Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Martes, 18 de marzo de 2014 Páx. 11538

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2014 pola que se resolve o concurso de libre designación para a provisión dun posto vacante do cadro de persoal funcionario de administración e servizos, convocado por Resolución do 13 de xaneiro de 2014.

Unha vez convocada, por Resolución do 13 de xaneiro de 2014, a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante no cadro de persoal funcionario; rematado o prazo de presentación de instancias, vistas as solicitudes presentadas e logo do informe correspondente segundo o previsto no artigo 54 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, a xerente, no exercicio das competencias delegadas que se lle recoñecen por Resolución do 1 de agosto de 2011,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante no cadro de persoal funcionario de administración e servizos, anunciada por Resolución do 13 de xaneiro de 2014 (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro).

Segundo. Adxudicarlle destino, no posto de traballo que se indica, á funcionaria que se relaciona no anexo desta resolución.

Terceiro. O destino adxudicado será irrenunciable, agás que antes de rematar o prazo de toma de posesión se obtiver outro destino mediante convocatoria pública, neste caso a interesada quedaría obrigada a comunicarllo á Reitoría da USC no prazo de tres días.

Cuarto. O prazo para tomar posesión do destino obtido será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. No caso de que a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O prazo de toma de posesión empezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor un recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2014

María Lourdes Batán Aira
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Denominación do posto: secretaría de dirección da Vicerreitoría de Investigación e Innovación.

Subgrupo: C1/C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 502,49 €.

Quenda: mañá.

Apelidos e nome: Pernas Abad, Alejandra.

DNI: 77595168-E.