Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 31 de outubro de 2014 Páx. 46022

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de outubro de 2014 pola que se fai pública a resolución do concurso público de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2014/15.

Pola Orde do 16 de xullo de 2014 (DOG do 24 de xullo), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2014/15.

De acordo co establecido no artigo 6 das bases da convocatoria, desde o día 15 ao 25 de setembro de 2014, expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, podendo durante ese mesmo prazo os interesados formular reclamacións ou emendar erros e faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a bolsa aos estudantes universitarios que participan nun programa de mobilidade con países extracomunitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlle a bolsa a aqueles solicitantes que figuran na listaxe de seleccionados como suplentes do anexo II, e pola orde que nela aparecen.

Artigo 3

O aboamento da bolsa farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 4

Denegarlle a bolsa ao alumnado que se relaciona no anexo III desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 5

O incumprimento por parte do/a bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puideran corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 6

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Listaxe de concedidas

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Titulación

Destino

Universid.

Cont. adxudicada

Total

100.000,00

2014/000054-0

15493049L

Álvarez Fraga, Cristina

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000159-0

39463353E

Alves Figueiredo, Daniela

G-V-Cx12: Dirección e Xestión Pública

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000114-0

70823963V

Ardoy Méndez, Clara

G-V-Cx04: Educación Infantil

Costa Rica

UVIGO

1.000,00

2014/000098-0

72099275W

Blanco Expósito, Santiago

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Chile

UDC

1.000,00

2014/000138-0

53304522K

Blanco García, Antía

G-C-Cx09: Educación Social

Brasil

UDC

1.000,00

2014/000010-0

47468397P

Borja Cano, María

G-S-Cs04: Medicina

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000035-0

53309510H

Caeiro Aguado, María

L-Med: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000107-0

79335862F

Candela González, Ana

G-S-Cs03: Farmacia

EE.UU.

USC

1.000,00

2014/000044-0

44484223S

Carrajo García, Carmen Aldara

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000046-0

45907887W

Castelo Becerra, Alberto

E-Ind: Enxeñaría Industrial

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000022-0

47439115M

Castro Ávila, Clara María

G-S-Cs04: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000032-0

46902782D

Castro Baña, Susana

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000031-0

45845422M

Chouza Montero, Laura

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000034-0

47355176Q

Cid Tovar, Lucía

E-Qui: Enxeñaría Química

Chile

USC

1.000,00

2014/000130-0

53612089D

Cordeiro Antepazo, Sara

G-V-Ah02: Belas Artes

Arxentina

UVIGO

1.000,00

2014/000027-0

53181365Y

Cordón Abalde, Alejandra

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000120-0

39456793V

Costas Vázquez, Sara

G-V-Ah02: Belas Artes

Arxentina

UVIGO

1.000,00

2014/000069-0

53112168Q

Couto Ave, Laura

G-V-Cx01: Administración e Dirección de Empresas

México

UVIGO

1.000,00

2014/000079-0

36164919H

Cuenca López, Marta

E-Ind: Enxeñaría Industrial

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000049-0

77404498E

Curra Pose, Alba

G-S-Cs01: Enfermaría

México

USC

1.000,00

2014/000068-0

35488728G

Da Silva Torres, Luis

L-Med: Medicina

Perú

USC

1.000,00

2014/000102-0

34272566J

Díaz Castro, Noelia

E-Ind: Enxeñaría Industrial

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000105-0

39462990G

Docampo Simón, Alejandro

G-S-Cs04: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000088-0

77415544M

Domínguez Serantes, Rosalía

G-V-Cx04: Educación Infantil

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000058-0

53186121R

Estévez López, Luis Vidal

G-S-Cc05: Nutrición e Dietética Humana

Brasil

USC

1.000,00

2014/000073-0

35490456F

Falkenhain López, Daniel

L-Med: Medicina

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000012-0

45908142G

Feijóo Moreira, Sara

G-S-Ea02: Enxeñaría Química

EE.UU.

USC

1.000,00

2014/000119-0

53196546F

Fernández Cea, Marcos

G-V-Ah02: Belas Artes

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000162-0

71521850S

Fernández Oviedo, José David

G-C-Ea03: Enxeñaría de Obras Públicas

Brasil

UDC

1.000,00

2014/000065-0

34270823H

Fernández Pérez, Xende

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Chile

UDC

1.000,00

2014/000116-0

53612210S

Fernández Piñeiro, Raquel

G-S-Ah02: Historia da Arte

Xapón

USC

1.000,00

2014/000024-0

53308117M

Fernández Robelo, Uxía

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000168-0

44660102J

Fernández Rodríguez, Victoria

G-V-Cx04: Educación Infantil

Uruguai

UVIGO

1.000,00

2014/000052-0

44497260B

Fernández Traba, Catarina Livana

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000007-0

47401351F

Ferreiro Posse, Antía

G-S-Cs04: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000156-0

45909250P

Ferreiro Viqueira, Iria

G-C-Cs04: Terapia Ocupacional

Chile

UDC

1.000,00

2014/000126-0

47434021V

García Díaz, Uxía

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Brasil

UDC

1.000,00

2014/000155-0

15485828C

García Fernández, María

G-V-Ah02: Belas Artes

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000099-0

36130856H

García Rodríguez, Jorge

G-V-Ah05: Tradución e Interpretación

Canadá

UVIGO

1.000,00

2014/000011-0

45906852W

Gómez Iglesias, Patricia

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000051-0

77460398D

Gómez Pérez G., Beatriz

E-Ind: Enxeñaría Industrial

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000057-0

53194441H

Gómez Rodríguez, Benito José

L-Med: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000089-0

34883636L

Gómez Sal, Lucas

G-S-Cx09: Xornalismo

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000106-0

53302326X

González Arboleya, Carolina

G-S-Cs04: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000100-0

34270572C

González López, Luis Miguel

G-V-Ah02: Belas Artes

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000014-0

44837008A

González Peñas, Lidia

G-S-Cs04: Medicina

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000103-0

44664333N

González Velasco, José Roberto

E-Ind: Enxeñaría Industrial

México

UVIGO

1.000,00

2014/000164-0

33561684S

Grande Prada, David

L-Med: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000080-0

39460041E

Jácome Rodríguez, David

E-Min: Enxeñaría de Minas

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000128-0

47379695V

López Vázquez, Tania María

G-C-Cx09: Educación Social

Chile

UDC

1.000,00

2014/000121-0

53114698Q

Medraño Rodal, Saínza

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000129-0

48111494W

Montero Ramos, Andrea

G-C-Cx09: Educación Social

Chile

UDC

1.000,00

2014/000017-0

48110681V

Mouzo Trillo, Javier

G-S-Cx08: Xeografía e Ordenación do Territorio

Xapón

USC

1.000,00

2014/000047-0

45955855S

Nogareda Calviño, Andrea

G-S-Cx11: Educación Infantil

Chile

USC

1.000,00

2014/000142-0

44656252G

Nogueiras Ramírez, Emmanuel José

G-V-Cx13: Comercio

Corea do Sur

UVIGO

1.000,00

2014/000157-0

44655414V

Ovalle Álvarez, Pablo

G-V-Cx06: Educación Social

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000113-0

41529869B

Palomo Balmaña, Judith

G-C-Cs04: Terapia Ocupacional

Chile

UDC

1.000,00

2014/000076-0

35488782N

Parada Bustelo, Samuel

G-V-Ea12: Enxeñaría Mecánica

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000124-0

44476154L

Parada Fernández, Beatriz

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

Chile

UVIGO

1.000,00

2014/000097-0

53116174C

Paredes Medina, Sofía Paz

L-Med: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000087-0

15492165D

Paredes Misa, Andrea

G-V-Cx04: Educación Infantil

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000066-0

33561352M

Pasarín Linares, Valeria

G-S-Cx05: Dereito

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000161-0

47404521A

Pena Morado, Alejandro

G-S-Ah07: Lingua e Literatura Españolas

México

USC

1.000,00

2014/000075-0

76933645W

Penide Fernández, Rodrigo

E-Ind: Enxeñaría Industrial

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000020-0

44453081S

Pereira Romasanta, Raquel

G-V-Ah04: Linguas Estranxeiras

