Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Luns, 12 de xaneiro de 2015 Páx. 1363

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores de industria e servizos para o ano 2015.

A sensibilidade especial que para a cidadanía está a ter o uso racional das enerxías e a busca de novas fontes enerxéticas incidiu de forma importante no enfoque das administracións públicas, que unanimemente están a actuar neste campo, prestando o seu apoio ás iniciativas que sobre aforro e eficiencia enerxética ou enerxías renovables se están a desenvolver na actualidade.

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) xa contén na súa lei de creación –Lei 3/1999, do 11 de marzo– unha referencia expresa ao fomento destas actividades, concretada mediante o impulso das iniciativas e programas de aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, á mellora do aforro e a eficiencia enerxética, ao fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, á óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia. Igualmente, prevé a participación na xestión e prestación de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias.

A Xunta de Galicia, mediante o desenvolvemento do Plan Impulsa-Lugo, do Plan Impulsa-Ourense, do Plan Ferrol, Eume e Ortegal e do Plan Revive Costa da Morte, pretende impulsar o crecemento e a creación de riqueza nos concellos comprendidos nos devanditos plans. Dada a situación económica actual, en que as provincias de Lugo e Ourense e os concellos de Ferrolterra e da Costa da Morte se viron afectados con especial incidencia pola desaceleración no desenvolvemento das empresas existentes, así como por unha menor implantación de novas iniciativas empresariais, considérase fundamental que o Inega conceda unha puntuación adicional ás iniciativas empresariais implantadas nestas áreas xeográficas coa finalidade de estimular o seu desenvolvemento económico e social.

Para o desenvolvemento dos obxectivos anteriores, o Inega establece este sistema de subvencións, complementario aos creados por outras entidades públicas, relacionados con proxectos que fomenten o aforro e a eficiencia enerxética en empresas do sector industrial e servizos.

A presente convocatoria de axudas financiarase con cargo aos orzamentos do Inega para o ano 2015 sobre a base da posibilidade que ofrece o artigo 25.1.a) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia, existindo crédito abondo no proxecto de orzamentos 2015 do Inega. O importe total asignado á convocatoria ascende a 1.800.000 euros .

Como un dos órganos encargados de desenvolver a política enerxética da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, o Inega considera de máximo interese potenciar as actuacións de mellora do aforro e a eficiencia enerxética, as enerxías renovables e a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores en Galicia.

Por todo o anterior, en virtude do disposto nos artigos 7.1 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Aprobar as bases reguladoras da concesión de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e convocar a todos aqueles interesados en solicitalas en función do establecido nestas.

Bases reguladoras

Artigo 1. Obxecto e normativa de aplicación

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións ás actuacións e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución.

2. O procedemento administrativo para a concesión de subvencións será o de concorrencia competitiva e axustarase ao disposto nas propias bases sen prexuízo do establecido na seguinte normativa de alcance xeral: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE nº 276, do 18 de novembro); Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño); Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 20, do 29 de xaneiro); Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro); Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e o Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades delas dependentes (DOG nº 241, do 17 de decembro).

3. As axudas recollidas nestas bases incardínanse no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis (DOUE L 352/1, do 24 de decembro de 2013).

Artigo 2. Actuacións que se subvencionan

1. Poderán obter dereito a subvención todas aquelas actuacións descritas no artigo 5 destas bases que se executen dentro do territorio da comunidade autónoma e o prazo de execución dos proxectos subvencionables iniciarase unha vez efectuada a solicitude de axuda ante esta entidade e rematará no prazo previsto no artigo 21.

2. O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable deberá ser de 6.000 euros por actuación. Un proxecto pode incluír varias das actuacións que se indican no artigo 5.

3. Para todos os efectos destas bases, considérase proxecto o conxunto de actuacións que unha empresa leve a cabo nun mesmo lugar. Para cada proxecto procede unha única solicitude de axuda, e a puntuación será conxunta para todas as actuacións subvencionables.

Artigo 3. Financiamento

1. As subvencións que se concedan imputaranse á seguinte aplicación orzamentaria:

Sector

Código

Concepto

Total fondos

Aplicación orzamentaria

Industria e servizos

IN417Y

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética

1.800.000 euros

08.A2.733A.770.0.

2. O importe dos fondos previstos entenderase máximo, ben que cabería a posibilidade de ampliar o crédito como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria derivada dalgunha das circunstancias previstas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, se fora o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. Isto podería dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación de solicitantes que resulte da aplicación dos criterios de valoración fixados no artigo 14 destas bases.

3. De producirse a ampliación de crédito publicarase no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.es), sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.

4. O outorgamento das subvencións queda condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da resolución de concesión.

Artigo 4. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases:

a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector servizos ou da industria. Para efectos desta orde considerarase sector servizos as actividades incluídas nas seccións: G, H, I, J, K, L ,M, N, O, P, Q, R, S, T ou U do CNAE 2009. Dentro do sector industria serán subvencionables as empresas incluídas na Sección C ou D do CNAE-2009, coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación do petróleo e biocombustible, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.

b) As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. Os centros de consumo deben estar situados en Galicia.

O pagamento dos servizos que prestan estas empresas baséase na obtención de melloras de eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos. Contarase en todo caso co visto e prace do titular da instalación, por se dese lugar a modificación do contrato existente entre ambas as partes.

Segundo a definición da Directiva 2006/32/CE, do 5 de abril, sobre a eficiencia do uso final da enerxía e dos servizos enerxéticos, e para os efectos destas bases, entenderase por empresas de servizos enerxéticos aquela persoa física ou xurídica que poida proporcionar servizos enerxéticos, na forma definida no paragrafo seguinte, nas instalacións ou locais dun usuario e afronte certo grao de risco económico ao facelo. Todo isto sempre que o pagamento dos servizos prestados se basee, xa sexa en parte ou totalmente, na obtención de aforros de enerxía por introdución de melloras da eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos.

O servizo enerxético prestado pola empresa de servizos enerxéticos consistirá nun conxunto de prestacións que inclúa a realización de investimentos inmateriais, de obras ou de subministracións necesarias para optimizar a calidade e a redución dos custos enerxéticos. Esta actuación poderá comprender, ademais da construción, instalación ou transformación de obras, equipamentos e sistemas, o seu mantemento, actualización ou renovación, a súa explotación ou a súa xestión derivados da incorporación de tecnoloxías eficientes. O servizo enerxético así definido deberá prestarse baseándose nun contrato que deberá levar asociado un aforro de enerxía verificable, medible ou estimable.

2. As persoas ou entidades que resulten beneficiarias da subvención e con posterioridade contraten a xestión enerxética, total ou parcialmente, a unha empresa de servizos das definidas no punto anterior deste artigo, poderán solicitar a modificación da resolución de concesión no sentido de que pase a ser beneficiaria esta última, xuntando unha copia do contrato de servizos enerxéticos en que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o cal se solicita a axuda. Esta solicitude deberá presentarse, como mínimo, 20 días hábiles antes da finalización do prazo de xustificación do investimento do proxecto, e poderá dar lugar á minoración da axuda inicialmente outorgada tras a aplicación da metodoloxía de cálculo da axuda segundo o establecido nestas bases, no caso de que se produza unha variación do investimento elixible ou das características técnicas do proxecto.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Non terán a condición de beneficiarios segundo o disposto no artigo 1 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, as seguintes empresas:

– Aquelas que operan nos sectores da pesca e a acuicultura segundo se recolle no Regulamento (CE) nº 104/2000, do Consello.

– Aquelas que operan na produción primaria dos produtos agrícolas que figuran na lista do anexo I do tratado.

– Aquelas que operan na transformación e comercialización dos produtos agrícolas:

• Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.

• Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade dela repercuta aos produtos primarios.

– Aquelas cuxas actividades están relacionadas coa exportación a países terceiros ou Estados membros, é dicir, as axudas vinculadas directamente ás cantidades exportadas, ao establecemento e explotación dunha rede de distribución ou a outros gastos correntes vinculados á actividade exportadora.

– Aquelas que condicionen a utilización de produtos nacionais con preferencia sobre os bens importados.

– Aquelas que realicen por conta allea operacións de transporte de mercadorías por estrada e soliciten a adquisición de vehículos de transporte de mercadorías.

Artigo 5. Gastos que se subvencionan

1. Considérase custo elixible aquelas actuacións que poden ser obxecto de subvención, entendendo por tales as que se recollen a continuación:

a) Os investimentos en substitución ou mellora de equipamentos e instalacións consumidores de enerxía do proceso produtivo do sector industrial, así como dos sistemas auxiliares necesarios para o seu funcionamento, por equipamentos e instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellor tecnoloxía dispoñible. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 5 % respecto do consumo inicial.

b) A renovación de equipamentos de instalacións existentes no sector industrial de produción de calor e frío destinadas a atender a demanda de benestar e hixiene das persoas, por outras de alta eficiencia enerxética, seleccionados con base nun maior rendemento enerxético. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 20 % respecto do consumo inicial. . No caso de que o novo equipamento utilice como fonte enerxética a biomasa, o aforro mínimo requirido para ser subvencionable será dun 5 %.

c) A substitución de equipamentos no sector servizos para a produción de calor e/ou frío por outros seleccionados con base nun maior rendemento enerxético. O aforro enerxético mínimo requirido para ser subvencionable deberá ser dun 20 % respecto do consumo inicial. No caso de que o novo equipamento utilice como fonte enerxética a biomasa, o aforro mínimo requirido para ser subvencionable será dun 5 %.

d) A mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación interior existentes que leven asociada unha redución anual de, ao menos, un 40 % respecto ao consumo inicial en iluminación, garantindo un confort lumínico adecuado á tarefa que se vai realizar.

e) A implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme a Norma ISO 50.001 por entidade acreditada durante o período de xustificación. No caso de obterse a certificación, será elixible o custo das empresas consultoras especializadas, o da auditoría enerxética previa e os gastos de certificación; no caso de non terse completado a obtención do certificado, deberá xustificarse o inicio do proceso de certificación achegando contrato asinado cunha entidade acreditada, e serán elixibles os gastos enumerados anteriormente sempre que se incorrese neles dentro do prazo de execución establecido nas bases reguladoras. O cálculo do aforro enerxético derivado da actuación realizarase segundo a metodoloxía establecida no artigo 14.

Os mesmos gastos non poderán ser subvencionados en convocatorias sucesivas.

f) Os sistemas de procesamento avanzado de datos e intelixencia artificial aplicados á optimización do consumo enerxético da empresa. Entenderase por intelixencia artificial aqueles desenvolvementos que de xeito sistemático sexan capaces de reaxustar algúns dos seus parámetros en función das experiencias pasadas co obxecto de optimizar o consumo enerxético. O sistema de procesamento de datos poderá dar soporte a distintos centros de traballo situados en Galicia. Será subvencionable a instalación de equipamentos de medida de parámetros enerxéticos asociados co sistema de procesamento avanzado de datos do propio centro de traballo. O cálculo do aforro enerxético derivado da actuación realizarase segundo a metodoloxía establecida no artigo 14.

g) Calquera outra actuación, non recollida nos números anteriores, que implique un aforro enerxético mínimo dun 20 % respecto do consumo inicial.

h) Será subvencionable a implantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do consumo de enerxía sempre que vaia asociada a outras actuacións de aforro.

Para as solicitudes tramitadas baixo a modalidade de empresas de servizos enerxéticos terase en conta a actividade asimilable ao centro de traballo en que se instalen.

2. Os proxectos de aforro e eficiencia enerxética deberán cumprir como mínimo os seguintes requisitos técnicos:

– Levar asociado o aforro enerxético mínimo requirido para cada proxecto segundo o indicado no punto 1 deste artigo. O dito aforro debe quedar xustificado na memoria técnica e na ficha de consumos a que se fai referencia no artigo 8. Non se considerarán válidos para a xustificación os resultados de experiencias anteriores a menos que se presente a documentación que acredite tales aforros.

