Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Martes, 13 de xaneiro de 2015 Páx. 1575

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se fai pública a resolución das axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Por medio da Orde do 29 de setembro de 2014 (DOG do 8 de outubro), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2014/15 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 6 da orde anteriormente citada, desde o día 20 de novembro ao 1 de decembro expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo os interesados poderán formular reclamacións ou emendar erros e faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles a axuda de matrícula aos estudantes universitarios que se relacionan na listaxe de solicitudes concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda de matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/a bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitudes concedidas

Núm. de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Estudos

Titulación

Proposto

2014/000048-0

78804344L

Abadín Mayo, Javier

UVIGO

Inicio

G-V-21: Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

862,90

2014/000022-0

53189821K

Abalde López, Antía

UVIGO

Inicio

G-V-Cx07: Traballo Social

618,10

2014/000074-0

35480778N

Alfonsin Nosmor, Gonzalo Fabián

USC

Inicio

G-S-Ah07: Lingua e Literatura Españolas

618,10

2014/000153-0

39451933X

Alonso dos Santos, Samanta

UVIGO

Inicio

G-V-Cx04: Educación Infantil

618,10

2014/000041-0

39464990A

Alonso Espiñeira, Tatiana

UVIGO

Inicio

G-V-Cx01: Administración e Dirección De Empresas

618,10

2014/000055-0

39486092Z

Alonso Ferreiro, Rafael

UVIGO

Inicio

G-V-Cx13: Comercio

618,10

2014/000268-0

39450564K

Alonso Porto, Alba María

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000266-0

34634218J

Arellano Arellano, Danilo José

UVIGO

Inicio

G-V-Ea09: Enxeñaría en Organización Industrial

862,90

2014/000047-0

53307584R

Ballesteros Aldariz, Adrián

UDC

Inicio

G-C-Ea07: Tecnoloxía de Enxeñaría Civil

862,90

2014/000295-0

35609762N

Baqueiro Ramos, Rosalía

UVIGO

Inicio

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

618,10

2014/000210-0

46096081X

Barral Roo, Sergio

USC

Inicio

G-S-Ah02: Historia da Arte

618,10

2014/000214-0

45958465A

Barreiro García, Mª del Carmen

USC

Inicio

G-S-Cx13: Traballo Social

618,10

2014/000050-0

39461506S

Barreiro Ponsot, Andrea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx04: Educación Infantil

618,10

2014/000293-0

35578838T

Barros Azurmendi, María

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000229-0

53187127H

Beck Enríquez de S., Andrea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx13: Comercio

618,10

2014/000144-0

45195799V

Benjumea Nodar, Daniel

UVIGO

Inicio

G-V-Cx05: Educación Primaria

618,10

2014/000086-0

77545857T

Boullosa Seoane, Brais

UVIGO

Inicio

G-V-Ea03: Enxeñaría Forestal

862,90

2014/000209-0

44847961P

Burgo Dutrenit, Juan Ignacio

USC

Inicio

G-S-Cx08: Xeografía E Ordenación do Territorio

618,10

2014/000246-0

35587560M

Carracedo Rodríguez, Eloy

UVIGO

Inicio

G-V-Cx09: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

618,10

2014/000031-0

44497629N

Cid García, Marta

UVIGO

Inicio

G-V-Cx01: Administración e Dirección de Empresas

322,61

2014/000102-0

39489674P

Crende de la Peña, Sara

UVIGO

Inicio

G-V-34: Química

862,90

2014/000159-0

77462900G

Chamadoira Martínez, José Luis

UVIGO

Inicio

G-V-Ea05: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións

862,90

2014/000304-0

35484076K

Charlin Piñeiro, Mariña

USC

Inicio

G-S-Cx11: Educación Infantil

618,10

2014/000262-0

34276927G

Dalama Vázquez, María Melibea

UDC

Inicio

G-C-Cx12: Turismo

618,10

2014/000239-0

44493486D

De Oliveira Lopes, Nerea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx13: Comercio

618,10

2014/000205-0

45862654X

Domínguez Santomil, David

UDC

Inicio

G-C-Ea04: Enxeñaría Informática

862,90

2014/000143-0

35608859Y

Dopazo Pérez, Daniel

UVIGO

Inicio

G-V-Ea05: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións

862,90

2014/000072-0

45141888H

Estévez Álvarez, Aaron

UVIGO

Inicio

G-V-Ah01: Xeografía e Historia

618,10

2014/000039-0

76736120R

Estévez Estévez, Víctor

UVIGO

Inicio

G-V-Cx15: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000223-0

44663846P

Feijoo Domínguez, Héctor

UVIGO

Inicio

G-V-Cx05: Educación Primaria

618,10

2014/000059-0

53195327F

Fernández Martínez, Sergio

UVIGO

Inicio

G-V-Ah02: Belas Artes

862,90

2014/000045-0

45145540J

Fernández Soto, Antía

UVIGO

Inicio

G-V-Cx15: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000037-0

15493797P

Fernández Taboada, Aitor

UVIGO

Inicio

G-V-22: Enxeñaría Eléctrica

862,90

2014/000167-0

48117109M

Fernández Villamil, Santiago

UDC

Inicio

G-C-Cx11: Socioloxía

618,10

2014/000157-0

53189631S

Ferreiro Gonda, Francisco Javie.

UVIGO

Inicio

G-V-Ea01: Enxeñaría Agraria

862,90

2014/000199-0

77480705F

García Acuña, Nerea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx12: Dirección e Xestión Pública

618,10

2014/000200-0

77482655W

García Castiñeira, Gabriel

UVIGO

Inicio

G-V-Cx15: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000168-0

54152696R

García Villamil, Antía

USC

Inicio

G-S-Ah02: Historia da Arte

618,10

2014/000253-0

44663651C

Garrido Iglesias, Patricia

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000067-0

77479113W

Garrido Seoane, Lara

UVIGO

Inicio

G-V-Cx15: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000103-0

77466127B

González Pazos, David

UDC

Inicio

862,90

2014/000042-0

39497113H

González Quicler, Elena

UVIGO

Inicio

G-V-Cx13: Comercio

618,10

2014/000219-0

53113265D

González Rodríguez, Carlos

UVIGO

Inicio

G-V-Cx03: Dereito

618,10

2014/000051-0

33558660G

Jakobowicz Otero, Aldana

USC

Inicio

G-S-Cx11: Educación Infantil

618,10

2014/000164-0

34629397E

Jiménez García, Víctor

UVIGO

Inicio

G-V-Ah01: Xeografía e Historia

618,10

2014/000192-0

32718142K

Lamas Beceiro, Alba

UDC

Inicio

G-C-Cx11: Socioloxía

618,10

2014/000302-0

47386643L

Lantes Naveira, Roberto

USC

Inicio

G-S-Ah03: Filosofía

618,10

2014/000049-0

53198992S

Lauzara González, Sara

UVIGO

Inicio

G-V-Ea10: Enxeñaría en Química Industrial

862,90

2014/000165-0

45955872D

Lemos Cea, Fátima

UVIGO

Inicio

G-V-Cx07: Traballo Social

618,10

2014/000133-0

53199424X

Lobato Piñeiro, Alba

UVIGO

Inicio

G-V-Ah05: Tradución e Interpretación

618,10

2014/000208-0

44439527P

López Fernández, Enrique

UVIGO

Inicio

G-V-Ea09: Enxeñaría en Organización Industrial

862,90

2014/000085-0

76583502B

López Fernández, Laura

UVIGO

Inicio

G-V-Cc02: Ciencias Ambientais

862,90

2014/000112-0

33544397R

López Pérez, Jorge

USC

Inicio

G-S-Cx02: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2014/000272-0

36177278A

López Riveiro, Fernando

UVIGO

Inicio

G-V-Cx05: Educación Primaria

618,10

2014/000257-0

53304236B

Lorenzo Xoubanova, Manoel

USC

Inicio

G-S-Ah01: Historia

618,10

2014/000234-0

35582743H

Losada Figueroa, Iván

UVIGO

Inicio

G-V-Cx01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2014/000019-0

44494181Z

Manuel Alves, Jorge

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000206-0

32694349X

Martínez Dufau, Diego

UVIGO

Inicio

G-V-Cx13: Comercio

618,10

2014/000204-0

35579838B

Martins Cividanes, Daniel

USC

Inicio

G-S-Cx12: Educación Social

618,10

2014/000094-0

35486984P

Mayer Santorun, Tania

UVIGO

Inicio

G-V-21: Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

862,90

2014/000211-0

45954220J

Mayo Araújo, Aaron

USC

Inicio

G-S-Cx13: Traballo Social

618,10

2014/000060-0

77011480M

Mo Groba, Andrea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx14: Economía