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000038-0

33338135A

Pérez García, Adrián

G-V-Ah02: Belas Artes

México

UVIGO

1.000,00

2014/000148-0

48111910G

Pérez López, Mª Candelas

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Brasil

UDC

1.000,00

2014/000134-0

78805691D

Pérez Louro, Matías

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000078-0

53487488E

Piñeiro Pérez, Gonzalo

G-V-Ea12: Enxeñaría Mecánica

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000151-0

16625536D

Pipaón Soldevilla, Ricardo

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Brasil

UDC

1.000,00

2014/000015-0

47377381A

Porral Sánchez, Beatriz

L-Med: Medicina

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000008-0

33547522K

Prado Veiga, Andrea

E-Tel: Enxeñaría de Telecomunicación

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000009-0

53817844Y

Quinteiro González, María

L-Med: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000064-0

53795105Z

Ramallo Varela, Sara

G-S-Cs04: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000146-0

35581302A

Ramírez Sendín, Paula

G-V-Ah02: Belas Artes

Arxentina

UVIGO

1.000,00

2014/000039-0

53195886Z

Ramos González, Natalia

L-Med: Medicina

Brasil

USC

1.000,00

2014/000118-0

45861780X

Rei García, Adrián

G-V-Ah02: Belas Artes

Arxentina

UVIGO

1.000,00

2014/000048-0

78806746Y

Rial Grille, Tamara

G-S-Cx11: Educación Infantil

Chile

USC

1.000,00

2014/000055-0

36162531E

Riobó Gestido, Alba

G-S-Cs04: Medicina

México

USC

1.000,00

2014/000067-0

36168932Y

Rodríguez Digiorgio, Francisco J.

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000050-0

36163329S

Rodríguez Domínguez, Miguel

E-Ind: Enxeñaría Industrial

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000026-0

36164315N

Rodríguez García, Miguel

E-Ind: Enxeñaría Industrial

EE.UU.

UVIGO

1.000,00

2014/000083-0

76931813X

Rodríguez Vence, Pablo

G-V-Ah02: Belas Artes

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000084-0

53178426B

Román Freire, Yago

G-V-Ah02: Belas Artes

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000160-0

39462659H

Rubio Cid, Sara

L-Med: Medicina

Perú

USC

1.000,00

2014/000165-0

44460611R

Sánchez Nieto, Sara

G-V-Cx06: Educación Social

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000093-0

77462805R

Sánchez Rios, Elisa

G-V-Cx12: Dirección e Xestión Pública

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000045-0

45820689C

Santamaría Zorita, Eider

G-S-Cs04: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000132-0

13547208X

Sequeira Martinho, Catarina Filipa

L-Med: Medicina

Brasil

USC

1.000,00

2014/000109-0

39450677L

Sequeiros Camiña, Alexandre

G-V-Ah02: Belas Artes

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000070-0

44658571T

Suárez Amorin, Guillermo

G-S-Cs04: Medicina

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000135-0

39462965W

Táboas Álvarez, Alba

L-Med: Medicina

Chile

USC

1.000,00

2014/000071-0

44496741K

Testa Anta, Martín

G-V-Cc05: Química

Canadá

UVIGO

1.000,00

2014/000025-0

71450423A

Torio Rodríguez, Laura

E-Tel: Enxeñaría de Telecomunicación

Brasil

UVIGO

1.000,00

2014/000117-0

35489018H

Valcárcel Maceira, Sara

G-S-Cx04: Comunicación Audiovisual

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000094-0

50480908W

Vázquez Carrero, Miguel

G-S-Cx03: Ciencia Política e da Administración

Cuba

USC

1.000,00

2014/000043-0

32779859Y

Vázquez Queijeiro, José Juan

G-V-Ah02: Belas Artes

Taiwan

UVIGO

1.000,00

2014/000002-0

33542570Z

Veiga Teijeiro, Iria

L-Med: Medicina

Arxentina

USC

1.000,00

2014/000036-0

76908144P

Vicente dos Santos, José Manuel

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Brasil

UDC

1.000,00

2014/000150-0

34279404C

Villar Rodríguez, Brais

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Brasil

UDC

1.000,00

ANEXO II
Listaxe de suplentes

A: listaxe de suplentes por orde de nota de expediente.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Titulación

Destino


de orde

2014/000063-0

34630251W

Rivera Toledo, Agustina

USC

G-S-Cx12: Educación Social

Arxentina

1

2014/000077-0

53484447V

González Santiago, Carlos

UVIGO

G-V-Ea04: Enxeñaría de Enerxía

EE.UU.

2

2014/000092-0

53118285S

Fernández Otero, Tamara

USC

L-Der: Dereito

México

3

2014/000110-0

39462555Y

Teixeira Bilbao, Andrea

USC

G-S-Cx03: Ciencia Política e da Administración

México

4

2014/000154-0

15493118L

Carrera Lago, Cristina

UVIGO

G-V-Cx03: Dereito

Chile

5

2014/000104-0

53485722G

Fernández Frieiro, Alán

UVIGO

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

Arxentina

6

2014/000005-0

53178409V

Villar Carballo, Julio Alberto

USC

L-Med: Medicina

Arxentina

7

2014/000003-0

77422380X

Alves Nores, Catharine

USC

E-Qui: Enxeñaría Química

Brasil

8

2014/000145-0

77413502X

Gulias Parga, Borja

UVIGO

G-V-Ea04: Enxeñaría de Enerxía

Brasil

9

2014/000062-0

39453015B

Domínguez Martínez, Javier

UVIGO

E-Ind: Enxeñaría Industrial

China

10

2014/000140-0

34877734M

Martínez Bargiela, Bruno

UVIGO

E-Tel: Enxeñaría de Telecomunicación

Taiwan

11

2014/000074-0

34273017G

Hernández Rodríguez, Andrea

USC

G-S-Cc04: Física

Brasil

12

2014/000123-0

53198915F

Cuntín Castro, María

UVIGO

G-V-Ah02: Belas Artes

Arxentina

13

2014/000018-0

36162784E

Pontes Lamas, Manuel

USC

L-Der: Dereito

Perú

14

2014/000013-0

35488024J

Chaves Piñeiro, Cristóbal

UVIGO

E-Ind: Enxeñaría Industrial

Rusia

15

2014/000111-0

34281905Z

Rodríguez Lorenzo, Gabriel

USC

G-S-Cs03: Farmacia

EE.UU.

16

2014/000028-0

34879900D

García Rodríguez, Diego

UDC

G-C-Ea04: Enxeñaría Informática

México

17

2014/000086-0

34279492Q

Rodríguez Villagarcía, Aitor

USC

G-S-Cx03: Ciencia Política e da Administración

México

18

2014/000041-0

72143566H

García García, Pablo

UVIGO

G-V-Cc04: Ciencias do Mar

México

19

2014/000122-0

44486175N

Romero Martínez, Kiowa

UVIGO

G-V-Ea05: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións

Brasil

20

2014/000023-0

35486831Q

Bouzas Fernández, Andrea

UVIGO

E-Ind: Enxeñaría Industrial

Brasil

21

2014/000053-0

32712895H

Pérez Conde, Alberto

UDC

G-C-Cx02: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

México

22

2014/000143-0

53191050P

Vila Prado, Sergio

UVIGO

G-V-Ea05: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións

República de Corea

23

2014/000127-0

47385526Y

Anido Nieto, Vanesa

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

México

24

2014/000037-0

36158922R

Ruibal Vidal, Álvaro

UVIGO

E-Min: Enxeñaría de Minas

Chile

25

2014/000001-0

34289093A

Herrera Ramírez, Jonathan

UVIGO

G-V-Cx07: Traballo Social

México

26

2014/000166-0

33554864A

Ulla Rubinos, Iago

USC

G-S-Cx03: Ciencia Política e da Administración

Chile

27

2014/000029-0

39467306L

Álvarez García, Paula

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Arxentina

28

2014/000056-0

36130827N

Pereira Reimóndez, Gregorio

UVIGO

L-Ade: Administración e Dirección de Empresas

Chile

29

2014/000141-0

05464901D

López Soriano, Rodrigo

UVIGO

G-V-Cc04: Ciencias do Mar

México

30

2014/000016-0

45849715C

Lareo Romero, Ricardo

USC

G-S-Ah02: Historia da Arte

Uruguai

31

2014/000033-0

35484065X

Falcón Abalo, Lidia

USC

L-Der: Dereito

Chile

32

2014/000112-0

77405929G

Herves Blanco, Marco Antonio

UVIGO

G-V-Ea03: Enxeñaría Forestal

Chile

33

2014/000030-0

15494579P

Cuevas González, Rebeca

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

México

34

2014/000101-0

34883418P

Vizoso Gradín, Alejandro

USC

L-Far: Farmacia

Brasil

35

2014/000006-0

49666538Q

Chijin Ayala, Norka Roselia

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Arxentina

36

2014/000136-0

33556112D

Piñeiro Ferreiro, Altea

USC

G-S-Ah02: Historia da Arte

Arxentina

37

2014/000004-0

78800822Q

Fernández Burke, Agustín Leopold

USC

G-S-Cx06: Economía

Perú

38

2014/000152-0

44659460S

Rilo Álvarez, Saúl

UDC

G-C-Ea07: Tecnoloxía de Enxeñaría Civil

Brasil

39

2014/000021-0

33553961C

Diéguez Rodríguez, David

USC

G-S-Cx02: Administración e Dirección de Empresas

Chile

40

2014/000019-0

45953214L

Ares Criado, Claudia

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Arxentina

41

2014/000072-0

45846250M

Bouzas Magán, Gerardo

USC

G-S-Cx02: Administración e Dirección de Empresas

Arxentina

42

2014/000158-0

44655661B

Vázquez M. Lorenzo, Belén

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Brasil

43

2014/000085-0

36165040R

Comesaña González, Brais

UVIGO

E-Ind: Enxeñaría Industrial

Chile

44

2014/000061-0

53165886Y

García Ares, Julia

UDC

D-Arq: Arquitectura

Brasil

45

2014/000040-0

32714917Q

Casal Pérez, Leticia Arantxa

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Brasil

46

2014/000108-0

71012081H

Pérez Fernández, Alba

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Brasil

47

2014/000133-0

34995297S

Ramos Rodríguez, Juan

UDC

D-Arq: Arquitectura

Chile

48

2014/000137-0

44469282R

Rodríguez Rodríguez, Leticia

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

Brasil

49

2014/000091-0

44849374H

Castelao Suárez, Juan Manuel

USC

L-Der: Dereito

Arxentina

50

2014/000125-0

33544451D

Ares Lafuente, Diego

USC

G-S-Cx02: Administración e Dirección de Empresas

Chile

51

2014/000144-0

53818916C

Martín-Casal Blanco, Raquel

UVIGO

G-V-Cx13: Comercio

Corea do Sur

52

2014/000149-0

33554033T

Gómez Paradela, Sandra

UDC

G-C-Ea07: Tecnoloxía de Enxeñaría Civil

Brasil

53

2014/000060-0

71521788E

Martínez Rodríguez, Abel

UDC

G-C-Ea01: Arquitectura

México

54

2014/000090-0

45874703F

García Rodríguez, Alejandra

USC

G-S-Cx02: Administración e Dirección de Empresas

Arxentina

55

ANEXO III
Listaxe de denegadas

USC: Universidade de Santiago de Compostela.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Motivo denegación

2014/000131-0

32069643F

Parra Macías, Marta

Por falta de documentación

UDC: Universidade da Coruña.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Motivo denegación

2014/000167-0

53540427S

Barrante Montes, Héctor

Presentación fóra de prazo

2014/000042-0

71656334H

Cruz Alonso, Paula

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000059-0

32718653A

Fontan de Pazos, Manuel

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000163-0

32714012P

Loira Beceiro, María Fátima

Non se axusta ás bases da convocatoria

UVIGO: Universidade de Vigo.

Núm. exped.

DNI/CIF

Solicitante

Motivo denegación

2014/000115-0

39461194W

Alonso Costa, Santiago

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000153-0

47403625G

Alonso López, Olalla Cristina

Por falta de documentación

2014/000139-0

32718408B

Alvariño Romero, Natalia

Por falta de documentación

2014/000082-0

71529904L

Blanco López, María Encina

Por falta de documentación

2014/000147-0

76828798N

Lores Otero, Andrea

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000096-0

44834494L

Marques Laso, Laura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000081-0

12334884F

Martín Martín, José María

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000095-0

45872136Q

Villarino Arias, Carlos

Non se axusta ás bases da convocatoria