– No caso da renovación de instalacións de iluminación interior, deben cumprir cos valores –Nivel de iluminación mantido a nivel da área de traballo (Em)e Índice unificado de cegamento (UGRL)– que se definen na norma UNE-EN 12464 (Iluminación. Iluminación nos lugares de traballo), na Guía técnica para a avaliación e prevención de riscos relativos a utilización de lugares de traballo e a norma UNE-EN 12193 (Iluminación. Iluminación de instalacións deportivas), se é o caso.

– Se a instalación está incluída no ámbito de aplicación do Documento HE3 (Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación) do Código técnico da edificación, a nova instalación debe cumprir coas exixencias establecidas nel.

Para os cambios de equipamentos xeradores de calor en instalacións de auga quente sanitaria e climatización, os equipamentos novos que se vaian instalar deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Naqueles casos nos que proceda, os equipamentos novos que se vaian instalar deberán contar cun coeficiente de eficiencia enerxética en modo calefacción (COP) igual ou superior a 3,9, e un coeficiente de eficiencia enerxética en modo refrixeración (EER) igual ou superior a 3,5, nas condicións establecidas na norma UNE-EN 14511, sempre que os equipamentos estean incluídos no campo de aplicación da devandita norma. Excepcionalmente poderán subvencionarse equipamentos cuns coeficientes de rendemento menores sempre e cando se xustifique que non existe no mercado tecnoloxía dispoñible máis eficiente para esa solución particular.

b) No caso das caldeiras con potencia nominal inferior a 400 kW terán, como mínimo, os seguintes rendementos:

Para caldeiras de gas:

– Rendemento a potencia útil nominal (Pn) en kW e a unha temperatura media da auga na caldeira de 70 ºC:

η ≥ 90 + 2 log Pn

– Rendemento a carga parcial de 0,3 Pn e a unha temperatura de retorno de auga á caldeira de 30 ºC:

η ≥ 97 + log Pn

Para caldeiras de gasóleo, as caldeiras estándar:

– Rendemento a potencia útil nominal (Pn) en kW e a unha temperatura media da auga na caldeira de 70 ºC:

η ≥ 90 + 2 log Pn

– Rendemento a carga parcial de 0,3 Pn e a unha temperatura media da auga na caldeira ≥ 50 ºC:

η ≥ 86 + 3 log Pn

c) No caso das caldeiras estándar con potencia nominal superior a 400 kW, cumprirán co rendemento exixido para as caldeiras de 400 kW.

Os proxectos que non cumpran con estes requisitos técnicos mínimos non serán subvencionables.

Non se admitirá no orzamento partidas alzadas; todas as partidas deberán levar as súas correspondentes medicións.

3. Non serán subvencionables as seguintes actuacións:

– A rehabilitación da envolvente térmica dos edificios.

– Os sistemas de distribución de calor interior (tubaxes, emisores de calor, …).

– A substitución de radiadores eléctricos portátiles.

– A instalación de sistemas/equipamentos que utilicen enerxías renovables, coa excepción dos sistemas que utilicen biomasa e as bombas de calor, que si serán subvencionables sempre que cumpran os demais requisitos.

– A iluminación de emerxencia, os rótulos lumínicos, a iluminación de sinalización, a iluminación en terrazas e xardíns, as instalacións deportivas ao aire libre e a iluminación de zonas exteriores en xeral.

– Os electrodomésticos (frigoríficos, fornos, cociñas, televisores, ordenadores, …).

– Os sistemas de distribución de electricidade (canalizacións, carrís, …).

– Operacións de mantemento (simple reposición de lámpadas, ....).

4. Considéranse custos subvencionables o prezo dos equipamentos, a súa montaxe e posta en marcha.

Para a implantación de sistemas de xestión enerxética e sistemas de procesamento avanzado de datos enerxéticos establécense, en función do consumo do centro de traballo, os seguintes custos elixibles máximos:

Consumo enerxético anual do centro de traballo

(tep)

Custo elixible máximo para a implantación dun sistema de xestión enerxética certificado

Custo elixible máximo de equipamentos de medida, asociados a un sistema de procesamento avanzado de datos enerxéticos

Custo elixible máximo para sistemas de procesamento avanzado de datos enerxéticos e intelixencia artificial que contribúa á xestión enerxética

10 a 50

6.000 €

6.000 €

8.000 €

50 a 200

10.000 €

15.000 €

15.000 €

200 a 1000

15.000 €

20.000 €

20.000 €

Más de 1000

20.000 €

25.000 €

25.000 €

5. Non se consideran custos subvencionables:

a) O proxecto de enxeñaría nin a obra civil, nin os gastos de legalización.

b) Os gastos que se realicen en pagamento de licenzas, gastos sometidos a aranceis, adquisición de bens de segunda man e os recollidos con tal carácter no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) O imposto sobre o valor engadido (IVE).

d) A ampliación da capacidade produtiva. No caso de que a instalación existente se substitúa por outra cunha capacidade significativamente superior, considerarase elixible unicamente a parte proporcional á capacidade produtiva da instalación inicial.

6. En ningún caso serán subvencionables as instalacións/equipamentos que xa foran obxecto de axuda en anos anteriores.

7. Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionable.

Artigo 6. Contía da axuda

A contía da subvención será do 30 % do custo elixible da nova instalación, cun máximo de 100.000 euros por proxecto.

En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor do mercado.

Artigo 7. Forma e prazo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes subscribiranas directamente os interesados ou a persoa que acredite a súa representación por calquera medio válido en dereito.

2. O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais, contados desde o seguinte a aquel en que se publiquen as presentes bases no DOG.

3. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, e na páxina web do Inega, www.inega.es, de conformidade co establecido nos artigos 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para o acceso á aplicación de presentación das solicitudes será necesario o número do NIF e o contrasinal determinado polas persoas interesadas.

4. A documentación complementaria indicada no artigo 8 destas bases presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto nos artigos 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

A publicación dos formularios de solicitude no DOG faise unicamente para efectos informativos.

5. Na páxina web do Inega disporase de instrucións de axuda para consulta dos solicitantes. Para o caso de dificultades técnicas ou no caso de requirir máis información, o Inega pon á disposición dos interesados o seu servizo de asistencia técnica, a través do número de teléfono 981 54 15 00 ou do enderezo de correo electrónico inega.info@xunta.es.

Artigo 8. Documentación complementaria da solicitude

Xunto coa solicitude presentaranse, anexadas, copias dixitalizadas da documentación complementaria. Os documentos da solicitude deberán incluír unha parte administrativa (A) e unha parte técnica(B) que se describe a continuación:

A) Documentación administrativa:

Dentro da parte administrativa distinguirase a documentación común a todas as solicitudes (subepígrafe A.1.) e a específica en función do tipo de solicitante (subepígrafe A.2.).

A.1. Documentación que deben achegar todos os solicitantes:

1. Modelo de solicitude (anexo I).

2. Copia do DNI ou NIE do solicitante (persoa física), só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.

3. Documento oficial en que conste o código CNAE correspondente a actividades da empresa, tal como a tarxeta de identificación fiscal do beneficiario, declaración censual, imposto de actividades económicas…

A.2. Especificacións segundo o tipo de solicitante:

1. Autónomos:

No suposto de que quen presente a solicitude se defina como profesional autónomo, a presentación da solicitude autorizará o órgano xestor para solicitar o certificado da AEAT en que se indiquen as epígrafes do imposto de actividades económicas (IAE) en que figura dado de alta. De non dar a autorización para a comprobación do mencionado, deberá presentar o certificado que acredite a epígrafe en que esta dado de alta.

2. Empresas:

a) Se non teñen o domicilio social en Galicia, deberán acreditar, cando menos, a existencia dun centro de traballo ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

No caso das empresas de servizos enerxéticos, o que debe estar situado no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia son os centros de consumo.

b) Cando non estean obrigadas por lei a inscribirse no Rexistro Mercantil ou calquera outro rexistro público, presentarán a documentación acreditativa da constitución e da representación correspondente.

Cando unha empresa de servizos enerxéticos xestione total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía, deberá achegar ademais:

a) Unha copia do contrato de servizos enerxéticos en que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o cal se solicita a axuda.

b) Constancia por escrito da autorización e coñecemento por parte do titular ou titulares da instalación de que se solicita a subvención.

B) Documentación técnica. Consta de:

– Memoria técnica do proxecto segundo modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.es) subscrito por técnico cualificado, onde se incluirá a xustificación do aforro de enerxía mínimo exixido para cada tipo de actuación. O incumprimento do contido mínimo desta memoria poderá dar lugar á inadmisión a trámite desta solicitude.

– Fotografías da instalación actual.

– Documento denominado «Ficha de consumos» segundo modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.es) en que se relacione o número de factura e o consumo enerxético de todas as facturas (electricidade, gas, fuel óleo, gasóleo,…) do período anual tomado como referencia (2014 ou últimos doce meses), así como os datos enerxéticos do proxecto.

– Plano de situación das instalacións no establecemento coa distribución dos equipamentos; en instalacións simples bastará cun plano en planta de localización do centro de traballo.

– Características técnicas dos equipamentos para os cales se solicita a axuda subministradas polo fabricante (catálogo, certificado ou ficha técnica do fabricante ).

Ademais, nos casos en que proceda tamén se debe achegar o seguinte:

– En todas as reformas de instalacións de iluminación, estudo lumínico das zonas que se pretende reformar identificando o programa de cálculo utilizado para a súa realización co obxecto de xustificar os valores que se indican no artigo 5.2. (Em, UGRL).

– Para as instalacións de iluminación que estean incluídas no ámbito de aplicación do documento HE3 (Eficiencia enerxética das instalacións de iluminación) do Código técnico da edificación, xustificación asinada por un técnico competente de que cumpren coas exixencias establecidas nel.

– Copia da auditoría enerxética que avale o proxecto presentado segundo a norma UNE 216501:2009.

– Certificado de ter implantado un sistema de xestión enerxética segundo a norma UNE-EN ISO 50001:2011.

– Folla de características da caldeira, onde deberán estar incluídos os rendementos requiridos.

– Certificado do coeficiente de rendemento (COP/EER) emitido por un laboratorio independente e acreditado para realizar as probas segundo a norma UNE-EN 14511, para os equipamentos incluídos no ámbito de aplicación da dita norma (os que non estean incluídos teñen que xustificalo cun informe técnico do fabricante). Para os fabricantes asociados a Eurovent será suficiente con presentar a impresión da parte da base de datos en que figure a combinación unidade exterior-interior para a cal se solicita a axuda. Para os equipamentos con selo de calidade da EPHA (Asociación Europea de Bomba de Calor), será suficiente con achegar calquera documento que xustifique que o modelo ten o dito selo en vigor.

– Valor do SPF (Prestacións medias estacionais) segundo norma UNE-EN 14825:2012, UNE-EN 12309 ou documento «Prestacións medias estacionais das bombas de calor» elaborado polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través do IDAE.

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados electronicamente accedendo á carpeta dos cidadáns da persoa interesada ou presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 9. Consentimentos e autorizacións

1. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras.

2. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos ou documentos coa finalidade de acreditar a identidade da persoa solicitante. Polo tanto, o modelo de solicitude normalizado incluirá unha autorización expresa ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos achegados no procedemento administrativo. No caso de que a persoa interesada non autorice o órgano xestor para realizar esta operación, estará obrigada a achegalos nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

3. A presentación da solicitude de concesión de subvencións pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo presentar entón a certificación nos termos previstos regulamentariamente.

4. Ás solicitudes das persoas interesadas xuntaránselles os documentos e as informacións determinadas no artigo 8, salvo que os documentos exixidos xa estean en poder de calquera órgano da administración actuante; neste caso a persoa solicitante poderá acollerse ao establecido na letra f) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data, o nº de expediente e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

5. De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, o Inega publicará na súa páxina web oficial (www.inega.es) a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude levará implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

Artigo 10. Compatibilidade das subvencións

1. As subvencións concedidas ao abeiro destas bases reguladoras serán compatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, sempre que non se supere o 100 % do investimento subvencionable ou, se é o caso, o límite máximo establecido na normativa que resulte de aplicación.

2. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión nos termos previstos no artigo 17 destas bases reguladoras.

Artigo 11. Órganos competentes

A xerencia do Inega será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director do Inega ditar as diferentes resolucións que deriven do dito procedemento.

Artigo 12. Instrución dos procedementos

1. Unha vez presentada a solicitude xunto coa documentación complementaria, o órgano instrutor comprobará que reúne todos os requisitos e se achegan todos os documentos exixidos polas bases reguladoras. De non ser así, de conformidade co artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requirirase o interesado para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos coa advertencia expresa de que, se así non o fai, se considerará que desiste da súa petición e arquivarase o expediente.

Igual requirimento efectuarase no suposto de resultado negativo da consulta efectuada a Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT); Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS); consellería competente en materia de economía e facenda; Rexistro Mercantil e outros rexistros públicos.

2. Tales requirimentos de emenda, así como calquera tipo de notificación, realizarase a través de medios electrónicos, de conformidade co establecido no artigo 28.3 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, e no artigo 26.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da administración electrónica da Xunta de Galicia e das entidades delas dependentes. De maneira que, cando existindo constancia da posta á disposición da notificación, transcorresen 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notificación foi rexeitada, cos efectos previstos no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, salvo que de oficio ou por instancia do destinatario se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

A notificación do requirimento de emenda practicarase do seguinte xeito:

– Enviaráselle ao interesado ao enderezo de correo electrónico que facilita no formulario de solicitude un aviso en que se lle indica a posta á súa disposición desta notificación.

– Poderá acceder á citada notificación no taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante, desde a páxina web do Inega (www.inega.es).

3. A documentación a que se refire a emenda presentarase de forma electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.es) ou da páxina web do Inega (www.inega.es) acudindo a aplicación informática habilitada para estas axudas. Para poder realizala é imprescindible que o solicitante ou o representante legal dispoña de DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

4. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, poderá requirirse o solicitante para que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios na tramitación e resolución do procedemento.

5. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, os expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión encargada da súa valoración. Aqueles que non cumpran coas exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, serán obxecto de resolución de inadmisión a trámite ou de denegación, dependendo da circunstancia que concorra en cada caso.

Artigo 13. Comisión de valoración

1. A comisión de valoración será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo seguinte, así como de propoñer a concesión ou, se é o caso, a denegación das subvencións aos interesados.

2. A composición da comisión de valoración será a seguinte:

a) O xerente do Inega.

b) O xefe da Área de Aforro e Eficiencia Enerxética do Inega.

c) Un técnico do Inega.

3. No documento co resultado da avaliación que elabore a comisión figurarán de xeito individualizado os solicitantes propostos para obter a subvención, especificándose a puntuación que lles corresponde así como o importe da subvención para cada un deles, ata esgotar o crédito dispoñible nos diferentes tipos de actuacións que se subvencionan. A comisión tamén poderá determinar unha puntuación por debaixo da cal considera inadecuado conceder a subvención.

4. A comisión de valoración poderá, con carácter xeral e para todos os proxectos presentados dentro dunha liña de axudas, establecer límites máximos de investimento subvencionable (custo elixible) naqueles conceptos en que xustificadamente o estime necesario, segundo o criterio de máxima eficiencia na asignación dos recursos.

5. Exceptuarase o sistema de valoración previsto no artigo seguinte cando os fondos dispoñibles sexan abondo para que perciban as axudas solicitadas todos os proxectos que foran admitidos a trámite e reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria.

Artigo 14. Criterios de valoración

Os proxectos ou actuacións que se presenten deberán ser técnica, económica e financeiramente viables.

Ademais do cumprimento das bases reguladoras, a valoración dos proxectos terá en conta os seguintes criterios:

1. Aforro e eficiencia enerxética: 45 %.

O aforro valorarase a partir do aforro mínimo exixible polas bases en cada actuación.

Estímase a porcentaxe de aforro respecto ao consumo enerxético do proceso ou equipamento antes da mellora proposta e valórase a razón de 1 punto por cada % de aforro que supere o mínimo exixido ata un máximo de 40 puntos. En caso de varias actuacións nun mesmo proxecto, a valoración será a suma ponderada en función dos seus consumos iniciais.

A implantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do consumo de enerxía asociadas a outras actuacións de aforro valórase ata un máximo de 5 puntos adicionais.

No caso da implantación de sistemas de xestión enerxética certificados e/ou sistemas de procesamento avanzado de datos enerxéticos da empresa, a porcentaxe de aforro enerxético e a puntuación desta epígrafe calcularase segundo a seguinte metodoloxía (cada punto considerarase equivalente a un 1 % de aforro enerxético):

Concepto

Aspecto puntuable

Puntuación

Implantación dun sistema de xestión enerxética certificado

Implantación do sistema de xestión certificado

10 puntos

Instalación de equipamentos de medida asociados ao sistema de procesamento avanzado de datos enerxéticos

Rateo:

Nº de variables enerxéticas medidas e comunicadas ao sistema/consumo (*)

Darase a puntuación máxima de 10 puntos aos proxectos cun rateo igual ou superior a 1 variable medida/tep consumido. O resto de solicitudes puntuarase proporcionalmente.

Implantación de sistemas de procesamento avanzado de datos enerxéticos e intelixencia artificial que contribúa á xestión enerxética

Rateo:

Variables procesadas polo sistema/variables medidas polo sistema

Darase a puntuación máxima de 5 puntos aos proxectos cun rateo igual ou superior a 4 variables procesadas/variables medidas. O resto de solicitudes puntuarase proporcionalmente.

