Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 906

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 19 de decembro de 2014 pola que se fixan os prezos das determinacións analíticas realizadas polo Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia e pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, dependentes desta consellería.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 240, do 11 de decembro) establece, no seu artigo 50, que son prezos privados as contraprestacións que obteñan os suxeitos pola prestacións de servizos ou para a realización de actividades efectuadas en réxime de dereito privado cando, prestando tamén tales servizos ou actividades o sector privado, sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados. O artigo 51 da dita lei dispón que os prezos prezos privados serán fixados polas consellerías correspondentes, atendendo ás condicións e circunstancias do mercado en que operen, e publicaranse no Diario Oficial de Galicia. Pola súa banda, o Decreto 61/2005, do 7 de abril (DOG núm. 71, do 14 de abril), dita as normas para a aplicación das taxas a prezos na Comunidade Autónoma de Galicia.

A norma que aínda está en vigor nesta materia é a Orde do 17 de febreiro de 1997, pola que se fixan os prezos derivados dos servizos xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiros, sementes e piñas de sequeiro e especies cinexéticas. Esta normativa non responde á situación actual de custo de realización das determinacións analíticas polo que se fai necesario proceder á súa actualización.

O incremento das exixencias en materia de seguridade e calidade agroalimentaria, os novos procedementos de realización das determinacións analíticas e o aumento dos custos, tanto dos recursos humanos como materiais, aconsella actualizar os prezos das determinacións e das agrupacións de determinacións.

En consecuencia, logo do informe favorable da Consellería de Facenda, e de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1998 e pola Lei 2/2007,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Os prezos exixibles polos servizos prestados polo Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia e pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, referentes a determinacións analíticas, estudos, diagnósticos e ditames son os que se fixan no anexo desta orde.

2. Aos importes que se reflicten no anexo desta orde aplicaráselles o IVE que corresponda.

3. Estes importes actualizaranse o 1 de xaneiro de cada ano na mesma proporción que a variación interanual experimentada polo índice xeral de prezos ao consumo para o conxunto nacional total (IPC) no mes de outubro. Os prezos así actualizados deberanse facer públicos mediante unha resolución da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes.

4. Os prezos aprobados no anexo desta orde non se lles exixirán aos órganos da administración a que se refire o artigo 3 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de inferior ou igual rango se opoñan ao disposto na presente orde e, expresamente, o punto II da Orde do 17 de febreiro de 1997, «Prezo de análises físicas, químicas e físicoquímicas realizadAs no Laboratorio agrario e enolóxico da Consellería de Agricultura Gandería e Montes».

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase ao secretario xeral de Medio Rural e Montes para ditar cantos actos e instrucións sexan necesarios para a aplicación desta orde.

Segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2014

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

ANEXO
Prezos privados
Análises, estudios, diagnósticos e ditames de laboratorio
Código 36.17.00

1. Análises de alimentos para animais.

1.1. Análises de forraxes.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análise fermentativa de ensilados. Ácidos: acético, butírico, caproico, isobutírico, isovalérico, láctico, propiónico, valérico; alcohois: butanol, etanol, propanol, propanediol; materia seca 80º C, nitróxeno amoniacal/nitróxeno total, pH, pH de estabilidade, proteína bruta

25,00

Valor nutritivo de ensilado de herba ou de herba verde. Fibra bruta, fibra en deterxente ácido, fibra en deterxente neutro, materia orgánica, materia seca 80º C, proteína bruta

9,93

Análise completa de ensilados de herba. Inclúe análise fermentativa de ensilados, valor nutritivo da herba verde, dixestibilidade calibrada «in vivo», dixestibilidade da materia orgánica, FCV, nitróxeno amoniacal, nitróxeno total, unidades forraxeiras de carne, unidades forraxeiras de leite

26,46

Valor nutritivo de millo forraxeiro fresco ou ensilado. Amidón, dixestibilidade da materia orgánica, fibra bruta, fibra en deterxente ácido, fibra en deterxente neutro, materia orgánica, materia seca 80º C, proteína bruta, unidades forraxeiras de leite

11,92

Análise completa de ensilados de millo. Ácidos: acético, butírico, isobutírico, láctico, propiónico. Valor nutritivo de millo forraxeiro, dixestibilidade calibrada «in vivo», FCV, nitróxeno amoniacal/nitróxeno total, pH

28,45

Determinacións por NIRS: amidón, dixestibilidade calibrada «in vivo», fibra bruta, fibra en deterxente ácido, fibra en deterxente neutro, materia orgánica, proteína bruta, unidades forraxeiras carne ou leite

7,93

Amidón (polarimétrico)

3,60

Dixestibilidade calibrada in vivo

2,00

Dixestibilidade da materia orgánica, DMO

2,00

Elementos químicos: mercurio, arsénico e selenio

18,00

Fibra bruta

5,40

Fibra en deterxente ácido (FAD)

5,40

Fibra en deterxente neutro (FND)

5,40

Humidade ou materia seca

2,49

Lignina en deterxente ácido

5,40

Materia orgánica ou cinzas

4,13

Materia seca 80º C (forraxes)

2,49

Metais: calcio, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, sodio

10,00

Nitratos

3,60

Nitróxeno amoniacal

3,60

Nitróxeno soluble

3,60

Nitróxeno total

3,60

pH

3,50

Proteína bruta

3,60

Unidades forraxeiras carne ou leite

2,00

1.2. Análises de pensos.

Determinación

Prezo sen IVE €

Perfil de ácidos graxos

16,53

Valor nutritivo de pensos. Cinzas brutas, fibra bruta ou celulosa, graxa bruta, humidade 103º C, proteína bruta

12,00

Metais en pensos, inclúe: cadmio, calcio, cinc, cobre, ferro, fósforo, potasio, humidade 103º C, magnesio, manganeso, chumbo, sodio

13,20

Acidez da graxa

2,70

Actividade ureásica

2,70

Amidón (polarimétrico)

3,60

Arsénico

6,00

Azucres totais

4,13

Bases nitroxenadas volátiles

3,60

Calcio (método do oxálico)

5,00

Carbonatos

2,70

Fibra bruta ou celulosa

5,40

Cinzas brutas

4,13

Cinzas insolubles en ácido clorhídrico

5,00

Cloruros

5,00

Fibra en deterxente ácido

5,40

Flúor

3,60

Fósforo total

3,60

Graxa bruta (con hidrólise previa)

5,40

Graxa bruta (sen hidrólise)

4,00

Humidade

2,49

Índice de peróxidos

3,00

Lactosa

3,47

Micotoxina: deoxinivalenol ou DON

70,10

Micotoxina: ocratoxina A

57,93

Micotoxina: zearalenone

57,93

Micotoxinas aflatoxinas B1, B2, G1 e G2

49,59

Micotoxinas: aflatoxinas + ocratoxina A

107,52

Micotoxinas: aflatoxinas + ocratoxina A + zearalenone

165,45

Proteína bruta

3,60

Urea

3,60

2. Análises de solos, substratos e análises foliares.

2.1. Análises de solos.

Determinación

Prezo sen IVE €

Fertilidade do solo: secado, tamizado, moenda, pH, condutividade eléctrica, carbono orgánico, materia orgánica, elementos grosos, capacidade de cambio efectiva, nitróxeno total, relación C/N, relación

Ca/Mg, relación K/Mg, sodio, potasio, calcio, magnesio, acidez de cambio, fósforo asimilable, porcentaxe de saturación de acidez, necesidades de cal

17,39

Textura USDA: area (2,0 - 0,05 mm), limo (0,05 - 0,002 mm), arxila (<0,002 mm) e clasificación textural USDA

10,43

Fertilidade + textura USDA

27,82

Análise de solos para fertilización con lodos: cadmio, cinc, cobre, cromo, chumbo, mercurio, níquel. Elementos grosos (>2.0 mm), fósforo Olsen e pH en auga a 20º C ext. 1:2.5

54,64

Acidez de cambio

3,00

Boro, fósforo e xofre

9,00

Calcio, magnesio, potasio e sodio con ácidos fortes

10,00

Calcio, magnesio, potasio e sodio asimilables con acetato amónico

10,00

Capacidade de cambio efectiva

2,00

Capacidade de cambio potencial

5,00

Capacidade de campo

12,50

Carbonatos

3,00

Carbono total

3,60

Cobre, cinc, ferro, manganeso asimilables

10,00

Coeficiente de murchamento

12,50

Condutividade eléctrica

3,50

Elementos grosos >2,0 mm

2,49

Ferro, cobre, manganeso, cinc, cobalto, níquel, cromo

10,00

Fósforo soluble en bicarbonato sódico (Olsen)

3,60

Materia orgánica

5,00

Mercurio

10,00

Metais pesados no caso de aplicación de lodos en solos agrarios: cadmio, cinc, cobre, cromo, chumbo, mercurio e níquel

42,00

Necesidades de cal

2,00

Nitróxeno total

5,00

pH

3,50

Relación C/N

2,00

Relación Ca/Mg e relación K/Mg

2,00

Saturación por acidez

2,00

Saturación por bases

2,00

2.2. Análises de substratos.

Determinación

Prezo sen IVE €

Carbonatos

3,50

Condutividade eléctrica

3,50

Densidade aparente compactada

5,00

Elementos solubles en auga: calcio, boro, cinc, cobre, ferro, magnesio, fósforo, manganeso, potasio, sodio

42,00

Elementos totais: cadmio, calcio, chumbo, cinc, cobre, cromo total, fósforo, ferro, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, potasio, sodio

55,00

Materia orgánica e cinzas

5,00

Materia seca

5,00

Metais pesados: cadmio, cinc, cobre, chumbo, cromo total, mercurio, níquel

42,00

pH en auga

3,50

2.3. Análises foliares.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análise foliar básica: nitróxeno total, fósforo, potasio, calcio e magnesio

15,00

Análise foliar completa: nitróxeno total, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ferro, cobre, manganeso, cinc e xofre

20,00

Análise foliar completa + boro

26,00

3. Fertilizantes, augas para rega e lodos para uso agronómico.

3.1. Análises de fertilizantes.

3.1.1. Análises de fertilizantes orgánicos e orgánico-minerais.

Determinación

Prezo sen IVE €

Boro

6,00

Cadmio

6,00

Metais: calcio, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, sodio.

6,00

Metais pesados: cadmio, cinc, cobre, chumbo, cromo total, mercurio, níquel

42,00

Carbono total

6,00

Cinc

6,00

Cinzas

4,13

Cobre

6,00

Condutividade eléctrica

3,50

Cromo

10,00

Dixestión da mostra

3,50

Ferro

6,00

Fósforo total

6,00

Magnesio

6,00

Manganeso

6,00

Materia orgánica

5,00

Materia seca

5,00

Mercurio

10,00

Níquel

6,00

Nitróxeno amoniacal

5,50

Nitróxeno total

5,00

pH

3,50

Chumbo

6,00

Potasio total

6,00

Relación C/N

2,00

Sodio total

6,00

Tamaño de partícula (grao de finura)

3,50

Xofre total

6,00

Análise básica de xurro: calcio total, fósforo total, magnesio total, potasio total, materia orgánica, materia seca, nitróxeno total, pH

28,31

Análise completa de xurro: as determinacións da análise básica máis xofre total, cinc total, cobre total, ferro total, manganeso total

38,25

Análise completo de esterco: xofre total, calcio total, fósforo total, magnesio total, potasio total, materia orgánica, materia seca, nitróxeno total, pH en auga ext. 1:25

34,31

3.1.2. Análises de fertilizantes inorgánicos.

Determinación

Prezo sen IVE €

Auga total

5,00

Biuret

6,00

Boro total ou soluble en auga

6,00

Calcio total ou soluble en auga

6,00

Carbonatos

5,00

Cinc total ou soluble en auga

6,00

Cobre total ou soluble en auga

6,00

Ferro total ou soluble en auga

6,00

Finura de moenda

3,50

Fósforo soluble en ácido cítrico

6,00

Fósforo soluble en ácido fórmico

6,00

Fósforo soluble en ácidos minerais

2,00

Fósforo soluble en auga

6,00

Fósforo soluble en citrato amónico neutro

6,00

Magnesio total ou soluble en auga

6,00

Manganeso total ou soluble en auga

6,00

Nitróxeno amoniacal

5,50

Nitróxeno nítrico

2,00

Nitróxeno total

4,80

Nitróxeno total (Devarda)

7,50

Nitróxeno ureico

6,00

pH

3,50

Potasio soluble en auga

6,00

Valor neutralizante

7,50

Xofre

6,00

3.2. Análise de auga para rega.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análise de auga para rega. Bicarbonatos, calcio, carbonatos, clasificación Riverside, cloruros, condutividade eléctrica, magnesio, nitratos, perigo de alcalinización, perigo de salinización, pH, potasio, relación de absorción de sodio (SAR), sodio, sulfatos

13,00

Bicarbonatos

3,50

Calcio

3,60

Carbonatos

3,50

Clasificación (Riverside)

2,00

Cloruros

3,50

Condutividade eléctrica

3,50

Magnesio

3,60

Mercurio

10,00

Nitratos

3,60

Perigo de alcalinización

2,00

Perigo de salinización

2,00

pH

2,48

Potasio

3,60

Relación de absorción de sodio (SAR)

2,00

Sodio

3,60

Sulfatos

3,50

3.3. Análises de lodos para uso agronómico.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análises de lodos para uso agronómico segundo a lexislación: materia seca, materia orgánica, pH, relación carbono/nitróxeno, nitróxeno total, fósforo total, potasio total, calcio total, magnesio total, ferro e metais pesados (cadmio, cromo, cobre, chumbo, cinc, níquel e mercurio)

56,63

Benzo-(a)-pireno

17,00

Carbono total

6,00

Materia orgánica total

5,00

Materia seca

5,00

Mercurio

10,00

Nitróxeno total

4,80

pH

3,50

Relación C/N

2,00

4. Análises de alimentos.

4.1. Análises de aceites e graxas.

Determinación

Prezo sen IVE €

Ácidos graxos

16,53

Grao de acidez

1,98

Humidade

4,13

Impurezas insolubles en éter

4,20

Índice de iodo

3,97

Índice de peróxidos

2,40

Índice de refracción da graxa

3,47

Metais ICP-MS

10,00

Outros índices

10,00

4.2. Análises de cacao, café, té e azucre.

Determinación

Prezo sen IVE €

% grans carbonizados

2,49

% tipo de café

2,49

Cafeína

4,96

Cinzas

4,13

Graxa

4,80

Humidade

4,13

Metais ICP-MS

10,00

Sólidos solubles do extracto acuoso

4,13

Cinc

10,00

4.3. Análises de carne e produtos.

Determinación

Prezo sen IVE €

Ácido sórbico

3,47

Cinzas

4,13

Fósforo

6,00

Graxa

4,80

Hidroxiprolina

6,00

Humidade

4,13

Metais

10,00

Nitratos

3,60

Nitritos

3,60

Presenza de féculas

10,00

Proteínas totais

4,80

4.4. Análises de conservas.

Determinación

Prezo sen IVE €

Ácidos graxos

16,53

Cadmio

10,00

Cinzas

4,13

Cobre

10,00

Determinacións físicas, cada unha (defectos do envase, defectos do produto)

2,00

Estaño

10,00

Metais ICP-MS

10,00

Mercurio

10,00

Peso escorrido

2,49

Peso neto

2,49

Cinc

10,00

4.5. Análises de leite e produtos lácteos.

Determinación

Prezo sen IVE €

Agrupación para queixo: fósforo, ácido sórbico, cloruros, extracto seco, graxa sobre extracto seco, nitratos, nitritos, proteína total, índice de refracción da graxa

25,00

Acidez

4,13

Ácido sórbico

3,47

Calcio

6,00

Cinzas

4,13

Cloruros

4,13

Extracto seco

4,13

Fósforo

3,47

Graxa

5,40

Graxa sobre extracto seco

5,40

Graxa Gerber

5,40

Índice de peróxidos

2,40

Índice de refracción da graxa a 25º C

5,40

Lactosa

3,47

Nitratos

3,47

Nitritos

3,47

Proteínas totais

4,80

4.6. Análises de mel.

Determinación

Prezo sen IVE €

Acidez libre

4,13

Actividade diastásica

4,13

Hidroximetil furfural

4,13

Azucres totais

4,13

Cinzas

4,13

Humidade

4,13

Sacarosa aparente

4,13

Sólidos insolubles en auga

4,13

Agrupación: actividade diastásica, hidroximetil furfural, humidade

12,40

Agrupación: actividade diastásica, hidroximetil furfural, humidade, acidez libre, sólidos insolubles en auga

20,66

Todas as determinacións

28,93

5. Análises de bebidas.

5.1. Análises de zumes e bebidas refrescantes.

Determinación

Prezo sen IVE €

Acetato de etilo

4,96

Ácido benzoico

4,96

Ácido sórbico

3,47

Ácidos orgánicos (un ou todos)

3,47

Azucres totais

3,00

Cafeína

4,96

Contido alcohólico

6,00

Densidade

5,00

Grao Brix

5,00

Metanol

6,00

pH

2,48

5.2. Análises de derivados da uva e similares.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análise viños agrupamento 1: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre total, grao alcohólico volumétrico

5,40

Análise viños agrupamento 2: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre total, dióxido de xofre libre, grao alcohólico volumétrico, pH

7,44

Almacenamento: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, cor, dióxido de xofre total, estabilidade ao aire, grao alcohólico volumétrico e mal sabor

5,95

Análise básica embotellado viños: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre libre, dióxido de xofre total, grao alcohólico volumétrico

6,00

Seguimento fermentación maloláctica: acidez volátil, grao alcohólico volumétrico, ácido málico

3,50

Análise básica informativa viños: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre libre, dióxido de xofre total, grao alcohólico volumétrico (autoanalizador)

6,00

Análise completa informativa viños: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, ácido málico, dióxido de xofre libre, dióxido de xofre total, extracto seco, grao alcohólico volumétrico, pH

8,00

Certificado exportación viño USA: ácido cítrico, acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre total, extracto seco, flúor, grao alcohólico total, grao alcohólico volumétrico, ións ferrocianuro en disolución, metanol

17,00

Certificado exportación viño: ácido cítrico, acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre total, extracto seco, grao alcohólico total, grao alcohólico volumétrico, ións ferrocianuro en disolución, metanol

15,00

Certificado exportación viño Brasil: ácido cítrico, acidez total, acidez volátil, azucres redutores, cor, dióxido de xofre total, extracto seco, grao alcohólico total, grao alcohólico volumétrico, ións ferrocianuro en disolución, limpidez, metanol, pH

20,00

Certificado exportación viño Xapón: ácido cítrico, ácido sórbico, acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre total, extracto seco, grao alcohólico total, grao alcohólico volumétrico, ións ferrocianuro en disolución, metanol

15,00

Concursos internacionais viños: acidez total, acidez volátil, azucres redutores, dióxido de xofre libre, dióxido de xofre total, glicerol, grao alcohólico volumétrico

11,00

Análise completa espirituosas: acetato de etilo, acidez volátil, ácido cítrico, aldehidos totais, grao alcohólico volumétrico, alcohois superiores, furfural, metanol, metais pesados (cinc, cobre, chumbo), azucres totais, substancias volátiles

20,00

Análise de augardente: acetato de etilo, acidez total, alcoholes superiores, cobre, etanal, grao alcohólico volumétrico e metanol

13,00

Análise licores: acetato de etilo, acidez total, alcohois superiores, azucres totais, cobre, etanal, grao alcohólico volumétrico e metanol

13,39

Análise pacharán: grao alcohólico volumétrico, azucres totais, metanol, acidez total, acidez volátil, etanal, furfural, alcohois superiores, acetato de etilo, aldehidos totais, ácido cítrico, metais pesados (arsénico, cinc, cobre, chumbo)

25,00

Análise vinagre conserveiros: acetoína, acidez total, alcohol, cinzas totais, cloruros, cobre, extracto seco, ferro, metanol, chumbo, sulfatos, cinc

20,00

Análise viño conserveiros: ácido cítrico, acidez total, acidez volátil, antifermentos, azucres redutores, dióxido de xofre total, extracto seco, grao alcohólico total, grao alcohólico volumétrico, ións ferrocianuro en disolución, metanol, presenza de híbridos (diglicósido de mavidol)

17,50

Certificado exportación augardentes: cobre, grao alcohólico volumétrico, metanol, sustancias volátiles

12,50

Certificado exportación cerveza: extracto seco primitivo, grao alcohólico volumétrico

7,50

Certificado exportación licores: azucres totais, cobre, grao alcohólico volumétrico, metanol, substancias volátiles

12,50

Certificado exportación sangría

12,50

Nitróxeno amoniacal en mostos

3,47

Nitróxeno (alfa)amínico en mostos

3,47

Índice de polifenois totais (IPT) UVA

10,00

Índice de polifenois totais (IPT) VIÑO

5,00

Taninos en uva

10,00

Taninos en viño

5,00

Antocianos totais uva

10,00

Antocianos totais viño

5,00

Extractabilidade de antocianos en uvas

10,00

Test de estabilidade tartárica

6,00

Test de estabilidade proteica

6,00

Test de estabilidade microbiolóxica

30,00

Fenois volátiles (Etil-4-fenol, etil-4-guaicol)

40,00

Fenois volátiles (Etil-4-fenol, etil-4-guaiacol)

60,00

Acetato de etilo

3,47

Acetoína

4,96

Acidez total

1,49

Acidez volátil volumetría

1,98

Acidez volátil fluxo segmentado e espectrofotometría UV-Vis

1,49

Ácido sórbico

3,47

Ácidos orgánicos: acético, cítrico, láctico, málico, tartárico

3,47

Ácidos orgánicos en ensaios I+D+i (cada parámetro)

3,47

Alcalinidade das cinzas

4,13

Alcohol

3,00

Antifermentos

4,00

Arsénico

3,47

Aspecto, cor, limpidez

1,20

Azucres redutores

3,00

Azucres totais: fructosa + glicosa + sacarosa

3,00

Bacterias

4,00

Bromo

3,97

Chumbo

3,47

Cinc

3,47

Cinzas totais

2,48

Cloruros

2,48

Cobre

3,47

Colorantes artificiais

3,97

Dióxido de xofre total

1,49

Dióxido de xofre libre e total

1,49

Etanal

3,47

Extracto aparente

0,99

Extracto libre de azucre

4,96

Extracto real

3,47

Extracto seco primitivo

2,00

Extracto seco total

2,00

Ferro

3,47

Ferrocianuro férrico en suspensión

1,09

Flúor

2,48

Furfural

3,97

Glicerol

3,47

Grao acético

1,49

Grao alcohólico adquirido

1,49

Grao alcohólico total

3,97

Índice de Folin Ciocalteau

3,47

Ións ferrocianuro en disolución

1,09

Levaduras

4,00

Masa volumétrica e densidade relativa

0,99

Medidas de absorbancia, cada unha

1,49

Metais

3,47

Metais en ensaios I+D+i (cada parámetro)

3,47

Metanol

3,47

pH

2,48

Presenza de viño procedente de híbridos

3,97

Sacarosa

3,47

Sodio excedentario

5,95

Sulfatos

3,47

Substancias volátiles: aldehídos, alcohois, alcohois superiores

4,96

Substancias volátiles en ensaios I+D+i (cada parámetro)

4,96

6. Análises de residuos de fitosanitarios en diversas matrices.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análise multirresiduos (127 pesticidas) cromatografía de gases con espectrofotomeria de masas-masas GC-MS/MS

30,00

Análise multirresiduos (127 pesticidas) cromatografía de líquidos con espectrometría de masas-masas HPLC-MS/MS

70,00

Análise multirresiduos combinada

100,00

7. Fitopatoloxía.

Determinación

Prezo sen IVE €

Análise de nemátodos [illamento]

20,00

Análise de nemátodos [PCR] ou [ELISA]

15,00

Artrópodos

10,00

Bacterias [cromatografía de gases, GC]

20,00

Bacterias [IF], virus [ELISA]

10,00

Bacterias [illamento]

15,00

Fisiopatías

10,00

Fungos [illamento]

15,00

Fungos, bacterias, virus [PCR]

10,00

Malas herbas

10,00

Toma de mostras

66,00

Recomendación de control de pragas e enfermidades

15,00

Diagnósticos fitopatolóxicos diversos

15,00

8. Outras determinacións.

Técnica

Prezo sen IVE €

Outras determinacións: deberán ser valoradas polo laboratorio agrario no caso de que non estean incluídas na lista de prezos

Prezo segundo dificultade ata un máximo de 300 €

Determinacións por cálculo (importe unitario)

2,00