618,10

2014/000265-0

53184810R

Moguer Arenosa, Noelia

UVIGO

Inicio

G-V-Cx03: Dereito

618,10

2014/000005-0

34280937N

Mouce Folgueira, Víctor Abraham

USC

Inicio

G-S-Cc01: Matemáticas

862,90

2014/000136-0

78809026D

Noya Conde, Laura

UDC

Inicio

G-C-Ah03: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

309,05

2014/000149-0

78735092C

Núñez García, Lara

USC

Inicio

G-S-Cs01: Enfermaría

862,90

2014/000107-0

35586156G

Otero Otero, María

UVIGO

Inicio

G-V-Cx05: Educación Primaria

618,10

2014/000032-0

44493291K

Otero Pita, Rebeca

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000193-0

35578185Z

Paredes Rivas, Débora

UVIGO

Inicio

G-V-Cx08: Turismo

618,10

2014/000278-0

77404457G

Pereira Blanco, Sandra

UVIGO

Inicio

G-V-Cx07: Traballo Social

618,10

2014/000002-0

47373348H

Perez Arias, Lucía

UVIGO

Inicio

G-V-Cc05: Química

862,90

2014/000155-0

77481407L

Poceiro Huna, Lorena

UVIGO

Inicio

G-V-Cc05: Química

445,30

2014/000254-0

45845997M

Pose Dans, Daniel

USC

Inicio

G-S-Ah03: Filosofía

618,10

2014/000082-0

35674677K

Prego Pedreira, Tamara

UVIGO

Inicio

G-V-Cc05: Química

862,90

2014/000128-0

79346615L

Prieto Becerra, María

USC

Inicio

G-S-Cx10: Educación Primaria

618,10

2014/000124-0

34285828G

Quintela Abuín, Uxía

USC

Inicio

G-S-Cx10: Educación Primaria

618,10

2014/000073-0

77477700S

Regandi Lorenzo, Sofía

UVIGO

Inicio

G-V-Cx14: Economía

618,10

2014/000151-0

77544754R

Requejo Abal, Andrea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx01: Administración e Dirección de Empresas

322,61

2014/000315-0

77459821F

Rey Doval, Belén

USC

Inicio

G-S-39: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000025-0

78812023Q

Rial Carballo, Anira

UVIGO

Inicio

G-V-Cx03: Dereito

618,10

2014/000284-0

77408036H

Rial González, Andrea

UVIGO

Inicio

G-V-Cx04: Educación Infantil

618,10

2014/000194-0

44658112R

Roales Justel, Elena

UVIGO

Inicio

G-V-Cx08: Turismo

618,10

2014/000064-0

34273655K

Rodríguez Castaño, Juan José

UDC

Inicio

G-C-Ea03: Enxeñaría de Obras Públicas

862,90

2014/000191-0

53196705M

Rodríguez Comesaña, Antía

UVIGO

Inicio

G-V-Cx04: Educación Infantil

618,10

2014/000275-0

44659437S

Rodríguez González, María

UVIGO

Inicio

G-V-Ea01: Enxeñaría Agraria

862,90

2014/000256-0

53489115Q

Rodríguez López, Ángela

USC

Inicio

G-S-Ah05: Filoloxía Clásica

618,10

2014/000056-0

77477850G

Ruiz Souto, Rebeca

UDC

Inicio

G-C-Ea12: Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

431,45

2014/000066-0

15493874Q

Santodomingo Lafuente, Mauro

UVIGO

Inicio

G-V-21: Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

862,90

2014/000282-0

77015466N

Santos Álvarez, Xabier

UVIGO

Inicio

G-V-Cc02: Ciencias Ambientais

862,90

2014/000261-0

77013282J

Santos Menduiña, Irene

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000163-0

45953388D

Seoane Martínez, Andrés

UVIGO

Inicio

G-V-Ah02: Belas Artes

445,30

2014/000027-0

39488018P

Silva Parra, Luis David

UVIGO

Inicio

G-V-Ea09: Enxeñaría en Organización Industrial

862,90

2014/000263-0

35581103B

Soutelo Vieira, Joshua

UVIGO

Inicio

G-V-Ea09: Enxeñaría en Organización Industrial

862,90

2014/000226-0

53199451Z

Táboas García, Francisco J.

