Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Luns, 17 de febreiro de 2014 Páx. 6518

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 29 de xaneiro de 2014 pola que se adxudica destino definitivo aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de biólogos/as, convocado pola Orde do 28 de decembro de 2007.

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 13 de decembro de 2013 (DOG número 241, do 18 de decembro), ao cal foron convocados os/as funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de biólogos/as, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de biólogos/as, convocado pola Orde do 28 de decembro de 2007 (DOG número 7, do 10 de xaneiro de 2008), de acordo coa elección realizada no acto público que tivo lugar o día 20 de decembro de 2013.

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres (3) días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO
Promoción interna

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Subgrupo

Corpo/escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

34957310R

Rodríguez Carballo, Susana

11

MR4020000215770072

22

A1

Especial

Técnico/a programas formativos e proxectos europeos

MR

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

S. X. de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencia do Mar

Acceso libre

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Subgrupo

Corpo/escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

Formación específica

36050191Z

Febrero Mayor, Fernando Manuel

30

MRC994020136600010

24

A1

Especial

Técnico/a investigador/a

MR

Servizos periféricos

Centro de Investigacións Mariñas Corón-Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

35257736R

Cuíñas Olmedo, Pedro

31

MRC994020136600021

24

A1

Especial

Técnico/a investigador/a

MR

Servizos periféricos

Centro de Investigacións Mariñas Corón-Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

32755356K

Gómez Losada, Miguel

21

MRC991090215001005

25

A1

Especial

Xefatura sección de Marisqueo

MR

Servizos periféricos

Servizo de Recursos Mariños

A Coruña

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

33275217J

Suárez Arias, Eduardo

9

MR4010000215770062

22

A1

Especial

Técnico/a

MR

Secretaría Xeral do Mar

S. X. de Pesca e Mercados da Pesca

Santiago de Compostela

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

33259034E

Calo Miguens, María Dolores

1

MAC991000015001009

20

A1

Especial

Posto base grupo A

MA

Servizos periféricos

Xefatura Territorial A Coruña

A Coruña

Lic. Biolóxicas

32756022C

Camiño Soto, Juan Manuel

12

MR4020000315770068

22

A1

Especial

Técnico/a en medio mariño

PE

Secretaría Xeral do Mar

S. X. de Ordenación dos Recursos Mariños

Santiago de Compostela

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

Experiencia en medio ambiente mariño (mérito preferente).

76893574C

Fernández Martínez, Rosa María

10

MR4010000215770076

22

A1

Especial

Técnico/a analista (gabinete estatística)

MR

Secretaría Xeral do Mar

S. X. de Pesca e Mercados da Pesca

Santiago de Compostela

Lic. Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

Coñecementos estatística (mérito), curso de estatística oficial impartido pola CC.AA. (mérito preferente).

32841740V

No Couto, Edgar

32

MRC994020136600027

24

A1

Especial

Técnico/a investigador/a

PE

Servizos periféricos

Centro de Investigacións Mariñas Corón-Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

Lic.Biolóxicas, Lic. Ciencias do Mar

Experiencia investigadora superior a dous anos en acuicultura (R.I.).