Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2014 Páx. 3079

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2014 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Despois de ser aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2014 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, convócanse as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2014, para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2014

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución:

1. Os empregados e as empregadas públicos destinados na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontran en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario.

2. O persoal dependente do Parlamento de Galicia, do Valedor do Pobo, do Consello de Contas, do Consello Consultivo e doutras entidades e organismos públicos poderán acceder ás accións formativas a través dos oportunos convenios que se subscriban para este efecto, de conformidade coa Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Toda persoa solicitante que ao iniciar a actividade formativa estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como ás súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web http://egap.xunta.es.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.es.matricula, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. O número máximo de cursos que se pode solicitar limítase a cinco.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no cal xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade a realización simultánea de varias actividades, non se expedirá certificación de ningunha delas e o alumnado pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

– Sistema operativo Windows 7. Este requisito é imprescindible para o desenvolvemento do curso «Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)».

– Navegador Internet Explorer versión 8.0. Este requisito é imprescindible para o desenvolvemento do curso de lingua francesa.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas en relación cos criterios de selección deberán remitirlle á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao número de fax 981 54 63 39 ou ao enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es, sen prexuízo do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro). A dita documentación deberá enviarse únicamente por unha das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 62 53, do número de fax 981 54 63 39 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es.

Cuarta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolución, o baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo).

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso, poderá completarse o número de alumnos asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Quinta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.es unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas.

O prazo de presentación de alegacións será de tres días hábiles desde a súa publicación.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude será informado da súa selección a través do correo electrónico e da mensaxaría telefónica. Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou que ocupan un posto máis afastado na lista de espera, todo isto de acordo co disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo http://egap.xunta.es a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sexta. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á Escola Galega de Administración Pública cunha antelación mínima de tres días hábiles anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, ademais do previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), calquera das seguintes vías:

– O enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.es

– O número de fax 981 54 63 39.

As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia:

– Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. Na modalidade de teleformación o alumnado debe visualizar, como mínimo, o 90% dos contidos e realizar todas as actividades e tarefas propostas pola titoría.

– Deberán xustificarse documentalmente ante os responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade.

d) As persoas que incumpran o previsto na alínea c):

– Perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

– Pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Sétima. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se realizará ao final delas, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A asistencia á sesión presencial de apertura, se a houber.

– A lectura detallada dos contidos da actividade formativa. Cada actividade ten uns contidos teóricos que deben ser revisados na plataforma.

– A adecuada realización de todas as actividades que o titor propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

No inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final.

Para poder aprobar a actividade formativa, o alumnado deberá superar unha proba final de avaliación.

Nas actividades formativas encadradas dentro do Plan formativo ofimático de Galicia a proba final de avaliación terá igualmente carácter presencial e desenvolverase na sede da EGAP en Santiago de Compostela.

Oitava. Certificados

a) A EGAP poderá expedir dúas clases de certificados, de asistencia e de aproveitamento. A convocatoria de cada acción formativa determinará que tipo de certificado corresponderá aos alumnos que participen nos cursos.

b) Para a obtención do certificado de asistencia, o alumnado deberá participar con regularidade e dedicación no desenvolvemento da acción formativa. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado, A EGAP poderá fixar a realización das probas que considere oportunas.

c) Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe en que declare apto ou non apto cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

En caso de non superar a proba, tampouco se facilitará certificado de asistencia.

Novena. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que se poidan producir no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten á súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP resérvase o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Localidade/
Modalidade

Data
comezo

Data
remate

Horario

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC14017

Nocións básicas de contabilidade pública

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

20.5.2014

3.6.2014

16.30 a 20.30 h

FC14017

Nocións básicas de contabilidade pública

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Ourense

9.6.2014

23.6.2014

17.00 a 21.00 h

FC14017

Nocións básicas de contabilidade pública

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Vigo

4.6.2014

18.6.2014

16.30 a 20.30 h

FC14018

A revisión e revogación dos actos administrativos

25

20

Aproveitamento

Persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente dos subgrupos A1, A2 e C1

