Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Páx. 36360

I. Disposicións xerais

Consellería do Medio Rural e do Mar

CORRECCIÓN de erros. Orde do 31 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros na Orde do 31 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia, publicada o 19 de agosto de 2014 (DOG núm. 156), na cal se omitiu a publicación dos anexos IV e V, cómpre facer as oportunas correccións, polo que se procede á súa publicación.

ANEXO IV
Patrón/Patroa local de pesca

1. Identificación e duración do curso que dá acceso ao título.

1.1. Denominación: patrón/patroa local de pesca.

1.2. Familia profesional: náutico-pesqueira.

1.3. Duración do curso: 250 horas.

2. Competencia xeral do título.

2.1. O patrón/patroa local de pesca, cando sexa o caso, é a persoa designada polo/a armador/a da embarcación de pesca que desempeña a súa representación, e exerce o goberno e a dirección do buque acreditando a súa titulación mediante o título profesional conforme as condicións e atribucións establecidas no Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, pola que se regulan as titulacións profesionais do sector pesqueiro.

2.2. Xestionar e executar a administración do buque; controlar e conducir a súa navegación e derrota en todas as súas condicións; organizar e executar as actividades de extracción, elaboración e conservación da pesca baixo parámetros de calidade prefixados; e exercer a xefatura de máquinas, todo isto, en condicións de seguranza e respectando o medio mariño e a normativa nacional e internacional establecida.

2.3. Os contidos mínimos establecidos no anexo II do Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, pola que se regulan as titulacións profesionais do sector pesqueiro, estarán recollidos nos módulos e unidades didácticas que figuran no punto 4 deste anexo.

3. Obxectivos.

3.1. Obxectivos relativos á sección de ponte.

– Controlar a navegación e a derrota do buque en todas as condicións.

– Realizar as operacións de estabilidade, trimaxe e manobra do buque.

– Organizar e executar as actividades extractivas e de conservación do produto obtido.

3.2. Obxectivos relativos á sección común a ponte e máquinas.

– Organizar e controlar a seguranza, a asistencia sanitaria a bordo e a preservación do medio mariño.

– Realizar unha correcta administración do buque, unha axeitada aplicación das normas laborais e unhas prácticas de traballo seguras a bordo.

3.3. Obxectivos relativos á sección de máquinas.

– Realizar a condución e mantemento da planta propulsora do buque.

– Supervisar e controlar o funcionamento das instalacións eléctricas, asegurando a súa operatividade e seguranza.

4. Módulos profesionais e unidades didácticas sobre os coñecementos teórico-prácticos.

4.1. Sección de ponte (90 horas/108 sesións).

4.1.1. Módulo profesional 1. Navegación e comunicacións (30 sesións).

– Unidade didáctica 1. Navegación costeira.

– Unidade didáctica 2. Comunicacións.

– Unidade didáctica 3. Coñecementos de oceanografía e meteoroloxía da zona.

4.1.2. Módulo profesional 2. Estabilidade, manobra do buque e regulamentos para previr abordaxes (30 sesións).

– Unidade didáctica 1. Construción naval e teoría do buque.

– Unidade didáctica 2. Estabilidade e estiba do buque.

– Unidade didáctica 3. Manobra nos buques de pesca.

– Unidade didáctica 4. Regulamentos, sinais e balizamentos.

4.1.3. Módulo profesional 3. Pesca responsable (30 sesións).

– Unidade didáctica 1. Bioloxía pesqueira.

– Unidade didáctica 2. Artes e aparellos de pesca.

– Unidade didáctica 3. Lexislación pesqueira básica autonómica, nacional e comunitaria.

– Unidade didáctica 4. Manipulación da pesca.

– Unidade didáctica 5. Conservación dos recursos pesqueiros.

4.1.4. Módulo profesional 4. Simulación e/ou prácticas a bordo dun buque de pesca (18 sesións).

– Unidade didáctica 1. Simulación en pesca e navegación.

– Unidade didáctica 2. Programa de prácticas a bordo dun buque de pesca.

4.2. Sección común a ponte e máquinas (40 horas/48 sesións).

4.2.1. Módulo profesional 1. Seguranza marítima e primeiros auxilios (24 sesións).

– Unidade didáctica 1. Seguridade marítima.

– Unidade didáctica 2. Hixiene e primeiros auxilios.

– Unidade didáctica 3. Preservación do medio mariño.

4.2.2. Módulo profesional 2. A administración do buque e lexislación laboral (24 sesións).

– Unidade didáctica 1. A administración do buque.

– Unidade didáctica 2. Prácticas de traballo seguras a bordo.

– Unidade didáctica 3. Lexislación laboral aplicable ao sector pesqueiro.

– Unidade didáctica 4. A fatiga a bordo.

4.3. Sección máquinas (120 horas/144 sesións).

4.3.1. Módulo profesional 1. Propulsión do buque (84 sesións).

– Unidade didáctica 1. Teoría fundamental dos motores térmicos de combustión interna.

– Unidade didáctica 2. Motores empregados nos buques, partes principais e funcionamento.

– Unidade didáctica 3. Sistemas de alimentación de aire e escape.

– Unidade didáctica 4. Combustión. Combustibles.

– Unidade didáctica 5. Sistema de alimentación e inxección do combustible.

– Unidade didáctica 6. Sistema de lubricación. Lubricantes.

– Unidade didáctica 7. Sistema de refrixeración.

– Unidade didáctica 8. Condución, mantemento e avarías dos motores.

4.3.2. Módulo profesional 2. Electricidade básica (36 sesións).

– Unidade didáctica 1. Principios, circuítos e magnitudes eléctricas.

– Unidade didáctica 2. Baterías.

– Unidade didáctica 3. Servizos eléctricos: conservación e mantemento.

4.3.3. Módulo profesional 3. Servizos do buque (24 sesións).

– Unidade didáctica 1. Hidráulica básica.

– Unidade didáctica 2. Sistemas hidráulicos do buque.

5. Criterios de avaliación.

5.1. Criterios de avaliación da sección de ponte.

5.1.1. Exame teórico-práctico.

Exame teórico: o tribunal deberá acollerse a unha das seguintes opcións:

Opción A. 20 preguntas curtas que se repartirán da seguinte maneira:

– 5 preguntas para regulamentos, sinais e balizamentos (3 de regulamentos e sinais e 2 de balizamentos).

– 3 preguntas para artes e aparellos.

– 2 preguntas para a unidade didáctica de bioloxía pesqueira.

– 2 preguntas para a unidade didáctica de estabilidade e estiba do buque.

– 1 pregunta para cada unha das restantes unidades didácticas.

Opción B. 40 preguntas tipo test de respostas múltiples que se repartirán da seguinte maneira:

– 8 preguntas da unidade didáctica de regulamentos, sinais e balizamentos (5 de regulamentos e sinais e 3 de balizamentos).

– 6 preguntas para a unidade didáctica de artes e aparellos.

– 4 preguntas para a unidade didáctica de navegación costeira.

– 4 preguntas para a unidade didáctica de bioloxía pesqueira.

– 4 preguntas para a unidade didáctica de estabilidade e estiba do buque.

– 2 preguntas para cada unha das restantes unidades didácticas.

Exame práctico: resolución dun problema de navegación sobre unha carta do estreito de Xibraltar. Realización de exercicios de armado e reparación de artes e aparellos de pesca.

5.1.2. Valoración: 4 puntos pola correcta resolución do exercicio de carta; 2 puntos pola práctica de artes e aparellos de pesca e 4 puntos polo exame teórico, dos cales 0,2 puntos corresponden a cada pregunta curta e 0,1 punto a cada pregunta tipo test.

Para superar o exame desta sección será necesario cumprir todos os criterios que se enumeran a seguir:

– Ter un mínimo de 2 puntos no exercicio de carta.

– Ter un mínimo de 1 punto na práctica de artes e aparellos.

– Responder correctamente 2 preguntas curtas de regulamentos e sinais e 1 pregunta curta de balizamentos, ou ter 3 preguntas tipo test de regulamentos e sinais e 2 preguntas tipo test de balizamentos.

