Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Mércores, 22 de xaneiro de 2014 Páx. 2600

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2014 pola que se fai pública a relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico superior en teleformación, vacante na relación de postos de traballo de persoal laboral desta universidade, convocadas pola Resolución do 6 de abril de 2011.

Unha vez finalizado o proceso selectivo para a provisión dunha praza de técnico superior en teleformación, vacante na relación de postos de traballo de persoal laboral desta universidade, convocado por Resolución do 6 de abril de 2011 (DOG do 9 de maio), e á vista da proposta de persoas aspirantes aprobadas feita polo tribunal que xulga estas probas,

Esta xerencia, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), e da delegación de competencias operada por Resolución do 16 de xaneiro de 2012,

RESOLVE:

Facer pública a relación definitiva de persoas aprobadas nestas probas selectivas, que son as que se relacionan no anexo.

Contra esta resolución e de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), a persoa interesada poderá interpoñer potestativamente recurso de reposición perante o reitor no prazo dun mes, ou directamente recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses na forma e nas condicións que están previstas na lei reguladora da dita xurisdición, que contan a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

A Coruña, 9 de xaneiro de 2014

Juan Manuel Díaz Villoslada
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO

Relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico superior en teleformación vacante na relación de postos de traballo de persoal laboral, convocada pola Resolución do 6 de abril de 2011 (DOG do 9 de maio).

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Puntuación total

76415591-T

Peña Cabanas, Ana María

Libre

48,70