Santiago de Compostela

10.3.2014

20.3.2014

16.45 a 19.45 h

FC14019

Estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

6.5.2014

3.6.2014

Teleformación

FC14019

Estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14019

Estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.4.2014

30.4.2014

Teleformación

FC14020

Procedemento administrativo

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

6.5.2014

3.6.2014

Teleformación

FC14020

Procedemento administrativo

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14020

Procedemento administrativo

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.4.2014

30.4.2014

Teleformación

FC14020

Procedemento administrativo

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.9.2014

30.9.2014

Teleformación

FC14020

Procedemento administrativo

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

13.10.2014

10.11.2014

Teleformación

FC14021

Nova normativa da función pública de Galicia

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

19.5.2014

22.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14022

Revisión de oficio das disposicións normativas

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

31.3.2014

4.4.2014

16.30 a 19.30 h

FC14023

A eficacia dos actos no marco do procedemento administrativo, en particular, a suspensión

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos A1, A2 e C1 con funcións relacionadas co obxectivo do curso

Santiago de Compostela

19.5.2014

23.5.2014

16.30 a 19.30 h

FC14030

A expropiación forzosa: causa expropiandi e competencias autonómicas

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

17.3.2014

21.3.2014

16.30 a 19.30 h

FC14036

As subvencións. Regulación estatal e autonómica

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

21.4.2014

30.5.2014

Teleformación

FC14036

As subvencións. Regulación estatal e autonómica

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

30.5.2014

8.7.2014

Teleformación

FC14045

Liquidación práctica dos tributos da Comunidade Autónoma de Galicia

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

21.4.2014

28.4.2014

16.45 a 19.45 h

FC14046

Liquidación práctica dos tributos locais de Galicia

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

5.5.2014

12.5.2014

16.45 a 19.45 h

FC14048

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.6.2014

2.7.2014

Teleformación

FC14048

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

28.10.2014

28.11.2014

Teleformación

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC14033

Adaptación da Administración á Estratexia europea 2020: reformas normativas e procedementos administrativos

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Pontevedra

31.3.2014

15.4.2014

16.30 a 19.30 h

FC14033

Adaptación da Administración á Estratexia europea 2020: reformas normativas e procedementos administrativos

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A Coruña

5.3.2014

20.3.2014

16.30 a 19.30 h

FC14033

Adaptación da Administración á Estratexia europea 2020: reformas normativas e procedementos administrativos

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

17.2.2014

4.3.2014

16.30 a 19.30 h

FC14034

Administración e cohesión: a nova política europea de cohesión económica, social e territorial e o seu despregamento administrativo

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A Coruña

10.6.2014

26.6.2014

16.30 a 19.30 h

FC14034

Administración e cohesión: a nova política europea de cohesión económica, social e territorial e o seu despregamento administrativo

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

5.5.2014

20.5.2014

16.30 a 19.30 h

FC14034

Administración e cohesión: a nova política europea de cohesión económica, social e territorial e o seu despregamento administrativo

30

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Pontevedra

21.5.2014

9.6.2014

16.30 a 19.30 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC14027

A creatividade, unha gratificante ferramenta de xestión

12

12

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

25.3.2014

1.4.2014

17.00 a 21.00 h

FC14029

A elaboración de disposicións de carácter xeral: técnica normativa e correcta redacción das normas

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

12.5.2014

16.5.2014

16.30 a 19.30 h

FC14037

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Lugo

21.4.2014

30.4.2014

16.45 a 19.45 h

FC14037

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Ourense

5.5.2014

15.5.2014

16.45 a 19.45 h

FC14037

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Pontevedra

19.5.2014

29.5.2014

16.45 a 19.45 h

FC14037

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

2.6.2014

12.6.2014

16.45 a 19.45 h

FC14037

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Vigo

16.6.2014

26.6.2014

16.45 a 19.45 h

FC14037

Comunicación escrita e elaboración de informes

25

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A Coruña

5.3.2014

13.3.2013

16.45 a 19.45 h

FC14040

Información e atención ao cidadán

60

25

Aproveitamento

Persoal dos subgrupos C1, C2 e agrupacións profesionais e persoal laboral dos grupos III, IV e V da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, que ocupen postos de traballo nos cales realicen tarefas de atención ao público e de información ao cidadán

Teleformación

2.4.2014

30.4.2014

Teleformación

FC14040

Información e atención ao cidadán

60

25

Aproveitamento

Persoal dos subgrupos C1, C2 e agrupacións profesionais e persoal laboral dos grupos III, IV e V da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, que ocupen postos de traballo nos cales realicen tarefas de atención ao público e de información ao cidadán

