Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Martes, 5 de agosto de 2014 Páx. 33685

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2014 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Enfermaría.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos verificado do título de graduado ou graduada en Enfermaría. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema universitario de Galicia (ACSUG) con data do 8 de xullo de 2014, esta reitoría, ao abeiro do artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, resolve:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enfermaría pola Universidade da Coruña.

A Coruña, 21 de xullo de 2014

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO
Plan de estudos do título de graduado ou graduada en Enfermaría pola Universidade da Coruña

Escola Universitaria de Enfermaría e Podoloxía (Ferrol)
Escola Universitaria de Enfermaría da Coruña (centro adscrito)

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos

Formación básica (FB)

60

Obrigatorias (OB)

84

Optativas (OP)

6

Prácticas externas (PE)

84

Traballo fin de grao (TFG)

6

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia vinculada

Disciplina

ECTS

Curso

Ciencias da Saúde

Anatomía Humana

Anatomía

9

1

Ciencias da Saúde

Bioloxía

Bioloxía

6

1

Ciencias da Saúde

Psicoloxía

Psicoloxía

9

1

Enxeñaría e Arquitectura

Informática

Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde

6

1

Ciencias da Saúde

Fisioloxía

Fisioloxía

12

1

Formación básica outras xustificadas (artigo 12.5 do Real decreto 1393/2007): as disciplinas corresponden a competencias que deben adquirirse no módulo de formación básica común que recolle o anexo da Orde CIN/2134/2008 pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de enfermeiro.

Nutrición

6

2

Farmacoloxía

6

2

Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía

6

2

5.1.3. Plan de estudos resumido por módulos ou materias.

Módulo

Materia

Disciplina

Carácter

ECTS

Módulo 1.

Formación básica común

Anatomía

Anatomía

FB

9

Bioloxía

Bioloxía

FB

6

Psicoloxía

Psicoloxía

FB

9

Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde

Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde

FB

6

Fisioloxía

Fisioloxía

FB

12

Nutrición

Nutrición

FB

6

Farmacoloxía

Farmacoloxía

FB

6

Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía

Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía

FB

6

Fundamentos da Enfermaría

Fundamentos da Enfermaría

OB

12

Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico

Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico

OB

6

Enfermaría Clínica

Enfermaría Clínica I, Enfermaría Clínica II

OB

12

Enfermaría Clínica III

OB

9

Enfermaría Comunitaria

Enfermaría Comunitaria I

OB

6

Enfermaría Comunitaria II

OB

6

Enfermaría Materno-Infantil

Enfermaría Materno-Infantil

OB

9

Enfermaría da Saúde Mental

Enfermaría da Saúde Mental

OB

6

Enfermaría Xerontolóxica

Enfermaría Xerontolóxica

OB

6

Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado

Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado

OB

6

Xestión dos Servizos de Enfermaría

Xestión dos Servizos de Enfermaría

OB

6

Módulo

Materia

Disciplina

Carácter

ECTS

Módulo 3.

Optativas

Enfermaría Laboral

Enfermaría Laboral

OP

6

Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa

Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa

OP

6

Farmacoterapia

Farmacoterapia

OP

6

Módulo 4. Prácticas tuteladas e traballo de fin de grao

Prácticas tuteladas nivel básico

Estancia clínica I

OB

6

Estancia clínica II

OB

6

Prácticas tuteladas nivel intermedio

Estancia clínica III

OB

18

Estancia clínica IV

OB

12

Estancia clínica V

OB

6

Estancia clínica VI

OB

6

Estancia clínica VII

OB

6

Prácticas tuteladas nivel avanzado

Prácticum

OB

24

Traballo de fin de grao

Traballo de fin de grao

OB

6

Primeiro curso.

Disciplinas

Carácter

Créditos

Unidade temporal

Anatomía

FB

9

Anual

Bioloxía

FB

6

1º cuadrimestre

Psicoloxía

FB

9

Anual

Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde

FB

6

2º cuadrimestre

Fisioloxía

FB

12

Anual

Fundamentos de Enfermaría

OB

12

Anual

Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico

OB

6

2º cuadrimestre

Segundo curso.

Disciplinas

Carácter

Créditos

Unidade temporal

Nutrición

FB

6

1º cuadrimestre

Farmacoloxía

FB

6

1º cuadrimestre

Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía

FB

6

1º cuadrimestre

Enfermaría Clínica I

OB

6

1º cuadrimestre

Enfermaría Clínica II

OB

6

2º cuadrimestre

Estancias clínicas I

OB

6

1º cuadrimestre

Estancias clínicas II

OB

6

2º cuadrimestre

Enfermaría Comunitaria I

OB

6

2º cuadrimestre

Enfermaría da Saúde Mental

OB

6

2º cuadrimestre

Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado

OB

6

2º cuadrimestre

Terceiro curso.

Disciplinas

Carácter

Créditos

Unidade temporal

Enfermaría Clínica III

OB

9

Anual

Enfermaría Materno-Infantil

OB

9

Anual

Enfermaría Comunitaria II

OB

6

2º cuadrimestre

Estancias Clínicas III

OB

18

Anual

Enfermaría Xerontolóxica

OB

6

1º cuadrimestre

Xestión dos Servizos de Enfermaría

OB

6

2º cuadrimestre

Optativas (para elixir de entre as tres ofertadas)

OP

6

2º cuadrimestre

Cuarto curso.

Disciplinas

Carácter

Créditos

Unidade temporal

Estancias clínicas IV

OB

12

1º cuadrimestre

Estancias clínicas V

OB

6

1º cuadrimestre

Estancias clínicas VI

OB

6

1º cuadrimestre

Estancias clínicas VII

OB

6

1º cuadrimestre

Prácticum

OB

24

2º cuadrimestre

Traballo fin de grao

OB

6

2º cuadrimestre

Optativas ofertadas.

Disciplinas

Carácter

Créditos

Enfermaría Laboral

OP

6

Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa

OP

6

Farmacoterapia

OP

6