

SA.C99.10.006.36001.016

ANALISTA DE LABORATORIO

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SA.C99.10.000.36001.039

ANALISTA DE LABORATORIO

– Traspásanse os seguintes postos de traballo procedentes dos extintos laboratorios de saúde pública das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra pasando a depender das consellerías que se indican e a incluírse nas relacións de postos de traballo dos centros de destino que se sinalan:

RPT ACTUAL

CONSELLERÍA DE DESTINO

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO ANTIGO

DENOMINACIÓN

CONSELLERÍA

CENTRO DE DESTINO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.011

RESPONSABLE ÁREA MICROBIOLOXÍA AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA (A CORUÑA)

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.012

RESPONSABLE ÁREA MICROBIOLOXÍA ALIMENTARIA

MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA (A CORUÑA)

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.014

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA (A CORUÑA)

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

CS.A99.10.006.36001.012

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

MEDIO RURAL E DO MAR

SERVIZO DE GANDARÍA (PONTEVEDRA)

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

SA.C99.10.006.15001.020

AUXILIAR SANITARIO

MEDIO RURAL E DO MAR

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

SA.C99.10.006.15001.031

AUXILIAR SANITARIO

MEDIO RURAL E DO MAR

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (OURENSE)

SA.C99.10.006.32001.020

AUXILIAR DE LABORATORIO

MEDIO RURAL E DO MAR

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (VILAGARCÍA DE AROUSA)

SA.C99.10.006.36590.005

AUXILIAR DE LABORATORIO

MEDIO RURAL E DO MAR

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN–VILANOVA DE AROUSA

– Traspásanse os seguintes postos de traballo procedentes dos extintos laboratorios de saúde pública das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra e pasan a depender do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia:

RPT ACTUAL

NOVA RPT

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO ANTIGO

DENOMINACIÓN

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO NOVO

DENOMINACIÓN

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

SA.C99.10.006.15001.018

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.130

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.010

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.144

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.011

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.145

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.012

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.146

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.013

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.147

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.015

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.148

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (OURENSE)

SA.C99.10.006.32001.030

AUXILIAR SANITARIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.172

AUXILIAR SANITARIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

SA.C99.10.006.15001.025

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.190

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

SA.C99.10.006.15001.027

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.191

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.025

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.199

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.028

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.200

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.031

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.201

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.033

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.202

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

SA.C99.10.006.36001.036

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.203

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.013

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.010

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (PONTEVEDRA)

CS.A99.10.006.36001.013

RESPONSABLE ÁREA CALIDADE

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.040

RESPONSABLE ÁREA CALIDADE

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (OURENSE)

CS.A99.10.006.32001.011

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.062

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.027

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.080

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.029

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.081

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (A CORUÑA)

CS.A99.10.006.15001.030

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.082

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

– Traspásanse os seguintes postos de traballo procedentes do extinto Laboratorio de Saúde Pública de Lugo e pasan a depender do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia:

RPT ACTUAL

NOVA RPT

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO ANTIGO

DENOMINACIÓN

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO NOVO

DENOMINACIÓN

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.010

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.010

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.012

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.011

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.014

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.012

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.050

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.100

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.055

TITULADO/A SUPERIOR BIÓLOGO/A

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.105

TITULADO/A SUPERIOR BIÓLOGO/A

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.060

TITULADO/A SUPERIOR FARMACÉUTICO/A

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.110

TITULADO/A SUPERIOR FARMACÉUTICO/A

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.020

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.132

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.065

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.133

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.066

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.134

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.067

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.135

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.068

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.136

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.069

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.137

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.070

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.138

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.071

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.139

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.072

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.140

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.073

ANALISTA DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.141

ANALISTA DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.075

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.160

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.032

AUXILIAR SANITARIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.170

AUXILIAR SANITARIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.038

AUXILIAR SANITARIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.171

AUXILIAR SANITARIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.023

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.192

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.026

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.193

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.029

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.194

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.035

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.195

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

SA.C99.10.006.27001.041

AUXILIAR DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

SA.C03.00.201.27001.196

AUXILIAR DE LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

CS.A99.10.006.27001.005

RESPONSABLE ÁREA MICROBIOLOXÍA

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.020

RESPONSABLE ÁREA MICROBIOLOXÍA

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

CS.A99.10.006.27001.007

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.030

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

CS.A99.10.006.27001.010

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.060

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

CS.A99.10.006.27001.012

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.061

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

SERVIZO DE LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA (LUGO)

CS.A99.10.006.27001.020

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

CS.A03.00.201.27001.083

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

– Relación de postos de traballo do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia:

Persoal funcionario

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

CENTRO DE DESTINO: LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

Código do posto

Denominación

Niv.

Complem. específico

Tipo posto

Forma prov.

Sub.

Corpo/escala

Adscr.

Adm. P.

Titulación académica

Formación específica

Observacións

SA.C03.00.201.27001.010

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

24

10.567,68

N

C

A1

ESPECIAL

AXG

2037

773-852

SA.C03.00.201.27001.011

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

24

10.567,68

N

C

A1

ESPECIAL

AXG

2037

773-852

SA.C03.00.201.27001.012

INSPECTOR/A VETER. SAÚDE PÚBLICA DE LABORATORIO

24

10.567,68

N

C

A1

ESPECIAL

AXG

2037

773-852

Persoal laboral

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

CENTRO DE DESTINO: LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

Código do posto

Denominación

Forma prov.

