Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Mércores, 7 de maio de 2014 Páx. 20659

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas e subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

A eliminación das desigualdades entre homes e mulleres é un obxectivo prioritario da Unión Europea desde a entrada en vigor do Tratado de Ámsterdam en que se recolle o compromiso formal de considerar a igualdade entre homes e mulleres como un obxectivo horizontal chamado a integrar a totalidade das políticas da Comunidade. Este compromiso veuse articulando a través do desenvolvemento de normas específicas como a Directiva 76/207/CEE, sobre a aplicación do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres no emprego e nas condicións laborais, as resolucións do Consello do 12 de xullo de 1982, sobre a promoción da igualdade de oportunidades para as mulleres, e do 18 de novembro de 1984, relativa á promoción de accións positivas a favor das mulleres ou os programas de acción comunitaria para a igualdade de oportunidades, entre outras.

A Constitución española, no seu artigo 14, prohibe expresamente calquera discriminación por razón de sexo e, no artigo 9.2, formula o mandamento expreso aos poderes públicos para que promovan as condicións para que a igualdade do individuo e das agrupacións en que se integra sexan reais e efectivas.

Polo que respecta á Comunidade Autónoma de Galicia, o artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia, establece que lles corresponde aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación dos galegos na vida política, económica, cultural e social.

En desenvolvemento destas competencias asumidas polo Estatuto promulgáronse a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, e mais a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Estas tres leis recoñecen o ámbito municipal, pola súa proximidade á cidadanía e polo coñecemento da situación específica da súa poboación, como o idóneo para o desenvolvemento de accións tendentes a garantir a igualdade entre mulleres e homes, de prevención e erradicación da violencia de xénero, e para o establecemento das condicións que posibiliten a participación das mulleres na vida política, económica, cultural e social, e establecen que a Administración autonómica colaborará coas entidades locais para estes efectos.

Pola súa banda, a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, prevé no seu artigo 57 a cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración local e a Administración das comunidades autónomas, tanto en servizos locais como en asuntos de interese común.

O impulso desas actuacións é necesario para conseguir que a sociedade tome conciencia da necesidade de avanzar na eliminación das desigualdades entre mulleres e homes que aínda persisten, así como da gravidade do problema da violencia de xénero. Deben transmitirse os valores da igualdade e da corresponsabilidade, do respecto e da eliminación da violencia nas relacións persoais. Tamén é necesario promocionar as actuacións destinadas á conciliación da vida persoal, familiar e laboral, de modo que se atope o necesario equilibrio entre os tempos dedicados ao traballo produtivo e ao traballo reprodutivo e, para iso, a coordinación interadministrativa revélase como un gran mecanismo para afianzar e amplificar os resultados das diferentes actuacións. Todos estes retos están presentes nos diferentes eixes de intervención que conforman o VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes, estratexia 2013-2015, no cal se recollen as metas e os compromisos asumidos pola Administración galega na promoción da igualdade entre mulleres e homes e que pretende ser un referente que impulse o traballo en materia de promoción da igualdade orientando a acción dos poderes públicos e fomentando a colaboración e coordinación interinstitucional.

O eixe 2, tema prioritario 69 do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, recolle medidas para mellorar o acceso das mulleres ao mercado laboral, así como a súa participación e o seu progreso permanente nel e para impulsar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. A este respecto, dentro dos criterios de selección de operacións que figuran no documento da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, establécense entre outras medidas: «Convocatorias de subvencións públicas e convenios de colaboración para a realización de actuacións que estendan no territorio servizos de información ás mulleres e de promoción da igualdade», «Campañas de difusión e sensibilización acerca da conciliación da vida laboral e familiar e da implantación de plans de igualdade» e «Desenvolver campañas de sensibilización en colaboración cos concellos galegos para fomentar o coñecemento e a aplicación das medidas a favor da igualdade das mulleres en Galicia».

Así, de acordo co Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, correspóndelle á Secretaría Xeral da Igualdade, como órgano superior da Administración autonómica en materia de igualdade, entre outras, impulsar as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á eliminación da discriminación entre mulleres e homes, así como á eliminación da violencia de xénero nos termos establecidos na Constitución, no Estatuto de autonomía de Galicia, na Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e na demais lexislación aplicable na materia.

A Secretaría Xeral da Igualdade pretende con esta convocatoria apoiar e consolidar as actuacións que se están levando a cabo desde as administracións locais en materia de igualdade, de prevención e eliminación da violencia de xénero, de conciliación, así como tamén apoiar a rede de centros de información ás mulleres existentes en Galicia.

Así mesmo, esta convocatoria, tendo presente o acordo do Consello da Xunta do vinte e oito de febreiro de dous mil trece e coa finalidade de lograr unha xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles, pretende impulsar e apoiar proxectos de xestión compartida. Así, prímanse as solicitudes presentadas conxuntamente por máis dunha entidade local fronte ás presentadas individualmente.

As subvencións concedidas a través da presente resolución estarán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo a través do programa operativo Fondo Social Europeo de Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 69, e eixe 4, tema prioritario 80, axustaranse ás normas sobre elixibilidade aplicables ás axudas financeiras con fondos comunitarios e, en particular, ao disposto no Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no Regulamento (CE) 1081/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, que regula o Fondo Social Europeo (FSE) e mais na Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2007-2013 e na Orde TIN/788/2009 e a Orde ESS/1337/2013, do 3 de xullo, que a modifican.

A convocatoria destas axudas axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG número 121, do 25 de xuño); no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xaneiro, de subvencións de Galicia (DOG número 20, do 29 de xaneiro); no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro (DOG número 214, do 5 de novembro); na Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, e no que resulte de aplicación, na Lei 38/2003, do 27 de novembro, xeral de subvencións (BOE número 276, do 18 de novembro), e no seu regulamento aprobado polo Real decreto 887/2007, do 21 de xullo (BOE número 176, do 25 de xullo).

Por todo o exposto, unha vez obtidos os informes preceptivos na tramitación, e autorizada por acordo do Consello da Xunta a concesión de anticipos de ata o 80 % da subvención concedida, sen constitución de garantías, no uso das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades locais de Galicia, de forma individual ou mediante o sistema de xestión compartida destinadas a facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes, mediante a realización de actuacións dirixidas a favorecer a igualdade de oportunidades e de trato, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a participación das mulleres na vida política, económica, social e cultural, e á erradicación da violencia de xénero, e proceder á súa convocatoria para o ano 2014.

2. As actuacións sinaladas no número anterior poderanse desenvolver a través dos seguintes programas:

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

b) Programa de fomento da conciliación.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM).

Artigo 2. Financiamento

1. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un orzamento total de 3.440.248,00 euros, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias que se indican, e estarán cofinanciadas ao 80 % con fondos FSE no programa operativo de Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 69 e, no caso da partida orzamentaria 05.11.313B.460.2, destinada especificamente ao financiamento das accións de fomento e dinamización da cooperación entre os CIM, eixe 4, tema prioritario 80, para o cal os/as axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero, que sexan financiados, realizarán actuacións tendentes ao intercambio de información e experiencias dos centros de información ás mulleres, mediante a realización de xornadas ou similares.

Aplicación

Código do proxecto

Importe

05.11.312G.460.1

2014 00176

305.063,00 euros

05.11.313B.460.0

2014 00166

278.445,00 euros

05.11.313B.460.0

2014 00175

2.706.740,00 euros

05.11.313B.460.2

2014 00167

150.000,00 euros

Total

3.440.248,00 euros

2. De acordo co disposto no artigo 30.2 do Regulamento de subvencións de Galicia, excepcionalmente poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito; cando existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. O incremento do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia das circunstancias sinaladas e, se é o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. A ampliación de crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria, sen que isto implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 3. Entidades beneficiarias para o Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero e para o Programa de fomento da conciliación

1. Para os efectos do establecido no artigo 1.2 letras a) e b):

a) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

b) Programa de fomento da conciliación.

Poderán ser beneficiarias das subvencións correspondentes aos ditos programas, as seguintes entidades:

a. Os concellos mediante solicitude individual

b. Os concellos mediante solicitude conxunta de agrupacións ou asociación de concellos

c. As mancomunidades de concellos de Galicia.

d. Os consorcios locais de Galicia, constituídos exclusivamente por concellos.

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta convocatoria as deputacións provinciais.

Artigo 4. Entidades beneficiarias para o Programa de apoio aos centros de información ás mulleres

1. Para os efectos do establecido no artigo 1.2 letra c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM):

Poderán ser beneficiarias das subvencións correspondentes a este programa, as entidades locais titulares de centros de información ás mulleres (CIM) acreditados segundo o establecido no Decreto 182/2004, do 22 de xullo, polo que se regulan os centros de información ás mulleres e se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento, que formulen:

a) Solicitude individual.

b) Solicitude conxunta mediante:

b.1. Agrupación ou asociación de entidades locais titulares de CIM.

b.2. Agrupación ou asociación da entidade titular do CIM con outros concellos non titulares dun CIM, nos termos da presente convocatoria.

2. As entidades titulares de centros de información ás mulleres (CIM) acreditados poderán agruparse ou asociarse entre as propias entidades titulares ou con outros concellos, para a prestación conxunta do servizo de CIM.

3. No suposto de que a entidade titular do CIM se agrupe ou asocie con outros concellos non titulares para a prestación conxunta do servizo, a entidade titular deberá velar polo adecuado cumprimento dos requisitos establecidos no Decreto 182/2004, do 22 de xullo.

Artigo 5. Requisito de remisión da conta xeral ao Consello de Contas

1. Para poder ser beneficiario das subvencións, os concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais de Galicia (en diante entidades) deberán ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2012 ao Consello de Contas de Galicia.

2. Este requisito deberá estar cumprido cando remate o prazo de presentación de solicitudes.

3. No caso de agrupamento de concellos ou solicitude conxunta para a xestión compartida, deberán cumprir con este requisito todos os concellos agrupados ou asociados.

A falta de acreditación deste requisito por parte dalgunha das entidades participantes na solicitude de subvención suporá a inadmisión ou desistencia da solicitude, coa excepción das entidades titulares de CIM que soliciten de forma agrupada ou asociada; neste caso quedará excluído o concello ou concellos que non remitisen as contas, salvo que o incumprimento afecte directamente o titular do CIM solicitante en agrupamento con entidades non titulares, caso que suporá a inadmisión ou desistencia de todos os agrupados.

Artigo 6. Inadmisión de solicitudes individuais simultáneas a outra conxunta

1. En cada programa dos previstos no artigo 1.2):

a) Cada concello só poderá participar nunha solicitude, individual, conxunta, de mancomunidades ou de consorcios, sen prexuízo de que os diferentes programas poidan permitir presentar máis dunha actuación.

b) As mancomunidades e consorcios locais só poderán presentar unha solicitude.

c) A inclusión dun concello nunha solicitude de xestión compartida, sexa nunha asociación ou agrupación de concellos, sexa mediante a participación na solicitude presentada pola mancomunidade ou polo consorcio de que forme parte, exclúe a posibilidade de presentar unha solicitude individual e de participar con outros concellos noutra solicitude.

2. No caso de se producir solicitudes simultáneas individuais e agrupadas, mancomunadas ou consorciadas, daráselle validez á solicitude conxunta. Nos supostos non previstos, o órgano tramitador poñerao de manifesto á entidade para que, no prazo máximo de dez días, poida desistir da solicitude ou solicitudes necesarias para dar cumprimento ao establecido neste artigo.

Artigo 7. Solicitudes conxuntas, mancomunidades e consorcios. Nomeamento de representante e composición das mancomunidades e consorcios

1. Concellos asociados ou agrupados para a realización dun proxecto común: os concellos integrantes nomearán un/unha alcalde/alcaldesa como representante único/a que actuará como coordinador/a e interlocutor/a ante a Secretaría Xeral da Igualdade e que será quen reciba e xustifique a subvención.

No caso dos agrupamentos dos CIM con outros concellos non titulares de CIM, o/a representante será o/a alcalde/alcaldesa do concello titular.

2. Mancomunidades de concellos ou consorcios locais. Presentarán unha certificación da súa secretaría onde se fagan constar os concellos membros da mancomunidade ou consorcio e os que participan no proxecto para o cal se solicita subvención ao abeiro desta resolución.

Artigo 8. Inadmisión de proxectos conxuntos de concellos, de mancomunidades ou de consorcios que non acrediten xestión compartida

1. Sen prexuízo doutros supostos en que proceda a inadmisión da solicitude, para as solicitudes conxuntas formuladas por agrupacións ou asociacións de concellos, mancomunidades e consorcios locais establécese expresamente a inadmisión daquelas solicitudes en que non se acredite a realización conxunta da actuación ou servizo para o cal se solicita subvención e que supoñan actuacións independentes en cada entidade local.

2. Sen prexuízo do anterior, considerarase que cumpren o requisito de xestión compartida os agrupamentos para a prestación do servizo de CIM entre entidades titulares ou dun titular con outros concellos non titulares. Así mesmo, nos programas de promoción e conciliación, aínda cando se realicen actuacións independentes en cada concello, se acreditará na memoria xustificativa os beneficios da solicitude conxunta, tales como licitacións conxuntas, razóns de economía de escala, racionalización do gasto, criterios de eficiencia e eficacia, colaboración técnica, administrativa, entre outros.

3. Nos supostos de mancomunidades e consorcios deberá acreditarse que o servizo se presta de forma mancomunada ou consorciada e que non supón unha actuación illada ou independente.

Artigo 9. Convenios reguladores da agrupación ou asociación de concellos

1. Os concellos que se agrupen ou asocien para os programas de promoción e/ou conciliación, así como os titulares de CIM que se agrupen entre eles ou ben con outros concellos non titulares, deberán presentar un convenio de colaboración relativo á agrupación ou asociación, que poderá ser o existente que teñan subscrito ou ben un convenio novo.

O convenio deberá presentarse xunto coa solicitude, salvo a excepción prevista no punto seguinte.

2. Cando a agrupación ou asociación acredite a imposibilidade de achegar o convenio coa solicitude, a Secretaría Xeral da Igualdade poderá autorizar a súa achega no mes seguinte á finalización do período de presentación de solicitudes. Transcorrido o prazo concedido sen achegalo, entenderase desistido da súa solicitude, unha vez realizado o requirimento oportuno, coa excepción da agrupación ou asociación formada cunha entidade titular dun CIM; neste caso darase validez exclusivamente como solicitude individual do titular do CIM.

3. A Secretaría Xeral da Igualdade, a través do seu portal, publicará un ou varios modelos de convenio relativos á xestión compartida, de forma conxunta, agrupada ou asociada, que terán carácter orientativo.

Artigo 10. Outros requisitos xerais

As entidades locais solicitantes deberán cumprir, en todo caso, ademais dos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os seguintes:

a) Manter un sistema de contabilidade separada ou cunha codificación adecuada que permita identificar todas as transaccións realizadas relativas ao proxecto subvencionado e conservar os documentos xustificativos por un período de tres anos a partir do peche do programa operativo, ou ben durante un período de tres anos a partir do ano en que tivese lugar o peche parcial deste, de acordo co disposto no artigo 90 do Regulamento (CE) 1083/2006.

b) Facilitarlle ao persoal designado pola Secretaría Xeral da Igualdade, para a verificación do cumprimento do disposto nestas bases, o acceso ás instalacións onde se leven a cabo as accións subvencionadas e a toda a documentación de carácter técnico, administrativo ou contable que teña relación coa subvención concedida. No caso de estar permitida a subcontratación, as/os subcontratistas están obrigadas/os a facilitar ao persoal de auditoría e control toda a información necesaria relativa ás accións subcontratadas.

c) Dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e de acordo co disposto no Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro, que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Feder, ao FSE e ao Fondo de Cohesión.

Artigo 11. Redución da subvención por taxas de inscrición e outros ingresos xerados polas entidades locais

1. De acordo co establecido no artigo 9 da Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación de 2007-2013, entenderase por ingresos, os xerados por unha operación cofinanciada polo Fondo Social Europeo en concepto de vendas, alugamentos, servizos, taxas de inscrición, matriculas ou outros equivalentes. Exclúense deste concepto as contribucións do sector privado ao cofinanciamento de operacións que figuren xunto ás contribucións públicas nos cadros financeiros da axuda de cada programa operativo.

2. Os ingresos constitúen rendas que reducen a subvención do Fondo Social Europeo na operación.

3. Os ingresos xerados polas entidades locais descritos anteriormente (taxas de inscrición de actividades, etc.), serán descontados da subvención que de acordo coa baremación lle corresponda á entidade.

4. Para estes efectos, cando a entidade presente a solicitude, no anexo II-1 ou II-2 segundo proceda, certificará os ingresos previstos ou ben certificará os obtidos para as actuacións xa realizadas, sen prexuízo de cubrir o punto correspondente do anexo III relativo ao programa de financiamento.

No caso de que na solicitude non sexa posible certificar os ingresos obtidos por non se ter realizado a actuación nese momento, deberá certificar os previstos e, en todo caso, coa xustificación certificaranse os ingresos xerados.

Os ingresos obtidos serán descontados da subvención teórica que se percibirá na concesión ou ben da xa percibida na xustificación, segundo os supostos, e procederase, se for o caso, ao reintegro do importe de subvención percibido en exceso.

Artigo 12. Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero. Accións e gastos subvencionables

1. Accións de promoción da igualdade entre mulleres e homes:

1.a. Elaboración e avaliación do plan de igualdade:

a.1) Elaboración do plan para a igualdade entre mulleres e homes, que deberá conter unha área de actuación específica relativa a medidas de prevención e eliminación da violencia de xénero e que deberá ser aprobado polo pleno ou xunta de goberno local.

a.2) Avaliación dos resultados do último plan para a igualdade entre mulleres e homes.

1.b. Accións que deberán estar recollidas no plan de igualdade vixente:

b.1) Accións de capacitación do persoal político e técnico respecto dos fundamentos teóricos e as ferramentas prácticas para a integración da perspectiva de xénero nas políticas locais.

No suposto de solicitar esta subvención, a entidade deberá designar un grupo integrado por persoal técnico e político das concellarías que non conten con competencias en igualdade nas cales a incorporación da perspectiva de xénero se considere prioritaria, o cal será o destinatario das ditas accións.

b.2) Actividades dirixidas á poboación infantil e xuvenil para favorecer a coeducación, tanto no ámbito educativo, en colaboración cos centros educativos do municipio ou coas anpas, como no ámbito da familia ou na sociedade.

2. Accións de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, que deberán estar recollidas no plan de igualdade vixente da entidade solicitante.