Nº de produtos ou servizos cuxo consumo enerxético sexa calculado automaticamente polo sistema de procesamento avanzado.

Darase a puntuación máxima de 5 puntos aos proxectos cun número de produtos ou servizos con cálculo automático do consumo enerxético igual ou superior a 10. O resto de solicitudes puntuarase proporcionalmente.

Rateo:

Nº de alarmas enerxéticas/consumo (*)

Darase a puntuación máxima de 5 puntos aos proxectos cun rateo igual ou superior a 1 alarma/tep consumido. O resto de solicitudes puntuarase proporcionalmente.

Intelixencia artificial. Rateo:

Nº de parámetros que o sistema reaxusta automaticamente en función das experiencias pasadas/consumo (*)

Darase a puntuación máxima de 10 puntos aos proxectos cun rateo igual ou superior a 1 parámetro /tep consumido. O resto de solicitudes puntuarase proporcionalmente.

(*) Consumo= consumo enerxético total, expresado en tep, dos procesos controlados polo sistema de procesamento avanzado de datos.

2. Relación aforro anual/investimento elixible: 25 %.

Outórgase a puntuación máxima de 25 puntos a aqueles proxectos que obteñan valores de 5 Kw/€ ou superiores; os que teñan un rateo inferior puntuaranse proporcionalmente.

O aforro calcularase partindo da situación de consumo inicial e da situación de consumo final (despois do investimento).

3. Melloras ambientais adicionais ás derivadas do aforro enerxético: 15 %.

Outórgase a puntuación máxima de 15 puntos a aqueles proxectos que xustifiquen unha maior redución de emisións de CO2 adicionais ás derivadas do aforro enerxético. O resto de proxectos valorarase proporcionalmente á redución de emisións adicionais xustificadas.

4. Existencia dunha auditoría enerxética que avale o proxecto presentado ou ter implantado un sistema de xestión enerxética: 10 %.

No caso de auditoría puntuarase ata un máximo de 5 puntos sempre e cando cumpran os requisitos da norma UNE 216501:2009 ou da UNE-EN 16247-1:2012 e, no caso do sistema de xestión enerxética certificado, ata un máximo de 5 sempre que o teñan implantando segundo a norma UNE-EN ISO 50001:2011.

No caso de solicitudes para a implantación dun sistema de xestión enerxética outorgarase a puntuación correspondente a ter implantado un sistema de xestión enerxética.

5. Co obxecto de potenciar e dinamizar as áreas específicas incluídas nos plans Impulsa Lugo, Impulsa Ourense, Plan Ferrol, Eume e Ortegal e Plan Revive Costa da Morte, os proxectos que se localicen nas zonas incluídas nestes plans terán unha valoración do 5 %.

Artigo 15. Resolución e notificación

1. Elaborada a relación prevista no artigo 13.3 destas bases, e sempre con anterioridade á resolución do procedemento, efectuarase o trámite de audiencia, por un prazo de 10 días. Cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados, prescindirase do trámite de audiencia.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento será de dous (2) meses, contados desde a data de finalización do período de presentación das solicitudes ou, de ser o caso, da súa emenda.

Se transcorre o prazo sen recaer resolución expresa, os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo, de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. No suposto de ampliación do crédito e ata o límite do crédito dispoñible, observarase o sinalado no artigo 33.7 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

4. Con carácter xeral, non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da indicada lei, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada.

Coa publicación no DOG poderá remitirse aos beneficiarios a que consulten a información detallada da resolución a través do taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática habilitada para estas axudas, desde a páxina web do Inega (www.inega.es).

Artigo 16. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro do procedemento previsto nestas bases porán fin á vía administrativa e contra elas caberá interpoñer recurso contencioso-administrativo ante os xulgados competentes segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. O prazo de interposición é de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da recepción da notificación da resolución, ou ben de seis (6) meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Con carácter potestativo, os interesados poderán interpoñer recurso de reposición perante o director do Instituto Enerxético de Galicia no prazo dun (1) mes, desde o día seguinte ao da recepción da notificación da resolución ou de 3 meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, segundo o establecido nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

Artigo 17. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Cando por circunstancias técnicas sexa imprescindible variar o contido específico dos investimentos recollidos no proxecto inicial, o órgano competente para a concesión da axuda poderá acordar a modificación da resolución por instancia do beneficiario, debendo cumprirse os requisitos previstos no número seguinte.

3. O órgano competente para a concesión da subvención poderá autorizar a modificación da resolución por instancia do beneficiario respectando os seguintes requisitos:

a) Que a modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízos a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de teren concorrido na concesión inicial, non suporían a denegación da axuda.

4. O beneficiario deberá solicitar, por medios electrónicos a través da aplicación informática, a modificación mediante instancia dirixida ao director do Inega xunto coa documentación presentada coa solicitude que se vexa afectada, cun límite de 20 días hábiles antes da data de finalización do prazo de xustificación do investimento.

5. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación do proxecto, que poderá ou non afectar os termos da resolución de concesión, será ditado polo director do Inega logo da instrución do correspondente expediente no cal se lles dará audiencia aos interesados.

Artigo 18. Aceptación e renuncia

1. Transcorridos 10 días hábiles a partir do seguinte ao da notificación ou publicación da resolución sen que o interesado comunique expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a acepta, e desde ese momento adquirirá a condición de beneficiario.

2. No caso de que o beneficiario dunha subvención desexe renunciar á axuda concedida para a súa solicitude, deberá enviar un escrito, por medios electrónicos a través da aplicación informática, comunicando este feito co fin de proceder ao arquivo do expediente.

No caso de que se comunicase a renuncia, ditarase a correspondente resolución que se notificará ao interesado por medios electrónicos, de conformidade co procedemento establecido no artigo 12.2 destas bases reguladoras.