Grupo

Categoría

Titulación académica

Formación específica

Complemento singularidade

Observacións

SA.C03.00.201.27001.100

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

C

I

5

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.105

TITULADO/A SUPERIOR BIÓLOGO/A

C

I

10

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.110

TITULADO/A SUPERIOR FARMACÉUTICO/A

C

I

19

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.130

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10

SA.C03.00.201.27001.132

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10

SA.C03.00.201.27001.133

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.134

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.135

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.136

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.137

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.138

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.139

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.140

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.141

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.144

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.145

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.146

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.147

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (2ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.148

ANALISTA DE LABORATORIO

C

III

17

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.160

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

C

IV

1

B10 // B11 // DISPOSICIÓN TRANSITORIA 10ª (1ª PARTE) DO V CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.

SA.C03.00.201.27001.170

AUXILIAR SANITARIO

C

IV

3

B10 // B11 // CANDO SEXA VACANTE TRANSFORMAR EN “AUXILIAR DE LABORATORIO”, GRUPO: “IV”, CATEGORÍA: “11”.

SA.C03.00.201.27001.171

AUXILIAR SANITARIO

C

IV

3

B10 // B11 // CANDO SEXA VACANTE TRANSFORMAR EN “AUXILIAR DE LABORATORIO”, GRUPO: “IV”, CATEGORÍA: “11”.

SA.C03.00.201.27001.172

AUXILIAR SANITARIO

C

IV

3

B10 // CANDO SEXA VACANTE TRANSFORMAR EN “AUXILIAR DE LABORATORIO”, GRUPO: “IV”, CATEGORÍA: “11”.

SA.C03.00.201.27001.190

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.191

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.192

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.193

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.194

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.195

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10 // B11

SA.C03.00.201.27001.196

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10 // B11

SA.C03.00.201.27001.199

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.200

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.201

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.202

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

SA.C03.00.201.27001.203

AUXILIAR DE LABORATORIO

C

IV

11

B10

Persoal funcionario (Lei 17/1989)

DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

CENTRO DE DESTINO: LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA (LUGO)

Código do posto

Denominación

Niv.

Complem. específico

Tipo posto

Forma prov.

Subgrupo

Corpo/escala

Adscr.

Adm. P.

Titulación académica

Formación específica

Observacións

CS.A03.00.201.27001.001

XEFATURA SERVIZO LABORATORIO SAÚDE PÚBLICA GALICIA

28

13.698,72

S

LD

A1

1.2/7/9/ESTATUTARIO/SANITARIO

CS.A03.00.201.27001.010

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

22

7.449,36

N

C

A1

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.020

RESPONSABLE ÁREA MICROBIOLOXÍA

22

7.449,36

N

C

A1-A2

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/2.2.1/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.030

RESPONSABLE ÁREA FISICOQUÍMICA

22

7.449,36

N

C

A1

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.040

RESPONSABLE ÁREA CALIDADE

22

7.449,36

N

C

A1

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.060

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

22

7.449,36

N

C

A1

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.061

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

22

7.449,36

N

C

A1

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.062

TITULADO/A SUPERIOR LABORATORIO

22

7.449,36

N

C

A1

1.2.11/1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

AXG

CS.A03.00.201.27001.080

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

18

5.526,48

N

C

A2

2.2.1

AXG

CS.A03.00.201.27001.081

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

18

5.526,48

N

C

A2

2.2.1

AXG

CS.A03.00.201.27001.082

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

18

5.526,48

N

C

A2

2.2.1

AXG

CS.A03.00.201.27001.083

TITULADO/A MEDIO/A LABORATORIO

18

5.526,48

N

C

A2

2.2.1

AXG

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMAS DE PROVISIÓN

C CONCURSO

LD LIBRE DESIGNACIÓN

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS TITULACIÓNS ACADÉMICAS

2037 LIC. VETERINARIA

CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS

773 EXPERIENCIA EN TÉCNICAS DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE SAÚDE PÚBLICA E PENIR (MÍNIMO 2 ANOS) (R.I).

852 EXPERIENCIA EN IMPLANTACIÓN E SEGUIMENTO DUN SISTEMA DE XESTIÓN DA CALIDADE SEGUNDO AS NORMAS ISO 45001 E ISO 17025 (MÉRITO).

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

AXG ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.

CÓDIGO - DESCRICIÓN DOS COMPLEMENTOS SALARIAIS

B10 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PERIGOSIDADE.

B11 COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR TOXICIDADE.

CLAVES UTILIZADAS PARA DESIGNAR CORPOS E ESCALAS SANITARIAS NA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO PERSOAL INCLUÍDO NO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LEI 17/1989, DO 23 DE OUTUBRO

1. CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA XUNTA DE GALICIA:

1.2. ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA:

1.2.3. CLASE DE LICENCIADOS EN MEDICINA E CIRURXÍA.

1.2.4. CLASE DE LICENCIADOS EN FARMACIA.

1.2.6. CLASE DE LICENCIADOS EN CIENCIAS QUÍMICAS.

1.2.7. CLASE DE LICENCIADOS EN CIENCIAS BIOLÓXICAS.

1.2.11. CLASE DE FARMACÉUTICOS INSPECTORES DE SAÚDE PÚBLICA.

2. CORPO FACULTATIVO DE GRAO MEDIO DA XUNTA DE GALICIA:

2.2. ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA:

2.2.1. CLASE DE ATS/DUE.

9. PERSOAL FUNCIONARIO DO CORPO FACULTATIVO SUPERIOR DA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DA XUNTA DE GALICIA (VETERINARIOS).