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14043

Liderado e intelixencia emocional

20

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos A1 e A2

Santiago de Compostela

25.2.2014

25.3.2014

16.30 a 20.30 h

FC14047

Negociación e traballo en equipo

35

25

Aproveitamento

Persoal dos grupos A1, A2 e C1 ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

6.3.2014

28.3.2014

Teleformación

FC14049

Presentacións de alto impacto

9

16

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

11.3.2014

24.3.2014

17.00 a 21.00 h

FC14050

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

2.4.2014

Teleformación

FC14050

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

5.5.2014

3.6.2014

Teleformación

FC14051

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

12.2.2014

14.2.2014

16.30 a 20.30 h

FC14051

Uso de ferramentas informáticas para a xestión do tempo

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

13.5.2014

15.5.2014

16.30 a 20.30 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC14026

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal dos subgrupos A1, A2 e C1, e I, II e III da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.6.2014

27.6.2014

Teleformación

FC14026

A calidade na Administración pública. Procesos e procedementos

50

25

Aproveitamento

Persoal dos subgrupos A1, A2 e C1, e I, II e III da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

6.10.2014

30.10.2014

Teleformación

FC14028

A e-administración

25

25

Aproveitamento

Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

17.2.2014

27.2.2014

16.45 a 19.45 h

FC14031

A protección de datos de carácter persoal. Nivel avanzado

50

40

Aproveitamento

Persoal dos subgrupos A1, A2 e C1, I, II e III da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

28.5.2014

8.7.2014

Teleformación

FC14031

A protección de datos de carácter persoal. Nivel avanzado

50

40

Aproveitamento

Persoal dos subgrupos A1, A2 e C1, I, II e III da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

4.9.2014

13.10.2014

Teleformación

FC14032

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

50

40

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

12.6.2014

8.7.2014

Teleformación

FC14032

A protección de datos de carácter persoal. Nivel medio

50

25

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

18.9.2014

13.10.2014

Teleformación

FC14035

Administración e internet. Web. Sede. Interoperabilidade. Sistemas de notificación electrónicos

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

21.4.2014

29.4.2014

16.45 a 19.45 h

FC14038

Contratación e licitación electrónica

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

21.4.2014

7.5.2014

16.45 a 19.45 h

FC14052

Xestión de documentos dixitais nas administracións. Rexistro electrónico. Dixitalización, identificación e autenticación

20

15

Aproveitamento

Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

24.3.2014

31.3.2014

16.45 a 19.45 h

FC14064

A sinatura electrónica: aspectos xurídico-procedementais

30

20

Aproveitamento

Persoal funcionario dos subgrupos A1 e A2 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

10.3.2014

18.3.2014

16.30 a 20.00 h

Portal de idiomas

FC14039

Conversa en inglés

15

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

4.3.2014

10.6.2014

19.00 a 21.00 h

FC14039

Conversa en inglés

15

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

4.3.2014

10.6.2014

17.00 a 19.00 h

FC14039

Conversa en inglés

15

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

2.9.2014

25.11.2014

17.00 a 19.00 h

FC14039

Conversa en inglés

15

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

2.9.2014

25.11.2014

19.00 a 21.00 h

FC14041

Inglés intermedio (B1)

20

100

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

3.3.2014

27.10.2014

17.00 a 19.00 h

FC14042

Inglés intermedio (B2)

20

100

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

3.3.2014

27.10.2014

19.00 a 21.00 h

FC14044

Lingua inglesa A1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A Coruña

10.3.2014

9.6.2014

16.30 a 18.30 h
(luns e mércores)

FC14044

Lingua inglesa A1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Lugo

10.3.2014

9.6.2014

16.30 a 18.30 h
(luns e mércores)

FC14044

Lingua inglesa A1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Ourense

10.3.2014

14.6.2014

16.30 a 18.30 h
(luns e mércores)

FC14044

Lingua inglesa A1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Pontevedra

10.3.2014

9.6.2014

16.30 a 18.30 h
(luns e mércores)

FC14044

Lingua inglesa A1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Vigo

10.3.2014

9.6.2014

16.30 a 18.30 h
(luns e mércores)

