Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2014 Páx. 2831

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 6/2014, do 23 de xaneiro, polo que se nomea presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela a José María Arias Mosquera.

O título IV da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, regula os consellos sociais das universidades públicas.

En virtude do establecido nos artigos 77.4 e 83.1 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 23 de xaneiro de 2014 e no uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e tres de xaneiro de dous mil catorce,

DISPOÑO:

Artigo único

Nomear presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela a José María Arias Mosquera.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e tres de xaneiro de dous mil catorce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria