Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Luns, 17 de febreiro de 2014 Páx. 6515

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 29 de xaneiro de 2014 pola que se adxudica destino definitivo aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, convocado pola Orde do 26 de decembro de 2005.

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 10 de decembro de 2013 (DOG número 236, do 11 de decembro), ao cal foron convocados os/as funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes, convocado pola Orde do 26 de decembro de 2005 (DOG número 5, do 9 de xaneiro de 2006), de acordo coa elección realizada no acto público que tivo lugar o día 13 de decembro de 2013.

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres (3) días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo

Acceso libre

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Subgrupo

Corpo/escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

Formación específica

76930889Y

Beloso Sanmartín, Ramón Gabriel

7

MAX991000036001041

18

C1

Especial

Xefatura Negociado de Delineación

MA

Axencia Galega de Infraestruturas (Servizos periféricos)

Delegación Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra

Pontevedra

FP2-Delineación

44826703W

Fuentes Vázquez, Jorge

5

MAO310000015770008

18

C1

Especial

Xefatura Negociado de Delineación

MA

Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Instituto de Estudos do Territorio

Santiago de Compostela

FP2-Delineación

Coñecementos de sistemas de información xeográfica (R.I.)

32795133P

Pombo Labrador, Antonio Manuel

17

MRC991070136001021

18

C1

Especial

Delineante

MR

Servizos periféricos

Servizo de Montes (Pontevedra)

Pontevedra

FP2-Delineación

33292189B

Tosar Guzmán, José Antonio

6

MAO310000015770009

18

C1

Especial

Xefatura Negociado de Delineación

MA

Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Instituto de Estudos do Territorio

Santiago de Compostela

FP2-Delineación

Coñecementos de sistemas de información xeográfica (R.I.)

76869048N

Rial Rodríguez, Sergio

2

MAC991000415001004

18

C1

Especial

Xefatura Negociado de Delineación

MA

Servizos periféricos

Servizo de Urbanismo (A Coruña)

A Coruña

FP2-Delineación

53161860M

Garrido Quiroga, María Ángel

11

MRC991040115001080

18

C1

Especial

Xefe Negociado Delineación

MR

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias (A Coruña)

A Coruña

FP2-Delineación

33288087A

González Castro, Leandro

8

MAC991000227001011

18

C1

Especial

Delineante

MA

Servizos periféricos

Servizo Provincial de Conservación da Natureza (Lugo)

Lugo

FP2-Delineación