FC14044

Lingua inglesa A1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Ferrol

10.3.2014

11.6.2014

16.30 a 18.30 h
(luns e mércores)

FC14063

Lingua inglesa B1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Ferrol

10.3.2014

11.6.2014

18.30 a 20.30 h
(luns e mércores)

FC14063

Lingua inglesa B1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Vigo

10.3.2014

9.6.2014

18.30 a 20.30 h
(luns e mércores)

FC14063

Lingua inglesa B1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Pontevedra

10.3.2014

9.6.2014

18.30 a 20.30 h
(luns e mércores)

FC14063

Lingua inglesa B1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Ourense

10.3.2014

14.6.2014

18.30 a 20.30 h
(luns e mércores)

FC14063

Lingua inglesa B1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Lugo

10.3.2014

9.6.2014

18.30 a 20.30 h
(luns e mércores)

FC14063

Lingua inglesa B1.I

20

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

A Coruña

10.3.2014

9.6.2014

18.30 a 20.30 h
(luns e mércores)

FC14095

Lingua portuguesa

50

150

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

10.3.2014

10.7.2014

Teleformación

FC14095

Lingua portuguesa

50

150

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

10.3.2014

10.7.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14096

Lingua inglesa

50

80

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

1.4.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14097

Lingua francesa

50

150

Aproveitamento

Persoal da Administración publica da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14097

Lingua francesa

50

150

Aproveitamento

Persoal da Administración publica da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14097

Lingua francesa

50

150

Aproveitamento

Persoal da Administración publica da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

30.6.2014

Teleformación

FC14097

Lingua francesa

50

150

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

30.6.2014

Teleformación

Plan formativo ofimático de Galicia

FC14053

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.10.2014

21.11.2014

Teleformación

FC14053

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

5.5.2014

23.6.2014

Teleformación

FC14053

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

1.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14053

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.2.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14054

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.2.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14054

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

1.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14054

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

5.5.2014

23.6.2014

Teleformación

FC14055

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

24.9.2014

12.11.2014

Teleformación

FC14055

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

1.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14055

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.2.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14055

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

5.5.2014

23.6.2014

Teleformación

FC14055

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.10.2014

21.11.2014

Teleformación

FC14056

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.2.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14056

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

1.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14056

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

5.5.2014

23.6.2014

Teleformación

FC14056

Aplicacións informáticas de follas de cálculo (OpenOffice)

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.10.2014

21.11.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.9.2014

9.10.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.5.2014

25.6.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

18.2.2014

19.3.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

14.10.2014

12.11.2014

Teleformación

FC14057

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.10.2014

25.11.2014

Teleformación

FC14058

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.5.2014

25.6.2014

Teleformación

FC14058

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14058

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14058

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

18.2.2014

19.3.2014

Teleformación

FC14058

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.9.2014

9.10.2014

Teleformación

FC14058

Aplicacións informáticas de tratamento de textos (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.9.2014

9.10.2014

Teleformación

FC14059

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

21.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14059

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.5.2014

25.6.2014

Teleformación

FC14059

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

18.2.2014

19.3.2014

Teleformación

FC14059

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14059

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.9.2014

9.10.2014

Teleformación

FC14059

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.9.2014

9.10.2014

Teleformación

FC14060

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

18.2.2014

19.3.2014

Teleformación

FC14060

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14060

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

21.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14060

Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (OpenOffice)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.5.2014

25.6.2014

Teleformación

FC14061

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Linux)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet. Imprescindible ter instalado o sistema operativo Ubuntu no ordenador

Teleformación

21.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14061

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Linux)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet. Imprescindible ter instalado o sistema operativo Ubuntu no ordenador

Teleformación

18.2.2014

19.3.2014

Teleformación

FC14061

Sistema operativo, busca da información: internet.intranet e correo electrónico (contorno Linux)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet. Imprescindible ter instalado o sistema operativo Ubuntu no ordenador

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14061

Sistema operativo, busca da información: internet.intranet e correo electrónico (contorno Linux)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet. Imprescindible ter instalado o sistema operativo Ubuntu no ordenador

Teleformación

27.10.2014

25.11.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet.intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

