Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 18056

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2014 pola que se publica o plan de estudos da titulación oficial de máster universitario en Tradución para a Comunicación Internacional.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

Establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 21 de febreiro de 2014 (publicado no BOE de 11 de marzo de 2014 por Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 28 de febreiro de 2014).

Para os efectos do cumprimento do previsto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, que establecen que os reitores e as reitoras das universidades deberán ordenar a publicación no Boletín Oficial del Estado (BOE) e no Diario Oficial de Galicia (DOG), neste caso, do primeiro inciso do número 5.1 da memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais, segundo o anexo I do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, de acordo co comunicado do 14 de outubro de 2008, da Subdirección Xeral de Coordinación Académica e Réxime Xurídico do Ministerio de Ciencia e Innovación, relativo á estrutura das ensinanzas, e conforme o artigo 26 do Real decreto 861/2010, do 2 de xullo.

Esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Tradución para a Comunicación Internacional que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 17 de marzo de 2014

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Máster universitario en Tradución para a Comunicación Internacional

Rama de coñecemento: Artes e Humanidades.

Universidade participante: Vigo.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

ECTS

Obrigatorias

24

Optativas

30

Prácticas externas

0

Traballo fin de máster

6

Créditos totais

60

Cadro 2. Materias, créditos e módulos do máster.

Materias

ECTS

Carácter

Módulo

Xestión de Memorias de Tradución

6

Obrigatorio

Materias obrigatorias

Metodoloxía da Investigación

6

Obrigatorio

Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas

6

Obrigatorio

Terminoloxía en Tradución

6

Obrigatorio

Cine e Tradución

6

Optativo

Tradución para a Comunicación Intercultural

Tradución Publicitaria

6

Optativo

Tradución de Videoxogos

6

Optativo

Tradución e Patrimonio

6

Optativo

Tradución Servizos Culturais

6

Optativo

Textos e Discursos Especializados: Tradución de Textos do Ámbito da Biomedicina

6

Optativo

Dereito Aplicado á Tradución

6

Optativo

Tradución para o Comercio Internacional

Economía Aplicada á Tradución

6

Optativo

Estratexias de Tradución Exportación/Importación

6

Optativo

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:

Inglés-Galego-Inglés/Inglés-Español-Inglés

6

Optativo

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:

Francés-Galego-Francés/Francés-Español-Francés

6

Optativo

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:

Portugués-Galego-Portugués/Portugués-Español-Portugués

6

Optativo

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:

Alemán-Galego-Alemán/Alemán-Español-Alemán

6

Optativo

Tradución Especializada Económico-Comercial:

Inglés-Galego-Inglés/Inglés-Español-Inglés

6

Optativo

Tradución para o Comercio Internacional

Tradución Especializada Económico-Comercial:

Francés-Galego-Francés/Francés-Español-Francés

6

Optativo

Tradución Especializada Económico-Comercial:

Portugués-Galego-Portugués/Portugués-Español-Portugués

6

Optativo

Tradución Especializada Económico-Comercial:

Alemán-Galego-Alemán/Alemán-Español-Alemán

6

Optativo

Tradución e Cooperación Transfronteriza

6

Optativo

Traballo fin de máster

6

Obrigatorio

Traballo fin de máster

Para a obtención do título de máster universitario en Tradución para a Comunicación Internacional, o alumnado deberá superar os 60 ECTS de que consta o máster.