2.a. Consolidación e establecemento de estruturas de coordinación e cooperación entre os distintos ámbitos políticos e profesionais de cara á eficaz prevención, detección e intervención na loita contra a violencia de xénero e protección das mulleres vítimas, das súas fillas e fillos e das persoas delas dependentes.

2.b. Prevención, sensibilización e concienciación sobre a violencia de xénero na sociedade.

2.c. Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero, coas súas fillas e fillos, así como coas persoas delas dependentes, procurando a recuperación da súa identidade e autonomía e a restauración dos seus proxectos vitais.

2.d. Actuacións dirixidas á loita contra a explotación sexual, en xeral, e a prostitución, en particular; propostas de acción e coordinación entre todos os axentes sociais.

3. Cada entidade local, individual ou agrupada, só poderá presentar solicitude de subvención para unha actuación de promoción da igualdade entre mulleres e homes e para unha actuación de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, aínda que non poderá participar nunha individual e simultaneamente noutra agrupada, de mancomunidade ou consorcio, segundo o artigo 6.

4. De non contar cun plan para a igualdade entre mulleres e homes en vigor, a súa solicitude será necesariamente para elaborar o dito plan.

5. Así mesmo, de ter rematado a vixencia dun plan previo, só serán subvencionables a súa avaliación ou, de tela xa feita e xustificada documentalmente, a elaboración do seguinte. Se estas actuacións de avaliación ou elaboración de novo plan aprobado se acreditan como xa realizadas, poderá solicitar o resto de actuacións previstas para este programa.

6. Gastos subvencionables.

a) Gastos de persoal necesario para a execución das actividades: serán subvencionables as retribucións totais do persoal contratado especificamente para a execución das actividades, tendo en conta a contía establecida na normativa aplicable por xornada real de traballo para os correspondentes grupos profesionais nos respectivos convenios colectivos. Non serán subvencionables os gastos do persoal que non fose contratado especificamente para o desenvolvemento da actividade subvencionada nin os gastos do persoal pertencente aos centros de información ás mulleres de calquera das entidades locais de Galicia.

b) Gastos derivados da realización do programa ou actividade subvencionados: elaboración de materiais, gastos de publicidade e propaganda específicos do programa ou actividade, material de oficina (papel, impresos e outro material de oficina).

c) Outros gastos correntes directamente derivados da realización das actividades, que estean perfectamente xustificados e se consideren fundamentais para o seu desenvolvemento.

7. A contía destas subvencións determinarase sobre a base da puntuación asignada en función dos criterios de valoración establecidos no artigo 29, por proposta do órgano instrutor, sen que poida exceder os 10.000 euros, no caso de que sexa unha solicitude individual, e 20.000 euros, no caso de que sexa unha solicitude conxunta de varios concellos, mancomunidade ou consorcio.

Artigo 13. Programa de fomento da conciliación. Necesidade de validación da medida. Accións e gastos subvencionables

1. Necesidade de ter validada a medida ou de presentar solicitude para a súa validación:

Para que o programa de conciliación sexa subvencionable, é preciso que a entidade teña validada a medida ou acción obxecto de solicitude de subvención, de acordo co previsto no Decreto 182/2008, do 31 de xullo, polo que se establece a promoción autonómica das medidas municipais de conciliación e se determinan os requisitos para a súa validación e funcionamento.

No caso de non estar validada, deberá presentar a solicitude de validación segundo o establecido no Decreto 182/2008, do 31 de xullo, ata a finalización do prazo de presentación de solicitudes, a fin de obter a dita validación, que deberá producirse, en todo caso, antes do prazo de xustificación.

Para os efectos do establecido no artigo 17 en relación co importe máximo que se pode presentar no programa de conciliación por importe de 40.000 €, serán válidas as medidas xa validadas anteriormente ás entidades, sempre que se adecuen ao obxectivo no seu momento validado.

2. Accións subvencionables.

a) Medidas, accións ou programas de conciliación sempre que os seus obxectivos respondan ao fin de fomentar a corresponsabilidade entre mulleres e homes a través da conciliación dos seus tempos persoais, laborais e familiares.

b) Bancos de tempo, coa finalidade de facilitarlles ás persoas empadroadas no correspondente concello a conciliación da súa vida persoal, familiar e laboral, a través dun sistema articulado de intercambio destinado a subministrar servizos e/ou coñecementos, entre mulleres e homes dun contorno dado, cuxa medida é a hora de tempo.

c) Plans de programación do tempo da cidade que, elaborados polos concellos, pretenden unha coordinación dos horarios da cidade coas esixencias persoais, familiares e laborais da cidadanía.

3. Cada entidade local, individual ou agrupada, só poderá presentar solicitude de subvención para unha actuación deste programa.

4. Gastos subvencionables.

a) Gastos de persoal necesario para a execución das actividades: serán subvencionables as retribucións totais do persoal contratado especificamente para a posta en marcha e/ou desenvolvemento da correspondente medida de conciliación, tendo en conta a contía establecida na normativa aplicable por xornada real de traballo para os correspondentes grupos profesionais nos respectivos convenios colectivos. Non serán subvencionables os gastos do persoal que non fose contratado especificamente para o desenvolvemento da actividade subvencionada nin os gastos do persoal pertencente aos centros de información ás mulleres de calquera das entidades locais de Galicia.

b) Gastos derivados da realización do programa ou actividade subvencionados: elaboración de materiais, gastos de publicidade e propaganda específicos do programa ou actividade, material de oficina (papel, impresos e outro material de oficina).

c) Outros gastos correntes directamente derivados da realización das actividades, que estean perfectamente xustificados e se consideren fundamentais para o seu desenvolvemento.

5. A contía destas subvencións determinarase sobre a base da puntuación asignada en función dos criterios de valoración establecidos no artigo 29, por proposta do órgano instrutor, co límite máximo de 12.000 euros, no caso de que sexa unha solicitude individual, e 20.000 euros, no caso de que sexa unha solicitude conxunta de varios concellos, mancomunidade ou consorcio.

Artigo 14. Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM). Accións e gastos subvencionables

1. Accións subvencionables.

1.1. Existencia no cadro de persoal ou na relación de postos de traballo da entidade das prazas ou postos do persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido dos CIM, en concreto dos postos de dirección, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero.

Cando as prazas ou os postos antes referidos non estean ocupados con carácter definitivo por persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido, a entidade deberá presentar xustificación fidedigna da motivación que lle impide tal cobertura. Para esta acreditación, a Secretaría Xeral da Igualdade poderá solicitar que se acheguen os informes técnicos necesarios da entidade acreditativos de tales aspectos. Con carácter xeral, só se admitirá como xustificación a cobertura por persoal funcionario interino, baixas por enfermidade ou similares, as que deriven da aplicación da lexislación vixente, ou por estar en curso o proceso de oposición ou concurso correspondente.

1.2. Contratación laboral temporal ou mercantil de profesionais para a prestación dos servizos de asesoramento xurídico e atención psicolóxica e/ou para levar a cabo as funcións de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero.

1.3. O eixe 4, tema prioritario 80, financiará exclusivamente os postos de traballo con funcións de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero. Estas funcións serán desenvolvidas, preferentemente, por persoal contratado especificamente para iso. No caso de que as ditas funcións se asignen a algún posto xa existente no CIM, a entidade solicitante indicará na ficha técnica (anexo V) a porcentaxe de horas imputadas ás ditas funcións.

2. Tipos de axuda e gastos subvencionables.

2.1. Subvención ás prazas ou aos postos de traballo ocupados por persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido vinculados ao CIM, existentes no cadro de persoal ou na RPT, en concreto dos postos de dirección, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, e as singularidades previstas no número 1.1 anterior.

As contías máximas serán de ata 30.000 euros por posto/praza ocupado a tempo completo dos grupos A1, A2 ou equivalente. Cando se trate de ocupacións a tempo parcial, agás a dirección do CIM que sempre será a tempo completo, as subvencións serán como máximo de 18.000 euros.

2.2. Subvención de ata 14.000 euros por cada especialidade, para os custos directamente vinculados á contratación laboral temporal ou mercantil de profesionais para a prestación dos servizos de asesoramento xurídico e atención psicolóxica establecidos no Decreto 182/2004, no suposto de que a entidade local non conte no cadro de persoal do CIM con postos aos cales lles corresponda realizar estas funcións.

2.3. Subvención de ata 25.000 euros para postos de traballo de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero, cando estes postos/prazas estean ocupados a tempo completo segundo o establecido no número 1.1 e o persoal pertenza aos grupos A1, A2, C1 ou equivalente. Cando os postos sexan ocupados a tempo parcial, as subvencións serán de ata 15.000 euros.

2.4. Subvención de ata 14.000 euros, cando as entidades recorran á contratación laboral temporal ou mercantil para levar a cabo as funcións de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero.

3. O importe máximo que perciba cada entidade local ao abeiro do Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM) queda fixado en 45.000 euros.

No caso de que a solicitude corresponda a unha agrupación ou asociación de concellos, mancomunidade ou consorcio, a contía máxima da axuda queda fixada en 100.000 euros.

4. Cando o número de postos dese lugar a unha subvención global superior a esta contía, o órgano concedente poderá reducir as cantidades para dar cumprimento ao establecido neste punto indicando os postos que quedan vinculados á axuda.

Artigo 15. Período de referencia para a imputación dos gastos. Taxas e tributos. Ofertas na contratación

1. O período de referencia para a imputación dos gastos relativos a todas as axudas reguladas na presente resolución será o dos doce meses inmediatamente anteriores ao mes de decembro do presente exercicio 2014.

2. Para os efectos destas axudas non se considera subvencionable ningún tipo de taxa, tributo ou imposto, agás o imposto sobre o valor engadido non susceptible de repercusión ou compensación.

3. Cando, de acordo co artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, para o contrato menor, o/a beneficiario/a deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, prestación do servizo ou entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as realicen, presten ou subministren, ou agás que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

Artigo 16. Compatibilidade das axudas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración ou ente público ou privado. Non obstante, os gastos financiados ao abeiro desta resolución non se poderán acoller a outras axudas procedentes do Fondo Social Europeo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios.

2. O importe da subvención concedida non poderá ser, en ningún caso, de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custo da actividade que vai desenvolver a entidade solicitante.

3. No caso de entidades solicitantes que sexan perceptoras doutras axudas para o mesmo fin concedidas por outra entidade, deberán acreditar documentalmente a súa natureza e contía.

Artigo 17. Orzamentos máximos que se poden presentar e reaxustes

1. O orzamento máximo que unha entidade poderá presentar para o Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero é de 40.000 €.

2. O orzamento máximo que unha entidade poderá presentar para o Programa de fomento da conciliación é de 40.000 €.

3. Cando o orzamento presentado sexa superior ao máximo permitido, o órgano instrutor requirirá a entidade para que reaxuste o seu orzamento.

4. Para o Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM) non se establece orzamento máximo, aínda que a entidade quedará obrigada a xustificar o total do orzamento elixible presentado; en caso contrario procederase a redución proporcional ou a perda do dereito segundo os casos.

No suposto dos CIM, cando non se conceda subvención para un posto determinado, non será obrigatoria a súa xustificación e procederase a reaxustar o importe total do orzamento elixible directamente sen necesidade de publicación nin reavaliación.

Artigo 18. Orzamento presentado. Obriga de execución e xustificación da subvención de acordo co orzamento presentado

1. As entidades beneficiarias das subvencións están obrigadas a cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

2. As entidades beneficiarias das subvencións quedan vinculadas á execución e xustificación das actuacións subvencionadas de conformidade co especificado nas memorias e/ou proxectos presentados e nos orzamentos que os integran, que terán o nivel de detalle suficiente.

3. En caso contrario procederá a minoración da subvención ou a perda de dereito desta.

Artigo 19. Redución proporcional da subvención na xustificación

1º. O importe da subvención calcularase aplicando ao orzamento elixible presentado, a porcentaxe que corresponda segundo a baremación e co máximo das contías establecidas na convocatoria e cantidade solicitada procedente.

2º. Nos supostos en que aplicada a porcentaxe correspondente segundo a puntuación supere a cantidade máxima subvencionable ou solicitada, calcularase a porcentaxe real de concesión, manténdose constante a dita porcentaxe real para a xustificación e a redución proporcional da subvención.

3º. Procederá a minoración do importe da subvención concedida cando o orzamento elixible executado e xustificado teña un custo inferior ao inicialmente previsto, manténdose constante a porcentaxe real de concesión.

4º. O pagamento da subvención realizarase aplicando a porcentaxe de concesión real sobre o orzamento elixible xustificado co máximo do importe subvencionado.

5º. Independentemente da redución proporcional, nos CIM, para os postos/prazas que reciban subvención por estar ocupados con carácter definitivo segundo os números 2.1 e 2.3 do artigo 14, tamén procederá a redución proporcional cando o número de meses executado sexa inferior ao previsto no período de referencia establecido, considerando que este punto só se aplicará de forma excepcional e sempre que se xustifiquen os motivos da non cobertura puntual do posto/praza e se cumpra o establecido no punto seguinte.

6º. Todo isto, sen prexuízo da obriga da entidade de executar o proxecto presentado e sempre que non exista unha execución deficiente do proxecto e que a entidade beneficiaria da subvención cumpra o resto das condicións da concesión e a finalidade ou obxectivos para os cales se concedeu a axuda.

Artigo 20. Obriga de publicidade e información

1. As entidades beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En concreto, deberán facer constar, na súa publicidade ou na información que xeren en relación co proxecto subvencionado, o financiamento dos seus activos con fondos da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral da Igualdade e do Fondo Social Europeo.

3. Para isto, no lugar onde se realicen as actuacións deberá figurar, de forma visible, un cartel informativo no cal aparezan os anagramas da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e do Fondo Social Europeo, en aplicación do disposto na normativa aplicable.

Na páxina web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade informarase das características do dito cartel e dos logos e lendas de obrigada inclusión.

Cando o proxecto teña publicidade nun sitio da internet deberán figurar na súa páxina de inicio e en lugar visible as citadas referencias; cando se materialice nunha aplicación informática deberán facerse as citadas referencias na zona de inicio ou menú principal da aplicación informática, así como na epígrafe de información da aplicación (axuda, acerca de ou similares). Cando o proxecto dea lugar a documentación (manuais, cadernos, enquisas, folletos, notas informativas, CD-Rom) deberán constar na dita documentación as citadas referencias, que se colocarán na contraportada no caso das publicacións.

4. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución da concesión, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con indicación da norma reguladora, entidade beneficiaria do programa e crédito orzamentario, contía e finalidade da axuda, en aplicación do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e dos artigos 6 e 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión. Igualmente, farase na correspondente páxina web oficial nos termos previstos no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega.

Artigo 21. Iniciación

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.es, de conformidade co establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Non se admitirán as solicitudes que non se presenten por medios electrónicos, conforme o sinalado no parágrafo anterior.

A documentación complementaria poderase presentar electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para cotexalo coa copia electrónica presentada, segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e no artigo 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente do formulario principal, a entidade interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

No caso de que algún dos documentos que ten que presentar a entidade solicitante, de forma electrónica, supere os tamaños límites establecidos pola sede electrónica, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos. Para iso, e xunto co documento que se presenta, a entidade interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido da documentación complementaria para cada procedemento.

2. A solicitude poderá formalizala:

a) O/a alcalde/alcaldesa presidente/a ou persoa en quen delegue.

b) O/a presidente/a da mancomunidade ou do consorcio ou persoa en quen delegue.

c) O/a alcalde/alcaldesa representante único/a da agrupación ou asociación. No suposto de agrupamento de entidade titular de CIM con outros concellos non titulares de CIM o/a representante deberá ser o/a alcalde/alcaldesa da entidade titular do CIM.

Artigo 22. Documentación para o programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero

Con cada solicitude é obrigatoria a presentación da seguinte documentación, que será necesaria para a súa valoración:

1. Documentación específica para concellos agrupados ou asociados:

Os concellos asociados ou agrupados presentarán a seguinte documentación:

1a) Anexo I-1. Solicitude e declaracións relativas a:

a) O conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se presentan son certos.

c) Que a agrupación/asociación:

a. Coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

b. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

c. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2º.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g. Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora do FSE do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.

h. Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación.

i. Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero.

j. Conta ou non entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.

k. Comprométese ou non ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (artigo 20 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).

l. Comprométese ou non a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.

1b) Anexo II-1 relativo a:

Certificación do/a secretario/a da entidade representante da agrupación ou asociación sobre o acordo de solicitar a subvención e aceptación expresa das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria, e demais datos que figuran no anexo.

1c) Anexo II bis relativo a:

Certificación emitida polo/a secretario/a do concello representante, na cal se faga constar, con base nos acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos asociados ou agrupados:

1) O nomeamento do/a alcalde/alcaldesa representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación ou asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda.

2) Os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación.

3) O importe de subvención que se aplicará por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios/as.

4) Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria ao estar cofinanciadas estas axudas polo programa operativo FSE-Galicia 2007/2013, e todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.

5) O compromiso solidario de responsabilidade, execución e aplicación da subvención.

6) Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao Consello de Contas de Galicia, correspondentes ao exercicio orzamentario 2012. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas ao Consello de Contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes, polo que se consignará a data de remisión.

1d) Copia do convenio de colaboración.

1e) Memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de modo individual.

2. Documentación específica para concellos con solicitude individual, mancomunidades ou consorcios:

2a) Anexo I-1. Solicitude e declaracións relativas a:

a) O conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se presentan son certos.

c) Que a agrupación/asociación:

a. Coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

b. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

c. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2º.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g. Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora do FSE do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.

h. Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación.

i. Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero.

j. Conta ou non entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.

k. Comprométese ou non ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (artigo 20 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).

l. Comprométese ou non a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.

2b) Anexo II-1 relativo a:

Certificación do/a secretario/a da entidade sobre o acordo de solicitar a subvención e aceptación expresa das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria e que cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais do exercicio 2012 ao Consello de Contas antes do vencemento do prazo de solicitudes.

– Para as mancomunidades ou consorcios: a certificación da súa secretaría completarase facendo constar os concellos membros da mancomunidade ou consorcio e os que participan no proxecto e que o servizo se presta de xeito mancomunado ou consorciado (artigo 7.2 e artigo 8.3 da convocatoria).

2c) Para as mancomunidades ou consorcios: memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de modo individual.

3. Documentación común para todas as entidades: concellos con solicitude individual, agrupados ou asociados e mancomunidades ou consorcios:

3.1. Anexo III: orzamento desagregado onde consten os custos estimados dos conceptos para os cales se solicita a subvención.

3.2. Anexo IV: declaración das actuacións levadas a cabo pola entidade nos últimos dous anos para a promoción da igualdade entre mulleres e homes, prevención da violencia de xénero e/ou fomento da conciliación, en que conste a denominación da actividade, a descrición do seu contido, o lugar e as datas de realización, o número de horas e número de participantes, as entidades implicadas no seu desenvolvemento, de ser o caso, e a valoración dos obxectivos conseguidos.

3.3. Memoria detallada das actuacións previstas. Esta memoria fará referencia necesariamente aos seguintes aspectos:

– Xustificación da necesidade que se pretende cubrir e da conveniencia da realización das actuacións propostas, apoiada en datos relativos á realidade do concello ou entidade local solicitante.

– Obxectivos perseguidos polas ditas actuacións.

– Descrición da acción: contidos, metodoloxía, medios materiais e persoais precisos, duración, resultados previstos e persoas responsables da súa execución.

– Cronograma.

– Lugar e data de realización.

– Número estimado de persoas destinatarias da acción.

– Sistema de avaliación, mediante o establecemento de indicadores ou medidores cuantificables do grao de cumprimento do obxectivo ou obxectivos perseguidos.

Os dous últimos aspectos non serán necesarios no suposto de solicitar axuda para a realización da avaliación do plan de igualdade.

– Cando se trate de agrupacións ou asociacións de concellos, mancomunidades ou consorcios, e o proxecto conteña actuacións independentes en cada concello, deberá completarse a memoria xustificando os beneficios da solicitude conxunta, tales como licitacións conxuntas, razóns de economía de escala, racionalización do gasto, criterios de eficiencia e eficacia, colaboración técnica, administrativa, entre outros (artigo 8 da convocatoria).

3.4. Plan de igualdade en vigor en soporte electrónico, salvo que xa estea en poder da Secretaría Xeral da Igualdade, circunstancia que deberá facer constar expresamente identificando o procedemento en que consta. No suposto de que a actuación subvencionable fose a elaboración do II ou posteriores plans, deberase achegar, igualmente en soporte electrónico, o plan anterior e a súa avaliación.

3.5. No suposto de solicitar a subvención para a realización de actividades de capacitación do persoal político e técnico prevista no artigo 12.1.b.1), relación asinada polo órgano competente do persoal da entidade designado para formar parte do grupo de traballo, que deberá estar integrado por persoal técnico e político das concellarías que non conten con competencias en igualdade nas cales a incorporación da perspectiva de xénero se considere prioritaria, o cal será o destinatario das ditas accións.

Artigo 23. Documentación para o programa fomento da conciliación

Con cada solicitude é obrigatoria a presentación da seguinte documentación, que será necesaria para a súa valoración:

1. Documentación específica para concellos agrupados ou asociados:

Os concellos asociados ou agrupados presentarán a seguinte documentación:

1.a) Anexo I-2. Solicitude e declaracións relativas a:

a) O conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é o caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

c) Que a agrupación/asociación:

a. Coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

b. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

c. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d. Está ao día no pago de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2º.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g. Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora do FSE do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.

h. Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación.

i. Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero.

j. Conta ou non entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.

k. Comprométese ou non ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (artigo 20 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).

l. Comprométese ou non a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da igualdade.

1.b) Anexo II-2 relativo a:

Certificación do/a secretario/a da entidade representante da agrupación ou asociación sobre o acordo de solicitar a subvención e aceptación expresa das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria, e demais datos que figuran no anexo.

1.c) Anexo II bis relativo a:

Certificación emitida polo/a secretario/a do concello representante, na cal se faga constar, con base nos acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos asociados ou agrupados:

1) O nomeamento do/a alcalde/alcaldesa representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación ou asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda.

2) Os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación.

3) O importe de subvención que se aplicará por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios/as.

4) Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria ao estar cofinanciadas estas axudas polo programa operativo FSE-Galicia 2007/2013, e todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.

5) O compromiso solidario de responsabilidade, execución e aplicación da subvención.

6) Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao Consello de Contas de Galicia, correspondentes ao exercicio orzamentario 2012. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas ao Consello de Contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes, polo que se consignará a data de remisión.

1.d) Copia do convenio de colaboración

1.e) Memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de modo individual.

2. Documentación específica para concellos con solicitude individual, mancomunidades ou consorcios:

2a) Anexo I-2. Solicitude e declaracións relativas a:

a) O conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é o caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

c) Que a agrupación/asociación:

a. Coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

b. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

c. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2º.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g. Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora do FSE do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.

h. Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación.

i. Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero.

j. Conta ou non entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.

k. Comprométese ou non ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (artigo 20 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).

l. Comprométese ou non a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.

2.b) Anexo II-2 relativo a:

Certificación do/a secretario/a da entidade sobre o acordo de solicitar a subvención e aceptación expresa das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria e que cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais do exercicio 2012 ao Consello de Contas antes do vencemento do prazo de solicitudes.

– Para as mancomunidades ou consorcios: a certificación da súa secretaría completarase facendo constar os concellos membros da mancomunidade ou consorcio e os que participan no proxecto e que o servizo se presta de forma mancomunada ou consorciada (artigo 7.2 e artigo 8.3 da convocatoria).

2.c) Para as mancomunidades ou consorcios: memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de modo individual.

3. Documentación común para todas as entidades: concellos con solicitude individual, agrupados ou asociados e mancomunidades ou consorcios:

3.1. Anexo III: orzamento desagregado onde consten os custos estimados dos conceptos para os cales se solicita a subvención.

3.2. Anexo IV: declaración das actuacións levadas a cabo pola entidade nos últimos dous anos para a promoción da igualdade entre mulleres e homes, prevención da violencia de xénero e/ou fomento da conciliación, en que conste a denominación da actividade, a descrición do seu contido, o lugar e as datas de realización, o número de horas e número de participantes, as entidades implicadas no seu desenvolvemento, de ser o caso, e a valoración dos obxectivos conseguidos.

3.3. Memoria detallada das actuacións previstas. Esta memoria fará referencia necesariamente aos seguintes aspectos:

– Xustificación da necesidade que se pretende cubrir e da conveniencia da realización das actuacións propostas, apoiada en datos relativos á realidade do concello ou entidade local solicitante.

– Ámbito de influencia.

– Obxectivos perseguidos polas ditas actuacións.

– Descrición da acción: contidos, metodoloxía, medios materiais e persoais precisos, duración, resultados previstos e persoas responsables da súa execución.

– Cronograma.

– Número estimado de persoas destinatarias da acción.

– Lugar e data de realización.

– Sistema de avaliación, mediante o establecemento de indicadores ou medidores cuantificables do grao de cumprimento do obxectivo ou obxectivos perseguidos.

– Cando se trate de agrupacións ou asociacións de concellos, mancomunidades ou consorcios, e o proxecto conteña actuacións independentes en cada concello, deberá completarse a memoria xustificando os beneficios da solicitude conxunta, tales como licitacións conxuntas, razóns de economía de escala, racionalización do gasto, criterios de eficiencia e eficacia, colaboración técnica, administrativa, entre outros (artigo 8 da convocatoria).

4. No caso de non ter validada a medida obxecto de solicitude de subvención, xustificación de ter presentada ante a Secretaría Xeral da Igualdade a solicitude de validación da medida que se vai subvencionar, de acordo co disposto no Decreto 182/2008, do 31 de xullo, polo que se establece a promoción autonómica das medidas municipais de conciliación e se determinan os requisitos para a súa validación e funcionamento. De non estar validada previamente, só serán subvencionables as medidas para as cales se solicitase a validación ata fin do prazo de presentación de solicitudes da convocatoria, sen prexuízo da necesidade de obter a validación antes da xustificación.

Artigo 24. Documentación para o programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM)

Con cada solicitude é obrigatoria a presentación da seguinte documentación, que será necesaria para a súa valoración:

1. Documentación específica para concellos agrupados ou asociados:

Os concellos asociados ou agrupados, presentarán a seguinte documentación:

1.a) Anexo I-3. Solicitude e declaracións relativas a:

a) O conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é o caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

c) Que a agrupación/asociación:

a. Coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

b. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

c. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2º.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g. Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora do FSE do Ministerio de Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.

h. Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación.

i. Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero.

j. Conta ou non entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.

k. Comprométese ou non ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (artigo 20 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).

l. Comprométese ou non a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.

1.b) Anexo II-3 relativo a:

Certificación do/a secretario/a da entidade representante da agrupación ou asociación sobre o acordo de solicitar a subvención e aceptación expresa das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria, e demais datos que figuran no anexo.

1.c) Anexo II bis relativo a:

Certificación emitida polo/a secretario/a do concello representante, na cal se faga constar, con base nos acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos asociados ou agrupados:

1) O nomeamento do/a alcalde/alcaldesa representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación ou asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda.

2) Os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación.

3) O importe de subvención que se aplicará por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios/as.

4) Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria ao estar cofinanciadas estas axudas polo programa operativo FSE-Galicia 2007/2013, e todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.

5) O compromiso solidario de responsabilidade, execución e aplicación da subvención.

6) Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron as contas do concello ao Consello de Contas de Galicia, correspondentes ao exercicio orzamentario 2012. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas ao Consello de Contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes, polo que se consignará a data de remisión.

1.d) Copia do convenio de colaboración

1.e) Memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de modo individual.

2. Documentación específica para concellos con solicitude individual, mancomunidades ou consorcios:

2.a) Anexo I-3. Solicitude e declaracións relativas a:

a) O conxunto de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas ou entes públicos ou privados nacionais ou internacionais, ou, se é o caso, declaración de que non se solicitaron outras axudas ou subvencións.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

c) Que a agrupación/asociación:

a. Coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na cal figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007).

b. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

c. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2º.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e. Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g. Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a unidade administradora do FSE do Ministerio de Ministerio de Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente.

h. Fai un uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación.

i. Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero.

j. Conta ou non entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.

k. Comprométese ou non ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (artigo 20 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).

l. Comprométese ou non a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.

2.b) Anexo II-3 relativo a:

Certificación do/a secretario/a da entidade sobre o acordo de solicitar a subvención e aceptación expresa das condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria e que cumpriu co seu deber de remisión das contas xerais do exercicio 2012 ao Consello de Contas antes do vencemento do prazo de solicitudes.

2.c) Para as mancomunidades ou consorcios: memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de modo individual.

3. Documentación común para todas as entidades: concellos con solicitude individual, agrupados ou asociados e mancomunidades ou consorcios:

3.1. Anexo III: orzamento desagregado onde consten os custos estimados dos conceptos para os cales se solicita a subvención.

3.2. Anexo V: ficha técnica definida para un período de doce meses anteriores ao mes de decembro do ano da convocatoria.

3.3. Anexo VI: certificación dos servizos de persoal, ou órgano equivalente, relativa ao custo salarial de cada posto de traballo do CIM, que reflectirá, como mínimo, o tipo de contrato, o grupo ou categoría profesional, os requisitos e titulacións exixidas e a data de alta ou toma de posesión, retribucións básicas e complementarias e cotizacións sociais, de ser o caso.

4. Cando se solicite subvención para os postos ou prazas existentes no cadro de persoal ou na relación de postos de traballo da entidade de persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido dos CIM, en concreto dos postos de dirección, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero, e non estean ocupados con carácter definitivo por persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido, a entidade deberá presentar xustificación fidedigna da motivación que lle impide tal cobertura. Con carácter xeral, só se admitirá como xustificación a cobertura por persoal funcionario interino, baixas por enfermidade ou similares as que deriven da aplicación da lexislación vixente, ou por estar en curso o proceso de oposición ou concurso correspondente (artigo 14).

Artigo 25. Outros requisitos de presentación da documentación

A Secretaría Xeral da Igualdade reserva para si a facultade de solicitar a información complementaria que considere conveniente para a correcta definición, avaliación, seguimento e comprobación da solicitude presentada.

Artigo 26. Consentimentos e autorizacións

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases e convocatoria e comporta a autorización da entidade solicitante para que o órgano concedente obteña de forma directa a acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, a través de certificacións telemáticas. Cando da actuación de oficio resulte que a entidade solicitante ou beneficiaria non está ao día das súas obrigas tributarias e sociais, será requirida para que regularice a situación e presente por si mesma o correspondente certificado. Para o trámite de adxudicación, estes certificados poderán ser substituídos por declaración responsable do órgano competente da entidade solicitante que se presentará xunto coa solicitude.

De conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, se a persoa solicitante indica que certa documentación que se deba usar neste procedemento xa figura no poder da Administración, a presentación da solicitude implica a autorización ao órgano instrutor para acceder a ela. Para estes efectos, a documentación débese manter vixente e identificarase no formulario de solicitude o procedemento administrativo para o cal foi presentada.

2. De acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a entidade solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, no devandito rexistro, feito que terá lugar agás nos supostos legalmente establecidos.

3. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Igualdade publicará na súa páxina web oficial a relación de entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das entidades beneficiarias e a súa publicación na citada páxina web, coas excepcións previstas nas leis.

4. A Secretaría Xeral da Igualdade velará polos datos de carácter persoal que serán obxecto de tratamento, e para eses efectos procederase á súa incorporación a un ficheiro que cumprirá as exixencias da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, adoptándose tanto as medidas de seguridade técnicas como organizativas. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será estritamente a xestión e tramitación dos expedientes correspondentes e as que deriven da aplicación da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega. Os datos non serán obxecto de cesión a terceiras persoas; non obstante, a Secretaría Xeral da Igualdade revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea no seu poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e lle sexa requirida de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias aplicables ao caso. Decláranse recoñecidos os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, que poderán exercerse ben mediante escrito no cal se achegue identificación suficiente, dirixido ao seguinte enderezo: Secretaría Xeral da Igualdade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou ben mediante o procedemento habilitado para estes efectos dispoñible na Guía do cidadán da páxina web da Xunta de Galicia.

Artigo 27. Instrución dos procedementos

1. A instrución dos procedementos correspóndelle á Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade. O órgano instrutor realizará de oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

2. De conformidade co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne algún dos requisitos exixidos na presente convocatoria, o órgano instrutor requirirá as persoas interesadas para que, nun prazo de dez días hábiles, emenden a falta ou presenten os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da indicada Lei 30/1992, os citados requirimentos de emenda poderanse facer ben a través de notificación individualizada, ben mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade, a cal producirá os mesmos efectos que a devandita notificación.

3. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderáselle requirir á entidade solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

4. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración, de acordo co establecido no artigo 28.

5. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, que non conteñan a documentación necesaria, ou, de ser o caso, non a presenten nos modelos normalizados, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, en que se indicarán as causas desta. En todo caso, non se admitirán a trámite, e procederase ao seu arquivamento sen posibilidade de emenda, as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido na convocatoria.

Artigo 28. Comisión de valoración

1. Conforme o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, crearase unha comisión de valoración que será o órgano colexiado encargado de valorar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo 29, de determinar o orzamento elixible en cada caso, así como de emitir un informe en que se concrete o resultado da avaliación efectuada. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

• Presidencia: o/a subdirector/a xeral de Promoción da Igualdade ou persoa en que delegue.

• Secretaría: o/a xefe/a do Servizo de Planificación e Programación, con voz pero sen voto.

• Vogalías: o/a xefe/a do Servizo de Fomento, o/a xefe/a do Servizo de Promoción e Cooperación Institucional, e o/a xefe/a do Servizo de Prevención e Atención ás Vítimas.

• A persoa titular da Dirección Xeral de Administración Local, ou persoa en quen delegue.

Se, por calquera causa, algunha das persoas que compoñen a comisión de valoración non pode asistir cando esta se reúna para o exame das solicitudes, será substituída pola/o funcionaria/o designada/o para estes efectos pola súa presidencia.

2. A comisión de valoración, motivadamente, poderá requirir das entidades solicitantes das subvencións información ou documentación adicional que, non estando en poder da Administración, teña fundamental relevancia e unha relación directa para unha mellor avaliación das solicitudes.

3. Avaliadas as solicitudes seguindo os criterios establecidos no artigo 29, a comisión de valoración emitirá un informe segundo o cal o órgano instrutor elevará unha proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión ou denegación da subvención solicitada. Nesta proposta figurarán as solicitudes propostas para obter a axuda e o importe para cada unha delas, ata esgotar o crédito dispoñible cando sexa posible. No suposto de remanentes das diferentes liñas, poderanse utilizar de acordo cos procedementos establecidos, para subvencionar proxectos das outras liñas. O resto das solicitudes consideradas subvencionables quedará en reserva para ser atendidas no suposto de quedar crédito libre por producirse algunha renuncia ou por modificación nos proxectos inicialmente presentados ou de producirse un incremento do crédito inicialmente dispoñible, de acordo co establecido no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, poderanse realizar sucesivas propostas de resolución conforme o sinalado neste artigo.

Artigo 29. Criterios de valoración

1. Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero e Programa de fomento da conciliación nas entidades locais: na valoración das solicitudes presentadas polas entidades peticionarias teranse en conta os seguintes aspectos:

a) Interese e calidade do proxecto, actividade ou medida que se propón, valorada en función da xustificación segundo os seguintes motivos: necesidade,viabilidade, claridade expositiva: ata 25 puntos.

a.1) Necesidade e viabilidade: ata 15 puntos.

a.2) Claridade expositiva: ata 10 puntos.

b) No caso de solicitude realizada por agrupación de concellos, mancomunidades ou consorcios: ata 40 puntos.

b.1) Pola simple presentación da solicitude conxunta: 15 puntos.

b.2) Polo número de concellos asociados, número de servizos que se van prestar de forma compartida, repercusión do proxecto medida a través da cifra de poboación total dos concellos participantes no proxecto: ata 15 puntos.

b.3) Pola presentación dunha memoria de aforro de custos respecto da prestación de modo individual: ata 10 puntos.

c) Compromiso da entidade coa igualdade entre homes e mulleres: ata 10 puntos.

Valorarase, en particular, a acreditación de ter constituída unha concellaría para a promoción da igualdade ou a realización de actividades de promoción da igualdade, conciliación e/ou prevención e tratamento da violencia de xénero nos últimos dous anos.

d) Presentación de toda a documentación relativa ao procedemento en galego e compromiso do seu uso no desenvolvemento das actuacións para as cales se solicita a axuda: 5 puntos.

e) Adhesión á Rede de entidades locais en contra da violencia de xénero: 5 puntos.

f) Grao de cofinanciamento das actuacións con fondos propios: ata 10 puntos, de acordo co seguinte baremo:

– Máis do 10 % e ata o 20 %: 2 puntos.

– Máis do 20 % e ata o 30 %: 4 puntos.

– Máis do 30 % e ata o 40 %: 6 puntos.

– Máis do 40 % e ata o 50 %: 8 puntos.

– Máis do 50 %: 10 puntos.

g) Compromiso de colaboración da entidade coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade: 5 puntos.

2. Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM).

Os criterios que servirán de base para a determinación da porcentaxe aplicable para o cálculo da contía das subvencións nos CIM serán os seguintes:

a) Amplitude horaria na prestación dos servizos básicos e calidade do servizo: ata 25 puntos, que se desagregarán como segue:

a.1) Atención xurídica prestada en horario superior a 6 horas/semana: ata 10 puntos.

a.2) Atención psicolóxica prestada en horario superior a 6 horas/semana: ata 10 puntos.

a.3) Existencia de persoal que desenvolva as funcións de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero: 5 puntos.

b) Estabilidade no emprego dos cadros de persoal do CIM: máximo 20 puntos.

b.1) Desempeño das funcións de dirección por persoal funcionario de carreira ou laboral fixo ou indefinido: 10 puntos.

b.2) Desempeño das funcións de asesoramento xurídico por persoal funcionario de carreira ou laboral fixo ou indefinido: 5 puntos.

b.3) Desempeño das funcións de asesoramento psicolóxico por persoal funcionario de carreira ou laboral fixo ou indefinido: 5 puntos.

c) No caso de solicitude realizada por agrupación de concellos mancomunidades ou consorcios: ata 40 puntos.

c.1) Pola mera presentación da solicitude conxunta: 15 puntos.

c.2) Polo número de concellos asociados, número de servizos que se van prestar de forma compartida, repercusión do proxecto medida a través da cifra de poboación total dos concellos participantes no proxecto: ata 15 puntos.

c.3) Pola presentación dunha memoria de aforro de custos respecto da prestación de modo individual: ata 10 puntos.

d) Presentación de toda a documentación relativa ao procedemento en galego e compromiso do seu uso no desenvolvemento das actuacións propias do centro: 5 puntos.

e) Adhesión á Rede de entidades locais en contra da violencia de xénero: 5 puntos.

f) Compromiso de colaboración da entidade coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade: 5 puntos.

3. Atendendo ao disposto no artigo 1 desta resolución e segundo cada tipo de axuda, á solicitude que obteña maior puntuación corresponderalle a maior porcentaxe sobre o orzamento elixible e as seguintes de xeito proporcional ou por tramos. En caso de que máis dunha proposta obteña a mesma puntuación e non sexa posible por razóns orzamentarias adxudicar axuda a todas elas, o desempate establecerase en función das puntuacións máis altas segundo as epígrafes parciais dos criterios, empezando pola letra a).

4. Dentro dos importes ou porcentaxes máximos establecidos na convocatoria, a comisión poderá determinar importes ou porcentaxes inferiores de subvención, segundo se trate de solicitudes individuais, agrupadas ou asociadas, mancomunidades ou consorcios.

Artigo 30. Resolución e notificación

1. Correspóndelle á secretaria xeral da Igualdade, de acordo co establecido na disposición adicional segunda do Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por proposta do órgano instrutor e despois da fiscalización pola intervención delegada, a resolución destas axudas.

2. O prazo para resolver será de catro meses. Transcorrido o dito prazo sen que recaia resolución expresa, entenderase desestimada.

3. A publicidade das subvencións realizarase segundo dispón a normativa vixente. Nos cinco días seguintes á notificación da concesión publicarase na páxina web oficial da Secretaría Xeral da Igualdade a relación de beneficiarias con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, segundo indica o artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega.

4. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Non obstante, e de conformidade co establecido no artigo 59.6º.b) da indicada lei, poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

5. Na resolución de concesión as entidades beneficiarias serán informadas de que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2º.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007), e de que na devandita lista figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación.

Artigo 31. Réxime de recursos

As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente resolución poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ou ben recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 32. Modificación da resolución

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, segundo o artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. O órgano competente para a concesión destas axudas, nos supostos que proceda, poderá acordar a modificación da resolución por instancia da entidade beneficiaria e coa debida antelación. Estas bases habilitan para aprobar, nos supostos que proceda, as modificacións atendendo aos obxectivos e requisitos da convocatoria e demais normativa aplicable.

Artigo 33. Subcontratación

1. As actuacións subvencionadas correspondentes aos programas de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero e ao programa de fomento da conciliación poderán ser obxecto de subcontratación ata un 100 % tendo en conta o disposto neste artigo e de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. As actuacións subvencionadas correspondentes ao Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM) terán o mesmo réxime, salvo no referente aos postos de funcionario, laboral fixo ou indefinido que quedan excluídas da posibilidade de subcontratación

2. Todo procedemento de contratación deberá respectar os principios de transparencia, publicidade e libre concorrencia, e as persoas subcontratistas estarán obrigadas a facilitarlles aos organismos de auditoría e control toda a información necesaria relativa ás actuacións subcontratadas. Os/as subcontratistas quedarán obrigados/as soamente ante a entidade beneficiaria, que asumirá a total responsabilidade da execución da actividade fronte á Administración. As entidades beneficiarias das subvencións serán as responsables de que na execución da actividade subvencionada concertada con terceiras persoas se respecten os límites establecidos nestas bases reguladoras en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables e exixiranlles aos/ás subcontratistas os documentos acreditativos dos pagamentos correspondentes. Os/as subcontratistas están obrigados/as a lles facilitar aos organismos de auditoría e control toda a información necesaria relativa ás accións subcontratadas.

3. En ningún caso poderá concertar a entidade beneficiaria a execución total ou parcial das actividades subvencionadas con:

a) Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007.

b) Persoas ou entidades que percibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto de contratación.

c) Intermediarios/as ou asesores/as cuxos pagamentos se definan como unha porcentaxe do custo total da operación, agás que o dito pagamento estea xustificado con referencia ao valor de mercado do traballo realizado ou dos servizos prestados.

d) Persoas ou entidades vinculadas coa entidade beneficiaria, agás que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado e que se obteña a autorización previa do órgano concedente nos termos que se fixen nesta resolución.

e) Persoas ou entidades solicitantes de axuda ou subvención na mesma convocatoria e programa que non obtivesen subvención por non reunir os requisitos ou non alcanzar a valoración suficiente.

Artigo 34. Responsabilidade

A organización e materialización das accións obxecto de subvención será responsabilidade exclusiva da entidade beneficiaria. A actuación da Secretaría Xeral da Igualdade quedará limitada ao seu outorgamento e a garantir o cumprimento da normativa en materia de axudas públicas.

Artigo 35. Xustificación da subvención

1. Conforme o establecido no artigo 48 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para cobrar as axudas concedidas ao abeiro desta resolución as entidades beneficiarias deberán presentar, con data límite do 30 de novembro de 2014, nos lugares indicados no artigo 21 desta convocatoria, os orixinais da seguinte documentación:

1.1. Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

a) Anexo VII: solicitude de pagamento asinada.

b) Anexo VIII: certificación de gastos realizados e da súa finalidade.

c) Anexo IX: declaración de axudas actualizada na data de xustificación.

d) Facturas orixinais ou documentos de valor probatorio equivalente acreditativos de todos os gastos das actuacións xunto cos xustificantes bancarios debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/a, que acrediten o seu pagamento.

No caso de nóminas, xuntaranse dos seguros sociais e a retención á conta do imposto do IRPF xunto cos xustificantes bancarios debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/que acrediten os seus pagamentos.

De acordo co artigo 42.2º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para os efectos da súa consideración como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario.

e) Memoria de execución da actividade:

– Para actuacións distintas da elaboración ou avaliación dun plan de igualdade deberá recoller, como mínimo, descrición das actuacións desenvolvidas (lugar e data de realización, duración, contidos e metodoloxía empregada no seu desenvolvemento), valoración do cumprimento dos obxectivos, valoración global da actividade e do seu impacto en relación cos resultados previstos, publicidade e divulgación que se realizou e, se é o caso, número de persoas participantes desagregadas por sexo.

– Para a actuación subvencionada de avaliación dun plan de igualdade, a memoria deberá recoller a metodoloxía empregada, a valoración cuantitativa e cualitativa dos resultados en relación cos obxectivos e actuacións propostos no plan e a identificación das áreas de mellora.

– Para a acción subvencionada de realización dun plan de igualdade entenderase cuberto este punto coa achega do dito plan, en que debe constar expresamente a metodoloxía empregada para a súa realización.

f) Un exemplar de todos os materiais elaborados (carteis, folletos, enquisas, material didáctico, fotografías ou outra documentación elaborada ad hoc e que complemente a xustificación da actividade subvencionada).

g) Acordo do pleno ou da xunta de goberno local da aprobación do plan de igualdade elaborado.

h) Certificado da secretaría da entidade do cumprimento do establecido no artigo 29.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de ser o caso.

i) Certificado da secretaría da entidade dos ingresos xerados en cada actuación programada segundo o establecido no artigo 11 da convocatoria (taxas de inscrición de actividades, etc.) e que serán descontados da subvención concedida, se é o caso.

j) Fotografía do lugar onde se realizaron as actuacións e, de forma visible, do cartel informativo en que aparezan os anagramas da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e do Fondo Social Europeo, en aplicación do disposto na normativa aplicable (artigo 20.2º).

1.2. Programa de fomento da conciliación.

a) Anexo VII: solicitude de pagamento asinada.

b) Anexo VIII: certificación de gastos realizados e da súa finalidade.

c) Anexo IX: declaración de axudas actualizada na data de xustificación.

d) Facturas orixinais ou documentos de valor probatorio equivalente acreditativos de todos os gastos das actuacións xunto cos xustificantes bancarios debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/a, que acrediten o seu pagamento.

No caso de nóminas, xuntaranse os seguros sociais e a retención á conta do imposto do IRPF xunto cos xustificantes bancarios debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/que acrediten os seus pagamentos.

De acordo co artigo 42.2º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para os efectos da súa consideración como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario.

e) Memoria de execución da medida, que deberá recoller, como mínimo, descrición das actuacións desenvolvidas (lugar e data de realización, duración, contidos e metodoloxía empregada no seu desenvolvemento), valoración do cumprimento dos obxectivos, valoración global da actividade e do seu impacto en relación cos resultados previstos, publicidade e divulgación que se realizou e, se é o caso, número de persoas participantes desagregadas por sexo.

f) Un exemplar de todos os materiais elaborados (carteis, folletos, enquisas, material didáctico, fotografías ou outra documentación elaborada ad hoc e que complemente a xustificación da actividade subvencionada).

g) Certificado da secretaría da entidade do cumprimento do establecido no artigo 29.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de ser o caso.

h) Certificado da secretaría da entidade dos ingresos xerados en cada actuación programada segundo o establecido no artigo 11 da convocatoria (taxas de inscrición de actividades, etc.) e que serán descontados da subvención concedida, de ser o caso.

i) Fotografía do lugar onde se realizaron as actuacións e, de forma visible, do cartel informativo en que aparezan os anagramas da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e do Fondo Social Europeo, en aplicación do disposto na normativa aplicable (artigo 20.2º).

1.3. Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (CIM).

a) Anexo VII: solicitude de pagamento asinada

b) Anexo VIII: certificación de gastos realizados e da súa finalidade.

c) Anexo IX: declaración de axudas actualizada na data de xustificación

d) Anexo VI: certificación de persoal.

e) Facturas orixinais ou documentos de valor probatorio equivalente acreditativos de todos os gastos das actuacións xunto cos xustificantes bancarios debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/a, que acrediten o seu pagamento.

No caso de nóminas, xuntaranse os seguros sociais e a retención á conta do imposto do IRPF xunto cos xustificantes bancarios debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/a que acrediten os seus pagamentos.

De acordo co artigo 42.2º do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para os efectos da súa consideración como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados, e asinados polo beneficiario/a.

f) Certificado da secretaría da entidade do cumprimento do establecido no artigo 29.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de ser o caso.

g) Fotografía do lugar onde se realizaron as actuacións e de forma visible, do cartel informativo en que aparezan os anagramas da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia e do Fondo Social Europeo, en aplicación do disposto na normativa aplicable (artigo 20.2º).

h) No caso dos postos de traballo fixos (persoal funcionario, laboral fixo ou indefinido): informe de vida laboral actualizado expedido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social das persoas ocupantes dos postos obxecto de axuda que reflicta a súa vinculación laboral desde o seu inicio, lexible en todos os datos incluídos os códigos de verificación.

i) No caso do persoal temporal: xustificación da asignación das persoas que desempeñan os postos ás tarefas, as súas funcións e competencias e o tempo desempeñado.

j) Acreditación do cumprimento da obriga de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada (fotografías, fotocopias, captura de pantallas … do cartel informativo do CIM).

k) Cando o programa fose financiado, ademais de coa subvención, con fondos propios ou outras axudas ou recursos, deberá acreditarse mediante informe o importe, procedencia e aplicación de tales fondos ao programa subvencionado.

2. Para os efectos do establecido nesta convocatoria, a condición de elixibilidade do gasto imputable a unha actuación deriva do cumprimento dos seguintes requisitos: que sexa un gasto directo da acción, que sexa adecuada aos obxectivos da medida a que pertence a actuación, que exista constancia documental sobre a súa realización de forma verificable e que se realice dentro do período establecido, que se acredite mediante facturas ou documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa (ex.: nóminas, boletíns de cotización á Seguridade Social) e que sexa efectivamente pagado pola entidade beneficiaria dentro do prazo de xustificación, agás que se trate de gastos correspondentes a impostos ou cotas por seguros sociais relativos a gastos directos da acción liquidables con posterioridade a esta data; neste caso, o período de elixibilidade excede o prazo de xustificación e abrangue ata o derradeiro día do mes seguinte ao último trimestre do exercicio da convocatoria. En todo caso, observarase o cumprimento das condicións establecidas na Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2007-2013 e na Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo e a Orde ESS/1337/2013, do 3 de xullo, que a modifican.

3. As facturas, ou documentos equivalentes ou substitutivos, presentaranse en orixinal e serán selados pola Secretaría Xeral da Igualdade cun selo que indicará o procedemento para o cal se presentan e se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención, indicando, neste último caso, a contía exacta que resulte afectada. A xustificación do pagamento das facturas, ou documentos equivalentes, farase mediante xustificantes bancarios (xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo por portelo, certificación bancaria, etc.) en que consten o número de factura obxecto de pagamento, a identificación da persoa pagadora e da destinataria do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emite a factura. No caso de que un xustificante de pagamento inclúa varias facturas, deberán identificarse no documento do pagamento as facturas das cales é obxecto. As entidades beneficiarias deberán acreditar na xustificación, de maneira documental, material e/ou gráfica (fotografías, fotocopias, captura de pantallas...) o cumprimento da obriga de información e publicidade do financiamento público da acción subvencionada.

4. No caso de que a xustificación sexa incorrecta e/ou incompleta, requirirase a entidade para que corrixa os erros ou defectos observados e/ou achegue os documentos solicitados no prazo de dez días, advertíndolle que, de non facelo, se procederá, logo de resolución, á revogación da subvención e, de ser o caso, ao reintegro da contía percibida e á exixencia dos xuros de mora.

Artigo 36. Pagamento

1. Unha vez xustificada a subvención, o órgano competente, antes de proceder ao seu pagamento, poderá realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da conduta e/ou actividade subvencionada.

2. Realizarase un primeiro pagamento do 80 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez realizada a notificación da resolución. O 20 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da completa xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución. Antes de proceder ao pagamento da liquidación final o órgano xestor incorporará ao expediente a acreditación de que as entidades adxudicatarias están ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración da Comunidade Autónoma.

3. Procederá a minoración do importe da subvención concedida nos termos do artigo 19 e demais normativa de aplicación.

4. Cando formen parte da conta xustificativa documentos de gastos que comporten ingresos á conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación, o importe destes ingresos ou cotas considérase xustificado coa presentación do documento de gasto (factura ou documento equivalente) en que se reflicta o importe da retención ou cotización devindicadas na data de xustificación, quedando as entidades beneficiarias obrigadas a presentar os documentos acreditativos da súa liquidación nos dez días seguintes ao remate dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso no período voluntario; en todo caso, a dita presentación terá como data límite o derradeiro día do mes seguinte ao último trimestre do exercicio da convocatoria.

Artigo 37. Incumprimento, reintegros e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

2. Ás entidades beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 38. Control

1. A Secretaría Xeral da Igualdade poderá levar a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas reguladas nestas bases.

2. Sen prexuízo do indicado no punto anterior, a Secretaría Xeral da Igualdade poderá realizar, ben con persoal propio ou a través de empresas auditoras, actuacións de comprobación e control para verificar sobre o terreo o cumprimento das condicións para a percepción das axudas. As comprobacións incidirán sobre todos aqueles aspectos que garantan a realización dos compromisos adquiridos e o cumprimento dos requisitos fixados nestas bases. O persoal encargado da verificación levantará acta da actuación de control, que asinará a entidade á cal se lle entregará unha copia, e presentaralla ao órgano competente da Secretaría Xeral da Igualdade xunto co informe de verificación. A entidade queda obrigada a facilitarlle ao persoal designado copia da documentación que se lle solicite relativa ao expediente obxecto de control.

3. Ademais do anterior, todas as axudas estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás verificacións do artigo 13 do Regulamento (CE) nº 1828/2006 e ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 39. Remisión normativa

Para todo o non previsto nesta convocatoria observarase o disposto no Regulamento (CE) 1081/2006, do 5 de xullo, relativo ao Fondo Social Europeo; no Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión; no Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro, que fixa normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento; na Orde do 21 de decembro de 2009, da Consellería de Facenda, pola que regulan as normas para a execución, seguimento e control dos programas operativos Feder de Galicia 2007-2013 e FSE de Galicia 2007-2013; na Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2007-2013, e na Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo e a Orde ESS/1337/2013, do 3 de xullo, que a modifican, e no resto de normativa que resulte de aplicación.

Artigo 40. Información ás persoas interesadas

Sobre os procedementos administrativos asociados a esta resolución, que teñen os códigos SI435A para as axudas correspondentes ao programa 2.a) do artigo 1 desta resolución, SI435B para as axudas correspondentes ao programa 2.b) e SI427B para as axudas correspondentes ao programa 2.c) do devandito artigo, poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Secretaría Xeral da Igualdade, nas unidades de igualdade das delegacións territoriais da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia, http://www.xunta.es/resultados-da-guia-do-cidadan, ou da Secretaría Xeral da Igualdade, http://www.igualdade.xunta.es, do teléfono 881 99 92 33 no enderezo electrónico promocion.igualdade@xunta.es, ou presencialmente, logo de petición de cita.

Disposición derradeira primeira

A Secretaría Xeral de Igualdade ditará as instrucións que sexan necesarias para o adecuado desenvolvemento desta resolución.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2014

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file