Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 21 de novembro de 2014 Páx. 48358

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Verín

ANUNCIO de aprobación inicial dun proxecto de expropiación.

O alcalde, por Resolución da Alcaldía do 17 de novembro de 2014 acordou aprobar inicialmente o proxecto de expropiación por taxación conxunta para a obtención dos terreos do solo urbanizable SUD-09 afectos polo Sistema xeral de viario C-017 e a dotación local da ampliación do camiño de San Rosendo do Plan xeral de ordenación municipal de Verín, aprobado definitivamente o 7 de decembro de 2012, aprobar o gasto, e realizar as publicacións e notificacións regulamentarias.

Segundo o disposto no artigo 143 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o expediente exponse ao público durante o prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da inserción do anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que aqueles que poidan resultar interesados formulen as observacións e reclamacións que consideren convenientes, en particular no que atinxe á titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos; poderán achegar a documentación acreditativa do seu dereito no devandito prazo e podendo achegar os ditames periciais que xulguen pertinente.

O expediente pódese consultar na secretaría municipal do Concello de Verín.

Para xeral coñecemento, e para os efectos das alegacións oportunas no devandito prazo, exponse a seguinte relación de bens e dereitos que se van expropiar:

Cadro de identificación de parcelas orixinais e parcelas obxecto da expropiación.

Titular

Enderezo

Referencia catastral da parcela orixinaria

Superficie total da parcela orixinaria (m2)

Nº parcela expropiación

Superficie obxecto da expropiación (m2)

Superficie non expropiada (m2)

1

Manuel Álvarez Delgado

Trav. San Rosendo, 2

0342782PG3404S

4.599,62

1a

44,75

1b

4.554,87

2

Graciado Delgado Romero

Cmño. San Rosendo, 4

0342711PG3404S

2.402,32

2a

258,88

2b

2.143,44

3

Gerardo García Delgado

Cmño. San Rosendo, 6

0342712PG3404S

3.786,51

3a

300,47

3b

3.486,04

4

Graciano Delgado Romero

Cmño. San Rosendo, 8

0342713PG3404S

1.324,038

4a

337,85

4b

986,19

5

Augas Fontenova

Cmño. San Rosendo, 10

0342714PG3404S

1.122,74

5a

372,95

5b

749,79

6

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342715PG3404S

879,98

6a

209,08

6b

670,90

7

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

2.007,79

7a

713,45

7b

1.294,34

8

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

359,93

8

359,93

-

9

Domingo N.F./Arminda O.M.

Canella Cega, 99-1º Verín

0342773PG3404S

8.152,61

9a

670,71

9b

7.481,89

10

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

17,44

10

17,44

-

11

Concello de Verín

Pza. do concello, 1

0342716PG3404S

215,21

11

215,21

-

12

Domingo N.F./Arminda O.M.

Canella Cega, 99-1º Verín

*

36,01

12

36,01

-

Total

24.904,20

3.536,76

21.367,44

* Esta parcela carece de referencia catastral xa que é froito da alegación á ocupación directa polo acordo plenario do 30 de decembro de 1974.

Cadro de identificación de parcelas privadas obxecto da expropiación.

Nº parcela obxecto de expropiación

Titular

Enderezo

Referencia catastral da parcela orixinaria

Superficie total parcela orixinaria (m2)

Superficie obxecto da expropiación (m2)

1a

Manuel Álvarez Delgado

Trav. San Rosendo, 2

0342782PG3404S

4.599,62

44,75

2a

Graciano Delgado Romero

Cmño. San Rosendo, 4

0342711PG3404S

2.402,32

258,88

3a

Gerardo García Delgado

Cmño. San Rosendo, 6

0342712PG3404S

3.786,51

300,47

4a

Graciano Delgado Romero

Cmño. San Rosendo, 8

0342713PG3404S

1.324,04

337,85

5a

Augas Fontenova

Cmño. San Rosendo, 10

0342714PG3404S

1.122,74

372,95

9a

Domingo N.F./Arminda O.M.

Canella Cega, 99-1º Verín

0342773PG3404S

8.152,61

670,71

12

Domingo N.F./Arminda O.M.

Canella Cega, 99-1º Verín

*

36,01

36,01

Total

2.021,64

Cadro de identificación de parcelas con titularidade do Concello de Verín.

Nº parcela obxecto de expropiación

Titular

Enderezo

Referencia catastral parcela orixinaria

Superficie total parcela orixinaria (m2)

Superficie obxecto da expropiación (m2)

6a

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342715PG3404S

879,98

209,08

7a

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

2.007,79

713,45

8a

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

359,93

359,93

10

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

17,44

17,44

11

Concello de Verín

Pza. do Concello, 1

0342716PG3404S

215,21

215,21

Total

1.515,12

A presente notificación producirá os efectos previstos no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, para todos aqueles interesados aos cales non se lles puidese practicar a notificación ou resulten descoñecidos no expediente.

Verín, 17 de novembro de 2014

Juan Manuel Jiménez Morán
Alcalde