Artigo 19. Obrigas dos beneficiarios

Son obrigas dos beneficiarios, sen prexuízo das demais obrigas que figuran no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións.

b) Xustificar ante o Inega o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou goce da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o Inega, así como a calquera outra de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, nomeadamente a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, achegando canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicar ao Inega a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentaran a concesión da subvención. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e sempre con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Manter o investimento de que se trate para a finalidade e co carácter solicitado por un período mínimo de cinco anos unha vez rematado o proxecto.

Nos contratos de servizos enerxéticos que teñan unha duración inferior a 5 anos terase que achegar un documento asinado polo propietario da instalación en que asume o compromiso de manter o investimento ata que se cumpra este período.

f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como cantos estados contables e rexistros específicos sexan exixidos polas bases reguladoras das subvencións, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control, así como facilitar a «pista de auditoría». Así mesmo, deberán conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control, durante un período de tres anos a partir do peche do programa operativo.

g) O beneficiario da axuda deberá darlle publicidade ao financiamento por parte do Inega do investimento que se subvenciona, consistente en incluír a imaxe institucional do Inega e da Consellería de Economía e Industria , así como as inscricións relativas ao financiamento nos carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electrónicos audiovisuais, ou ben en mencións realizadas nos medios de comunicación.

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 20. Subcontratación

Permitirase que o beneficiario subcontrate con terceiros a execución total ou parcial da actuación que se subvenciona nos termos recollidos no artigo 27 e concordantes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 21. Prazo para a execución da instalación

A data límite para executar o proxecto e presentar a documentación xustificativa dos investimentos será o 31 de outubro de 2015.

Artigo 22. Xustificación da subvención

1. A documentación correspondente á xustificación do investimento realizado presentarase de forma electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.es) ou da páxina web do Inega (www.inega.es).

2. Tal e como dispón o artigo 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei de subvencións de Galicia, cando o órgano administrativo competente para a comprobación da subvención aprecie a existencia de defectos emendables nas xustificacións presentadas polos beneficiarios, porao no seu coñecemento e concederalles un prazo de dez (10) días para a súa corrección. Os requirimentos de emenda serán notificados tal e como se establece no artigo 12.2 destas bases reguladoras.

3. No suposto de que transcorra o prazo establecido para a xustificación sen se ter presentado ningunha documentación, requirirase igualmente o beneficiario para que no prazo improrrogable de dez (10) días hábiles a presente. Igual requirimento se efectuará por parte do Inega no suposto de resultado negativo da consulta cos seguintes organismos: Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Consellería de Facenda, así como a verificación do DNI do solicitante (persoa física).

A presentación da xustificación no prazo adicional de dez (10) días non eximirá das sancións que conforme a lei correspondan.

Artigo 23. Documentación xustificativa do investimento

1. Para o cobramento da subvención concedida o beneficiario deberá xustificar previamente o investimento que lle supuxo executar o proxecto ou actuación subvencionada. Todos os investimentos deberán estar plenamente realizados na data límite de xustificación do proxecto.

2. Sempre que sexa obrigatorio, o beneficiario da axuda deberá contar coa autorización emitida pola consellería competente en materia de industria para a posta en servizo da instalación. No caso de que non se obtivese a autorización dentro do período de xustificación, si deberá terse solicitado xunto coa restante documentación do procedemento que corresponda (certificado da instalación rexistrado ou, de ser o caso, copia da solicitude de rexistro onde figure o selo coa data de entrada e a memoria técnica da instalación).

O Inega comprobará a existencia da autorización ou da súa solicitude a través da xefatura territorial correspondente, e non será preciso que o beneficiario achegue ningunha documentación.

A data da autorización, inscrición ou a súa solicitude deberá estar comprendida dentro do período de execución dos investimentos, é dicir, a partir do día en que se presente a solicitude de axuda e ata aquel en que remate o prazo de xustificación.

Achegaranse copias dixitalizadas dos seguintes documentos:

A. Documentación xenérica:

a) Conta xustificativa composta de:

1º. Xustificante do gasto mediante presentación de facturas desagregadas por conceptos ou unidades de obra. Para os efectos da súa xustificación, as facturas que se paguen de xeito fraccionado deberán incluírse no expediente nunha única solicitude de pagamento.

Non se admitirán supostos de autofacturación (facturas emitidas polo propio beneficiario da subvención) e en relación coas empresas ou entidades vinculadas co beneficiario, a subcontratación estará limitada polo disposto no artigo 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, debendo concorrer as dúas circunstancias previstas no artigo 27.7.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

• Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

• Que se obteña a pertinente autorización por parte da dirección do Inega.

2º. Considéranse documentos xustificativos do pagamento das facturas os seguintes:

• Xustificante bancario (transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo por portelo, certificación bancaria), en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co beneficiario da axuda, e a identificación do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

• Efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio): achegarase copia do efecto mercantil xunto coa documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) en que conste claramente que o efecto foi efectivamente cargado na conta do beneficiario dentro do prazo de xustificación.

No caso de que non quede acreditado o concepto do gasto, deberá achegar, ademais, xustificantes de recepción asinado e selado polo provedor en que se especifique o número de factura pagada, número e data do cheque e NIF e nome da persoa receptora do cobramento.

Tanto no caso do cheque nominativo como de obriga de pagamento, para efectos de data de pagamento estimarase a data de cargo na conta do extracto bancario. En ningún caso se estimará como data de pagamento efectivo a entrega do cheque ao provedor.

• Naqueles casos en que os investimentos se fixeran mediante contratos de préstamo ou leasing, a axuda aplicarase á amortización anticipada parcial de préstamo/leasing, diminuíndo o principal pendente. O beneficiario deberá acreditar a propiedade dos bens obxecto de leasing no prazo de xustificación final das subvencións.

Permítese o renting sempre que se recolla no contrato a opción de compra.

• Non se admitirán en ningún caso como xustificante os documentos acreditativos de pagamentos en metálico, nin os obtidos a través da Internet se non están validados pola entidade bancaria ou se non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria.

A data dos xustificantes de gasto e do pagamento debe ser posterior á data de solicitude de axuda e terá como límite para a súa validez e admisión o último día do prazo de xustificación previsto no artigo 21.

b) Sempre que o custo elixible sen IVE da actuación concreta que se subvenciona supoña un gasto para o beneficiario superior a 50.000 € (en concepto de execución de obra) ou a 18.000 € (cando subministran bens ou prestan servizos empresas de consultoría ou asistencia técnica), o beneficiario deberá solicitar e achegar ao Inega como mínimo o contido de 3 ofertas de distintos provedores. Non se aceptará como válido o certificado, informe ou documento similar en que se indique que se cumpriu co dito trámite de solicitar as 3 ofertas, pois o que debe achegarse é o orixinal ou copia compulsada do contido de cada unha das ofertas.

A elección dunha das ofertas fundamentarase sempre en criterios de aforro. Ademais, será necesario achegar como xustificación unha memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

Non será necesario presentar as 3 ofertas se polas especiais características dos gastos que se subvencionan non existe no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, debendo o beneficiario neste suposto prestar declaración expresa motivada en tal sentido.

c) Excepcionalmente, no caso de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para que solicite de oficio os certificados de que se atopa ao día das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa administración da comunidade autónoma, deberá achegar estas certificacións.

B. Documentación técnica:

a) Declaración expresa por parte do beneficiario de que o proxecto foi executado conforme o indicado na solicitude e na documentación inicial. Na páxina web do Inega (www.inega.es) estará dispoñible o modelo de declaración a que se refire este punto.

De existir modificacións no proxecto deberase indicar no informe técnico da actuación realizada e achegar a documentación técnica presentada coa solicitude que se vexa afectada polas modificacións.

b) Fotografías dos equipamentos principais instalados no lugar (realizadas desde os mesmos puntos que as fotografías presentadas na solicitude).

c) Informe técnico da actuación realizada, segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.es).

d) No caso de solicitude de axuda para a implantación de sistemas de xestión enerxética, a entidade acreditada terá que entregar copia do certificado emitido durante o período de xustificación conforme a Norma ISO 50.001. No caso de non terse completado a obtención do certificado, deberá xustificarse o inicio do proceso de certificación achegando contrato asinado cunha entidade acreditada. Ademais, en todo caso deberá entregarse copia dos documentos resultantes dos traballos realizados.

4. A falta de xustificación ou a xustificación insuficiente, así como a presentación da documentación xustificativa máis alá da data e do prazo que figuran no artigo 21, comportará, en función do suposto de que se trate, a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, sen prexuízo das demais responsabilidades previstas pola Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 24. Pagamento das axudas

1. Os órganos competentes do Inega poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. Transcorrido o prazo concedido para o efecto sen que o beneficiario os presentase, poderase entender que renuncia á subvención.

2. Previamente á proposta de pagamento, os servizos técnicos do Inega poderán realizar unha inspección de comprobación material en que certifiquen que se realizou o investimento que foi obxecto da axuda e que tal investimento coincide co previsto na resolución de concesión.

3. No caso de que o investimento realizado teña un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha realización deficiente do proxecto, a contía da subvención poderá reducirse proporcionalmente se debido á redución do investimento se superan as porcentaxes máximas de subvención.

Artigo 25. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado concesión de subvencións cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a xerencia. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a xerencia, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5, Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través dun correo electrónico a inega.info@xunta.es.

Artigo 26. Xestión informática das axudas

Os beneficiarios poderán visualizar na aplicación informática –accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.es) ou da páxina web do Inega (www.inega.es)– o estado das súas solicitudes a medida que avanza a tramitación administrativa do expediente.

Artigo 27. Perda do dereito á subvención e reintegro das axudas

1. Producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención no suposto de falta de xustificación do cumprimento do proxecto, das condicións impostas na resolución de concesión, das obrigas contidas nestas bases reguladoras, das obrigas contidas no artigo 33 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, ou na demais normativa aplicable, o que dará lugar a devolver total ou parcialmente a subvención percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

2. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de cobramento da subvención e para facer efectiva a devolución a que se refire o número anterior será o establecido no titulo II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. incumprimento dos proxectos:

a) Incumprimento total. Se o beneficiario xustifica conceptos, partidas e/ou elementos subvencionables aprobados que representen menos do 50 % do importe total do investimento subvencionable, entenderase que non acadou os obxectivos propostos na solicitude e, polo tanto, perderá o dereito de cobramento da subvención.

b) Incumprimento parcial. Se a xustificación é igual ou superior ao 50 %, pero sen acadar o 100 % do investimento subvencionable, o beneficiario percibirá a subvención proporcional correspondente ao investimento xustificado admisible sempre que cumpra o resto das condicións de concesión e a finalidade ou obxectivos para os cales se concedeu a axuda.

Artigo 28. Réxime de sancións

Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases aplicaráselles o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 29. Fiscalización e control

Os beneficiarios destas subvencións someteranse ás actuacións de control que realice o Inega para o seguimento dos proxectos aprobados e ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, así como ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, de ser o caso, á autoridade de xestión e aos servizos financeiro da Comisión Europea e do Tribunal de Contas Europeo.

Artigo 30. Comprobación de subvencións

1. O órgano competente para conceder a subvención comprobará a axeitada xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o gozo da subvención.

2. Nas subvencións de capital superiores a 60.000 euros, no seu cómputo individual, destinadas a investimentos en activos tanxibles, será requisito imprescindible a comprobación material do investimento, e quedará constancia no expediente mediante acta de conformidade asinada tanto polo representante da administración coma polo beneficiario.

Artigo 31. Publicidade

1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución das concesións, publicarase no DOG a relación de subvencións concedidas, con indicación da norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención.

2. Non obstante o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no DOG, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web do Inega.

Artigo 32. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases observarase o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento desta lei, sen prexuízo da aplicación dos regulamentos comunitarios citados no artigo 1 destas bases, e da restante normativa comunitaria e nacional que resulte de aplicación.

En canto ao cómputo de prazos, aplicarase o disposto no artigo 48 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2014

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file