Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Luns, 17 de febreiro de 2014 Páx. 6506

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 29 de xaneiro de 2014 pola que se adxudica destino definitivo aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as de camiños, canles e portos, convocado pola Orde do 28 de decembro de 2007.

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 22 de xaneiro de 2014 (DOG número 17, do 27 de xaneiro), ao cal foron convocados os/as funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as de camiños, canles e portos, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as de camiños, canles e portos convocado pola Orde do 28 de decembro de 2007 (DOG número 7, do 10 de xaneiro de 2008), de acordo coa elección realizada no acto público que tivo lugar o día 29 de xaneiro de 2014.

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres (3) días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo
Promoción interna

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Sub-

grupo

Corpo/

escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

Formación específica

32825497N

De la Vega Gándaras, Felipe

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

Acceso libre

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Niv.

Sub-

grupo

Corpo/

escala

Denominación

Cons.

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación requirida

Formación específica

32824191V

Quintero Serrano, María Carmen

8

MAC050000115770031

25

A1

Especial

Unidade intervención ambiental VII

MA

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

S. X. de Coordinación Ambiental

Santiago de Compostela

Enxeñaría Superior

Experiencia inspección ambiental e coñecementos técnicas ambientais (mérito)

53165503Z

Tejada López, María Jesús

9

MAC050000115770034

25

A1

Especial

Unidade intervención ambiental IX

MA

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

S. X. de Coordinación Ambiental

Santiago de Compostela

Enxeñaría Superior

Experiencia inspección ambiental e coñecementos técnicas ambientais (mérito)

32822469C

Busto Cornide, María del Carmen

(1)

MAX010000115770150

28

A1

Especial

Xefatura Servizo de Supervisión de Proxectos

MA

Axencia Galega de Infraestruturas (AGI)

Área de Planificación e Programación

Santiago de Compostela

Enxeñ.Camiños, Canles e Portos

32842541J

Rodríguez Arias, Néstor

(2)

MAA992000027001001

28

A1

Xeral/ especial

Xefe do Servizo Territorial de Augas Galicia

MA

Augas de Galicia (Servizos periféricos)

Demarcación Concas Intercomunitarias (Lugo)

Lugo

Enxeñaría Superior, Lic. Dereito

Para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

32830429E

Quinteiro Seoane, Belén

(3)

MAA010000215770061

28

A1

Especial

Servizo de Planificación e Programación Hidrolóxica

MA

Augas de Galicia

S. X. de Programación e Proxectos

Santiago de Compostela

Enxeñ.Camiños, Canles e Portos

Para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

33333003T

Amiama González, Francisco

(4)

MAX010000415770001

30

A1

Xeral/ especial

Xefatura Área Contratación e Administración (Subd. Xeral)

MA

Axencia Galega de Infraestruturas (AGI)

Área Contratación e Administración

Santiago de Compostela

Para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

33337858W

Núñez Otero, Daniel

(5)

MAX991000032001001

28

A1

Especial

Xefatura Servizo Delegación Provincial da AGI

MA

Axencia Galega de Infraestruturas (Servizos periféricos)

Delegación Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Ourense

Ourense

Enxeñ.Camiños, Canles e Portos

Para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

53164651J

Sánchez Carbajales, Sonia

13

MAX010000015770011

26

A1

Especial

Enxeñeiro/a de funcións facultativas

MA

Axencia Galega de Infraestruturas (AGI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AGI)

Santiago de Compostela

Enxeñ.Camiños, Canles e Portos

(1) Orde do 14 de xaneiro de 2014 (DOG número 14, do 22 de xaneiro) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.

(2) Orde do 26 de xullo de 2011 (DOG número 161, do 24 de agosto) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.

(3) Orde do 26 de xullo de 2011 (DOG número 161, do 24 de agosto) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.

(4) Orde do 7 de decembro de 2012 (DOG número 239, do 17 de decembro) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.

(5) Orde do 8 de maio de 2013 (DOG número 98, do 24 de maio) pola que se resolve a convocatoria para a provisión polo sistema de libre designación.