18.2.2014

19.3.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

3.3.2014

1.4.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

21.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

21.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.5.2014

25.6.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

10.9.2014

9.10.2014

Teleformación

FC14062

Sistema operativo, busca da información: internet. intranet e correo electrónico (contorno Windows)

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

27.10.2014

25.11.2014

Teleformación

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Vicepresidencia

FC14065

Condución preventiva e condución eficiente para persoal condutor do Parque Móbil

20

8

Asistencia

Persoal condutor do Parque Móbil da Xunta de Galicia

Vilagarcía de Arousa

12.6.2014

12.6.2014

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

FC14065

Condución preventiva e condución eficiente para persoal condutor do Parque Móbil

20

8

Asistencia

Persoal condutor do Parque Móbil da Xunta de Galicia

A Pastoriza (Lugo)

10.6.2014

10.6.2014

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores

Santiago de Compostela

21.4.2014

24.4.2014

9.00 a 14.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores

A Coruña

5.5.2014

8.5.2014

9.00 a 14.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores.

Ferrol

12.5.2014

15.5.2014

9.00 a 14.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores

Lugo

19.5.2014

22.5.2014

9.00 a 14.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores

Ourense

26.5.2014

29.5.2014

9.00 a 14.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores

Pontevedra

2.6.2014

5.6.2014

9.00 a 14.00 h

FC14066

Rexistro e información administrativa

20

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia vinculado ás actividades de rexistro e/ou información administrativa que non teña realizado este curso en anos anteriores

Vigo

9.6.2014

12.6.2014

9.00 a 14.00 h

FC14067

Técnicas de interpretación do dereito da Unión Europea

20

24

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos A1, A2, C1, I, II e III

Santiago de Compostela

30.6.2014

10.7.2014

17.00 a 20.00 h

FC14068

O dereito á igualdade no eido da Unión Europea

20

24

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos A1, A2, C1, I, II e III

Santiago de Compostela

16.4.2014

30.4.2014

17.00 a 20.00 h

Secretaría Xeral da Igualdade

FC14069

Formación básica en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

25

21

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

12.5.2014

21.5.2014

16.45 a 19.45 h

FC14070

Indicadores de xénero

25

21

Aproveitamento

Persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos subgrupos A1, A2

Santiago de Compostela

3.3.2014

12.3.2014

16.45 a 19.45 h

FC14071

Violencia de xénero

25

21

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

24.3.2014

2.4.2014

16.45 a 19.45 h

Asesoría Xurídica Xeral

FC14072

Curso práctico sobre a Lei 16/2010, do 17 de decembro (Lofaxga): principais novidades da Lei de racionalización do sector público

25

24

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

10.3.2014

20.3.2014

16.45 a 19.45 h

FC14073

Curso práctico sobre o procedemento de exixencia de responsabilidade disciplinaria do persoal funcionario

25

24

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos A1, A2, especialmente persoal dedicado á tramitación destes procedementos

Santiago de Compostela

2.6.2014

12.6.2014

16.45 a 19.45 h

FC14074

Dereito sancionador e o seu control xurisdicional

25

21

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos A1, A2 e C1

Santiago de Compostela

17.2.2014

26.2.2014

16.30 a 19.30 h

FC14075

Especialidades das entidades instrumentais do sector público

25

24

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

17.3.2014

27.3.2014

16.45 a 19.45 h

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC14076

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral

Teleformación

15.9.2014

16.10.2014

Teleformación

FC14076

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral

Teleformación

28.4.2014

2.6.2014

Teleformación

FC14076

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral

Teleformación

3.3.2014

4.4.2014

Teleformación

FC14076

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, preferentemente para os membros dos comités de seguridade e saúde laboral

Teleformación

27.10.2014

28.11.2014

Teleformación

FC14077

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

15.9.2014

3.10.2014

Teleformación

FC14077

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

21.4.2014

16.5.2014

Teleformación

FC14077

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

17.3.2014

11.4.2014

Teleformación

FC14077

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia con coñecemento e acceso á internet

Teleformación

20.10.2014

14.11.2014

Teleformación

FC14078

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo

Teleformación

14.4.2014

5.5.2014

Teleformación

FC14078

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo

Teleformación

22.9.2014

10.10.2014

Teleformación

FC14078

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo

Teleformación

17.3.2014

4.4.2014

Teleformación

FC14078

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que realiza traballos de carácter administrativo

