Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Martes, 1 de xullo de 2014 Páx. 29509

I. Disposicións xerais

Consellería de Economía e Industria

ORDE do 2 de xuño de 2014 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (Diario Oficial de Galicia número 185, do 24 de setembro).

De acordo co disposto no artigo 30 do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (DOG nº 185, do 24 de setembro), recoñécense oficialmente como actividades artesás os traballos e actividades que figuran no anexo IV do referido decreto, para os efectos da súa inclusión na sección de actividades artesás do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

O artigo 31 do mesmo texto legal sinala que a relación de actividades artesás poderá ser obxecto de Revisión periódica pola Comisión Galega de Artesanía, de oficio ou por instancia de parte interesada. A Revisión levarase a cabo mediante orde da consellería competente en materia de artesanía por proposta do citado órgano colexiado.

Logo da solicitude por instancia da parte interesada da inclusión na sección de actividades artesás do Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia da actividade de complementos de moda, o Pleno da Comisión Galega de Artesanía, na súa reunión do 1 de xullo de 2010, acordou que esta actividade tiña particularidades propias que a diferenciaban notablemente dos oficios artesanais recollidos no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, e propuxo, por unanimidade dos seus membros, a inclusión da dita actividade na sección de actividades artesás do referido Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

Con base no anterior e de acordo co disposto no artigo 31 do Decreto 218/2001, do 7 de setembro,

DISPOÑO:

Primeiro. A inclusión da actividade de complementos de moda na relación de actividades artesás recollida no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, conforme o disposto no anexo desta orde.

Segundo. Actualizar o dito anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, conforme o disposto no anexo desta orde.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2014

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía e Industria

ANEXO
Relación de actividades artesanais agrupadas segundo a Clasificación nacional
de actividades económicas (clasificación segundo o Real decreto 475/2007,
do 13 de abril. CNAE-09) e o disposto no artigo 4 da Lei 1/1992, do 11 de marzo,
de artesanía de Galicia

División 13. Industria, téxtil.

Núm.
de orde

Denominación

Código
CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

1

Tecidos, tecedor(a) (alto e baixo lizo, alfombras, tapices)

13.1/2/3/9

13.1/2/3/9

Si

Si

Si

 

2

Centón (retallos)

13.2/3

13.2/3

Si

Si

Si

3

Decoración de teas, decorador(a) de teas

13.3

13.3

 

Si

Si

 

4

Encaixes, encaixeiro(a), palilleiro(a), picador(a) de cartóns

13.1/2/3/9

13.1/2/3/9

Si

Si

Si

 

5

Calceta, calceteiro(a), gancho, gancheiro(a)

13.9

13.9

Si

Si

6

Bordados, bordador(a)

13.9

13.9

Si

Si

Si

 

7

Produtor(a) e reparador(a) de redes, redeiro(a)

13.9

13.9

Si

 

 

Si

División 14. Confección de prendas de vestir.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

8

Xastre(a)

14.1

14.1

Si

 

 

 

9

Modisto(a)

14.1

14.1

Si

 

 

 

10

Traxes tradicionais populares, produtor(a) de..

14.1

14.1

Si

Si

 

 

11

Peletaría, peleteiro(a)

14.2

14.2

Si

 

 

 

División 15. Industria do coiro e do calzado.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

12

Curtidos, curtidor(a)

15.1

15.1

Si

 

 

Si

13

Albardaría e talabartaría, albardeiro(a), ou talabarteiro(a)

15.1

15.1

Si

 

Si

 

14

Repuxado e decorado de coiro, repuxador(a) e..

15.1

15.1

 

Si

Si

 

15

Marroquinaría, marroquineiro(a)

15.1

15.1

 

 

Si

 

16

Zoqueiro(a), produtor(a) de zocos

15.2

15.2

Si

Si

Si

Si

17

Zoqueiro(a), produtor(a) de zocas

15.2

15.2

Si

Si

Si

Si

18

Zapataría, zapateiro(a)

15.2

15.2

 

 

Si

Si

División 16. Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría.

Núm. de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

19

Tornaría, torneiro(a) de madeira

16.1

16.1

Si

Si

Si

 

20

Carpintaría, carpinteiro(a)

16.2

16.2

Si

 

Si

Si

21

Tonelaría, toneleiro(a), selleiro

16.2

16.2

Si

 

Si

 

22

Talla, tallista

16.2

16.2

Si

Si

Si

 

23

Marquetaría, marqueteiro(a)

16.2

16.2

 

Si

 

Si

24

Imaxinaría, imaxineiro(a)

16.2

16.2

Si

Si

Si

Si

25

Cestaría, cesteiro(a)

16.2

16.2

 

Si

 

Si

26

Labores de palla, produtor(a) de labores de palla

16.2

16.2

 

Si

 

Si

División 17. Industria do papel.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

27

Papel, produtor(a) de papel

17.1

17.1

Si

 

 

 

28

Manipulados de papel e cartón, manipulador(a) de papel e cartón (produción de obxectos con estes materiais)

17.2

17.2

Si

Si

Si

 

División 18. Artes gráficas e servizos relacionados con elas.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

29

Encadernación, encadernador(a)

18.1

18.1

 

Si

 

Si

30

Serigrafía, serígrafo(a)

18.1

18.1

 

 

 

Si

31

Gravados, gravador(a) (reprodutor)

18.1

18.1

 

Si

 

Si

División 20. Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

32

Pirotecnia, pirotécnico

20.5

20.5

Si

Si

 

Si

División 23. Fabricación doutros produtos minerais non metálicos.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

33

Vidreiro(a)

23.1

23.1

Si

Si

 

 

34

Vitralista (vidreiras)

23.1

23.1

 

Si

Si

 

35

Tallista de vidro

23.1

23.1

 

Si

Si

 

36

Cerámica, ceramista (decorador, muralista, esmaltista modelador(a), etc.)

23.3/4

23.3/4

 

Si

Si

 

37

Olaría, oleiro(a)

23.4

23.4

Si

 

Si

 

38

Cantaría, canteiro

23.7

23.7

Si

Si

Si

Si

39

Talla de pedra ou mármore, tallista de pedra ou mármore

23.7

23.7

 

Si

Si

Si

División 24. Metalurxia.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

40

Fundición, fundidor(a)

24.5

24.5

Si

 

Si

Si

41

Fundición de campás, campaneiro(a)

24.5

24.5

Si

 

Si

Si

División 28. Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipos.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

42

Forxa e ferraría, ferreiro(a)

25.5

25.5

Si

Si

Si

Si

43

Follalataría, follalateiro(a)

25.5

25.5

Si

 

Si

Si

44

Esmaltes, esmaltistas

25.6

25.6

 

Si

Si

 

45

Metalistaría, metalisteiro(a) (traballos de diverso tipo en metais-latón, cobre, estaño, titanio, alpaca, gravados decorativos, cicelados, repuxados, etc.)

25.6

25.6

 

Si

Si

Si

46

Cerrallaría decorativa ou artística, cerralleiro decorativo ou artístico

25.7

25.7

 

Si

Si

Si

47

Caldeiraría, caldeireiro(a)

25.9

25.9

Si

 

Si

Si

División 26. Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

48

Construción e reparación de reloxos, reloxeiro(a)

26.5

26.5

Si

 

 

Si

División 30. Fabricación doutro material de transporte.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

49

Carpintaría de ribeira, carpinteiro(a) de ribeira

30.1

30.1

Si

 

Si

Si

División 31. Fabricación de mobles.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

50

Tapizaría, tapiceiro(a)

31.0

31.0

 

 

 

Si

51

Ebanistaría, ebanista

31.0

31.0

 

Si

Si

Si

52

Dourado, dourador(a)

31.0

31.0

 

Si

 

Si

División 32. Outras industrias manufactureiras.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

53

Prataría, prateiro(a)

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

54

Xoiaría, xoieiro(a)

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

55

Ourivaría, ourive

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

56

Talla de pedras preciosas ou semipreciosas, lapidario(a)

32.1

32.1

 

 

 

Si

57

Talla de acibeche, acibecheiro(a)

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

58

Talla de coral, marfil, nácara, carei, ónix etc., tallista de...

32.1

32.1

 

Si

Si

Si

59

Bixutería

32.1

32.1

Si

Si

Si

Si

60

Produtor(a) de instrumentos musicais de corda ou luthier

32.2

32.2

 

Si

Si

 

61

Produtor(a) de instrumentos musicais de vento

32.2

32.2

 

Si

Si

 

62

Produtor(a) de instrumentos musicais de percusión

32.2

32.2

 

Si

Si

 

63

Produtor(a) de instrumentos tradicionais populares galegos

32.2

32.2

Si

Si

Si

 

64

Afinación de instrumentos musicais, afinador(a)

32.2

32.2

 

 

 

Si

65

Palletas, palleteiro(a)

32.2

32.2

Si

 

 

Si

66

Produtor(a) de artigos deportivos

32.3

32.3

 

 

Si

Si

67

Xoguetes, xogueteiro(a), bonecos, bonequeiro(a)

32.4

32.4

 

 

 

Si

68

Modelos ou maquetas, modelista ou maquetista

32.4

32.4

 

 

Si

Si

69

Miniaturas, miniaturista

32.4

32.4

 

 

Si

 

70

Taxidermia, taxidermista

32.9

32.9

 

 

 

Si

71

Paraugas e bastóns, paraugueiro(a) ou bastoeiro(a)

32.9

32.9

 

 

Si

Si

72

Produtor(a) de perrucas ou postizos

32.9

32.9

 

 

Si

 

73

Ceraría, cereiro(a) (velas e exvotos)

32.9

32.9

Si

 

Si

 

74

Figuras de pan tradicionais populares, produtor(a)

32.9

32.9

Si

 

Si

 

División 43. Actividades de construción especializada.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

75

Mosaicos, produtor(a) de mosaicos

43.3

43.3

 

Si

 

Si

76

Pinturas e revestimentos decorativos, pintor-decorador(a), estucador, etcétera.

43.3

43.3

 

Si

 

Si

División 47. Comercio polo miúdo doutros artigos en establecementos especializados.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

77

Arranxos florais con flores naturais ou secas, fabricación de flores de papel ou teas, etc.

47.7

47.7

 

 

 

Si

División 74. Outras actividades profesionais, científicas e técnicas.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

78

Fotografía, fotógrafo(a) (proceso non automatizado)

74.2

74.2

 

 

 

Si

79

Escaparatismo, escaparatistas

74.1

74.1

 

 

 

Si

80

Rotulación

74.1

74.1

 

 

 

Si

81

Complementos de moda

74.9

74.9

Si

Si

Si

División 90. Actividades de creación, artísticas e espectáculos.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

82

Escultura, escultor(a)

90.0

90.0

 

Si

 

 

83

Debuxo, debuxante.

90.0

90.0

 

Si

 

Si

84

Restauración, restaurador(a) (madeira, mobiliario, papel, pintura, arqueoloxía, coiro, pedra, etc.)

90.0

90.0

 

Si

 

Si

85

Escenografía e cartelismo, escenógrafo(a) ou cartelista

90.0

90.0

 

Si

 

Si

86

Pirogravado, pirogravador(a)

90.0

90.0

 

Si

 

Si

87

Cartón pedra, produtor(a) de obxectos de cartón pedra e similares

90.0

90.0

 

Si

Si

 

División 96. Outros servizos persoais.

Núm.
de orde

Denominación

Código CNAE-09

Código
NACE-Rev.-2

A

B

C

D

88

Afiado, afiador(a)

96.0

96.0

Si

 

 

Si