Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Mércores, 20 de agosto de 2014 Páx. 35875

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2014 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2013/14.

Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 14 de abril de 2014 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2013/14, no marco da aplicación orzamentaria 09.10.423A.481.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 polo importe total de 650.000,00 euros.

E vista a proposta formulada pola comisión avaliadora e elevada a esta secretaría xeral, por conduto da súa presidenta,

RESOLVO:

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo).

2. Denegar a axuda ás seguintes ANPAS e declarar a súa desistencia:

• ANPA Cela e Pereiras (CEIP Atín-Cela, Mos) e ANPA do CEIP de Portonovo (CEIP de Portonovo, Sanxenxo) porque presentaron a solicitude da axuda fóra do tempo establecido na orde da convocatoria.

• ANPA Torrecela (CEIP Torre-Cela, Bueu) por non responder ao requirimento de emenda da documentación; e ANPA Outeiro das Penas (CEIP Outeiro das Penas, Redondela) por non atender ao requirimento no prazo establecido e ademais a documentación presentada non repara correctamente os erros ou deficiencias advertidas.

• ANPA CEIP Lamas de Abade porque non pode considerarse que teña a condición de beneficiario que define o artigo 4 da orde, posto que non emprega as formas de xestión do comedor previstas nese artigo.

3. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 09.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

4. Publíquese no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e notifíquese esta resolución aos interesados, os cales disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución poderá interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2014

P.D. (Orde do 25 de xaneiro de 2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria

Anexo

Entidade

CIF

Centro

Orzamento

Baremo

Axuda

ANPA Valle Inclán

G36104347

CEIP Valle Inclán

34.883,30 €

19

3.505,14 €

ANPA Cobas

G15140478

CEIP Os Tilos

36.666,00 €

19

3.684,27 €

ANPA O Castañal

G36682292

CEIP Javier Sensat

53.498,00 €

17

4.809,73 €

ANPA Atalaia

G36039436

CEIP A Sangriña

12.342,01 €

18

1.174,88 €

ANPA As Olivas

G36122257

CEIP nº 2 de Tui

50.543,89 €

15

4.009,53 €

ANPA Covaterreña

G36879120

CPI Covaterreña

25.448,00 €

19

2.557,06 €

ANPA do CEIP Virxe do Carme

G27140904

CEIP Virxe do Carme

30.819,28 €

15

2.444,82 €

ANPA do CEIP López Ferreiro

G15059413

CEIP López Ferreiro

164.866,47 €

17

14.822,29 €

ANPA Castrillón

G15398084

CEIP Juan Fernández Latorre

107.396,00 €

18

10.223,38 €

ANPA A Gamela

G36450401

CEIP de Lourido

61.058,38 €

20

6.458,17 €

ANPA Os Muíños

G36035855

CEIP Alexandre Bóveda

28.171,95 €

15

2.234,82 €

ANPA Toural

G36578722

CPI Toural

3.417,00 €

15

271,07 €

ANPA Berbiriana

G15059819

CEIP de Zalaeta

48.779,18 €

20

5.159,39 €

ANPA do CEIP Vista Alegre

G27030154

CEIP Vista Alegre

19.457,06 €

18

1.852,18 €

ANPA Bolboreta

G36023125

CEIP Santo Paio de Abaixo

40.832,00 €

19

4.102,87 €

ANPA O Areal

G15170392

EEI Fernández Varela

8.412,50 €

15

667,35 €

ANPA de Riomaior

G36120541

CEP de Riomaior

11.152,96 €

19

1.120,67 €

ANPA Centieiras

G15280647

CEIP Centieiras

12.312,98 €

18

1.172,11 €

ANPA do CEIP O Couto

G32011314

CEIP O Couto

99.584,00 €

17

8.953,08 €

ANPA Penedos

G36024040

CEIP de Laredo

11.607,58 €

15

920,80 €

ANPA Os Muíños

G36132348

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

12.634,25 €

17

1.135,88 €

ANPA O Castro

G36151173

CEIP Mestre Martínez Alonso

19.919,43 €

20

2.106,89 €

ANPA A Ferradura

G15310667

CEIP Pío XII

254.807,85 €

12

16.170,67 €

ANPA José Cornide

G15685258

CEP José Cornide Saavedra

12.165,63 €

18

1.158,09 €

ANPA Rasa do CEIP Ramón de la Sagra

G15283336

CEIP Ramón de la Sagra

89.389,69 €

18

8.509,30 €

ANPA Faro del CEIP Víctor López Seoane

G15219728

CEIP Víctor López Seoane

48.012,88 €

20

5.078,34 €

ANPA Mar de Orzán

G15059272

CEIP Eusebio da Guarda

168.010,31 €

16

14.216,41 €

ANPA Agarimo

G15884182

CEIP María Barbeito

61.419,96 €

18

5.846,77 €

ANPA A Gaivota de Meicende Arteixo

G15231251

CEIP San Xosé Obreiro

21.157,28 €

20

2.237,81 €

ANPA Parque de Belona

G15115041

CEIP Curros Enríquez

28.391,89 €

20

3.003,02 €

ANPA San Cristóbal

G15341738

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

66.434,87 €

18

6.324,16 €

ANPA Avantar

G15303571

CEIP Salgado Torres

44.398,91 €

18

4.226,48 €

ANPA Castelao

G15270432

CEIP Anxo da Garda

36.827,36 €

20

3.895,24 €

ANPA do CEIP Montel Touzet

G15038003

CEIP Montel Touzet

31.861,28 €

20

3.369,98 €

ANPA Xanela

G15228604

CEIP María Pita

97.611,26 €

18

9.291,94 €

APA do CEIP Emilia Pardo Bazán

G15552250

CEIP Emilia Pardo Bazán

133.712,92 €

16

11.314,29 €

ANPA do CEIP Cedeira

G36037166

CEIP Cedeira

26.010,00 €

19

2.613,53 €

ANPA do CEIP Igrexa-Chapela

G36210250

CEIP Igrexa-Chapela

14.464,78 €

19

1.453,45 €

ANPA Loureda

G15069008

CEIP Santa María do Castro

3.881,50 €

14

287,39 €

ANPA Pena de Francia

G36014611

CEIP Pena de Francia

33.720,00 €

20

3.566,58 €

ANPA Alecrín

G36136596

CEIP O Foxo

7.107,37 €

11

413,47 €

ANPA Picariños

G36154508

CEIP de Figueiroa

48.134,81 €

19

4.836,67 €

ANPA Raul Boullosa Estévez

G36053171

CEIP Conmeniño

8.530,90 €

19

857,20 €

ANPA do CEIP de Randufe

G36035921

CEIP Randufe

9.663,46 €

15

766,58 €

ANPA Fontes Baíña

G36681856

CEIP Fontes Baíña

17.376,00 €

15

1.378,40 €

ANPA A Pedra

G36129765

CEIP A Pedra

36.543,30 €

13

2.512,38 €

ANPA do CEP Altamira

G36017473

CEP Altamira

20.491,10 €

17

1.842,25 €

ANPA Sagrada Familia

G15097447

CEIP Sagrada Familia

72.788,00 €

18

6.928,93 €

ANPA Concepción Arenal

G15059421

CEIP Concepción Arenal

76.682,23 €

18

7.299,64 €

ANPA Valle-Inclán

G15069057

CEIP Valle-Inclán

176.932,29 €

16

14.971,35 €

ANPA CEIP Luis Seoane

G15265051

CEIP Luis Seoane

73.844,56 €

20

7.810,57 €

ANPA Novo Arteixo

G70257373

CEIP de Arteixo

92.532,00 €

16

7.829,71 €

ANPA Amor Ruibal

G36142818

CEIP Amor Ruibal

34.436,80 €

19

3.460,27 €

ANPA O Xunqueiro

G36209930

CEIP Chancelas

35.560,80 €

19

3.573,21 €

ANPA Viñas Blancas

G36131522

CEIP Carballal

31.669,50 €

19

3.182,21 €

ANPA Avilés de Taramancos

G15681430

CEIP Felipe de Castro

8.612,06 €

18

819,81 €

ANPA do CEIP Mestre Valverde Mayo

G36174837

CEIP Mestre Valverde Mayo

24.070,65 €

18

2.291,37 €

Federación ANPAS Pontevedra

G36020311

Varios

576.538,39 €

19,73

60.157,44 €

Federación Olívica de ANPAS de Vigo e Comarca

G36743946

Varios

1.662.412,20 €

19

167.042,25 €

ANPA Diomedes

G36029924

CEIP nº 1 de Tui

17.018,40 €

20

1.800,04 €

ANPA do CEP de Sabarís

G36801579

CEP de Sabarís

9.768,00 €

15

774,87 €

ANPA do CEIP Ortigueira

G15422694

CEIP Ortigueira

29.432,34 €

15

2.334,80 €

ANPA do CEIP de San Cosme de Barreiros

G27304575

CEIP de San Cosme de Barreiros

9.550,00 €

17

858,59 €

ANPA Porto Cabeiro

G36191682

CEIP Porto Cabeiro

14.592,83 €

17

1.311,97 €

ANPA As Marismas

G36250488

EEI A Marisma

8.137,41 €

12

516,43 €

ANPA Ernestina Otero

G36043651

CEP Santa Mariña

15.104,86 €

10

798,82 €

Federación ANPAS A Coruña

G15042617

Varios

333.550,40 €

17,8

31.398,98 €

Federación ANPAS Ourense

G32009037

Varios

656.788,50 €

16,87

58.596,90 €

ANPA do CEIP Emilio González López

G15256837

CEIP Emilio González López

24.413,39 €

13

1.678,44 €

ANPA Manuel Murguía

G15059199

CEIP Galán

35.665,47 €

20

3.772,35 €

ANPA Miguel Hernández

G15744857

IES Miraflores

34.362,60 €

15

2.725,91 €

ANPA A Cubela

G15059371

CEIP San Francisco Xabier

84.613,00 €

16

7.159,64 €

ANPA Ponte dos Brozos

G15059553

CEIP Ponte dos Brozos

211.000,00 €

9

10.042,90 €

ANPA Albor

G15138159

CEIP Alborada

80.490,34 €

17

7.236,47 €

ANPA do CEIP de Petelos

G36174753

CEIP de Petelos

16.060,04 €

19

1.613,74 €

ANPA San Xinés

G36023117

CEIP A Florida

19.282,91 €

18

1.835,60 €

ANPA O Cruceiro de Vilalonga

G36056448

CEIP O Cruceiro

20.000,00 €

15

1.586,56 €

ANPA Araes

G36105054

CEIP Seara

37.973,72 €

15

3.012,37 €

ANPA Pérez Viondi

G36139079

CEIP Pérez Viondi

29.300,60 €

13

2.014,44 €

ANPA Quintán

G15059538

CEIP Pedro Barrié de la Maza

89.127,12 €

16

7.541,61 €

ANPA Bandaseca

G15399926

CEIP Salustiano Rey Eiras

8.472,10 €

19

851,29 €

ANPA Rosalía de Castro

G15650328

EEI dos Ánxeles

10.716,28 €

15

850,10 €

ANPA El Rosario

G36752673

CEIP San Lourenzo de Belesar

19.004,15 €

19

1.909,57 €

ANPA Bidueiro

G15244205

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

171.068,00 €

10

9.046,96 €

ANPA Santa Uxía

G15315690

CEIP O Grupo

23.498,01 €

19

2.361,12 €

ANPA Verduxo

G36113215

CEIP Manuel Cordo Boullosa

17.372,30 €

14

1.286,23 €

ANPA do CEIP de Palmeira

G15036122

CEIP de Palmeira

11.542,00 €

19

1.159,76 €

TOTAL

650.000,00 €