– Ter como mínimo 2 puntos no exame teórico.

– Ter unha puntuación mínima global de 5 puntos.

Se a persoa candidata non supera algún dos criterios enumerados anteriormente, será considerado como «non apto».

5.2. Criterios de avaliación da sección común a ponte e máquinas.

5.2.1. Exame teórico-práctico.

Exame teórico: o tribunal deberá acollerse a unha das seguintes opcións:

Opción A. 10 preguntas curtas que se repartirán da seguinte maneira:

– 3 preguntas da unidade didáctica de seguranza marítima.

– 3 preguntas da unidade didáctica de hixiene e primeiros auxilios.

– 1 pregunta para cada unha das restantes unidades didácticas.

Opción B. 20 preguntas tipo test de respostas múltiples que se repartirán da seguinte maneira:

– 6 preguntas da unidade didáctica de seguranza marítima.

– 6 preguntas da unidade didáctica de hixiene e primeiros auxilios.

– 2 preguntas para cada unha das restantes unidades didácticas.

Exame práctico: realización dunha práctica de primeiros auxilios. Recoñecemento e uso dalgún dispositivo individual ou colectivo de seguridade.

5.2.2. Valoración: 4 puntos pola resolución práctica e 6 puntos polo exame teórico, dos cales 0,6 puntos corresponden a cada pregunta curta e 0,3 puntos a cada pregunta tipo test.

Para superar o exame desta sección será necesario cumprir todos os criterios que se enumeran a seguir:

– Ter como mínimo 1 punto na práctica de primeiros auxilios.

– Ter como mínimo 1 punto na práctica de seguranza marítima.

– Ter como mínimo 3 puntos no exame teórico.

– Ter unha puntuación mínima global de 5 puntos.

Se a persoa candidata non supera algún dos criterios enumerados anteriormente, será considerado como «non apto».

5.3. Criterios de avaliación da sección de máquinas.

5.3.1. Exame teórico-práctico.

Exame teórico: o tribunal deberá acollerse a unha das seguintes opcións:

Opción A. 20 preguntas curtas que se repartirán da seguinte maneira:

– 10 preguntas correspondentes ao módulo 1.

– 6 preguntas correspondentes ao módulo 2.

– 4 preguntas correspondentes ao módulo 3.

Opción B. 50 preguntas tipo test de respostas múltiples que se repartirán da seguinte maneira:

– 30 preguntas correspondentes ao módulo 1.

– 12 preguntas correspondentes ao módulo 2.

– 8 preguntas correspondentes ao módulo 3.

Exame práctico: resolución de diversos supostos prácticos de acordo co programa establecido.

5.3.2. Valoración. Para superar o exame desta sección o alumnado terá que responder correctamente 10 preguntas, das cales 5 terán que ser do módulo 1. No suposto de acollerse á opción B, para aprobar o exame o alumnado terá que responder correctamente un 70 % das preguntas tipo test.

A persoa aspirante é apta cando supere os dous exames teórico-prácticos.

ANEXO V
Patrón/Patroa costeiro/a polivalente

1. Identificación e duración do curso que dá acceso ao título.

1.1. Denominación: patrón/patroa costeiro/a polivalente.

1.2. Familia profesional: náutico-pesqueira.

1.3. Duración do curso: 600 horas.

2. Competencia xeral do título.

2.1. O patrón/patroa costeiro/a polivalente, cando sexa o caso, é a persoa designada polo/a armador/a da embarcación de pesca que desempeña a súa representación, e exerce o goberno e a dirección do buque acreditando a súa titulación mediante o título profesional conforme as condicións e atribucións establecidas no Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, pola que se regulan as titulacións profesionais do sector pesqueiro.

2.2. Xestionar e executar a administración do buque; controlar e conducir a súa navegación e derrota en todas as súas condicións; organizar e executar as actividades de extracción, elaboración e conservación da pesca baixo parámetros de calidade prefixados; e exercer a xefatura de máquinas, todo isto en condicións de seguranza e respectando o medio mariño e a normativa nacional e internacional establecida.

2.3. Os contidos mínimos establecidos no anexo I do Real decreto 36/2014, do 24 de xaneiro, polo que se regulan as titulacións profesionais do sector pesqueiro, estarán recollidos nos módulos e unidades didácticas que figuran no punto 4 deste anexo.

3. Obxectivos.

3.1. Obxectivos relativos á sección de ponte.

– Controlar a navegación e a derrota do buque en todas as condicións.

– Realizar as operacións de estabilidade, trimaxe e manobra do buque.

– Organizar e executar as actividades extractivas e de conservación do produto obtido.

– Organizar e controlar a seguranza, a supervivencia, a asistencia sanitaria a bordo e a preservación do medio mariño.

– Realizar unha correcta administración do buque, unha axeitada aplicación das normas laborais e unhas prácticas de traballo seguras a bordo.

– Comprender a información específica e profesional das mensaxes orais e escritas en lingua inglesa relativas as diversas situacións de comunicación emitidas directamente por falantes ou por medios de comunicación.

3.2. Obxectivos relativos á sección de máquinas.

– Realizar a condución e mantemento da planta propulsora do buque.

– Supervisar e controlar o funcionamento das instalacións eléctricas, asegurando a súa operatividade e seguranza.

– Controlar o funcionamento e o mantemento de equipamentos hidráulicos e sistemas auxiliares (servizos).

4. Módulos profesionais e unidades didácticas sobre os coñecementos teórico-prácticos.

4.1. Sección de ponte (350 horas/420 sesións).

4.1.1. Módulo profesional 1. Navegación e comunicacións (80 sesións).

– Unidade didáctica 1. Navegación costeira.

– Unidade didáctica 2. Navegación con radar.

– Unidade didáctica 3. Servizo de garda.

– Unidade didáctica 4. Sistemas electrónicos de determinación da situación e da navegación.

– Unidade didáctica 5. As comunicacións a bordo. Procedementos radiotelefónicos.

– Unidade didáctica 6. Busca e salvamento (MERSAR).

4.1.2. Módulo profesional 2. Estabilidade, manobra do buque e regulamentos para previr abordaxes (60 sesións).

– Unidade didáctica 1. Construción naval e teoría do buque.

– Unidade didáctica 2. Estabilidade e construción do buque pesqueiro.

– Unidade didáctica 3. Manobra e goberno dos buques pesqueiros.

– Unidade didáctica 4. Regulamentos para previr as abordaxes e balizamento internacional.

4.1.3. Módulo profesional 3. Pesca responsable (80 sesións).

– Unidade didáctica 1. Bioloxía pesqueira.

– Unidade didáctica 2. Pesca marítima. Artes e aparellos de pesca.

– Unidade didáctica 3. Lexislación marítimo-pesqueira e administración do buque.

– Unidade didáctica 4. Manipulación e estiba das capturas.

4.1.4. Módulo profesional 4. Meteoroloxía e oceanografía (20 sesións).

– Unidade didáctica 1. Meteoroloxía.

– Unidade didáctica 2. Oceanografía.

4.1.5. Módulo profesional 5. Seguranza marítima e preservación do medio mariño (60 sesións).

– Unidade didáctica 1. Seguranza marítima.

– Unidade didáctica 2. Hixiene e primeiros auxilios.

– Unidade didáctica 3. Preservación do medio mariño.

4.1.6. Módulo profesional 6. A seguranza e lexislación marítima laboral (40 sesións).

– Unidade didáctica 1. Prácticas de traballo seguras a bordo.

– Unidade didáctica 2. Lexislación marítima laboral.

– Unidade didáctica 3. A fatiga a bordo.

4.1.7. Módulo profesional 7. Nocións de inglés técnico (20 sesións).

4.1.8. Módulo profesional 8. Simulación e prácticas a bordo dun buque de pesca (60 sesións).

– Unidade didáctica 1. Simulación en radar e ARPA.

– Unidade didáctica 2. Simulación en sistemas electrónicos (navegación e pesca).

