Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 50339

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 18 de decembro de 2013 pola que se incrementa a dotación orzamentaria da Orde do 1 de febreiro de 2013, pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sostible das terras agrícolas no ano 2013.

A Orde da Consellería do Medio Rural e do Mar do 1 de febreiro de 2013 (DOG núm. 25, do 5 de febreiro) regula o procedemento para a solicitude, tramitación e concesión, para o ano 2013, das axudas previstas dentro do réxime do pagamento único e doutros réximes de axuda directa á agricultura e gandaría, e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sostible das terras agrícolas no ano 2013.

Na súa disposición adicional primeira, parágrafo 1, precísanse as aplicacións orzamentarias e o importe económico previsto para o financiamento das ditas axudas e no seu parágrafo 4 sinálase que as dotacións iniciais se poderán incrementar, se for procedente, con outros fondos do Feaga e do Feader, dos orzamentos xerais do Estado e da Comunidade Autónoma.

Coa finalidade de poder amparar todas as solicitudes das axudas especificadas no titulo III, capítulo II, indemnización compensatoria, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e xestionadas polo Fondo Galego de Garantía Agraria, e posto que a dotación existente na orde resulta insuficiente, a Consellería de Facenda autorizou o correspondente expediente de reaxustes de crédito entre proxectos, polo que cómpre, mediante esta orde, incrementar a dotación orzamentaria consignada para a concesión das mencionadas axudas.

En consecuencia, e de conformidade co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único

1. A dotación orzamentaria prevista para as axudas especificadas no título III da Orde do 1 de febreiro de 2013 (DOG nº 25, do 5 de febreiro), conforme a disposición adicional primeira, parágrafo 1, alínea b) da dita orde, increméntase no importe de 1.000.000 de euros, e con cargo á aplicación 12.80.712B.772.1, indemnizacións compensatorias, dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2013, polo que o importe total para as axudas desta alínea e desta aplicación orzamentaria, despois deste incremento, é de 11.369.930,77 euros.

2. En todo caso, a concesión das axudas reguladas na dita orde estará limitada ás dispoñibilidades orzamentarias.

Disposición adicional única

O incremento de crédito previsto no artigo único desta orde non afecta o prazo de presentación de solicitudes establecido na dita Orde do 1 de febreiro de 2013 (DOG nº 25, do 5 de febreiro).

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2013

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar