Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Martes, 30 de decembro de 2014 Páx. 53228

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Exposición de motivos

1

As previsións sobre o crecemento ata o momento coñecidas suxiren unha lenta consolidación da recuperación económica mundial, desigual por países, para o que queda de ano e para o 2015. O esforzo de consolidación e reformas desenvolto polo noso país sitúao en mellores condicións do que os nosos veciños para encarar esta conxuntura. Porén, existen riscos á baixa, sobre todo pola atonía que amosan as principais economías da área euro, polos riscos xeopolíticos xurdidos ao longo do ano, e que se manteñen latentes, e mais pola evolución dispar dos países emerxentes.

A mellora das condicións financeiras e a política monetaria acomodaticia poden non ser abondo para fomentar o crecemento, polo que os países con marxe fiscal para o facer deben estimular a súa demanda agregada.

Estas previsións globais indican un cambio nas perspectivas económicas. Así, as previsións do Fondo Monetario Internacional de outubro, con respecto ás anteriores de abril, empeoran as perspectivas europeas, coa excepción de España e Reino Unido e mais as de América e Asia.

Na economía española o produto interior bruto (PIB) xerado no segundo trimestre de 2014 rexistrou un crecemento do 1,2 por cento con respecto ao mesmo período do ano anterior, fronte ao crecemento do 0,5 por cento no período precedente. En termos de taxa intertrimestral o aumento foi do 0,6 por cento, dúas décimas superior ao do primeiro trimestre. Analizando os dous grandes compoñentes do PIB español, desde a óptica do gasto obsérvase unha achega maior da demanda nacional, contrarrestada parcialmente pola achega negativa da demanda externa. O gasto en consumo final dos fogares e institucións sen fins de lucro ao servizo dos fogares experimenta un crecemento interanual este trimestre como consecuencia da mellora do comportamento de todos os seus compoñentes. Tamén o gasto en consumo final das administracións públicas rexistra crecemento.

A formación bruta de capital presenta unha taxa de crecemento superior ao rexistro do trimestre precedente. O investimento en activos da construción diminúe como consecuencia da evolución tanto do investimento en vivenda coma da obra civil e outras construcións. Pola contra, a demanda de activos de bens de equipo rexistra crecemento.

A achega da demanda externa da economía española ao PIB trimestral amosa un certo esgotamento, sendo inferior ao nivel do trimestre precedente. Este resultado prodúcese porque tanto as exportacións coma as importacións presentan crecementos inferiores aos do trimestre precedente, aínda que o descenso das exportacións é máis acusado, sen dúbida, debido á feble demanda dos nosos socios da Unión Europea.

Desde a perspectiva da oferta apréciase un mellor comportamento na industria, na construción e nos servizos, mentres que o sector primario rexistra un empeoramento respecto do trimestre precedente.

O emprego, medido en postos de traballo equivalentes a tempo completo, rexistra un crecemento do 0,8 por cento, un con dous puntos superior ao do trimestre precedente, o que supón un incremento neto de aproximadamente 127.000 empregos netos a tempo completo nun ano. A industria, a construción e os servizos presentan comportamentos máis favorables en termos de emprego.

Estes datos do segundo trimestre de 2014 confirman que o ritmo de crecemento económico se acelerou en termos de taxa intertrimestral, e permiten estimar que os crecementos interanuais do PIB nos restantes trimestres do ano tenderán a ser cada vez maiores e que acadarán taxas superiores ao 2 por cento na segunda metade do ano 2015.

Ao igual que sucede coa economía española no seu conxunto, os datos máis recentes de crecemento económico para Galicia apuntan cara a unha senda de recuperación do PIB; así, a taxa intertrimestral do segundo trimestre foi do 0,3 por cento, dúas décimas superior á do primeiro trimestre, co que Galicia leva catro trimestres consecutivos con crecementos positivos.

O gasto en consumo final presenta un aumento do 0,3 por cento, o mesmo que no trimestre precedente; o apartado da formación bruta de capital decrece por enriba do observado no primeiro trimestre. A contribución do sector exterior é de cero con cinco puntos porcentuais, superando en cinco décimas a achega observada no trimestre precedente. O gasto en consumo final dos fogares e institucións sen fins de lucro ao servizo dos fogares aumenta un 0,2 por cento no segundo trimestre de 2014, dúas décimas máis ca no trimestre anterior. No mesmo período, o gasto en consumo final das administracións públicas acada un crecemento positivo do 0,6 por cento.

No segundo trimestre de 2014 a achega da demanda externa neta foi de cero con cinco puntos, cinco décimas superior que a estimada para o trimestre anterior. As exportacións presentan un crecemento do 0,4 por cento e, pola súa banda, as importacións diminuíron un 0,5 por cento.

Sobre estas bases, o escenario macroeconómico prevé para Galicia un crecemento para o 2015 similar ao nacional. Nese exercicio o sector industrial recuperará o nivel de actividade debido á mellora da economía española e a construción diminuirá a súa contracción. Desde a perspectiva da demanda, esperamos un mellor comportamento do gasto das administracións e das exportacións que a nivel nacional. O primeiro, como consecuencia do menor axuste das contas públicas na nosa Comunidade, e o segundo, por mor do incremento do comercio co resto de España. A achega da demanda interna será inferior do que para o conxunto do Estado, e ascenderá a un punto. En troques, as exportacións crecerán a un ritmo superior en Galicia, debido a que unha elevada porcentaxe delas corresponden ao comercio co resto de España, que medrarán a un maior ritmo por causa do dinamismo da demanda a nivel nacional.

Por último, a taxa de paro situarase no 20,1 por cento, un con seis puntos por debaixo da taxa de 2014 e dous con oito puntos por debaixo do esperado para España segundo o Goberno.

A mellora das variables macroeconómicas vese reflectida nun aumento das entregas a conta do sistema de financiamento previstas nos orzamentos do Estado para o 2015. En efecto, estas aumentan debido ao crecemento do imposto sobre as rendas das persoas físicas (IRPF) e, fundamentalmente, ao aumento previsto da recadación polo imposto do valor engadido (IVE) derivado do protagonismo que o consumo interno reflicte na saída da crise. Coherente con esta evolución, o fondo de garantía dos servizos públicos básicos tamén medra no 2015.

Ademais, no 2015 producirase un novo aprazamento na devolución das liquidacións negativas correspondentes aos anos 2008 e 2009. Das cento vinte mensualidades existentes na actualidade pásase a duascentas corenta mensualidades, coa consecuente melloría dos nosos recursos netos proporcionados polo sistema de financiamento.

Todo isto permitirá unha mellora substancial do aforro corrente, o cal volve converterse no motor do financiamento do novo investimento.

Porén, a senda de consolidación fiscal, que remata no 2016, implica unha minoración do recurso ao endebedamento equivalente ao anterior aumento de recursos do sistema de financiamento. O cumprimento da senda de estabilidade orzamentaria permitirá que no 2015 aumenten os gastos non financeiros e diminúan os gastos financeiros por vez primeira desde o ano 2009.

No que atinxe as transferencias recibidas doutras administración públicas, destaca que os ingresos finalistas procedentes do Estado se estabilizan despois de ter amosado unha continuada tendencia descendente nos últimos anos.

Os fondos europeos reflicten nos orzamentos o pechamento do período de operacións do marco 2007-2013. Por outra banda, o novo marco comunitario 2014-2020 implica a elaboración de programas operativos rexionais e plurirrexionais para os fondos estruturais (Feder e FSE- Fondo Social Europeo) e sectoriais (Feader e FEMP-Fondo Europeo Marítimo e de Pesca), aos que haberá que engadir os fondos dedicados á cooperación. A nova programación mudará a participación dos fondos europeos na cesta dos ingresos da Comunidade Autónoma en case un punto porcentual, acadando ata o 2020 financiamento estrutural para os programas operativos xestionados pola Comunidade Autónoma de 883 millóns de euros en Feder, 313 millóns de euros en FSE e 890 millóns de euros en Feader.

Polo que respecta aos recursos propios non financeiros da Comunidade Autónoma, tributos propios, prezos e ingresos patrimoniais, a súa evolución estable vai depender en gran parte do comportamento das súas principais figuras tributarias (imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e imposto de sucesións e doazóns). Ambos os dous vinculados, en gran medida, á evolución do mercado da vivenda.

Este mercado amosa síntomas de estabilización e debe comezar a dinamizarse a remates de 2014, iniciando unha fase de crecemento moderado pero continuo a partir do 2015. O aumento da demanda de vivenda, facilitado por unha mellora das condicións crediticias, debe colaborar a frear e mesmo favorecer melloras na valoración dos activos inmobiliarios, alargando as bases impoñibles tanto do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados coma do imposto de sucesións e doazóns.

Os incrementos que se esperan nos ingresos non financeiros permiten contrarrestar os efectos que, durante 2015, van producirse nos ingresos financeiros, os cales, como xa se ten dito, se reducirán como consecuencia da senda de consolidación fiscal do Reino de España e a súa distribución entre administracións, aprobada polo Consello de Política Fiscal e Financeira.

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desenvolvendo nestes últimos anos un esforzo continuado para garantir a sustentabilidade dos servizos públicos nun contexto de forte baixa dos ingresos, para o que se fixo un importante esforzo de contención do gasto, priorizando a eliminación do gasto improdutivo e a racionalización do sector público autonómico, así como a consecución de economías en gastos de funcionamento. Este control do gasto posibilitou a consecución da estabilidade orzamentaria co obxectivo de preservar a prestación dos servizos públicos que lle competen. Así mesmo, mediante o financiamento das actuacións de fomento dos diferentes sectores produtivos e actuacións tributarias puntuais tentouse dinamizar a economía galega.

No ano 2015 a Comunidade continúa nesta liña e tamén se marca como propósito o cumprimento estrito do obxectivo de estabilidade orzamentaria referido ao trienio 2015-2017, fixado, para o conxunto das comunidades, polo Consello de Ministros do 27 de xuño de 2014, e establecido para o 2015 nunha necesidade de financiamento do 0,7 por cento do PIB en termos de contabilidade nacional. O cumprimento deste obxectivo determina unha adaptación do gasto, coa blindaxe unha vez máis do de marcado carácter social (sanidade, educación, protección e asistencia social, igualdade, vivenda).

A priorización destas políticas públicas compleméntase cunha actividade investidora redimensionada, aliñada coa Estratexia Europa 2020, e acorde coas principais necesidades dos cidadáns e coa presenza de políticas de apoio aos emprendedores e ás empresas que inciden na promoción dos sectores considerados estratéxicos, e perseguen mellorar os mecanismos de financiamento empresarial e o proceso de internacionalización das nosas empresas, así como servir de instrumento para a creación de emprego, de forma que se asenten os piares dun novo modelo de crecemento solidario.

Galicia tense anticipado ao resto de autonomías no establecemento dun marco de disciplina fiscal que permita alcanzar o obxectivo de estabilidade, e no 2011 aprobou a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina e sustentabilidade orzamentaria, en virtude da cal se consolidou legalmente a fixación a priori do límite de gasto non financeiro como medida de garantía do cumprimento do obxectivo de estabilidade e da regra de gasto dentro do proceso de elaboración orzamentaria.

Ao abeiro da alínea Un do artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, unha vez determinado o obxectivo de estabilidade orzamentaria da Comunidade Autónoma, o Consello da Xunta de Galicia acordou o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2015 en 8.436 millóns de euros. O gasto non financeiro recollido nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o 2015 acadará o devandito teito de gasto, superando o importe dos orzamentos do exercicio anterior.

2

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, dezaoito disposicións adicionais, tres disposicións transitorias e catro disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que para efectos orzamentarios teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía de entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, recolle que para o ano 2015 non se procederá á incorporación de persoal no sector público, salvo o que poida derivar da oferta de emprego público de exercicios anteriores e agás nos sectores determinados na lexislación básica estatal, nos que a taxa de reposición será do 50 por cento. A limitación alcanza as prazas incursas nos procesos de consolidación de emprego previstos na disposición transitoria cuarta do Estatuto básico do empregado público. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal e de funcionario interino e persoal vinculado ás encomendas de xestión.

Así mesmo, durante o 2015, proseguirá suspendida a aplicación dos pactos ou acordos que contiveren incrementos retributivos para ese exercicio.

No capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establécese que para o ano 2015 as retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo, das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, dos consellos de administración, do persoal funcionario, do persoal laboral, do persoal ao servizo das institucións sanitarias e do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro do 2014.

O capítulo III, dedicado a outras disposicións en materia de réxime de persoal activo, recolle que para o ano 2015 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal sen que se poida prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación. E no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos. O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás universidades, recolle, de maneira similar ao exercicio anterior, o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a autorización de convocatorias para a provisión de persoal laboral fixo en casos excepcionais.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos relativos a operacións de crédito e afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese para o ano 2015 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma, a cal se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 0,7 por cento do PIB rexional, co que se acomoda aos límites establecidos polo Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2015 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de 500 millóns de euros.

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, a fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, a fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de substitución do persoal, a identificación dos proxectos de investimento, a autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, a revisión de prezos contidos en contratos e concertos, a regulación das transferencias de financiamento, as subvencións nominativas, a concesión directa de axudas e subvencións, a acreditación do cumprimento de obrigas tributarias, o pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, o informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda, o cal, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e os expedientes de dotación artística e o módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento de centros concertados.

O título V, dedicado ás corporacións locais, estrutúrase en dous capítulos relativos, respectivamente, ao financiamento e a cooperación económica coas corporacións locais e ao procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local.

Dentro do capítulo I detállanse as transferencias que corresponden ás entidades locais como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, que corresponde na súa totalidade ao fondo base, e establécese así mesmo o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no 2014.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao ano 2014.

No título VI, relativo ás normas tributarias, inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido da Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas que se recollen preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento, as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra, o plan de restablecemento do equilibrio nos orzamentos das entidades públicas instrumentais, a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias, os orzamentos iniciais das axencias públicas autonómicas, o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio, a venda de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, as prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos, a obriga de adecuar os importes dos contratos, concertos e convenios de colaboración ás condicións retributivas establecidas no título II, relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, o persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral e a evolución da subvención fixa correspondente ao financiamento estrutural previsto no Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia 2011-2015, as normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público e o control da información económico-financeira, de maneira similar ao exercicio pasado.

En canto á disposición relativa a prestacións familiares por coidados de fillos menores, amplíase o seu importe de 360 a 1.200 euros e a 2.400 euros, segundo se trate do segundo ou terceiro fillo, respectivamente.

Finalmente, inclúese dentro das disposicións adicionais a recuperación parcial da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 do persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais e a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevían na Lei de orzamentos do 2014. Como novidade incorpórase unha relativa á imputación orzamentaria dos créditos do Consello Galego da Competencia.

Por último, entre as disposicións derradeiras, a primeira delas mantén a vixencia das medidas contidas na Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución do produto interior bruto e do aforro desde a súa publicación, e establece as condicións para a súa próxima revisión.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

TÍTULO I
Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I
Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2015, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, nos cales se incorporarán os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por importe de 9.790.361.592 euros, distribuídos da forma seguinte:

 

Cap. I-VII

Gastos non financeiros

Cap. VIII

Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral

4.357.852.328

95.794.369

1.182.554.904

5.636.201.601

Organismos autónomos

3.492.257.335

32.118.103

 

3.524.375.438

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.773.391

 

 

1.773.391

Axencias públicas autonómicas

583.480.986

18.750.000

25.780.176

628.011.162

Total

8.435.364.040

146.662.472

1.208.335.080

9.790.361.592

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 3.870.901.798  euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos autónomos

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias públicas autonómicas

Total

Administración xeral

3.268.618.812

1.773.391

600.509.595

3.870.901.798

Total

3.268.618.812

1.773.391

600.509.595

3.870.901.798

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

34.802.096

12 Administración xeral

63.404.797

13 Xustiza

114.183.620

14 Administración local

12.348.805

15 Normalización lingüística

6.740.182

21 Protección civil e seguridade

33.585.397

31 Acción social e promoción social

571.207.728

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

193.106.696

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

4.143.715

41 Sanidade

3.408.721.490

42 Educación

2.048.218.396

43 Cultura

57.943.500

44 Deportes

18.548.149

45 Vivenda

41.393.333

46 Outros servizos comunitarios e sociais

104.122.557

51 Infraestruturas

264.021.217

52 Ordenación do territorio

16.340.441

53 Promoción de solo para actividades económicas

43.619.079

54 Actuacións ambientais

89.831.402

55 Actuacións e valorización do medio rural

137.091.443

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

122.215.080

57 Sociedade da información e do coñecemento

85.687.385

58 Información estatística básica

3.972.136

61 Actuacións económicas xerais

27.368.815

62 Actividades financeiras

93.246.942

71 Dinamización económica do medio rural

308.652.600

72 Pesca

53.895.759

73 Industria, enerxía e minaría

39.895.767

74 Desenvolvemento empresarial

103.182.977

75 Comercio

13.407.250

76 Turismo

42.901.434

81 Transferencias a entidades locais

117.460.806

91 Débeda pública

1.515.100.598

Total

9.790.361.592

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 9.790.361.592 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII

Ingresos non financeiros

Cap. VIII

Activos financeiros

Cap. IX

Pasivos financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

7.805.185.228

2.106.830

1.699.811.341

9.507.103.399

Organismos autónomos

255.101.626

655.000

 

255.756.626

Axencias públicas autonómicas

15.845.916

11.655.651

 

27.501.567

Total

8.076.132.770

14.417.481

1.699.811.341

9.790.361.592

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 323.053.923 euros, consonte o seguinte detalle:

– Imposto sobre sucesións e doazóns: 78.111.000 euros.

– Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 21.373.000 euros.

– Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 132.037.746 euros.

– Imposto sobre o patrimonio: 72.454.000 euros.

– Imposto sobre hidrocarburos (tipo autonómico): 19.078.177 euros.

En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 173.985.672 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a letra e) do artigo 1 desta lei, que recollen as súas estimacións de gastos e as previsións de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Dous. Consorcios autonómicos.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a letra f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a letra g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Catro. Fundacións do sector público autonómico.

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a letra h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 1.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas.

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a letra e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a letra g) do artigo 1 desta lei, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo 2. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellería competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustificasen tal aumento.

CAPÍTULO II
Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto coma, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2007-2013 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire a alínea Dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores, que non acadase a fase de recoñecemento da obriga, no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre tratamento dos créditos para provisións de riscos non executados.

e) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores, que non acadase a fase de recoñecemento da obriga, destinado á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda á maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo 3 desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

g) Para xerar crédito polo importe que corresponda aos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

h) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, por contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

i) Para xerar crédito na sección 12, Consellería do Medio Rural e do Mar, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellería interesada, a Consellería de Facenda tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

j) En relación co orzamento do Servizo Galego de Saúde:

1. Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

– 30, «Taxas administrativas»,

– 37, «Ingresos por ensaios clínicos»,

– 36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39, «Outros ingresos», computados conxuntamente,

– 353, «Sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»,

– 354, «Fundacións autonómicas».

2. Para xerar crédito derivado dos ingresos devindicados en exercicios anteriores que non acadasen a fase de recoñecemento do dereito e que correspondan ao financiamento dos centros e servizos sanitarios transferidos á Comunidade Autónoma polas corporacións locais, sempre que excedan as cifras orzadas inicialmente por eses conceptos no correspondente exercicio.

k) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre a liquidación definitiva de exercicios anteriores correspondentes aos distintos mecanismos financeiros do sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e a estimada no estado de ingresos para o dito concepto.

l) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro da alínea Un e a alínea Dous do artigo 37 desta lei.

m) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera Administración que non estivesen orzadas inicialmente.

n) Para, por solicitude motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión ou, de ser o caso, das autoridades de xestión dos programas operativos, xerar crédito co obxecto de garantir a completa execución do marco financeiro de fondos comunitarios 2007-2013.

Así mesmo, unha vez aprobados os programas operativos correspondentes aos fondos europeos do marco financeiro 2014-2020, poderá xerar crédito financiado con eles.

ñ) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

o) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais para reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

p) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ou do traspaso de competencias nas que estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.

q) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellería, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes a financiamento condicionado.

r) Autorizar transferencias de créditos entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellería, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

s) Autorizar transferencias de créditos entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

120.20, «Substitucións de persoal non docente».

120.21, «Substitucións de persoal docente».

120.22, «Regularización da parte proporcional das vacacións dos/as substitutos/as docentes».

120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza».

121.07, «Sexenios».

130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade».

131, «Persoal laboral temporal».

131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal».

132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)».

133, «Persoal laboral temporal indefinido».

136, «Persoal investigador en formación».

226.01, «Atencións protocolarias e representativas».

226.02, «Publicidade e propaganda».

226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

226.13, «Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas».

227.06, «Estudos e traballos técnicos».

228, «Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais».

229, «Gastos de funcionamento de centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 11.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 07.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas», e ás diferentes aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou entidade pública que se subrogue na súa posición.

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás ás entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», os cales vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 06.A2.621A.227.07 e 06.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación en vía executiva así como nas transferencias da sección 06 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á que figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.0, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, «Substitucións de persoal non docente», 120.21, «Substitucións de persoal docente», e 120.22, «Regularización da parte proporcional das vacacións dos/as substitutos/as docentes», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 05.11.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas periódicas a mulleres que sofren violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 08.01.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 09, «Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», a que se refire o artigo 54 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas de xeito que permitan dar cobertura a todos os solicitantes que cumpran os requisitos exixidos pola Administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (risga).

m) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos neles.

n) Os gastos de farmacia hospitalaria e receitas médicas.

ñ) As dotacións da aplicación 04.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto na alínea Cinco do artigo 14 desta lei.

e) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

f) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

g) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 09, «Cultura, Educación e Ordenación Universitaria», función 41 da sección 10, «Sanidade», e función 31 da sección 11, «Traballo e Benestar», a limitación indicada na alínea anterior unicamente será aplicable unha vez superado o 5 por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII. Esa porcentaxe será do 20 por cento para o Servizo Galego de Saúde.

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na letra a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto de alíneas deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Poderán incrementarse os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente», mediante transferencias de crédito do concepto 131, cun límite máximo conxunto do 30 por cento dos créditos iniciais do dito concepto. A superación deste límite con cargo a outros conceptos do capítulo I deberá ser autorizada polo Consello da Xunta por proposta do departamento solicitante e con informe previo da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

b) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias do subconcepto 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

Con todo, a limitación que atinxe o 226.02, «Publicidade e propaganda», non afectará a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nin o Servizo Galego de Saúde cando a transferencia teña a súa causa na necesidade de facer públicas medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas da existencia de riscos non previstos ou medidas sanitarias sobre riscos para a saúde pública.

c) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto na letra l) do artigo 7 desta lei.

d) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

Catro. As limitacións sobre transferencias de crédito contidas nas letras b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Cinco. Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación orgánica e que se efectúen entre as estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, por teren a consideración de simples redistribucións de crédito.

Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior, terán tamén a condición de redistribución de crédito as transferencias dentro das mesmas estruturas de xestión integrada, sempre que non afecten a clasificación económica.

Así mesmo, respectando o que establece o artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas polo seu titular, por teren a consideración de redistribucións de crédito.

Seis. Sen prexuízo do establecido no artigo 68.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, así como nas alíneas anteriores deste artigo, o importe máximo das transferencias de crédito que se autoricen para cada consellería durante este exercicio non poderá diminuír as consignacións iniciais, ao nivel de vinculación legalmente establecido, en máis dun 20 por cento.

O indicado no parágrafo anterior non será aplicable nos seguintes casos:

a) Cando teñan por obxecto incrementar conceptos do capítulo I de gastos.

b) Cando se refiran á sección 23, «Gastos de diversas consellerías».

c) Cando se refiran ao centro de xestión 5001 do Servizo Galego de Saúde.

d) Cando se refiran a fondos propios que pasen a cofinanciar proxectos con fondos europeos.

e) Cando se refiran aos créditos consignados no capítulo V de gastos.

f) Cando se refiran a axudas ou subvencións, no caso de que a orde de convocatoria pola que se rexe a súa concesión asigne o gasto a diversas aplicacións orzamentarias e non sexa posible determinar previamente a contía imputable a cada unha delas.

g) As que se refiren ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.

h) Cando se realicen entre créditos dos capítulos VI e VII do estado de gastos, así como as que se realicen dentro deles.

i) Cando teñan por obxecto atender gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras actuacións de natureza análoga e carácter excepcional.

j) Cando teñan por obxecto adecuar a natureza económica dos créditos necesarios para o mantemento dos centros de saúde de titularidade municipal, na medida en que se produza a transferencia da súa titularidade ao Servizo Galego de Saúde.

k) Cando teñan por obxecto adecuar a natureza económica dos créditos dun programa orzamentario que permita o cumprimento da súa finalidade.

l) Cando se trate de modificacións de crédito derivadas das obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

m) Cando se realicen entre créditos dos capítulos II e IV do estado de gastos, así como as que se realicen dentro deles.

Sete. As limitacións establecidas nas alíneas anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia non serán aplicables aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta, por proposta da comisión de seguimento do plan.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2015, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na letra ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta adoptará, por proposta da Consellería de Facenda, os acordos de non dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos incorporados que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos nos exercicios anteriores poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellería ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Feader. Esta reasignación poderá efectuarse así mesmo en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Territorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.

Os xestores que, con anterioridade á aprobación dos programas operativos Feder e FSE Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego xuvenil e dos seus correspondentes documentos de criterios de selección, queiran iniciar operacións susceptibles de seren financiadas no marco dos mencionados programas operativos deberán solicitar autorización previa da Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos. A dita autorización deberase emitir no prazo de dez días hábiles.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda poderalles limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e entidades públicas empresariais.

Artigo 11. Consello de Contas

Con suxeición ás limitacións e aos requisitos establecidos con carácter xeral, as autorizacións de ampliacións e transferencias de crédito que se lle atribúen á persoa titular da Consellería de Facenda entenderanse referidas ao órgano competente do Consello de Contas cando correspondan ao orzamento do citado consello.

As modificacións autorizadas deberanlle ser comunicadas para a súa instrumentación á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

TÍTULO II
Gastos de persoal

CAPÍTULO I
Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 12. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas.

e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. As retribucións íntegras do persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia non poderán experimentar no ano 2015 ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2014, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á súa antigüidade.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. Debido ás actuais circunstancias económicas excepcionais, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos para o ano 2015.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 31 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nas alíneas precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos. En todo caso, calquera modificación da lexislación básica do Estado que se produza ao longo do ano 2015 non afectará as retribucións derivadas desta lei en tanto non se absorba a diferenza.

Cinco. As referencias relativas a retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 13. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2015 non se procederá no sector público delimitado no artigo anterior á incorporación de novo persoal, agás a que poida derivar da execución de procesos selectivos correspondentes a ofertas de emprego público de exercicios anteriores. Esta limitación alcanza as prazas incursas nos procesos de consolidación de emprego previstos na disposición transitoria cuarta do Estatuto básico do empregado público.

Respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, a limitación contida no parágrafo anterior non será aplicable aos seguintes sectores e administracións, nos que, de acordo coa normativa básica, a taxa de reposición de efectivos se fixará ata un máximo do 50 por cento:

a) Prazas para o acceso aos corpos de funcionarios docentes da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

b) Prazas de hospitais e centros de saúde do Sistema nacional de saúde.

c) Prazas para o control e a loita contra a fraude fiscal, laboral, de subvencións públicas e en materia de Seguridade Social, e do control da asignación eficiente dos recursos públicos.

d) Prazas de asesoramento xurídico e para a xestión dos recursos públicos.

e) Prazas correspondentes ao persoal dos servizos de prevención e extinción de incendios.

f) Prazas dos corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e de persoal de administración e servizos das universidades, nos termos establecidos na normativa básica.

Dous. A taxa de reposición de efectivos correspondente a un ou varios dos sectores prioritarios a que se refire a alínea Un anterior poderá acumularse noutro ou noutros dos sectores previstos no citado precepto ou naqueles corpos, escalas ou categorías profesionais dalgún ou algúns dos mencionados sectores cuxa cobertura se considere prioritaria, ou ben que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

A oferta de emprego público así calculada incluirá todos os postos e prazas desempeñados por persoal laboral contratado ou persoal interino nomeado a que se refire a letra a) da alínea 1 do artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, excepto aqueles sobre os que exista unha reserva do posto ou que estean incursos en procesos de provisión ou se decida a súa amortización, existentes neses sectores, funcións e categorías profesionais. Tamén se incluirán aqueles postos aos que se adscribiran os afectados por unha resolución xudicial de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo. Con este fin, realizaranse as adecuacións nos orzamentos que resulten precisas e sempre de acordo co previsto no artigo 9 desta lei.

Tres. Durante o ano 2015 non se autorizarán convocatorias de postos ou prazas vacantes de persoal laboral das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que deberán ser autorizadas pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán contratar persoal funcionario ou laboral cunha relación preexistente de carácter fixa e indefinida no sector público autonómico. Estes contratos xerarán o dereito a seguir percibindo, desde a data da súa subscrición, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viñer percibindo na consellería, organismo público, sociedade, fundación ou consorcio de procedencia.

Catro. O Consello da Xunta poderá autorizar, coa limitación establecida na alínea Un deste artigo, por proposta da Dirección Xeral da Función Pública ou, se é o caso, das consellerías competentes na materia, e co informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, a convocatoria das prazas vacantes de persoal funcionario e do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

Cinco. Durante o ano 2015 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais segundo o establecido nos artigos seguintes.

Artigo 14. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2015, no ámbito a que se refiren as letras b) e d) da alínea Un do artigo 12 desta lei, poderán proverse, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal estatutario temporal ou persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

d) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

e) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

f) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitiran á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino e persoal estatutario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2015, no ámbito determinado neste artigo e con carácter excepcional, poderán realizarse contratacións de persoal laboral temporal ou nomearse persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano nas relacións de postos de traballo, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Tres. Durante o ano 2015, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e de acordo cos límites que se establecen na letra a) da alínea Tres do artigo 8 desta lei. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, de que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e de que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Catro. Durante o ano 2015, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, cando unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

A dita autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

d) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

e) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes da Consellería do Medio Rural e do Mar.

f) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da Administración da Comunidade Autónoma.

g) Persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

h) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

i) Persoal que se atope en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento.

j) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

Cinco. Durante o ano 2015, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 10.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á da execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica ou, se é o caso, na que se dite no seu desenvolvemento.

c) O persoal funcionario interino non ocupará prazas da relación de postos de traballo e a súa selección e nomeamento axustaranse ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Seis. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2015, no ámbito a que se refiren as letras b) e d) da alínea Un do artigo 12 desta lei, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola Administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 a 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento, ou órgano equivalente, certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que excedan o devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización e, en especial, pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Non se poderán realizar contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos sen informe favorable da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e mais sen autorización da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

Sete. Durante o ano 2015, e no ámbito a que se refire a alínea Un, requirirán informe favorable das direccións xerais competentes en materia de avaliación e reforma administrativa e orzamentos os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.

Oito. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente do artigo 13 no programa e na consellería ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as transferencias de crédito correspondentes.

Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2015, no ámbito a que se refiren as letras c), f), g), h) e i) da alínea Un do artigo 12 desta lei e con carácter excepcional, poderán realizarse contratacións de persoal laboral temporal ou nomearse persoal funcionario interino ou persoal estatutario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2015 nos cadros de persoal ou nas relacións de postos de traballo, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, que se poderá conceder tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento da entidade.

Dous. Non será necesario solicitar a autorización conxunta requirida na alínea anterior nas seguintes contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal estatutario temporal e persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano:

a) Persoal dedicado á defensa contra incendios forestais.

b) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

c) Persoal de centros e residencias de servizos sociais.

Tres. Durante o ano 2015, no ámbito determinado na alínea Un, poderanse realizar, excepcionalmente, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

– Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado.

– Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica na que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Catro. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión

Durante o ano 2015 as encomendas de xestión que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as letras f), h) e i) da alínea Un do artigo 12 desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.

CAPÍTULO II
Dos réximes retributivos

Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2015 as retribucións dos altos cargos non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente:

Presidente da Xunta: 66.923,04 euros.

Vicepresidente e conselleiros: 58.659,48 euros.

Secretarios xerais, secretarios xerais técnicos, directores xerais, delegados territoriais e asimilados: 51.593,54 euros.

Dous. No ano 2015 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

Conselleiro maior: 62.223,84 euros.

Conselleiros: 58.659,48 euros.

Tres. No ano 2015 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

Presidente: 62.223,84 euros.

Conselleiros: 58.659,48 euros.

Catro. No ano 2015 as retribucións totais do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014.

Cinco. Por proposta da persoa titular da consellería á que se atopen adscritas, as retribucións iniciais das persoas titulares das presidencias e vicepresidencias e, se é o caso, das direccións xerais das entidades a que se refire a alínea anterior deste artigo serán autorizadas, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, pola persoa titular da Consellería de Facenda.

Artigo 19. Complemento persoal

O persoal funcionario designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de servizo permanente, non contractual, con algunha administración pública non poderá percibir retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Os complementos persoais e transitorios permanecerán coas mesmas contías que o 31 de decembro do ano 2014.

Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As contías das retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2015 non poderán experimentar ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro do ano 2014, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro. Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 21. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2015 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014.

Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2015 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, nos termos da disposición derradeira cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2015, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo/Subgrupo

Lei 7/2007

Soldo

Trienios

A1

13.308,60

511,80

A2

11.507,76

417,24

B

10.059,24

366,24

C1

8.640,24

315,72

C2

7.191,00

214,80

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Lei 7/2007, do 12 de abril)

6.581,64

161,64

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e percibiranse de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 1989. O importe de cada unha destas pagas será o importe do soldo e dos trienios establecido a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

Grupo/Subgrupo

Lei 7/2007

Soldo

Trienios

A1

684,36

26,31

A2

699,38

25,35

B

724,50

26,38

C1

622,30

22,73

C2

593,79

17,73

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Lei 7/2007, do 12 de abril)

548,47

13,47

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel

Euros

30

11.625,00

29

10.427,16

28

9.988,80

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,08

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

3.390,36

12

3.120,84

11

2.851,44

10

2.582,28

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento non experimentará na súa contía anual ningún incremento con respecto á vixente o 31 de decembro de 2014 e percibirase en doce mensualidades.

e) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos no artigo 69.3.c) do Texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

f) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo de autorización do Consello da Xunta, por proposta da consellería respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2015, de 40.000 euros en total. No caso contrario a súa autorización corresponderá á consellería.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

g) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2015, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios, para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao producirse a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. Para os efectos do disposto na alínea anterior, as retribucións que percibirá o persoal funcionario que ata a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 viñan referenciadas aos grupos de titulación previstos na lexislación da función pública galega, e que se corresponden nos mesmos termos cos grupos recollidos no Texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, pasan a estar referenciadas aos grupos e subgrupos de clasificación profesional establecidos no artigo 76 e na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, sen experimentar outras variacións que as derivadas desta lei. As equivalencias entrambos os sistemas de clasificación son as seguintes:

Grupo A, Decreto lexislativo 1/2008

Subgrupo A1, Lei 7/2007

Grupo B, Decreto lexislativo 1/2008

Subgrupo A2, Lei 7/2007

Grupo C, Decreto lexislativo 1/2008

Subgrupo C1, Lei 7/2007

Grupo D, Decreto lexislativo 1/2008

Subgrupo C2, Lei 7/2007

Grupo E, Decreto lexislativo 1/2008

Agrupacións profesionais Lei 7/2007

Tres. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos trienios e pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o que sexa nomeado, excluído quen estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. O complemento de produtividade poderáselle atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino ao que se refire a alínea anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Cinco. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2015 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo ao que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellerías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 23. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican na alínea Un do artigo 12 desta lei, que non experimentará ningún incremento con respecto á vixente o 31 de decembro de 2014, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e os gastos de acción social devindicados polo devandito persoal no ano 2014.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste coma ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, computándose, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2015 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2015 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar crecementos con respecto ao ano 2014.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado na alínea Un do artigo 12 desta lei non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014.

Artigo 24. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas letras a), b) e c) da alínea Un do artigo 22.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal non experimentará ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.Tres.c) e na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e mais no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá da acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente previstos nunha norma con rango de lei.

Catro. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.

Artigo 25. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015 e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias con respecto a este persoal non experimentarán ningún incremento respecto das contías vixentes para o ano 2014.

Artigo 26. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2015 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesaria para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, non experimentará ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro do ano 2014, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

CAPÍTULO III
Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 27. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que lle correspondan á Administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a eles, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 28. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderán modificarse para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Sen prexuízo do anterior, as consellerías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2015 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación nos mencionados anexos. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.

Artigo 29. Requisitos para a determinación ou modificación de retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado na alínea Un do artigo 12 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2015, deberase solicitar da Consellería de Facenda a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2014.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2014.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación bastará coa emisión do informe a que se refire a alínea Un deste artigo.

Tres. Para os efectos das alíneas anteriores, entenderase por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados na alínea Un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado na alínea Un deste artigo, as consellerías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos económicos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data de recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2015 coma para exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2015 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, en razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación de servizo activo no seu respectivo corpo e/ou escala.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade a que teña dereito na súa condición de empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria tratará de completar o horario docente do persoal interino, compartindo, de ser necesario, varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 32. Profesores e profesoras de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 74, alínea 5, do Texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, e atendendo as peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 1, alínea 2, do referido Texto refundido, os profesores e as profesoras dos corpos docentes previstos no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderán percibir ata o total das súas retribucións tanto básicas coma complementarias cando sexan autorizados para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, termos, prazos e condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 33. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. A Xunta de Galicia publicará na súa páxina web a información referida á totalidade do dito persoal.

Tres. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV
Universidades

Artigo 34. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. De conformidade co establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, quedan autorizados como límite máximo, e sen prexuízo do disposto na disposición adicional décimo sétima desta lei, os seguintes custos do persoal das universidades, en miles de euros:

Masa salarial

Cargas sociais

Total

A Coruña

73.366,36

11.414,35

84.780,71

Santiago de Compostela

125.257,60

14.750,40

140.008,00

Vigo

77.214,92

11.975,46

89.190,38

Total

278.359,19

39.578,02

313.979,09

Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014.

Artigo 35. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán, na súa contía anual, ningunha variación respecto das vixentes o 31 de decembro de 2014, sen prexuízo de que sobre elas se practiquen os axustes precisos para acadar a retribución sinalada no artigo anterior.

Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán unha taxa de reposición de como máximo un 50 por cento ás prazas dos corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

Dentro do límite da taxa de reposición correspondente aos mencionados corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade, establecido no parágrafo anterior, cada universidade estará obrigada a destinar, como mínimo, un 15 por cento do total de prazas que oferte á contratación, como persoal laboral fixo, de persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal e obtivese o certificado I3. Das restantes prazas que oferte, cada universidade poderá destinar unha parte para o ingreso como profesor contratado doutor, nos termos previstos no artigo 52 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.

As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade, nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Excepcionalmente, e con autorización previa conxunta das consellerías competentes en materia de ordenación universitaria e de facenda, poderán proceder á provisión temporal de postos de persoal docente e investigador para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables, que, se é o caso, se publicarán no Diario Oficial de Galicia.

Para estes efectos, a institución solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa que acredite os seguintes extremos:

– Que a cobertura se basea nas necesidades obxectivas de docencia na área de coñecemento en cuestión.

– Que cumpre o réxime de dedicación previsto na lei e que este non é superior aos encargos docentes que ten asignados a área de coñecemento.

– A fonte de financiamento da provisión solicitada.

TÍTULO III
Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I
Operacións de crédito

Artigo 37. Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2015 nunha contía máxima equivalente ao 0,7 por cento do produto interior bruto da Comunidade Autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, podendo ser excedida no curso deste, e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos no punto 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, en termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Catro. A Axencia Galega de Infraestruturas subrogarase na posición debedora da Sociedade Pública de Investimentos desde o momento da súa liquidación.

Artigo 38. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o 15 por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública, en calquera das súas modalidades.

Tres. Poderá delegarse no director xeral de Política Financeira e Tesouro a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 39. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro a medio ou longo prazo non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais, cando o seu importe acumulado exceda os 200.000 euros, deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

Artigo 40. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. As entidades instrumentais do sector público autonómico, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poderán concertar operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, con prazo de reembolso non superior a un ano, cun límite máximo do 10 por cento da súa previsión inicial de ingresos correntes ou de explotación. A superación dese límite deberá ser autorizada pola Consellería de Facenda.

Independentemente do anterior, o saldo vivo o 31 de decembro de 2015 non poderá superar por estas operacións o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda.

Dous. Para concertar, renovar ou modificar as condicións de financiamento de calquera tipo de operacións de endebedamento a longo prazo ou de cobertura sobre elas, as entidades instrumentais do sector público autonómico, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, deberán conseguir a autorización da Consellería de Facenda.

Tres. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar con entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das que deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e réxime legal da vivenda.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2015 non poderá superar en ningún caso os 24.000.000 de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda.

Catro. O réxime de autorización establecido nas alíneas anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira, que asesorará as mencionadas entidades nas distintas operacións financeiras co obxecto de elixir o instrumento máis apropiado, obter as mellores condicións dos mercados financeiros e conseguir unha mellor administración do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Co mesmo fin, as mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) Detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira.

b) Detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

CAPÍTULO II
Afianzamento por aval

Artigo 41. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2015 será de 30.000.000 de euros.

Dous. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Tres. Consonte o disposto no artigo 45 do mesmo texto legal, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder, durante o ano 2015, avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de 500.000.000 de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata 30.000.000 de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na letra i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Catro.

a) O Consello da Xunta, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e da consellería a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo de pedimento dos interesados e do informe da consellería correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica, e a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación dos avais prestados do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afectaría grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permita considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a Administración, por lle permitir recuperar en maior grao o importe dos seus créditos.

2) O debedor deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas, e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír quitación ou minoración do importe debido, ademais de aprazamento de pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os intereses de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

TÍTULO IV
Xestión orzamentaria

Artigo 42. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, e comprobarase o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e suficiente.

Artigo 45. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gastos

Un. Requirirá autorización por parte do Consello da Xunta a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a 4.000.000 de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta requirirá autorización do mesmo órgano. Non obstante, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte incremento do importe total ou no número de exercicios orzamentarios, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. Logo de se obter a autorización, a aprobación do gasto corresponderá ao órgano de contratación da consellería ou da entidade instrumental do sector público autonómico que xestione o crédito.

Artigo 47. Revisións de prezos contidos en concertos ou convenios

Con carácter xeral, as revisións de prezos que se establezan nos concertos ou convenios que subscriban durante o ano 2015 a Administración xeral da Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos e as entidades públicas instrumentais comprendidas no artigo 45 da Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, non poderán referenciarse por riba do 85 por cento da evolución do índice de prezos ao consumo de Galicia. Igualmente, as revisións de prezos e tarifas que afecten concertos ou convenios xa subscritos non poderán experimentar un incremento superior ao do 85 por cento do índice de prezos ao consumo galego do anterior exercicio.

Excepcionalmente, por causas plenamente xustificadas ou por alteracións das condicións dos concertos ou convenios, a persoa titular da Consellería de Facenda, por proposta do departamento correspondente, poderá autorizar a inclusión de cláusulas de revisión por contía diferente á indicada no parágrafo anterior.

Artigo 48. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberán librarse con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberá someterse a informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.

Os convenios que, de ser o caso, estiveren vixentes á entrada en vigor desta lei deberán ser revisados nos tres primeiros meses do exercicio para os efectos de os axustar ao disposto neste artigo.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán de autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e nas normas que a desenvolven.

Artigo 49. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento a conta ou ben un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 50. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta cando a súa contía supere o importe de 6.010 euros por beneficiario e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os 60.100 euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante convenio ou instrumento bilateral, ás que lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a 12.000 euros e 120.300 euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 51. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable do solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de 1.500 euros.

b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 52. Pagamento de axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 53. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. Os beneficiarios dos préstamos deberán acreditar que se atopan ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Correspóndelle ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable do beneficiario ou certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante orde da Consellería de Facenda poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 54. Expedientes de dotación artística

Á entrada en vigor desta lei, o 80 por cento dos créditos afectados á realización de traballos de dotación artística, nas aplicacións correspondentes a proxectos técnicos de obras novas do capítulo VI non financiados polo Fondo de Compensación Interterritorial nin con fondos finalistas ou procedentes da Unión Europea nin con fondos propios que cofinancien, será obxecto de ampliación de crédito na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a conta das retencións de crédito previstas, para a finalidade determinada na Lei  2/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia.

A ampliación de crédito indicada terá carácter de «a conta» sobre a liquidación definitiva da porcentaxe que de acordo coa devandita Lei 12/1991 corresponde aos traballos de dotación artística, e non lle serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e na alínea Sete do artigo 8 desta lei.

Artigo 55. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido na alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2015, é o fixado no anexo 4 desta lei.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2015, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para 2015 do VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, publicado pola Resolución do 30 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Emprego.

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola Administración, mediante pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A Administración só aboará as categorías funcionais directivas de director e xefe de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva e, singularmente, as denominadas xefaturas de departamento, aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2015 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2015.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos do orientador, que se incluirán na nómina de pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta para fixar as relacións profesor/unidade concertadas adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor con vinte e cinco horas semanais.

A Administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo 4 desta lei.

Cinco. A relación profesor/unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesores afectados polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen en pagamento delegado.

TÍTULO V
Corporacións locais

CAPÍTULO I
Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 56. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 291.530.779 euros, coa distribución funcional que figura no anexo 5.

Artigo 57. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Conforme o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,4782546 por cento para o exercicio de 2015 e corresponde na súa totalidade ao fondo base.

No exercicio 2015 o índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, é negativo con respecto á do 2011, polo que non se repartirá fondo adicional entre os concellos.

Dous. O crédito orzamentario destinado ao pagamento das entregas a conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 112.972.806 euros, que corresponden ao fondo base.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe equivalente ao 1 por cento, sen que poida exceder de 600.000 euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo 6.

Catro. O disposto nas alíneas Un e Tres será aplicable na distribución da entrega a conta e da liquidación definitiva do exercicio 2015.

Cinco. Para determinar a liquidación definitiva do 2013 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, sen que o importe total desta liquidación poida ser inferior a 112.972.806 euros. A distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle correspondeu na entrega a conta do exercicio que se liquida.

Seis. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas a conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2015. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2015 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Artigo 58. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 178.557.973 euros, coa distribución funcional que figura no anexo 7.

CAPÍTULO II
Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 59. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma lles aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, acompañando as facturas ou outros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que, en virtude de convenio coa Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais, teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento lle sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á Consellería de Facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 60. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas a conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas a conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto na alínea anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas na alínea Tres do artigo 59. Non obstante, cando o propio convenio estableza expresamente a posibilidade de realizar a retención no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou presidente da entidade local acredora da débeda, que acompañará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na que se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporarase copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención tanto nas entregas a conta do fondo que se lle deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente coma na liquidación definitiva anual del que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 61. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1. A débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo.

2. As restantes débedas previstas no artigo 59.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas a conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega a conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e, no acordo de retención, concorran outras débedas previstas no artigo 59, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega a conta coma na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe concorrencia das débedas previstas no grupo 2 da alínea Un deste artigo e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas a:

– O cumprimento regular das obrigas de persoal,

– A prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio,

– A prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas na alínea Un deste artigo inferior ao 50 por cento da entrega a conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios. Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

– Certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras polo que se acredite ter atendido o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data de solicitude da certificación,

– Informe da situación financeira actual subscrito polo interventor local que inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro desta alínea,

– Plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento, ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire a alínea Un deste artigo, tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI
Normas tributarias

CAPÍTULO I
Tributos propios

Artigo 62. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga represada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto, os gastos de investimento destinados ao saneamento, a protección e a mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541E e 551B do estado de gastos.

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma coma aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico.

d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

e) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta a que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f) Os plans a que se refire a disposición adicional terceira desta lei.

Dous. A Consellería de Facenda comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na letra p) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo do ano 2015.

Tres. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou entidade que se subrogue na súa posición, comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución de gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) O 13 por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da Administración, que inciden sobre o custo das obras e demais derivados das obrigas do contrato.

b) O 6 por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.

Disposición adicional terceira. Entidades públicas instrumentais

As entidades públicas instrumentais que, se é o caso, poidan presentar perdas de explotación están obrigadas a elaborar un plan coa finalidade de restablecer a situación de equilibrio nos seus orzamentos.

O citado plan deberase remitir á Consellería de Facenda para a súa aprobación dentro dos tres meses seguintes a aquel en que se detectase a situación de desequilibrio ou, en todo caso, a partir da aprobación das contas anuais en que esta circunstancia se reflicta.

Disposición adicional cuarta. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2015.

Disposición adicional quinta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, sociedades mercantís públicas autonómicas, fundacións do sector público autonómico e demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional sexta. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2015 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e por iniciativa da consellería da que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, organismo ou entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte: a vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria, que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nas alíneas anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2015 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional sétima. Prestacións familiares por coidado de fillos

Aquelas persoas que, na data do 1 de xaneiro de 2015, teñan ao seu cargo fillas ou fillos menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1.200 euros pola segunda ou segundo e de 2.400 pola terceira ou terceiro e sucesivos cando nin elas nin ningunha das persoas que integran a unidade familiar estiveren obrigadas a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao ano 2013, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

Disposición adicional oitava. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional novena. Prestacións extraordinarias para beneficiarios de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2015 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a 210 euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta por proposta da consellería con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional décima. Concertos, contratos e convenios de colaboración

Os importes dos concertos, contratos e convenios de colaboración que teña subscritos a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e demais entidades do sector público adecuaranse ás condicións retributivas que derivan das previsións desta lei.

En particular, no ámbito do ensino privado concertado suspéndese o Acordo do 24 de abril de 2008, polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do 2 por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de 45 euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Disposición adicional décimo primeira. Montes con consorcios ou convenios coa Administración

Modifícase o parágrafo primeiro da letra a) e a letra b) da alínea 1 da disposición transitoria novena da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que quedan redactados como segue:

«Disposición transitoria novena. Montes con consorcios ou convenios coa Administración

1. Os consorcios ou convenios de repoboación coa Administración forestal existentes nos montes no momento da entrada en vigor desta lei serán obxecto de:

a) Cancelación de oficio nun prazo máximo de cinco anos, contados a partir da entrada en vigor desta lei, nos casos seguintes:

[...]

b) Finalización nun prazo máximo de seis anos, contados a partir da entrada en vigor desta lei; prazo no que deberá asinarse un contrato temporal de xestión pública. No caso de non se formalizar o dito contrato no prazo establecido, o titular do monte deberá aboar o saldo debedor do convenio ou consorcio finalizado á Comunidade Autónoma, podendo para isto aboalo nun único pagamento ou a través dun plan de devolución plurianual.»

Disposición adicional décimo segunda. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluídos nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos, practicantes e matronas titulares.

En todo caso, darase conta á Consellería de Facenda unha vez tramitada a correspondente modificación.

Disposición adicional décimo terceira. Persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional

O persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional (Plan FIP) nos centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia que continúe a prestar servizos como persoal laboral indefinido en cumprimento dunha resolución xudicial que declarase a devandita condición percibirá durante os períodos en que exerza esa actividade as retribucións establecidas para o grupo profesional no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia que lle correspondese en función da titulación mínima requirida do curso que imparta. No caso de que non exista categoría laboral concreta equiparable, aplicaránselle as retribucións xenéricas do grupo respectivo, e nos grupos III, IV e V as mínimas do grupo profesional.

Disposición adicional décimo cuarta. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e co Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2015 e nas épocas de perigo baixo quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, así como o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo quinta. Evolución da subvención fixa correspondente ao financiamento estrutural previsto no Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia 2011-2015

Co obxecto de recoller os novos acordos alcanzados na Comisión de Seguimento do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia, para a dotación da partida 09.40.422C.444.0 aplicáronse, sobre a evolución prevista no plan de financiamento, as correccións dirixidas a recoller a previsión da regularización resultante do incremento dos ingresos de matrícula derivados da aplicación dos prezos públicos que se establezan sobre os vixentes no curso académico 2011-2012.

Disposición adicional décimo sexta. Normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público

Durante o exercicio económico 2015 non serán aplicables aos contratos, convenios e demais expedientes de gastos que dan soporte aos recursos educativos complementarios do ensino público galego as actualizacións dos prezos, derivadas do incremento de prezos ao consumo (IPC galego) anual, así como de calquera outra fórmula de revisión prevista normativa ou convencionalmente.

Concretamente, as contías globais a que ascendan as aplicacións dos índices de prezos ao consumo aos contratos e convenios do exercicio 2015, e tamén as pendentes dos exercicios 2013 e 2014, serán aboadas de xeito proporcional ao longo dos exercicios 2016 a 2020, de acordo sempre co que se dispoña nas correspondentes leis de orzamentos e na lexislación estatal, se é o caso, aplicable, actualizándose os prezos correspondentes ao exercicio 2016 tomando como referencia para o cálculo os prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións.

Disposición adicional décimo sétima. Recuperación da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 do persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. Para os efectos do disposto no artigo 1.2.e) da Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade en materia de emprego público, durante o ano 2015, o persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia definido no artigo 13.Seis da Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012, afectado polo disposto na mencionada Lei 9/2012 e que prestase servizos ata a entrada en vigor do mencionado Real decreto lei 20/2012, percibirá unha cantidade equivalente á metade da parte proporcional da paga extraordinaria, paga adicional do complemento específico e pagas adicionais do mes de decembro de 2012 devindicada ata a entrada en vigor do mencionado real decreto lei, en concepto de recuperación da cantidade deixada de percibir por aplicación da citada norma.

Para os efectos previstos no parágrafo anterior, o cómputo da parte da paga extraordinaria e pagas adicionais que corresponde á parte devindicada ata a entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012 realizarase, no caso do persoal funcionario ou estatutario, conforme as normas de función pública aplicables ou, no caso do persoal laboral, as normas laborais e convencionais vixentes no momento en que se deixaron de percibir as mencionadas pagas.

Dous. A recuperación da paga extraordinaria e das pagas adicionais a que se refire a alínea anterior efectuarase de acordo coas seguintes regras:

a) O persoal incluído no artigo 1.2.a) da Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade en materia de emprego público, que prestase servizos ata a entrada en vigor do mencionado Real decreto lei 20/2012, percibirá unha cantidade equivalente á parte proporcional correspondente a vinte e dous días da paga extraordinaria e sete días das pagas adicionais ou equivalentes do mes de decembro de 2012 que foron suprimidas. Naqueles casos en que non proceda o recoñecemento da totalidade da anterior cantidade, reduciranse proporcionalmente ao cómputo de días devindicados en cada un dos conceptos ata a entrada en vigor da mencionada norma.

Para os efectos previstos no parágrafo anterior, co obxecto de calcular as cantidades correspondentes aos vinte e dous días de paga extra e sete das adicionais, en relación co número de días totais que comprenden a devindicación da paga extraordinaria e pagas adicionais ou equivalentes do mes de decembro de 2012 ata a entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, utilizaranse as regras de cómputo aplicables a cada tipo de persoal de acordo co seu réxime xurídico en vigor no momento en que se produciu a supresión.

b) O persoal incluído dentro do artigo 1.2.b) e d) da Lei 9/2012, que prestase servizos ata a entrada en vigor do mencionado Real decreto lei 20/2012, percibirá unha cantidade equivalente á parte proporcional correspondente a sete días da paga extraordinaria e das pagas adicionais ou equivalentes do mes de decembro de 2012 que foron suprimidas. Naqueles casos en que non proceda o recoñecemento da totalidade da anterior cantidade reduciranse proporcionalmente ao cómputo de días devindicados en cada un dos conceptos ata a entrada en vigor da mencionada norma.

c) O persoal incluído dentro dos artigos 1.2.f) e 2 e da disposición adicional segunda da Lei 9/2012, que prestase servizos ata a entrada en vigor do mencionado Real decreto lei 20/2012, percibirá unha cantidade equivalente ao 50 por cento do importe deixado de percibir en proporción aos servizos prestados ata a entrada en vigor da mencionada norma. Naqueles casos en que non proceda o recoñecemento da totalidade da anterior cantidade reducirase proporcionalmente ao cómputo de días devindicados ata a entrada en vigor da norma en cuestión.

Catro. A mencionada recuperación do importe deixado de percibir a que se refire a alínea Un non se lle aplicará ao persoal que percibise a liquidación correspondente á paga extraordinaria, así como a paga adicional do complemento específico ou pagas adicionais equivalentes, correspondentes ao mes de decembro de 2012, ou ao que se lle aboase por execución de sentenza xudicial firme ou por calquera outra causa. No caso de que a contía liquidada for inferior á recuperada en virtude deste precepto, reintegraráselle pola diferenza.

Cinco. Ao persoal que cambiase de destino, as cantidades a que se refire esta disposición seranlle aboadas pola consellería, organismo ou entidade en que se ache prestando servizos na data de entrada en vigor da presente lei, logo de petición dirixida ao órgano de xestión de persoal, acompañada de certificación da habilitación de orixe dos conceptos e importes efectivamente deixados de percibir como consecuencia da supresión da paga extraordinaria, así como da paga adicional de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes, correspondentes ao mes de decembro de 2012.

Ao persoal que non se ache en situación de servizo activo ou asimilada na data de entrada en vigor desta lei ou que perdese a condición de empregado público, as cantidades a que se refire esta disposición seranlle aboadas pola consellería, organismo ou entidade á que lle correspondese aboar no seu día a mencionada paga de decembro de 2012, logo de petición dirixida ao órgano de xestión de persoal que corresponda.

Se o persoal afectado pola supresión tivese falecido á entrada en vigor desta disposición, a petición a que se refire o parágrafo anterior deberana formular os seus herdeiros conforme o dereito civil.

Seis. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia e as súas entidades instrumentais dependentes realizarán as operacións precisas para aplicar a recuperación da supresión da paga extraordinaria de decembro de 2012, co contido e alcance sinalado nas alíneas anteriores. Para os citados efectos, as transferencias do fondo incondicionado do Sistema universitario de Galicia incrementaranse nun 10,10 por cento dos importes reducidos a cada entidade por aplicación da disposición adicional quinta da Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade en materia de emprego público.

Sete. Durante o ano 2015 as compoñentes dos módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros educativos concertados correspondentes a «Salarios de persoal docente, incluídas as cargas sociais» e «Gastos variables» aumentaranse en proporción á contía recollida nesta disposición para o persoal docente ao servizo do sector público.

Para tal fin, os anteditos conceptos incrementaranse no 0,45 por cento dos módulos fixados para o ano 2012 na Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

Igualmente, o módulo de persoal complementario de educación especial incrementarase na mesma porcentaxe e no mesmo concepto.

Oito. Autorízase a consellería competente en materia de facenda para que efectúe as transferencias de crédito oportunas nas partidas orzamentarias en que se incrementa o gasto correspondente derivado da aplicación desta disposición.

Disposición adicional décimo oitava. Control da información económico-financeira

Para os efectos de garantir a exactitude e coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e polos organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas na alínea Cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do Fondo de Continxencia

A dotación do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente ata o exercicio 2015 para alcanzar o seu importe legal neste último exercicio. Para o ano 2015, a dotación será de 125.238.560 euros e, con carácter excepcional, poderá empregarse para financiar os axustes no capítulo I que precise a disposición adicional décimo sétima desta lei.

Disposición transitoria terceira. Créditos do Consello Galego da Competencia

Para os efectos de imputación orzamentaria do gasto, os créditos do Consello Galego da Competencia están consignados no Instituto Galego de Consumo.

Disposición derradeira primeira. Ampliación do prazo de vixencia da Lei de medidas de emprego público

De acordo co previsto na disposición derradeira única da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma, unha vez analizada a evolución do produto interior bruto real de Galicia e do aforro primario dos orzamentos, mantéñense as medidas contidas na citada lei para todo o exercicio 2015. A próxima revisión realizarase no proceso de elaboración dos orzamentos para o ano 2016.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira terceira. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2015, a non ser a disposición adicional décimo primeira, que terá vixencia permanente.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2015.

Santiago de Compostela, vinte e nove de decembro de dous mil catorce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Anexo 1

Artigo 3 Un

Entidades públicas empresariais

Explotación

Capital

Portos de Galicia

13.225

6.668

Augas de Galicia

27.133

67.114

Total

40.359

73.782

(Miles de euros)

Artigo 3. Dous

Consorcios autonómicos

Explotación

Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.239

1.985

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

56.590

2.759

Consorcio contra Incendios e Salvamento da Comarca de Verín

865

54

Consorcio contra Incendios e Salvamento das Comarcas de Deza e Tabeirós-Terras de Montes

786

23

Consorcio contra Incendios e Salvamento da Comarca da Limia

866

57

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

1.195

14

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia

4.955

5

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

273

12

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela

415

 

Consorcio Casco Vello de Vigo

460

 

Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

2.840

350

Total

72.485

5.259

(Miles de euros)

Artigo 3. Tres

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Capital

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades

99.761

3.356

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

8.060

300

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

5.614

6.354

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

786

 

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

1.889

80

Galicia Calidade,S.A.

773

10

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

2.075

122

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

4.960

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

13.489

 

Xenética Fontao, S.A.

3.732

214

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

28.931

1.011

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

97.514

3.620

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.

13.690

3.543

Total

281.277

18.610

(Miles de euros)

Artigo 3. Catro

Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

1.348

 

Fundación Pública Centro de Transfusión

23.450

48

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

7.347

2.163

Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

1.399

3

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061

50.452

340

Instituto Galego de Medicina Xenómica

3.284

108

Fundación Galicia Europa

621

2

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas

855

 

Fundación Semana Verde de Galicia

2.804

 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

694

 

Fundación Centro Supercomputación de Galicia

1.881

4.440

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

202

 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

487

 

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

1.264

 

Instituto Feiral da Coruña

404

 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

1.447

49

Fundación Rof Codina

2.079

3.057

Fundación Deporte Galego

2.955

20

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

3.310

 

Fundación Galega Formación para o Traballo

428

 

Fundación Camilo José Cela

306

3

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

328

 

Total

107.344

10.232

(Miles de euros)

Anexo 2

Artigo 3.Cinco

Entidades públicas empresariais

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Portos de Galicia

0

4.146

Augas de Galicia

0

25.743

Total

0

29.890

(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Compañía de Radio-Televisión de Galicia e Sociedades

0

250

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

0

14.826

Galicia Calidade,S.A.

352

320

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

628

1.095

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

3.036

0

Xenética Fontao, S.A.

8

150

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

29.101

94

Xestión do Solo de Galicia – Xestur, S.A.

105

0

Total

33.229

16.735

(Miles de euros)

Anexo 3

Artigo 5.f)

Distribución de taxas e prezos (euros)

Seccións

Taxas

Prezos

Total

Presidencia da Xunta de Galicia

300.262

 

300.262

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

2.170.435

 

2.170.435

Consellería de Facenda (Selección de persoal)

40.000

 

40.000

Consellería de Facenda (Outros)

70.879

 

70.879

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

6.174.054

258.509

6.432.563

Consellería de Economía e Industria

2.160.293

1.610.000

3.770.293

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Selección de persoal)

180.000

 

180.000

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Outros)

1.957.903

9.592.454

11.550.357

Consellería de Sanidade

2.333.241

900

2.334.141

Consellería de Traballo e Benestar

361.976

15.365.567

15.727.543

Consellería do Medio Rural e do Mar (Produtos e aproveitamentos forestais)

 

1.957.329

1.957.329

Consellería do Medio Rural e do Mar (Outros)

1.982.705

357.729

2.340.434

Total

17.731.748

29.142.488

46.874.236

Anexo 4

Artigo 55

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2015, do seguinte xeito:

Educación infantil:

(Ratio profesor / unidade: 1,08:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

31.240,76

Gastos variables

4.039,51

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

3.274,93

Outros gastos

6.020,95

Importe total anual

44.576,15

Educación primaria:

Centros de ata 6 unidades de primaria

(Ratio profesor / unidade: 1,40:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

40.497,29

Gastos variables

5.236,41

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.245,29

Outros gastos

6.020,95

Importe total anual

55.999,94

Centros de máis de 6 unidades de primaria

(Ratio profesor / unidade: 1,36:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

39.340,23

Gastos variables

5.086,79

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.124,00

Outros gastos

6.020,95

Importe total anual

54.571,97

Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria:

(Ratio profesor / unidade: 1,12:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

32.397,84

Gastos variables

4.189,13

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

3.396,21

Outros gastos

6.422,40

Importe total anual

46.405,58

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

20.011,46

Autistas ou problemas graves de personalidade

23.109,92

Auditivos

18.619,87

Plurideficientes

23.109,92

II. Programas de formación para a transición á vida adulta:

(Ratio profesor / unidade: 2:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

57.853,26

Gastos variables

4.907,57

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

6.064,67

Outros gastos

9.058,94

Importe total anual

77.884,44

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

31.951,05

Autistas ou problemas graves de personalidade

35.529,17

Auditivos

24.755,72

Plurideficientes

35.529,17

Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro e segundo cursos:

Centros de ata 4 unidades de ESO

(Ratio profesor / unidade: 1,56:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.991,30

Gastos variables

9.666,23

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

7.347,17

Outros gastos

7.827,26

Importe total anual

77.831,96

Centros de máis de 4 unidades de ESO

(Ratio profesor / unidade: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

51.632,54

Gastos variables

9.418,39

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

7.158,79

Outros gastos

7.827,26

Importe total anual

76.036,98

II. Terceiro e cuarto cursos:

Centros de ata 4 unidades de ESO

(Ratio profesor / unidade: 1,56:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.991,30

Gastos variables

9.666,23

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.452,34

Outros gastos

8.639,29

Importe total anual

75.749,16

Centros de máis de 4 unidades de ESO

(Ratio profesor / unidade: 1,52:1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

51.632,54

Gastos variables

9.418,39

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.338,18

Outros gastos

8.639,29

Importe total anual

74.028,40

Ciclos formativos:

(Ratio profesor / unidade grao medio: 1,52:1)

(Ratio profesor / unidade: grao superior: 1,52:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

50.404,11

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

50.404,11

Segundo curso

50.404,11

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

50.404,11

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

50.404,11

Segundo curso

50.404,11

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

6.466,15

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

6.466,15

Segundo curso

6.466,15

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

6.959,66

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

6.959,66

Segundo curso

6.959,66

III. Complemento retributivo Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais:

Ciclos formativos de grao medio

4.338,18

Ciclos formativos de grao superior

4.338,18

IV. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Animación turística.

Estética persoal decorativa.

Química ambiental.

Hixiene bucodental.

Primeiro curso

10.178,78

Segundo curso

2.380,58

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Secretariado.

Mergullo a media profundidade.

Laboratorio de imaxe.

Comercio.

Xestión comercial e márketing.

Servizos ao consumidor.

Muiñaría e industrias cerealistas.

Laboratorio.

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.

Coidados auxiliares de enfermaría.

Documentación sanitaria.

Curtidos.

Procesos de ennobrecemento téxtil.

Primeiro curso

12.376,05

Segundo curso

2.380,58

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Transformación de madeira e cortiza.

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.

Operacións de transformación de plásticos e caucho.

Industrias de proceso de pasta e papel.

Plástico e caucho.

Operacións de ennobrecemento téxtil.

Primeiro curso

14.729,24

Segundo curso

2.380,58

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Encadernados e manipulados de papel e cartón.

Impresión en artes gráficas.

Fundición.

Tratamentos superficiais e térmicos.

Calzado e marroquinaría.

Produción de fiadura e teceduría de calada.

Produción de tecidos de punto.

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada.

Procesos téxtiles de teceduría de punto.

Operacións de fabricación de vidro e transformados.

Fabricación e transformación de produtos de vidro.

Primeiro curso

17.041,30

Segundo curso

2.380,58

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Realización e plans de obra.

Asesoría de imaxe persoal.

Radioterapia.

Animación sociocultural.

Integración social (Plan vello).

Primeiro curso

10.178,78

Segundo curso

3.849,67

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Elaboración de produtos alimenticios.

Guía de información e asistencia turísticas.

Axencias de viaxes e xestión de eventos.

Traballos forestais e de conservación do medio natural.

Xestión e organización de empresas agropecuarias.

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.

Administración e finanzas.

Pesca e transporte marítimo.

Navegación, pesca e transporte marítimo.

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Comercio internacional.

Xestión do transporte.

Obras de albanelaría.

Obras de formigón.

Operación e mantemento de maquinaria de construción.

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.

Óptica de anteollaría.

Caracterización.

Perrucaría.

Estética.

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.

Prevención de riscos profesionais.

Anatomía patolóxica e citoloxía.

Saúde ambiental.

Dietética.

Imaxe para o diagnóstico.

Laboratorio de diagnóstico clínico.

Ortoprotésica.

Educación infantil.

Interpretación da lingua de signos.

Atención sociosanitaria.

Xestión de aloxamentos turísticos.

Servizos en restauración.

Panadaría, repostaría e confeitaría.

Laboratorios de análises e control de calidade.

Química industrial.

Planta química.

Audioloxía protésica.

Emerxencias sanitarias.

Farmacia e parafarmacia.

Aceite de oliva e viños.

Xestión administrativa.

Administración de sistemas informáticos en rede.

Administración de aplicacións multiplataforma.

Administración de sistemas informáticos.

Desenvolvemento de aplicacións web.

Dirección de cociña.

Dirección de servizos de restauración.

Deseño e produción de calzado e complementos.

Proxectos de edificación.

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Xardinaría e floraría.

Asistencia á dirección.

Xestión forestal e do medio natural.

Paisaxismo e medio rural.

Actividades comerciais.

Xestión de vendas e espazos comerciais.

Márketing e publicidade.

Transporte e loxística.

Construción.

Proxectos de obra civil.

Estética e beleza.

Perrucaría estética e capilar.

Asesoría de imaxe persoal e corporativa.

Caracterización e maquillaxe profesional.

Estética integral e benestar.

Estilismo e dirección de perrucaría.

Produción de audiovisuais e espectáculos.

Transporte marítimo e pesca de altura.

Operacións de laboratorio.

Atención a persoas en situación de dependencia.

Animación sociocultural e turística.

Calzado e complementos de moda.

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles.

Deseño técnico en téxtil e pel.

Vestiario á medida e de espectáculos.

Condución de vehículos de transporte por estrada.

Gandaría e asistencia en sanidade animal.

Aproveitamento e conservación do medio natural.

Navegación e pesca do litoral.

Caracterización e maquillaxe profesional.

Integración social.

Ortoprótese e produtos de apoio.

Coordinación de emerxencias e protección civil.

Emerxencias e protección civil.

Promoción de igualdade de xénero.

Primeiro curso

9.167,25

Segundo curso

11.074,12

Grupo 7. Ciclos formativos de:

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.

Equipos electrónicos de consumo.

Desenvolvemento de produtos electrónicos.

Sistemas de regulación e control automáticos.

Acabados de construción.

Mantemento de aviónica.

Próteses dentais.

Instalacións eléctricas e automáticas.

Sistemas microinformáticos e redes.

Cociña e gastronomía.

Confección e moda.

Patronaxe e moda.

Produción agropecuaria.

Produción agroecolóxica.

Instalacións de telecomunicación.

Mantemento electrónico.

Automatización e robótica industrial.

Sistemas electrotécnicos e automatizados.

Enerxías renovables.

Centrais eléctricas.

Obras de interior, decoración e rehabilitación.

Educación e control ambiental.

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións.

Operacións subacuáticas e hiperbáricas.

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións.

Operacións acuáticas e hiperbáricas.

Primeiro curso

11.290,71

Segundo curso

12.887,91

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Animación de actividades físicas e deportivas.

Deseño e produción editorial.

Produción en industrias de artes gráficas.

Imaxe.

Realización de audiovisuais e espectáculos.

Son.

Sistemas de telecomunicación e informáticos.

Produción por fundición e pulvimetalurxia.

Fabricación á medida e instalación de madeira e moble.

Produción de madeira e moble.

Automoción.

Mantemento aeromecánico.

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos.

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

Carrozaría.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica.

Programación da produción en fabricación mecánica.

Deseño en fabricación mecánica.

Carpintaría e moble.

Conformado por moldeo de metais e polímeros.

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros.

Escavacións e sondaxes.

Pedra natural.

Instalacións de produción de calor.

Instalacións frigoríficas e de climatización.

Vídeo, disc jockey e son.

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos.

Iluminación, captación e tratamento da imaxe.

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos.

Son en audiovisuais e espectáculos.

Instalación e amoblamento.

Deseño e amoblamento.

Electromecánica de maquinaria.

Electromecánica de vehículos automóbiles.

Artista falleiro e construción de escenografías.

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Deseño e xestión da produción gráfica

Primeiro curso

13.279,90

Segundo curso

14.733,80

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Procesos de calidade na industria alimentaria.

Fabricación de produtos cerámicos.

Produción acuícola.

Preimpresión en artes gráficas.

Xoiaría.

Mecanizado.

Soldadura e caldeiraría.

Construcións metálicas.

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.

Mantemento ferroviario.

Mantemento de equipo industrial.

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.

Vitivinicultura.

Impresión gráfica.

Preimpresión dixital.

Mantemento electromecánico.

Mecatrónica industrial.

Cultivos acuícolas.

Acuicultura.

Postimpresión e acabados gráficos.

Mantemento de material rodante ferroviario

Primeiro curso

15.361,16

Segundo curso

16.471,77

Formación profesional básica

(Ratio profesor / unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

47.751,27

II. Gastos variables

6.125,83

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.145,78

IV. Outros gastos (1º e 2º curso):

Servizos administrativos.

9.108,62

Agroxardinaría e composicións florais.

9.671,45

Actividades agropecuarias.

9.671,45

Aproveitamentos forestais.

9.671,45

Artes gráficas.

11.141,53

Servizos comerciais.

9.108,62

Reforma e mantemento de edificios.

9.671,45

Electricidade e electrónica.

9.671,45

Fabricación e montaxe.

11.937,35

Cociña e restauración.

9.671,45

Aloxamento e lavandaría.

9.066,98

Perrucaría e estética.

8.602,58

Industrias alimentarias.

8.602,58

Informática e comunicacións.

10.880,38

Informática de oficinas.

10.880,38

Carpintaría e moble.

10.505,14

Actividades pesqueiras.

11.937,35

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel.

8.602,58

Tapizaría e cortinaxe.

8.602,58

Mantemento de vehículos.

10.505,14

Vidraría e olaría.

11.937,35

Programas de cualificación profesional inicial

(Ratio profesor / unidade: 1,44:1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

47.751,27

II. Gastos variables

6.125,83

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

4.145,78

IV. Outros gastos (2º curso de PCPI )

7.820,00

Importe total anual

65.842,88

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de 1º e 2º cursos de educación secundaria obrigatoria axustarase de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de 3º e 4º de ESO.

Anexo 5

Artigo 56

Créditos asignados ás corporacións locais

 

 

 

12

Administración xeral

603.650

13

Xustiza

815.908

14

Administración local

11.246.774

15

Normalización lingüística

245.000

21

Protección civil e seguridade

1.297.870

31

Acción social e promoción social

65.743.115

32

Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

36.243.888

41

Sanidade

4.015.918

42

Educación

546.639

43

Cultura

2.558.171

44

Deportes

360.000

51

Infraestruturas

2.636.756

52

Ordenación do territorio

3.537.277

54

Actuacións ambientais

1.550.400

55

Actuacións e valoración do medio rural

16.806.689

57

Sociedade da información e do coñecemento

787.964

71

Dinamización económica do medio rural

16.576.620

73

Industria, enerxía e minaría

1.079.090

75

Comercio

3.329.061

76

Turismo

4.089.183

81

Transferencias a entidades locais

117.460.806

 

Total

291.530.779

Anexo 6

Artigo 57. Coeficientes fondo base

Concello

Coeficiente

 

Concello

Coeficiente

Abadín

0,20671

 

Cabana de Bergantiños

0,2383138

Abegondo

0,2479098

 

Cabanas

0,1517693

Agolada

0,2207326

 

Caldas de Reis

0,3230698

Alfoz

0,146958

 

Calvos de Randín

0,1331193

Allariz

0,2919105

 

Camariñas

0,2218404

Ames

0,7217843

 

Cambados

0,4482263

Amoeiro

0,1426595

 

Cambre

0,6719665

Antas de Ulla

0,1606026

 

Campo Lameiro

0,1229686

Aranga

0,1629145

 

Cangas

0,6634023

Arbo

0,195785

 

Cañiza (A)

0,2508672

Ares

0,2114099

 

Capela (A)

0,1257712

Arnoia (A)

0,1310605

 

Carballeda de Avia

0,1288474

Arteixo

0,8392101

 

Carballeda de Valdeorras

0,2004554

Arzúa

0,2792102

 

Carballedo

0,1919363

Avión

0,1853746

 

Carballiño (O)

0,421313

Baiona

0,3736793

 

Carballo

1,0189948

Baleira

0,1686745

 

Cariño

0,1979143

Baltar

0,1301123

 

Carnota

0,217925

Bande

0,1694552

 

Carral

0,2350158

Baña (A)

0,2529409

 

Cartelle

0,2028462

Baños de Molgas

0,1590171

 

Castrelo de Miño

0,1507406

Baralla

0,1922172

 

Castrelo do Val

0,1423348

Barbadás

0,282894

 

Castro Caldelas

0,1581306

Barco de Valdeorras (O)

0,4301403

 

Castro de Rei

0,2526847

Barreiros

0,1684317

 

Castroverde

0,2111839

Barro

0,1506496

 

Catoira

0,1627668

Beade

0,0786331

 

Cedeira

0,2937099

Beariz

0,1252191

 

Cee

0,2849336

Becerreá

0,2118851

 

Celanova

0,282409

Begonte

0,1901471

 

Cenlle

0,1205109

Bergondo

0,2648589

 

Cerceda

0,2839626

Betanzos

0,3707458

 

Cerdedo

0,1507363

Blancos (Os)

0,1139576

 

Cerdido

0,1217594

Boborás

0,2002334

 

Cervantes

0,2205991

Boimorto

0,175415

Cervo

0,1849849

Boiro

0,6212726

 

Chandrexa de Queixa

0,1597812

Bola (A)

0,1312506

 

Chantada

0,3446127

Bolo (O)

0,1406423

Coirós

0,1277721

Boqueixón

0,1991911

 

Coles

0,1710474

Bóveda

0,1631081

Corcubión

0,1055991

Brión

0,3149912

 

Corgo (O)

0,2202468

Bueu

0,3480399

 

Coristanco

0,3444762

Burela

0,2791427

 

Cortegada

0,1236633

Coruña (A)

5,7223532

 

Leiro

0,1383458

Cospeito

0,2266415

 

Lobeira

0,1288513

Cotobade

0,2425206

 

Lobios

0,1865623

Covelo

0,1836211

 

Lourenzá

0,1376373

Crecente

0,1518362

 

Lousame

0,1987286

Cualedro

0,1536004

 

Lugo

2,5333955

Culleredo

0,7511051

 

Maceda

0,190722

Cuntis

0,2313623

 

Malpica de Bergantiños

0,2395

Curtis

0,2110332

 

Manzaneda

0,1534856

Dodro

0,1478049

 

Mañón

0,1393901

Dozón

0,1461331

 

Marín

0,6390407

Dumbría

0,2163445

 

Maside

0,1783268

Entrimo

0,1343366

 

Mazaricos

0,2667398

Esgos

0,1264033

 

Meaño

0,2107086

Estrada (A)

0,9562726

 

Meira

0,1250533

Fene

0,4883731

 

Meis

0,1878341

Ferrol

1,4033745

 

Melide

0,3006759

Fisterra

0,1932941

 

Melón

0,1342874

Folgoso do Courel

0,1775662

 

Merca (A)

0,1512802

Fonsagrada (A)

0,3394342

 

Mesía

0,1744095

Forcarei

0,2473005

 

Mezquita (A)

0,1360767

Fornelos de Montes

0,1459411

 

Miño

0,2151889

Foz

0,3709426

 

Moaña

0,4842483

Frades

0,1727013

 

Moeche

0,1231947

Friol

0,2882335

 

Mondariz

0,215613

Gomesende

0,107904

 

Mondariz-Balneario

0,0796895

Gondomar

0,3970006

 

Mondoñedo

0,2125114

Grove (O)

0,3569587

 

Monfero

0,1813243

Guarda (A)

0,2949532

 

Monforte de Lemos

0,6520722

Gudiña (A)

0,1633406

 

Montederramo

0,156951

Guitiriz

0,3119907

 

Monterrei

0,1783445

Guntín

0,1943199

 

Monterroso

0,2084054

Illa de Arousa (A)

0,1693188

 

Moraña

0,1916877

Incio (O)

0,1833191

 

Mos

0,402297

Irixo (O)

0,207882

 

Mugardos

0,1947774

Irixoa

0,1396301

 

Muíños

0,168019

Lalín

0,9982437

 

Muras

0,177224

Lama (A)

0,1983302

 

Muros

0,3453491

Láncara

0,1758728

 

Muxía

0,2706001

Laracha (A)

0,4560195

 

Narón

0,9974763

Larouco

0,0845254

 

Navia de Suarna

0,2212575

Laxe

0,1581089

 

Neda

0,2321002

Laza

0,193075

 

Negreira

0,2813109

Negueira de Muñiz

0,1197787

 

Pontedeva

0,0820633

Neves (As)

0,2542056

 

Pontenova (A)

0,1822977

Nigrán

0,505867

 

Pontes de García Rodríguez (As)

0,437217

Nogais (As)

0,1356073

 

Pontevedra

1,8681825

Nogueira de Ramuín

0,1630665

 

Porqueira

0,111606

Noia

0,4612592

 

Porriño (O)

0,4597799

Oia

0,1657653

 

Portas

0,130564

Oímbra

0,1379582

 

Porto do Son

0,3665155

Oleiros

0,9481761

 

Portomarín

0,157717

Ordes

0,4395715

 

Punxín

0,1010716

Oroso

0,2453703

 

Quintela de Leirado

0,0993316

Ortigueira

0,4264662

 

Quiroga

0,2921735

Ourense

2,3097628

 

Rábade

0,1055933

Ourol

0,17694

 

Rairiz de Veiga

0,1471563

Outeiro de Rei

0,2399189

 

Ramirás

0,1624678

Outes

0,2940857

 

Redondela

0,7225794

Oza-Cesuras

0,3195057

 

Rianxo

0,4083984

Paderne

0,1487551

 

Ribadavia

0,20119

Paderne de Allariz

0,1371535

 

Ribadeo

0,3782688

Padrenda

0,1513969

 

Ribadumia

0,1766549

Padrón

0,3296071

 

Ribas de Sil

0,125415

Palas de Rei

0,2459084

 

Ribeira

0,7736127

Pantón

0,2128593

 

Ribeira de Piquín

0,1232201

Parada de Sil

0,1172362

 

Riós

0,1745836

Paradela

0,1531719

 

Riotorto

0,1293748

Páramo (O)

0,1358236

 

Rodeiro

0,2182113

Pastoriza (A)

0,219469

 

Rois

0,2334656

Pazos de Borbén

0,142854

 

Rosal (O)

0,2516182

Pedrafita do Cebreiro

0,141091

 

Rúa (A)

0,1860883

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

 

Rubiá

0,1480093

Peroxa (A)

0,1567819

 

Sada

0,5214888

Petín

0,1003707

 

Salceda de Caselas

0,2820813

Pino (O)

0,2582749

 

Salvaterra de Miño

0,3643964

Piñor

0,1451013

 

Samos

0,1684774

Pobra de Trives (A)

0,162902

 

San Amaro

0,1293733

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

 

San Cibrao das Viñas

0,1953176

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

 

San Cristovo de Cea

0,1943198

Poio

0,4483062

 

San Sadurniño

0,1788866

Pol

0,1541515

 

San Xoán de Río

0,1338677

Ponte Caldelas

0,2526736

 

Sandiás

0,1283188

Ponteareas

0,6334176

 

Santa Comba

0,4360316

Ponteceso

0,2787591

 

Santiago de Compostela

3,1499361

Pontecesures

0,127745

 

Santiso

0,1255453

Pontedeume

0,2807872

 

Sanxenxo

0,6310835

Negueira de Muñiz

0,1197787

 

Pontedeva

0,0820633

Neves (As)

0,2542056

 

Pontenova (A)

0,1822977

Nigrán

0,505867

 

Pontes de García Rodríguez (As)

0,437217

Nogais (As)

0,1356073

 

Pontevedra

1,8681825

Nogueira de Ramuín

0,1630665

 

Porqueira

0,111606

Noia

0,4612592

 

Porriño (O)

0,4597799

Oia

0,1657653

 

Portas

0,130564

Oímbra

0,1379582

 

Porto do Son

0,3665155

Oleiros

0,9481761

 

Portomarín

0,157717

Ordes

0,4395715

 

Punxín

0,1010716

Oroso

0,2453703

 

Quintela de Leirado

0,0993316

Ortigueira

0,4264662

 

Quiroga

0,2921735

Ourense

2,3097628

 

Rábade

0,1055933

Ourol

0,17694

 

Rairiz de Veiga

0,1471563

Outeiro de Rei

0,2399189

 

Ramirás

0,1624678

Outes

0,2940857

 

Redondela

0,7225794

Oza-Cesuras

0,3195057

 

Rianxo

0,4083984

Paderne

0,1487551

 

Ribadavia

0,20119

Paderne de Allariz

0,1371535

 

Ribadeo

0,3782688

Padrenda

0,1513969

 

Ribadumia

0,1766549

Padrón

0,3296071

 

Ribas de Sil

0,125415

Palas de Rei

0,2459084

 

Ribeira

0,7736127

Pantón

0,2128593

 

Ribeira de Piquín

0,1232201

Parada de Sil

0,1172362

 

Riós

0,1745836

Paradela

0,1531719

 

Riotorto

0,1293748

Páramo (O)

0,1358236

 

Rodeiro

0,2182113

Pastoriza (A)

0,219469

 

Rois

0,2334656

Pazos de Borbén

0,142854

 

Rosal (O)

0,2516182

Pedrafita do Cebreiro

0,141091

 

Rúa (A)

0,1860883

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

 

Rubiá

0,1480093

Peroxa (A)

0,1567819

 

Sada

0,5214888

Petín

0,1003707

 

Salceda de Caselas

0,2820813

Pino (O)

0,2582749

 

Salvaterra de Miño

0,3643964

Piñor

0,1451013

 

Samos

0,1684774

Pobra de Trives (A)

0,162902

 

San Amaro

0,1293733

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

 

San Cibrao das Viñas

0,1953176

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

 

San Cristovo de Cea

0,1943198

Poio

0,4483062

 

San Sadurniño

0,1788866

Pol

0,1541515

 

San Xoán de Río

0,1338677

Ponte Caldelas

0,2526736

 

Sandiás

0,1283188

Ponteareas

0,6334176

 

Santa Comba

0,4360316

Ponteceso

0,2787591

 

Santiago de Compostela

3,1499361

Pontecesures

0,127745

 

Santiso

0,1255453

Pontedeume

0,2807872

 

Sanxenxo

0,6310835

Sarreaus

0,1405659

Veiga (A)

0,2162933

Sarria

0,4774302

 

Verea

0,1514325

Saviñao (O)

0,2543443

 

Verín

0,4558821

Silleda

0,3386039

 

Viana do Bolo

0,2706319

Sober

0,182277

 

Vicedo (O)

0,1482499

Sobrado

0,1592228

 

Vigo

5,5167858

Somozas (As)

0,1481358

 

Vila de Cruces

0,3158629

Soutomaior

0,2145708

 

Vilaboa

0,1987554

Taboada

0,2127435

 

Vilagarcía de Arousa

1,0356627

Taboadela

0,1331254

 

Vilalba

0,8180374

Teixeira (A)

0,0940781

 

Vilamarín

0,1412373

Teo

0,568194

 

Vilamartín de Valdeorras

0,1403873

Toén

0,1459673

 

Vilanova de Arousa

0,2946715

Tomiño

0,4233385

 

Vilar de Barrio

0,1546345

Toques

0,1333309

 

Vilar de Santos

0,0957600

Tordoia

0,2273073

 

Vilardevós

0,1824825

Touro

0,2510451

 

Vilariño de Conso

0,1573604

Trabada

0,1389962

 

Vilarmaior

0,1144978

Trasmiras

0,1311433

 

Vilasantar

0,1344608

Trazo

0,2010742

 

Vimianzo

0,3596027

Triacastela

0,1181743

 

Viveiro

0,4734862

Tui

0,4561952

 

Xermade

0,1864818

Val do Dubra

0,1944456

 

Xinzo de Limia

0,350622

Valadouro (O)

0,1725363

 

Xove

0,2105751

Valdoviño

0,2572379

 

Xunqueira de Ambía

0,1506371

Valga

0,2063086

 

Xunqueira de Espadanedo

0,1042797

Vedra

0,2422174

 

Zas

0,2614845

Total

100

Anexo 7

Artigo 58

Convenios e subvencións con entidades locais

 

 

 

 

121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

146.200

05.21.121A.760.0

PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

146.200

122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

457.450

05.80.122B.460.1

SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN

457.450

131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

815.908

05.22.131A.461.0

SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ

565.908

05.22.131A.461.1

AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS. SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ

250.000

141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.246.774

05.23.141A.460.0

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

70.000

05.23.141A.460.1

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES

101.600

05.23.141A.461.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

4.182.587

05.23.141A.461.1

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL.CONVENIOS GRUPOS EMERXENCIA

560.000

05.23.141A.760.2

CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS

2.000.000

05.23.141A.761.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

4.182.587

05.23.141A.761.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

150.000

151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA

245.000

09.30.151A.460.0

TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS

245.000

212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

1.297.870

05.25.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA FUNCIONAMENTO DOS GRUMIR

300.000

05.25.212A.760.0

SERVIZOS DE EMERXENCIAS CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

997.870

312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

332.000

11.05.312B.760.0

CONSTRUCIÓN ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS

182.000

11.05.312B.760.0

CONSTRUCIÓN PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA

120.000

11.05.312B.760.0

EQUIPAMENTO ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS

30.000

312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

306.652

11.05.312C.460.0

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

306.652

312D-SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES

46.310.244

11.04.312D.460.0

PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

46.310.244

312E-SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE

2.704.735

11.04.312E.460.0

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

645.567

11.04.312E.460.1

FSE PO 2014-2020. SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

312.500

11.04.312E.760.0

PLAN DESENVOLVEMENTO RURAL SUSTENTABLE (PDRS)

1.706.668

11.04.312E.761.0

OUTROS GASTOS EN CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA

40.000

312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

200.000

11.06.312F.460.0

ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO

200.000

312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

512.203

05.11.312G.460.1

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

512.203

313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE

910.000

11.06.313A.460.0

FOMENTO DE ACTUACIÓNS VINCULADAS Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS E HABILIDADES POLA MOCIDADE GALEGA

685.000

11.06.313A.460.0

PROGRAMA GALEUROPA.CONVOCATORIA COORDINADA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL

225.000

313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

3.526.970

05.11.313B.460.0

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

3.376.970

05.11.313B.760.0

MELLORA EQUIPAMENTO CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES E CASAS DE ACOLLIDA DEPENDENTES DAS ENTIDADES LOCAIS

150.000

313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

10.708.311

11.05.313C.460.0

TRANSFERENCIAS CORPORACIÓNS LOCAIS. SOCIOCOMUNITARIOS

663.112

11.05.313C.460.1

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

505.701

11.05.313C.460.1

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

28.570

11.05.313C.460.2

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

924.130

11.05.313C.460.2

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS

8.586.798

313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

232.000

05.11.313D.460.0

DESENVOLVEMENTO DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO - CENTROS DE ACOLLIDA

232.000

322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

30.687.392

11.03.322A.460.0

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

1.300.000

11.03.322A.460.0

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

10.000.000

11.03.322A.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

2.200.000

11.03.322A.460.2

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

9.624.149

11.03.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN E EMPREGO. MOZOS MENORES

3.243.243

11.03.322A.460.3

PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

2.220.000

11.03.322A.460.4

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

2.100.000

322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO

466.216

11.02.322C.460.2

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DE MOZOS E MOZAS DESEMPREGADOS

250.000

11.02.322C.460.3

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE MOZOS E MOZAS MENORES DE 25 ANOS

216.216

323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS

4.800.000

11.03.323A.460.1

FORMACIÓN PRIORITARIA DESEMPREGADOS

4.800.000

324A-MELLORA DA ORGANIZACIÓN E ADINISTRACIÓN DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL

290.280

11.02.324A.460.0

FOMENTO DO COOPERATIVISMO 2014

290.280

413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

4.015.918

10.02.413A.460.0

CONVENIO COA FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

3.278.097

10.02.413A.460.1

PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS

737.821

423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DO ENSINO

546.639

09.10.423A.460.0

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

329.800

09.10.423A.460.1

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

216.839

432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

186.839

09.20.432A.760.0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN MATERIA DE ARQUIVOS

27.440

09.20.432A.760.1

AXUDAS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

159.399

432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

2.066.332

09.20.432B.760.0

CONSTRUCIÓNS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURAS CULTURAIS

1.542.332

09.20.432B.760.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

250.000

09.A1.432B.460.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

274.000

433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

305.000

09.21.433A.760.0

AXUDAS E CONVENIOS PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

305.000

441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

360.000

04.40.441A.760.0

SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

360.000

512A-ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DO TRANSPORTE

525.000

07.04.512A.760.0

INVESTIMENTO EN INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE ALTERNATIVA

525.000

512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

2.111.756

07.A1.512B.760.0

CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS

1.639.999

07.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO DE OZA-CESURAS. REFORZO FIRME DO CAMIÑO REAL

296.757

07.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO DE ARTEIXO. PASARELA PEONIL NA AC-551 (SABÓN)

175.000

521A-URBANISMO

3.537.277

07.02.521A.760.0

CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE OURENSE PARA A REDACCIÓN DO PXOM DO CONCELLO

52.200

07.02.521A.760.0

AXUDAS AOS CONCELLOS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

631.035

07.02.521A.760.0

AXUDAS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

1.811.765

07.02.521A.760.0

REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO. ABRIR FERROL AO MAR

75.000

07.02.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS –PLAN HURBE- CONCELLO DE VERÍN

625.000

07.02.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS –PLAN HURBE-

319.400

07.02.521A.763.0

FCI - PLAN HURBE

22.877

541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

1.550.400

07.05.541B.760.3

AXUDAS PARA MEDIDAS DE FONDOS FEADER REDE NATURA

1.550.400

551A-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NO MEDIO RURAL

721.689

12.21.551A.760.0

CONVENIO MOURISCADE (PDRS)

721.689

551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL

16.085.000

12.20.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

8.085.000

12.20.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

8.000.000

571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

787.964

04.A1.571A.460.0

DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

787.964

712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

16.576.620

12.A1.712A.760.0

MED. 32120. SERVIZOS BÁSICOS NO RURAL: NOVOS RETOS ENERXÍAS RENOVABLES

100.000

12.A1.712A.760.0

PROGRAMAS LOCAIS DE DESENVOLVEMENTO RURAL 41/00

3.003.001

12.A1.712A.760.0

MED. 32132. SERVIZOS BÁSICOS PARA A ECONOMÍA E A POBOACIÓN:INFRAESTRUTURAS

13.473.619

731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA

12.424

08.01.731A.460.1

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO A CORPORACIÓNS LOCAIS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO

12.424

733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES

1.066.666

08.A2.733A.761.0

AXUDAS A PROXECTOS DE AEROTERMIA E ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

33.333

08.A2.733A.761.0

AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA

933.333

08.A2.733A.761.0

AXUDAS PARA A IMPLANTACIÓN DA XEOTERMIA

100.000

751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

3.329.061

08.02.751A.761.1

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

120.000

08.02.751A.761.2

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

178.920

08.02.751A.761.3

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

2.790.141

08.02.751A.761.4

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

150.000

08.02.751A.761.6

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

90.000

761A-COORDINACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

4.089.183

04.A2.761A.460.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

436.000

04.A2.761A.760.0

APOIO A ACTUACIÓNS DE POTENCIACIÓN DO TURISMO GALEGO

773.850

04.A2.761A.760.0

FOMENTO DO TURISMO

1.043.000

04.A2.761A.760.0

MELLORA E FOMENTO DO TURISMO NAS ZONAS RURAIS

1.333.333

04.A2.761A.760.1

PLANS DE ZONA DAS ZONAS RURAIS

333.000

04.A2.761A.760.3

APOIO A ACTUACIÓNS DE POTENCIACIÓN DO TURISMO GALEGO

170.000

811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS

4.488.000

23.01.811C.460.0

TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.325.000

23.01.811C.460.1

TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA

2.163.000

 

 

Total

178.557.973

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

9.145.698

5.886.951

 

2.677.676

 

236.600

4.000

75.000

 

18.025.925

Consello de Contas

4.925.693

1.187.339

 

2.705

 

333.180

 

36.061

 

6.484.978

Consello da Cultura Galega

1.238.547

912.950

 

24.000

 

198.950

 

 

 

2.374.447

Presidencia da Xunta de Galicia

8.827.194

7.012.890

 

47.255.252

 

5.964.767

93.564.125

95.633.308

533.881

258.791.417

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

115.880.088

35.471.393

8.100

45.629.364

 

22.350.123

18.779.560

50.000

 

238.168.628

Consellería de Facenda

16.705.270

1.132.510

 

22.231.465

 

3.238.650

6.209.487

 

 

49.517.382

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

32.512.407

4.569.650

 

44.770.272

 

29.314.560

301.114.877

 

 

412.281.766

Consellería de Economía e Industria

11.899.127

1.255.512

 

26.735.714

 

3.794.377

141.084.946

 

 

184.769.676

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1.256.432.180

210.716.584

72.144

561.310.378

 

29.772.592

88.606.859

 

1.579.753

2.148.490.490

Consellería de Sanidade

43.246.168

1.844.600

 

3.014.019.481

 

17.608.620

93.307.592

 

 

3.170.026.461

Consellería de Traballo e Benestar

149.771.230

192.654.683

 

385.275.927

 

8.349.569

5.569.100

 

 

741.620.509

Consellería do Medio Rural e do Mar

150.701.146

9.531.302

 

16.431.328

 

122.866.476

269.059.054

 

 

568.439.306

Consello Consultivo de Galicia

1.624.919

314.517

 

 

 

101.000

 

 

 

2.040.436

Transferencias a corporacións locais

 

 

 

112.972.806

 

 

 

 

 

112.972.806

Débeda pública da Comunidade Autónoma

 

 

334.659.328

 

 

 

 

 

1.180.441.270

1.515.100.598

Gastos de diversas consellerías

3.286.392

16.202.640

 

4.638.000

52.420.000

1.451.542

 

 

 

77.998.574

Administración xeral

1.806.196.059

488.693.521

334.739.572

4.283.974.368

52.420.000

245.581.006

1.017.299.600

95.794.369

1.182.554.904

9.507.103.399

Escola Galega de Administración Pública

991.077

1.597.839

 

484.710

 

134.569

 

 

 

3.208.195

Academia Galega de Seguridade Pública

671.072

1.658.045

 

 

 

28.038

 

 

 

2.357.155

Instituto Galego de Estatística

2.613.568

320.433

 

 

 

910.397

 

 

 

3.844.398

Instituto de Estudos do Territorio

1.870.506

78.847

 

37.975

 

508.019

 

 

 

2.495.347

Instituto Galego da Vivenda e Solo

8.527.804

3.386.972

600.000

8.620.413

 

19.470.976

12.938.144

31.468.103

 

85.012.412

Instituto Galego de Consumo e da Competencia

4.491.943

642.191

 

188.000

 

581.741

12.000

 

 

5.915.875

Servizo Galego de Saúde

1.465.844.787

864.803.203

 

808.992.184

72.818.560

125.718.592

2.589.000

650.000

 

3.341.416.326

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

4.834.316

595.972

 

 

 

663.000

 

 

 

6.093.288

Fondo Galego de Garantía Agraria

4.216.463

511.378

 

8.000

 

1.174.108

68.122.493

 

 

74.032.442

Organismos autónomos

1.494.061.536

873.594.880

600.000

818.331.282

72.818.560

149.189.440

83.661.637

32.118.103

3.524.375.438

Consello Económico e Social de Galicia

525.575

235.345

 

 

 

2.460

 

 

 

763.380

Consello Galego de Relacións Laborais

601.503

358.189

 

43.650

 

6.669

 

 

 

1.010.011

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.127.078

593.534

43.650

9.129

1.773.391

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

10.773.263

6.545.684

 

787.964

 

56.529.912

906.750

 

10.143.812

85.687.385

Axencia de Turismo de Galicia

10.098.425

3.727.426

 

4.293.676

 

18.526.724

6.255.183

 

 

42.901.434

Axencia Galega de Emerxencias

446.410

33.183

 

 

 

10.284.598

 

 

 

10.764.191

Axencia Tributaria de Galicia

11.399.229

1.886.772

 

 

 

272.960

 

 

 

13.558.961

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable

4.811.011

1.155.082

5.023.670

10.989.763

Axencia Galega de Infraestruturas

12.378.056

807.807

177.890

7.690.246

 

195.799.164

18.937.936

 

 

235.791.099

Axencia Galega de Innovación

4.092.428

516.401

2.093.432

344.521

43.661.409

5.000.000

1.000.000

56.708.191

Instituto Galego de Promoción Económica

6.059.769

2.364.049

395.500

4.455.904

12.495.867

29.344.524

13.750.000

14.636.364

83.501.977

Instituto Enerxético de Galicia

1.454.611

371.695

32.821

273.812

15.651.718

17.784.657

Axencia Galega das Industrias Culturais

2.410.046

650.000

1.000

993.644

1.530.719

5.000.000

10.585.409

Axencia Galega de Servizos Sociais

10.094.393

2.000.000

12.094.393

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

3.756.755

734.591

165.000

37.007.309

41.663.655

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

958.771

740.889

1.638.881

3.338.541

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

1.911.341

342.333

387.832

2.641.506

Axencias públicas autonómicas

80.644.508

21.875.912

574.390

20.347.687

303.273.660

156.764.829

18.750.000

25.780.176

628.011.162

Total do orzamento bruto

3.382.029.181

1.384.757.847

335.913.962

5.122.696.987

125.238.560

697.899.235

1.257.726.066

146.662.472

1.208.335.080

13.661.263.390

Total das transferencias internas

3.159.202.570

711.699.228

3.870.901.798

Total do orzamento consolidado

3.382.029.181

1.384.757.847

335.913.962

1.963.494.417

125.238.560

697.899.235

546.026.838

146.662.472

1.208.335.080

9.790.361.592

missing image file

RESUMO XERAL DE GASTOS

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file