Teleformación

20.10.2014

7.11.2014

Teleformación

FC14079

Prevención de riscos laborais para o persoal responsable dos centros de traballo da Xunta de Galicia

30

15

Aproveitamento

Subdirectores/as xerais, xefes/as de servizo e, especialmente, os/as directores/as de centros e responsables das unidades administrativas da Administración pública da Xunta de Galicia

Santiago de Compostela

21.5.2014

23.5.2014

9.00 a 14.00 h

FC14080

Prevención de riscos laborais para o persoal veterinario

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

10.3.2014

4.4.2014

Teleformación

FC14081

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

A Coruña

20.3.2014

21.3.2014

8.30 a 14.30 h

FC14081

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Ourense

3.4.2014

4.4.2014

8.30 a 14.30 h

FC14081

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Pontevedra

10.4.2014

11.4.2014

8.30 a 14.30 h

FC14081

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Lugo

27.3.2014

28.3.2014

8.30 a 14.30 h

FC14081

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

24.4.2014

25.4.2014

8.30 a 14.30 h

Consellería de Facenda

FC14010

Curso práctico de xestión orzamentaria

25

50

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolvan actividades relacionadas coa xestión económica

Santiago de Compostela

21.4.2014

20.5.2014

16.30 a 19.30 h

FC14011

O Sistema de información corporativa de nómina e recursos humanos da Xunta de Galicia

15

42

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

22.4.2014

12.6.2014

16.30 a 19.30 h

FC14013

Aproveitamento da información estatística dispoñible no IGE: introdución ao software libre R

50

30

Aproveitamento

O persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que teña interese na estatística

Teleformación

5.5.2014

30.5.2014

Teleformación

FC14014

Irregularidades na xestión de expedientes financiados con fondos comunitarios

20

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que participe na xestión dos expedientes cofinanciados con fondos da Unión Europea

Santiago de Compostela

17.3.2014

1.4.2013

16.30 a 19.30 h

FC14024

A xestión do Feder

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do Feder nas datas de realización do curso

Santiago de Compostela

10.3.2014

12.3.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

FC14024

A xestión do Feder

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do Feder nas datas de realización do curso

Santiago de Compostela

24.2.2014

26.2.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

FC14024

A xestión do Feder

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do Feder nas datas de realización do curso

Santiago de Compostela

3.3.2014

5.3.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

FC14025

A xestión do FSE

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do FSE nas datas de realización do curso.

Santiago de Compostela

11.3.2014

13.3.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

FC14025

A xestión do FSE

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do FSE nas datas de realización do curso

A Coruña

25.3.2014

27.3.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

FC14025

A xestión do FSE

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do FSE nas datas de realización do curso

Lugo

25.2.2014

27.2.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

FC14025

A xestión do FSE

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do FSE nas datas de realización do curso

Ourense

1.4.2014

4.4.2014

9.00 a 15.00 h e 16.30 a 18.30 h

FC14025

A xestión do FSE

30

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e laborais dos grupos I, II e III do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que realicen tarefas directamente relacionadas coa xestión do FSE nas datas de realización do curso

Pontevedra

18.3.2014

20.3.2014

8.30 a 14.30 h e 16.30 a 18.30 h

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

FC14006

Cambio climático

25

24

Aproveitamento

Está destinado principalmente a funcionarios dos grupos A1 e A2 de todas as consellerías que para o desenvolvemento dos seus traballos técnicos necesiten ou estean interesados na adquisición de coñecementos de cambio climático, así como para aqueles que desexen formarse neste campo e poidan despois participar na elaboración de políticas, tanto de mitigación como de adaptación

Santiago de Compostela

17.2.2014

25.2.2014

16.30 a 20.30 h

FC14007

Divulgación da lexislación cinexética vixente en Galicia

40

16

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica con funcións de vixilancia e xestión dos recursos cinexéticos (persoal técnico, axentes e vixilantes ambientais, preferentemente)

Santiago de Compostela

26.5.2014

29.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14008

Novidades normativas en materia de transportes

25

20

Aproveitamento

Funcionarios dos subgrupos A1, A2 e C1 da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia interesados na materia

Santiago de Compostela

3.3.2014

17.3.2014

16.00 a 20.00 h

FC14009

Os sistemas intelixentes de transporte (SIT): Sistema de axuda á explotación (SAE) e Sistema de información xeográfica (SIX)

25

25

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica dos grupos A1, A2 e C1 interesados na materia obxecto do curso

Santiago de Compostela

6.5.2014

15.5.2014

16.00 a 20.00 h

Consellería de Economía e Industria

FC14082

Transposición da Directiva 2011/83/UE sobre os dereitos dos consumidores

30

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo das administracións públicas autonómica e local, con responsabilidades en canto a información e protección das persoas consumidoras

Santiago de Compostela

5.5.2014

13.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14082

Transposición da Directiva 2011/83/UE sobre os dereitos dos consumidores

30

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo das administracións públicas autonómica e local, con responsabilidades en canto a información e protección das persoas consumidoras

Lugo

7.5.2014

15.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14082

Transposición da Directiva 2011/83/UE sobre os dereitos dos consumidores

30

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo das administracións públicas autonómica e local, con responsabilidades en canto a información e protección das persoas consumidoras

Ourense

19.5.2014

27.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14082

Transposición da Directiva 2011/83/UE sobre os dereitos dos consumidores

30

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo das administracións públicas autonómica e local, con responsabilidades en canto a información e protección das persoas consumidoras

Vigo

21.5.2014

29.5.2014

16.00 a 20.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Cultura

FC14004

Aproximación aos proxectos de dixitalización para bibliotecas públicas

25

16

Aproveitamento

Persoal das bibliotecas públicas de Galicia

Santiago de Compostela

24.3.2014

25.3.2014

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h

FC14005

Novas normativas para o rexistro de autoridades

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico de bibliotecas de Galicia

Santiago de Compostela

28.4.2014

29.4.2014

10.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.00 h

FC14015

Arquivos e xestión documental ante a web semántica

30

15

Aproveitamento

Arquiveiros e profesionais relacionados cos arquivos e os xestores documentais e técnicos do sector das TIC

Santiago de Compostela

21.4.2014

22.4.2014

9.00 a 14.00 h e

16.00 a 19.00 h

FC14016

Identificación, valoración e selección documental na Administración autonómica

30

15

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, técnicos de arquivos e responsables de unidades de tramitación e custodia de procedementos administrativos

Santiago de Compostela

24.3.2014

25.3.2014

9.00 a14.00 h e

16.00 a19.00 h

Educación

FC14001

Xestión académica e administrativa nos centros de educación infantil e primaria

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos C1 e C2 con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

17.2.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14001

Xestión académica e administrativa nos centros de educación infantil e primaria

50

20

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos C1 e C2 con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

1.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14002

Xestión académica e administrativa nos centros de educación secundaria

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos C1 e C2 con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

17.2.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14002

Xestión académica e administrativa nos centros de educación secundaria

50

30

Aproveitamento

Persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos grupos C1 e C2 con coñecementos de internet e con conta de correo edu.xunta.es

Teleformación

1.4.2014

20.5.2014

Teleformación

FC14003

Xestión da aplicación informática do persoal docente

20

24

Aproveitamento

Persoal funcionario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que traballe na xestión de persoal docente

A Coruña

19.2.2014

9.4.2014

8.00 a 11.00 h

Consellería de Traballo e Benestar

Traballo

FC14088

As cualificacións profesionais no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa integración no Sispe

20

20

Aproveitamento

Persoal dos grupos A1, A2, C1 e C2, e I, II, III e IV da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar

Santiago de Compostela

2.6.2014

6.6.2014

16.00 a 20.00 h

FC14088

As cualificacións profesionais no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa integración no Sispe

20

20

Aproveitamento

Persoal dos grupos A1, A2, C1 e C2, e I, II, III e IV da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar

A Coruña

5.5.2014

9.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14088

As cualificacións profesionais no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa integración no Sispe

20

20

Aproveitamento

Persoal dos grupos A1, A2, C1 e C2, e I, II, III e IV da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar

Vigo

19.5.2014

23.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14088

As cualificacións profesionais no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa integración no Sispe

20

20

Aproveitamento

Persoal dos grupos A1, A2, C1 e C2, e I, II, III e IV da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar

Lugo

12.5.2014

16.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14088

As cualificacións profesionais no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa integración no Sispe

20

20

Aproveitamento

Persoal dos grupos A1, A2, C1 e C2, e I, II, III e IV da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente das oficinas de emprego e das áreas de Traballo da Consellería de Traballo e Benestar

Ourense

26.5.2014

30.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14089

Exposición ao amianto nos edificios. Xestión do risco

30

14

Aproveitamento

Persoal técnico do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e persoal técnico dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta

Santiago de Compostela

6.5.2014

7.5.2014

9.00 a 14.00 h e

15.30 a 17.30 h

FC14090

Xestión sustentable e responsabilidade social na Administración pública

35

32

Aproveitamento

Persoal da Administración autonómica de Galicia dos subgrupos A1, A2, C1, C2 e I, II, III e IV

Santiago de Compostela

5.5.2014

26.5.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 19.00 h

Benestar

FC14091

A nova aplicación informática do censo de persoas con discapacidade de Galicia

20

20

Aproveitamento

Persoal administrativo e técnico dos EVO (equipos de valoración e orientación)

Santiago de Compostela

17.3.2014

20.3.2014

9.00 a 14.00 h

FC14092

Aplicación do baremo de valoración da dependencia (BVD) para a valoración da necesidade dunha terceira persoa

25

8

Aproveitamento

Persoal técnico que realiza as valoracións nos EVO (equipos de valoración e orientación)

Santiago de Compostela

23.4.2014

24.4.2014

10.00 a 14.00 h

FC14093

Formación básica en proxectos de voluntariado

25

20

Aproveitamento

Persoal técnico dos centros sociocomunitarios de benestar e dos servizos de atención residencial de persoas maiores e persoas con discapacidade

Santiago de Compostela

8.5.2014

15.5.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 19.00 h

FC14094

Sensibilización fronte ao sistema de xestión e control de suxeicións restritivas en centros de atención sociosanitaria

25

10

Aproveitamento

Persoal directivo, persoal sanitario e xerocultores/as que desenvolvan as súas funcións no ámbito sociosanitario, en centros xestionados directamente pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela

14.5.2014

14.5.2014

9.00 a 14.00 e

15.30 a 20.30 h

Consellería do Medio Rural e do Mar

Medio Rural

FC14083

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.5.2014

30.5.2014

Teleformación

FC14083

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

2.4.2014

30.4.2014

Teleformación

FC14083

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

50

40

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

3.3.2014

31.3.2014

Teleformación

FC14084

A Lei de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia - texto consolidado

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

17.3.2014

4.4.2014

Teleformación

FC14084

A Lei de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia - texto consolidado

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

21.4.2014

9.5.2014

Teleformación

FC14084

A Lei de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia - texto consolidado

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Teleformación

12.5.2014

30.5.2014

Teleformación

FC14086

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Medio Rural e do Mar e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Santiago de Compostela

18.2.2014

20.2.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

FC14086

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Medio Rural e do Mar e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Lugo

25.2.2014

27.2.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

FC14086

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Medio Rural e do Mar e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Ourense

11.3.2014

13.3.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

FC14086

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Medio Rural e do Mar e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

Pontevedra

18.3.2014

20.3.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

FC14086

Claves do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020

30

20

Aproveitamento

Persoal da Consellería do Medio Rural e do Mar e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

A Coruña

25.3.2014

27.3.2014

9.00 a 14.00 h e 16.00 a 18.30 h

FC14087

Formación en investigación de causas de incendios forestais

30

30

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais, axentes forestais da Consellería do Medio Rural e do Mar e membros da Garda Civil e da Policía Autonómica

Ourense

5.5.2014

8.5.2014

16.00 a 20.00 h

FC14087

Formación en investigación de causas de incendios forestais

30

30

Aproveitamento

Axentes facultativos ambientais, axentes forestais da Consellería do Medio Rural e do Mar e membros da Garda Civil e da Policía Autonómica

A Coruña

7.4.2014

10.4.2014

16.00 a 20.00 h

Mar

FC14085

Apoio técnico á xestión pesqueira e marisqueira

15

36

Aproveitamento

Persoal técnico da Consellería do Medio Rural e do Mar

Santiago de Compostela

3.3.2014

2.4.2014

16.30 a 19.30 h