Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Venres, 2 de maio de 2014 Páx. 19937

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 11 de abril de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado ICA, do concello de Vigo (Pontevedra).

O representante da titularidade do centro privado ICA, do concello de Vigo (Pontevedra), solicita a supresión do ciclo formativo de grao medio (CM) Coidados auxiliares de enfermaría e do ciclo formativo de grao superior (CS) Desenvolvemento de aplicacións informáticas; e a autorización do CM Atención a persoas en situación de dependencia e da educación secundaria para persoas adultas.

Logo da tramitación do expediente, de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro.

1. Suprimir o CM Coidados auxiliares de enfermaría e o CS Desenvolvemento de aplicacións informáticas no centro privado ICA, de Vigo.

2. Autorizar o CM Atención a persoas en situación de dependencia e a educación secundaria para persoas adultas, no centro privado que se sinala:

Denominación xenérica: centro privado.

Denominación específica: ICA.

Código: 36024082.

Enderezo: r/ Portela, 12.

Localidade: Vigo.

Concello: Vigo.

Provincia: Pontevedra.

Titulares: Mª Carmen Martínez Sánchez e José Ramón López Vázquez.

Composición resultante:

– 1 CM Atención a persoas en situación de dependencia (2 unidades para 20 alumnos/as
cada unha).

– 1 CS Administración de sistemas informáticos en rede (2 unidades para 20 alumnos/as
cada unha).

– Educación secundaria para persoas adultas: nivel I e II (2 unidades).

Segundo.

Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Pontevedra, logo de informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no devandito centro, así como o equipamento axeitado.

Terceiro.

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto.

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teñan que modificarse calquera dos datos que sinala a presente orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria