Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Luns, 30 de xuño de 2014 Páx. 29383

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2014 pola que se conceden as subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial, reguladas na Resolución do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial (código de procedemento IN848A) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (Programa I2C INN), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (DOG número 16, de 24 de xaneiro de 2014), modificada pola Resolución do 11 de abril de 2014 (DOG número 81, de 29 de abril).

A Resolución do 30 de decembro de 2013 (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro de 2014) establece as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e procede á súa convocatoria para o ano 2014.

No seu artigo 13 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de valoración emita o informe no que se recolla o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta.

No exercicio das facultades que me confire o artigo 17.3 do Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro (DOG núm. 19, do 27 de xaneiro), polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban o seus estatutos,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles as subvencións para investimentos innovadores para o crecemento empresarial (código de procedemento IN848A) a todas as empresas seleccionadas que figuran no anexo I desta resolución, por orde decrecente de puntuación e ata o esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN848A, que supoñen un total de 3.096.250,00 euros para o ano 2014. Aquelas subvencións para as que se recolle Si na columna Feder están cofinanciadas con fondos Feder.

Segundo. Deixar como non subvencionadas as restantes solicitudes admitidas a trámite, por esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN848A, que se recollen no anexo II desta resolución.

Terceiro. Desestimar expresamente o resto das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2013 (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro de 2014), dentro do procedemento IN848A.

Cuarto. O artigo 6 do anexo I da Resolución do 30 de decembro de 2013 indica que o prazo para xustificar os gastos subvencionados, co obxecto de poder percibir as subvencións, remata o 31 de outubro de 2014, sinalando expresamente a documentación que se debe achegar. En relación coa xustificación das axudas, haberá que aterse así mesmo ao establecido no artigo 18 da convocatoria.

Quinto. A Axencia Galega de Innovación adoptará as medidas necesarias para a instrución dos correspondentes expedientes de gasto.

Sexto. A inobservancia por parte dos beneficiarios de calquera das bases establecidas na convocatoria suporá a perda do dereito a percibir a subvención correspondente.

Sétimo. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2014

Manuel Antonio Varela Rey
Director da Axencia Galega de Innovación

Anexo I
Relación de solicitudes concedidas, procedemento IN848A

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

Custo subvble. (€)

% subv.

Subvención concedida (€)

Aplicación orzamentaria

Feder

IN848A 2014/38

Aserpal, S.A.

A15166630

Liña de secado de eucalyptus globulus en atmosfera anhídrida

239.972,06

30 %

71.991,62

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/101

Aserpal, S.A.

A15166630

Fabricación de taboleiro aglomerado alixeirado mediante prensado en frío de restos de biomasa

95.832,67

24 %

22.999,84

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/99

Biofabri, S.L.

B27712561

Investimentos dotación equipos de laboratorio

67.934,31

40 %

27.173,72

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/97

Boibel Forestal, S.L.

B15492705

Boibel Bistec Plus. 2014

60.250,49

50 %

30.125,24

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/98

Carlos Aurelio Suárez Fernández

10864467A

Laboratorio veterinario móbil

39.768,84

50 %

19.884,42

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/12

Centro de Procesado de Subproductos, S.L.

B32395550

Memoria para a mellora substancial da dixestibilidade da fariña de pluma hidrolizada en especies avícolas pesadas debido á innovación no proceso produtivo

132.245,46

30 %

39.673,64

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/34

Cie Galfor, S.A.

A80261241

Novo proceso de granallado eficiente de cigoñais de automoción

267.996,32

30 %

80.398,90

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/11

Cooperativas Ourensanas, S. Coop. Galega

F32001976

Memoria para a mellora substancial da calidade de peituga fileteada de pavo debido á innovación no sistema de transferencia térmica á materia prima

253.621,42

30 %

76.086,43

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/46

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

Innovación para a vacina de ADN fronte á leishmanioses canina

30.000,00

40 %

12.000,00

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/56

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

Innovación na liña de esterilización de vías farmacéuticas

269.096,65

32 %

86.110,93

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/32

Dalphi Metal España, S.A.

A36610244

Dotación da unidade de i+d Dalphi metal España

202.059,79

30 %

60.617,94

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/68

Diseño e Modelado de Superficies, S.A.

A36794550

Ampliación e optimización da área de electroerosión

133.604,14

50 %

66.802,07

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/17

Diservaulec, S.L.

B36918654

Xeración e implantación dun servizo integral de deseño, fabricación e automatización de máquinas de montaxe e comprobación de compoñentes para a industria

231.882,44

50 %

115.941,22

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/60

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

Ampliación de establecemento e adquisición de maquinaria para a elaboración de malla plástica biodegradable e compostable

259.278,64

50 %

129.639,32

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/84

Estampaciones Técnicas de Galicia, S.L.

B36369114

Illa robotizada equipada con visión artificial para transformación de chapa e sistema de cambio rápido de troqueis

255.048,95

50 %

127.524,47

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/18

Foresa-Industrias Químicas del Noroeste, S.A.U.

A28141224

Reactor de alta presión e temperatura

69.745,89

30 %

20.923,77

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/62

Formato Verde, S.L.

B32280760

2ª fase de equipos para conformado de pezas para fabricación de equipos ambientais destinados á valorización e reciclaxe de residuos urbanos

245.064,98

50 %

122.532,49

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/6

Galimplant, S.L.

B27378249

Creación e mantemento dunha nova superficie de implantes dentais

265.441,88

50 %

132.720,94

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/5

Gallega de Circuitos Electrónicos, S.L.

B15675101

Implantación de novos procesos para a fabricación de circuítos impresos de nova xeración

226.448,60

30 %

67.934,58

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/33

Generadores Europeos, S.A.

A15482904

Software proxecto enxeñaría-solidworks

30.817,72

50 %

15.408,86

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/64

Gestamp Wind Steel Galicia, S.L.

B36939049

Tecnoloxías de control e inspección intelixente para fábrica do futuro

142.702,81

30 %

42.810,84

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/107

Grupo Antolín-PGA, S.A.U.

A36661825

Push-Profiling: sistema de perfilado innovador

260.414,85

30 %

78.124,46

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/102

Hércules Control, S.L.

B70292925

Investimentos para o incremento da capacidade tecnolóxica para validación de novos proxectos de innovación e a mellora de servizos

50.000,00

50 %

25.000,00

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/79

Imerys Kiln Furniture España, S.A.

A36012151

Proxecto de investimento para planta piloto e laboratorio de i+d de cerámicas técnicas aplicadas

158.966,28

30 %

47.689,89

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/27

Industrias del Tablero, S.A.

A15104110

MDF Intasa fast

166.122,03

30 %

49.836,61

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/45

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

A36610509

Dotación de unidade de I+D para soldaduras piloto completas e de grandes volumes

30.807,76

50 %

15.403,88

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/8

Laboratorio de A. Clínicos F. Lema y J. Bandín, S.L.

B36624831

Desenvolvemento de diferentes ensaios en matrices bromatolóxicas, ambientais e clínicas mediante LC-MS nun laboratorio privado

269.602,29

50 %

134.801,14

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/72

Little Electric Car España, S.L.

B27743251

Implantación produtiva little ecross

106.819,91

50 %

53.409,95

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/74

Maier Ferroplast

F36606598

B-pillar en acabado alto brillo

271.731,80

30 %

81.519,54

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/50

Manufacturas Braux, S.L.

B36967834

Perfilaplus

262.679,33

50 %

131.339,67

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/47

Mecanizados Acebrón, S.L.

B15746191

Innoaxis mecace

269.923,44

50 %

134.961,72

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/19

Mecanizados Ogal, S.L.

B36664316

Investimento en ampliación de establecemento industrial para novos procesos e diversificación da produción

233.829,89

50 %

116.914,95

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/44

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

Traslación da tecnoloxía de síntese de control cinético de nanoprodutos a escala industrial

84.443,18

50 %

42.221,59

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/41

Neoker, S.L.

B15892458

Investimentos dirixidos á diversificación da produción

50.000,00

50 %

25.000,00

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/14

Norvento Ned Factory, S.L.U.

B27428648

Nova pa de 11,5 m para aeroxerador de enerxía distribuída Ned10

83.176,96

40 %

33.270,78

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/23

Plastycasset, S.A.

A32012221

Investimentos innovadores 2014

203.141,70

50 %

101.570,85

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/90

Productos y Sistemas Aplicados, S.A.

A36663144

Investimentos en maquinaria para solucións innovadoras de pavimentos

164.320,41

50 %

82.160,21

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/67

Reyes Hermanos, S.L.

B36000818

Investimentos para o desenvolvemento de fariñas industriais

135.182,03

30 %

40.554,61

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/73

Rotogal, S.L.

B15926801

Proxecto Ambientalia. Novas solucións de produtos fabricados por rotomoldeo destinados á reciclaxe ao control ambiental e á seguridade marítima

270.876,74

40 %

108.350,69

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/93

Smarttwister, S.L.

B27793900

St20k

68.885,39

50 %

34.442,69

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/4

Televés, S.A.

A15010176

Adquisición de equipamento específico para o desenvolvemento de solucións orientadas a redes ópticas pasivas de alta velocidade (Gpon/Rfog)

32.653,76

30 %

9.796,13

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/2

Televés, S.A.

A15010176

Implantación de novos procesos avanzados de montaxe electrónica e verificación adaptados ao emprego de compoñentes de reducidas dimensións

270.892,14

24 %

65.014,11

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/57

Tesol, S.L.

B36637817

Unidade I+D. Dotación e posta en marcha de laboratorio de probas e ensaios para materiais específicos de soldadura por resistencia

95.671,44

50 %

47.835,72

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/1

Tune Eureka, S.A.

A28325264

Diversificación e modernización do proceso produtivo cara a un novo mercado

267.345,06

50 %

133.672,53

08.A3.741A.771.0

Si

IN848A 2014/13

Unicopia Artes Gráficas, S.L.

B27239417

Adquisición de maquinaria para a produción de novo packaging

268.114,08

50 %

134.057,04

08.A3.741A.771.0

Si

Anexo II

Relación de solicitudes admitidas a trámite non subvencionadas, procedemento IN848A

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

IN848A 2014/9

A Cociña de Lumai, S.L.

B36532679

Proxecto de implantación de novas instalacións e maquinaria para a fabricación, investigación e desenvolvemento de novos produtos

IN848A 2014/21

Aceites José Galán, S.L.

B32429896

Almazara aceites José Galán, S.L.

IN848A 2014/76

Agencia Gráfica Gallega, S.L.

B15255920

Novo proceso produtivo de impresión dixital

IN848A 2014/24

Aluporta, S.L.

B36777373

Adquisición de liña de ensamblaxe de varilla de poliamida en rotura de ponte térmica

IN848A 2014/42

Auscultación y Taller de Ingeniería, S.A.

A80996721

Proxecto control. Novo sistema de comprobación e control dos sistemas de tarado

IN848A 2014/77

Bopapel, S.L.

B36248904

Innovación do proceso de encoladura en fábrica de rolos de papel hixiénico

IN848A 2014/83

César Carnero, S.L.

B15279060

Modernización tecnolóxica en industria de fabricación de pensos compostos que permita a plena automatización da liña de produción

IN848A 2014/86

Copo Ibérica, S.A.

A36006021

Innovación en liñas de asentos mediante visión artificial e automatización

IN848A 2014/65

Cousinox, S.L.

B36055275

Plasma alta definición

IN848A 2014/55

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

Innovación en nova liña monobloc para o tratamento individual de xeringas

IN848A 2014/61

Desarrollos Mecánicos Auria, S.L.

B32376964

Investimento innovador

IN848A 2014/36

Dioptra, S.L.

B27175249

Roboteca: taller especializado no deseño de contidos e prácticas con robots educativos e estudo dos automatismos servocomandados para o desenvolvemento intelectual

IN848A 2014/92

Diseño y Mecanizados de Galicia, S.R.L.

B27737030

Innovación proceso produtivo mecanizado

IN848A 2014/70

Emytra, S.L.

B15048838

Proxecto de refabricación de sistemas de dirección hidráulica de automóbiles

IN848A 2014/22

Encapsulantes de Valor Añadido, S.A.

A84787506

Evasa I+D+i

IN848A 2014/89

Estación de Invierno Manzaneda, S.A.

A32003246

Proxecto de tecnificación oca nova Manzaneda

IN848A 2014/30

Esypro Manutención, S.L.U.

B36218808

Dotación unidade i+d

IN848A 2014/91

Faurecia Automotive España, S.A.

A28041143

Transformación da área de produción de paneis de instrumentos (IP) mediante incorporación de equipos con carácter innovador. Faurecia Automotive

IN848A 2014/108

Faurecia Sistemas de Escape, S.A.

A28546752

Fabricación de escapes de contaminación reducida

IN848A 2014/106

Faurecia Sistemas de Escape, S.A.

A28546752

Desenvolvemento de catalizadores eficientes SCR Euro VI.

IN848A 2014/105

Formato Producciones, S.L.

B15210289

Desenvolvemento de novos procedementos on line para distribución das películas e seu acercamento ao público coa salvagarda dos dereitos dos titulares e autores

IN848A 2014/25

Galaicontrol, S.L.

B36651487

Montaxe de laboratorio para análises de auga

IN848A 2014/69

Geonor Servicios Técnicos

B15797533

Investimento en equipo de sondeos de investigación

IN848A 2014/37

Heladería Puerta Real, S.L.

B70364310

Expansión de xeladaría artesanal galega dun local comercial único a unha rede de puntos de venda mediante ampliación e optimización da súa capacidade produtiva e desenvolvemento propio destes

IN848A 2014/66

Hogarlin, S.A.

A36625507

Proxecto de innovación en loxística baseado na automatización a través de robots departamento almacén e harmonización con software xestión

IN848A 2014/15

Impex Europa, S.L.

B36031730

Adquisición de cromatógrafo e termodesinfectora para a dotación de unidades de I+D

IN848A 2014/87

Industrias Ferri, S.A.

A36610129

Dotación da unidade de i+d-ampliación da capacidade tecnolóxica dentro da empresa

IN848A 2014/51

Industrias Losal, S.L.

B27003391

Desenvolvemento dunha liña de calzado personalizado e a medida de alta gama

IN848A 2014/29

Intrumol, S.L.

B36781961

Investimento en ampliación de liña de produción para creación de novo proceso. Diversificación da produción

IN848A 2014/80

Laboratorios Iberpos, S.A.

A33627621

Investimentos innovadores vinculados á unidade de instalación automática para gardar en estoxos produtos hixiénico-sanitarios

IN848A 2014/53

Limpieza Marítima de Oleos, S.L.U.

B15477045

Investimentos innovadores orientados á mellora tecnolóxica do seu proceso de xestión de residuos procedentes dos buques (Marpol)

IN848A 2014/111

Limpiezas y Reciclajes de Galicia, S.L.U.

B32435737

Limpeza con máquina láser

IN848A 2014/26

Lonza Biologics Porriño, S.L.

B82550765

Novo laboratorio central de control de calidade

IN848A 2014/88

M.E.L. Porriño, S.L.

B27786656

Adquisición curvadora hidráulica

IN848A 2014/113

Mayeusis, S.L.

B36647550

Proxecto campus virtual Mayeusis

IN848A 2014/39

Metalúrgica BB, S.L.

B15442890

Metalúrxica BB, S.L. Investimentos produtivos 2014

IN848A 2014/96

Nautipol 7 Mares, S.L.

B27778901

Investimentos innovadores en moldes

IN848A 2014/20

Neomek Aplicaciones Industriales, S.L.

B27741339

Investimento en ampliación de liña de produción para creación de proceso de produción para pezas en serie ou pequenas series

IN848A 2014/31

Plascies, S.L.

B36244374

Incorporación de equipo de etiquetaxe mediante IML para mellorar a competitividade

IN848A 2014/75

Proyestegal, S.L.

B27159730

Proyestegal: servizo de octocóptero. Procopter

IN848A 2014/43

Proyfe, S.L.

B15077233

Diversa

IN848A 2014/52

Reciclanoil, S.L.U.

B70232954

Investimentos innovadores vinculados a unha planta automática de preparación e reciclaxe para a transformación directa de residuos plásticos mesturados e contaminados

IN848A 2014/7

Resolve Enerxía, S.L.

B70127493

Unidade de investigación dos micromovementos en estruturas de formigón nos aeroxeradores

IN848A 2014/100

Servicios Agrarios Don Tirso, S.L.

B94057676

Coxeneración por gasificación de materia orgánica proveniente de xurros

IN848A 2014/10

Star Electrónica, S.L.L.

B94046455

Ferramenta intelixente para a montaxe superficial de compoñentes electrónicos SMT para o rápido prototipado de placas electrónicas

IN848A 2014/54

Tecglass, S.L.

B24467730

Investimento en centro de mecanizado lagun l-1000

IN848A 2014/95

Tecnoimax, S.L.

B94040508

Proxecto de innovación sonorización Adam son

IN848A 2014/40

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

Creación dunha unidade de investigación e desenvolvemento en visión artificial

IN848A 2014/58

Útil Vigo, S.L.

B36756591

Investimentos innovadores vinculados ao mecanizado de pezas características xeométricas especiais

IN848A 2014/94

Vitralba, S.L

B36738086

Desenvolvemento de novas liñas automatizadas de produción en dobre acristalamento e novos produtos