Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Luns, 17 de febreiro de 2014 Páx. 6510

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 29 de xaneiro de 2014 pola que se adxudica destino definitivo aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as agrónomos, convocado pola Orde do 28 de decembro de 2007.

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 20 de decembro de 2013 (DOG número 1, do 2 de xaneiro de 2014), ao cal foron convocados os/as funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as agrónomos, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as agrónomos, convocado pola Orde do 28 de decembro de 2007 (DOG número 7, do 10 de xaneiro de 2008), de acordo coa elección realizada no acto público que tivo lugar o día 8 de xaneiro de 2014.

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres (3) días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme ao disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo

Promoción interna

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Subgrupo

Corpo/escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

36076539G

González Vidal, Elva

46

MRC991040136001076

25

A1, A2

Especial

Xefatura Sección de Concentración e Obras VI

MR

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias (Pontevedra)

Pontevedra

Enxeñaría Agrónoma, Enx.Técn. Agrícola

Acceso libre

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Subgrupo

Corpo/

escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

Formación específica

Observacións

32633247L

Mejuto Martí, Nicasio Daniel

(*)

MR3030000215770001

30

A1

Xeral/especial

Subdirector/a Xeral Apoio ás Explotacións Agrarias

MR

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

S. X. de Apoio ás Explotacións Agrarias

Santiago de Compostela

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

34938814C

Pérez Pacios, María Julia

43

MRC991040132001073

26

A1

Especial

Xefatura de comarca II

MR

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias (Ourense)

Ourense

Enxeñaría Agrónoma

Coñecementos concentración parcelaria

34261466E

Vázquez Rodríguez, Emilio Iván

66

MRC992008127300004

25

A1, A2

Especial

Xefe sección (Monforte)

MR

Servizos periféricos

Oficina de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

34894410Y

Vázquez Fernández de la Vega, José Manuel

45

MRC991040132001090

26

A1

Especial

Xefatura de comarca IV

MR

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias (Ourense)

Ourense

Enxeñaría Agrónoma

Coñecementos concentración parcelaria

32791268F

Ameneiro Permuy, Juan José

47

MRC991060115001008

25

A1, A2

Especial

Xefatura sección

MR

Servizos periféricos

Servizo de Control da Calidade Agroalimentaria e Industrias (A Coruña)

A Coruña

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

Experiencia e coñecementos en industrialización e comercialización de produtos agroalimentarios

33345571X

Ferreiro Fente, José Manuel

61

MRC992006027060001

26

A1, A2

Especial

Xefe área de Servizos Agrarios

MR

Servizos periféricos

Área de Becerreá

Becerreá

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

76412880A

Rodríguez Beceiro, Uxía

7

MR3010000415770019

25

A1, A2

Especial

Xefatura sección

MR

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

S. X. de Industrias e Calidade Agroalimentaria

Santiago de Compostela

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

Experiencia e coñecementos en industrialización e comercialización de produtos agroalimentarios

32681663C

Pérez Folgueira, María

40

MRC991040127001119

25

A1, A2

Especial

Xefatura Sección de Concentración e Obras VII

MR

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias (Lugo)

Lugo

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

76623696R

Cela Sangil, Marta

62

MRC992006127060004

25

A1, A2

Especial

Xefe sección (Becerreá)

MR

Servizos periféricos

Oficina de Becerreá

Becerreá

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

32651820P

Castro García, María Pilar

14

MR3010050115010036

25

A1

Especial

Xefe Sección de Investigación VIII

MR

Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Abegondo

Enxeñaría Agrónoma, Lic. Ciencias Químicas

Experiencia en investigación agraria (4 anos) ou doutoramento en materias agrarias (R.I.), experiencia procesos analíticos agrarios (3 anos) (R.I.)

46896945Z

Franqueira López, Javier Antonio

39

MRC991040115001166

25

A1, A2

Especial

Xefatura Sección de Concentración e Obras XIII

MR

Servizos periféricos

Servizo de Infraestruturas Agrarias (A Coruña)

A Coruña

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

79318062D

Rodríguez Vila, Sandra María

27

MR3030000215770029

25

A1, A2

Especial

Xefatura Sección Estatística Agraria

MR

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

S. X. de Apoio ás Explotacións Agrarias

Santiago de Compostela

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

76414015B

Muíño Sánchez, Marta

58

MRC992005327110003

22

A1, A2

Especial

Xefe sección C (Castroverde)

MR

Servizos periféricos

Oficina de Castroverde

Castroverde

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

33343235C

Vázquez Cabanas, Laura María

59

MRC992005427310001

25

A1, A2

Especial

Xefe sección (Monterroso)

MR

Servizos periféricos

Oficina de Monterroso

Monterroso

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

33320431D

Moreno Rodríguez, Margarita

48

MRC991060127001013

22

A1, A2

Especial

Xefe sección C

MR

Servizos periféricos

Servizo de Control da Calidade Agroalimentaria e Industrias (Lugo)

Lugo

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

Experiencia e coñecementos en industrialización e comercialización de produtos agroalimentarios

33319381V

Martínez Barral, Juan Manuel

(**)

MR2010000615770001

28

A1, A2

Xeral/especial

Xefatura Servizo Coordinación e Seguimento do PDR

MR

Secretaría Xeral Técnica

Servizo Coordinación e Seguimento do PDR

Santiago de Compostela

76577285G

Crecente Campo, Santiago

12

MR3010050115010025

25

A1

Especial

Xefe Sección de Investigación III

MR

Dirección Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Abegondo

Enxeñaría Agrónoma, Lic. Biolóxicas

Experiencia en investigación agraria (4 anos) ou doutoramento en materias agrarias (R.I.)

02243393L

Gil López, Aurora

68

MRC992010132190002

25

A1, A2

Especial

Xefe sección (O Carballiño)

MR

Servizos periféricos

Oficina do Carballiño

O Carballiño

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

34265899Q

González Rodríguez, Marcos

8

MR3010000415770042

25

A1, A2

Especial

Xefatura sección

MR

Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes

S. X. de Industrias e Calidade Agroalimentaria

Santiago de Compostela

Enxeñaría Agrónoma, Enx. Técn.Agrícola

Experiencia e coñecementos en promoción e comercialización de produtos con indicativo de calidade

32667232X

Tellado Barcia, Verónica

(***)

MAC050000315770002

30

A1

Xeral/especial

Subd. Xeral de Residuos e Solos Contaminados

MA

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

S. X. de Calidade Ambiental

Santiago de Compostela

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

Posto modificado por decreto de estrutura

(*) Orde do 14 de novembro de 2013 (DOG núm. 228, do 28 de novembro) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.

(**) Orde do 3 de decembro de 2013 (DOG núm. 240, do 17 de decembro) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.

(***) Orde do 9 de setembro de 2011 (DOG núm. 187, do 29 de setembro) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.