– Unidade didáctica 3. Programa de prácticas a bordo dun buque de pesca.

4.1.9. Métodos de demostración da competencia.

– A competencia en materia de navegación demostrarase comprobando a destreza na toma de demoras e a aptitude para determinar o rumbo, a situación e as demoras.

– A proba para a competencia no uso do radar deberá efectuarse con simuladores de radar ou, na súa falta, con rosas de manobra.

– A competencia práctica sobre o regulamento para prever abordaxes farase usando un simulador de navegación ou, na súa falta, empregando pequenos modelos que demostren sinais ou luces.

4.2. Sección máquinas (250 horas/300 sesións).

4.2.1. Módulo profesional 1. Propulsión do buque (120 sesións).

– Unidade didáctica 1. Teoría fundamental dos motores térmicos de combustión interna.

– Unidade didáctica 2. O motor diésel de catro tempos.

– Unidade didáctica 3. Potencias, rendementos e consumos.

– Unidade didáctica 4. Estudo e verificación dos compoñentes do motor.

– Unidade didáctica 5. Sistemas de alimentación de aire e escape.

– Unidade didáctica 6. Combustión. Combustibles.

– Unidade didáctica 7. Sistema de alimentación e inxección do combustible.

– Unidade didáctica 8. Sistema de lubricación. Lubricantes.

– Unidade didáctica 9. Sistema de refrixeración.

– Unidade didáctica 10. Arranque. Liña de eixes. Motores reversibles.

– Unidade didáctica 11. Instrumentos de medida local e remota.

– Unidade didáctica 12. Condución, mantemento e avarías dos motores diésel.

4.2.2. Módulo profesional 2. Electricidade (60 sesións).

– Unidade didáctica 1. Principios, circuítos e magnitudes eléctricas.

– Unidade didáctica 2. Baterías.

– Unidade didáctica 3. Circuíto de carga. Alternador.

– Unidade didáctica 4. Circuíto de arranque. Motor de arranque.

– Unidade didáctica 5. Cadros eléctricos.

4.2.3. Módulo profesional 3. Servizos do buque (60 sesións).

– Unidade didáctica 1. Hidráulica e pneumática básica.

– Unidade didáctica 2. Sistemas hidráulicos do buque.

– Unidade didáctica 3. Servizo de achique, baldeo e contra incendios.

4.2.4. Módulo profesional 4. Tecnoloxía mecánica. Taller (60 sesións).

– Unidade didáctica 1. Recoñecemento e uso de ferramentas. Metroloxía.

– Unidade didáctica 2. Procedemento manual de soldadura por arco eléctrico.

– Unidade didáctica 3. Desmontaxe e montaxe dun motor diésel completo.

– Unidade didáctica 4. Cambio de aceite e filtros do motor.

– Unidade didáctica 5. Regraxe de válvulas e comprobación da posta a punto.

– Unidade didáctica 6. Esmerilaxe de válvulas.

– Unidade didáctica 7. Timbraxe dun inxector sobre bomba de probas.

– Unidade didáctica 8. Preparación do motor para o arranque e para realizar unha travesía.

– Unidade didáctica 9. Utilización do polímetro.

– Unidade didáctica 10. Acoplamento e verificación do estado de carga de baterías.

– Unidade didáctica 11. Verificación do sistema de carga e arranque.

– Unidade didáctica 12. Montaxe dun circuíto hidráulico e pneumático.

– Unidade didáctica 13. Cambio de retén dunha bomba centrífuga.

– Unidade didáctica 14. Seguranza e prevención de riscos no manexo da maquinaria a bordo.

5. Criterios de avaliación.

5.1. Criterios de avaliación para a sección de ponte.

5.1.1. Exame teórico-práctico.

Exame teórico: o tribunal deberá acollerse a unha das seguintes opcións:

Opción A. 30 preguntas curtas que se repartirán da seguinte maneira:

– 5 preguntas para regulamentos, sinais e balizamentos: 3 de regulamentos e sinais e 2 de balizamentos.

– 3 preguntas da unidade didáctica de artes e aparellos.

– 3 preguntas da unidade didáctica de seguranza marítima.

– 2 preguntas da unidade didáctica de bioloxía pesqueira.

– 2 preguntas da unidade didáctica de estabilidade e construción do buque pesqueiro.

– 1 pregunta das unidades didácticas 1, 2, 3 e 4 do módulo profesional 1. Navegación e comunicacións.

– 1 pregunta das unidades didácticas 5 e 6 do módulo profesional 1. Navegación e comunicacións.

– 2 preguntas do módulo de nocións do módulo de inglés técnico.

– 1 pregunta para cada unha das restantes unidades didácticas.

Opción B. 60 preguntas tipo test de respostas múltiples que se repartirán da seguinte maneira:

– 10 preguntas para regulamentos, sinais e balizamentos: 6 de regulamentos e sinais e 4 de balizamentos.

– 6 preguntas da unidade didáctica de artes e aparellos.

– 6 preguntas da unidade didáctica de seguranza marítima.

– 2 preguntas da unidade didáctica de bioloxía pesqueira.

– 2 preguntas da unidade didáctica de estabilidade e construción do buque pesqueiro.

– 2 preguntas das unidades didácticas 1, 2, 3 e 4 do módulo profesional 1. Navegación e comunicacións.

– 2 preguntas das unidades didácticas 5 e 6 do módulo profesional 1. Navegación e comunicacións.

– 4 preguntas do módulo de nocións de inglés técnico.

– 2 preguntas para cada unha das restantes unidades didácticas.

Exame práctico: resolución dun problema de navegación sobre unha carta do estreito de Xibraltar. Realización de exercicios de armado e reparación de artes e aparellos de pesca. Realización dunha práctica de primeiros auxilios. Recoñecemento e uso dalgún dispositivo individual ou colectivo de seguridade.

5.1.2. Valoración: 2 puntos pola correcta resolución do exercicio de carta; 2 puntos pola práctica de artes e aparellos de pesca; 1 punto pola práctica de seguranza marítima; 1 punto pola práctica de primeiros auxilios e 4 puntos polo exame teórico.

É necesario cumprir todos os requisitos que se nomean a seguir para superar a sección:

– Ter como mínimo 1 punto no exercicio de carta.

– Ter como mínimo 1 punto na práctica de artes e aparellos.

– Ter como mínimo 0,5 puntos na práctica de primeiros auxilios.

– Ter como mínimo 0,5 puntos na práctica de seguranza marítima.

– Responder correctamente 2 preguntas curtas de regulamentos e sinais e 1 pregunta curta de balizamento, ou 4 preguntas tipo test de regulamentos e sinais e 2 preguntas tipo test de balizamentos.

– Ter como mínimo 2 puntos no exame teórico.

– Ter unha puntuación mínima global de 5 puntos.

Se a persoa candidata non supera algún dos criterios enumerados anteriormente, será considerado como «non apta».

5.2. Criterios de avaliación para a sección de máquinas.

5.2.1. Exame teórico-práctico.

Exame teórico: constará de 30 preguntas curtas, resolución de circuítos e cálculos, que se repartirán da seguinte maneira:

– 16 preguntas correspondentes ao módulo 1.

– 7 preguntas correspondentes ao módulo 2.

– 7 preguntas correspondentes ao módulo 3.

Exame práctico: resolución de tres supostos prácticos, a razón dun suposto práctico por módulo. Tempo máximo para cada módulo 15 minutos.

5.2.2. Valoración: para superar o exame teórico o alumnado deberá responder correctamente a un mínimo de 15 preguntas, que son as seguintes:

– un mínimo de 8 preguntas do módulo 1.

– un mínimo de 4 preguntas do módulo 2.

– un mínimo de 3 preguntas do módulo 3.

Para superar o exame práctico o alumnado deberá obter un mínimo de 5 puntos en cada un dos tres módulos prácticos. A puntuación destes módulos estará comprendida entre 0 e 10 puntos.

Para aprobar o exame, o alumnado deberá superar tanto o exame teórico como o práctico.