UVIGO

Inicio

G-V-Cx13: Comercio

618,10

2014/000243-0

77419542R

Tombo Regueira, Sara

UVIGO

Inicio

G-V-Cx15: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000088-0

54126089M

Torres García, David

UDC

Inicio

G-C-Cx03: Ciencias Empresariais

618,10

2014/000227-0

54150609F

Tutor Rodríguez-B., Álvaro

USC

Inicio

G-S-Cx10: Educación Primaria

618,10

2014/000216-0

34281958K

Valcarcel Fernández, Iria Mª

USC

Inicio

G-S-EA09: Enxeñaría en Procesos Químicos Industriais

862,90

2014/000023-0

77463812L

Varela Asorey, Gabriela

UVIGO

Inicio

G-V-Cx11: Publicidade e Relacións Públicas

618,10

2014/000106-0

44660694F

Varela Martins, Julia

UVIGO

Inicio

G-V-Cx06: Educación Social

618,10

2014/000014-0

44496543F

Vázquez Fernández, Ismael

UVIGO

Inicio

G-V-Ea02: Enxeñaría Informática

862,90

2014/000190-0

78810364J

Vázquez Formoso, José Manuel

UVIGO

Inicio

G-V-Ea10: Enxeñaría en Química Industrial

862,90

2014/000104-0

44488845Z

Vázquez López, Laura

UVIGO

Inicio

G-V-Cx07: Traballo Social

618,10

2014/000161-0

46091990J

Vázquez Martínez, Raquel

USC

Inicio

G-S-Cx11: Educación Infantil

322,60

2014/000126-0

33560552X

Vázquez Méndez, Alejandro

USC

Inicio

G-S-Cx10: Educación Primaria

618,10

2014/000122-0

44825537D

Veiga Mato, Jesús Manuel

USC

Inicio

G-S-Cs01: Enfermaría

862,90

2014/000062-0

15492119D

Verde Fernández, Lucía

UVIGO

Inicio

G-V-Cx05: Educación Primaria

322,60

2014/000003-0

53195081Z

Vicente Míguez, Rocío

UVIGO

Inicio

G-V-Cx01: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2014/000160-0

78810790W

Vidal Carleos, Natalia

USC

Inicio

G-S-Cx11: Educación Infantil

618,10

2014/000016-0

32722372L

Vidal Rodríguez, María José

USC

Inicio

G-S-Cx11: Educación Infantil

618,10

2014/000030-0

44663606K

Vidal Selas, Daniel

UVIGO

Inicio

G-V-28: Enxeñaría Informática

829,57

2014/000033-0

32719608S

Vieites Legarreta, Yanai

UDC

Inicio

G-C-Ea09: Emxeñaría Mecánica

862,90

2014/000114-0

53188492A

Vila Abalde, Brais

UVIGO

Inicio

G-V-Cx09: Ciencias da Actividade Física e do Deporte

322,90

2014/000181-0

45960903A

Vila Iglesias, Jordan

USC

Inicio

G-S-Cx02: Administración e Dirección de Empresas

618,10

2014/000306-0

33557822V

Villagarcía Álvarez, Fiamma

USC

Inicio

G-S-Cx01: Relacións Laborais e Recursos Humanos

618,10

2014/000233-0

36170489E

Walden Baima, Germán

UVIGO

Inicio

G-V-Ea02: Enxeñaría Informática

445,30

ANEXO II
Solicitudes denegadas

USC: Universidade de Santiago de Compostela.

Núm. de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Motivo da denegación

2014/000147-0

77459066B

Ameal Villaverde, Alba María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000291-0

35484101T

Argibay Diéguez, Jorge

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000244-0

77422131Z

Barrios Couto, Alejandro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000198-0

53119588F

Beiro González, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000172-0

32735943C

Bellas Otero, Lucía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000288-0

33541651S

Ben García, Alba

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000111-0

33555144F

Blanco Méndez, Alberto

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000232-0

77009359T

Cabaleiro Rodríguez, Aida

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000091-0

45959537V

Cacabelos Montero, Víctor

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000310-0

53798209J

Calviño Sampedro, Lorena

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000120-0

45957801Y

Castro Bacariza, Beatriz C.

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000093-0

46289751C

Castro Sende, Diego

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000212-0

45845422M

Chouza Montero, Laura

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000176-0

76583548B

Cornide Muñiz, Alberto

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000186-0

35576086P

Correa Martínez, Eva

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000309-0

49208166B

Cruz Boado, Guadalupe A.

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000197-0

77404793H

Dios Lorenzo, Borja César

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000196-0

76927301Y

Dorado Martínez, Sergio

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000092-0

45961329S

Fernández Fontao, Paula

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000180-0

77416418M

Fernández Peón, Alexandre

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000289-0

32725043E

Fernández Souto, Giovanna

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000287-0

34281103V

Fraga Fraga, Diego

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000185-0

15492248T

Gándara Rodríguez, Pablo

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000207-0

51270374Q

García Moreno, María Celina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000158-0

76581228Z

García Saavedra, Bran

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000173-0

39485251R

García Sánchez, Uxía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000316-0

35581047R

Gómez Meira, Yonay

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000235-0

53183753W

González Barreiro, Lucas

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000182-0

78807163D

Grela Nouche, Carlos

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000105-0

35485388E

Guerra Rivas, Alejandro

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000006-0

44842695D

Hernaiz Sánchez, Sandra

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000100-0

45959816C

Isidro Perdigón, Manuel

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000038-0

53795243Z

Jorganes Villanueva, Patricia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000318-0

47436494Y

López Pardo, Carla

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000123-0

45953312W

Martínez Lamas, Ana

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000008-0

76583245F

Naseiro Lamas, Alba Sofía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000125-0

33547560J

Núñez Lugilde, Iago

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000215-0

34279201R

Otero Cabarcos, Lorena

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000213-0

46092745D

Patiño Fontenla, Nerea

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000132-0

45959808N

Pérez Alberte, Jorge

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000141-0

35487783W

Pérez Suárez, Jorge

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000255-0

45874549Z

Pernas Muíños, Sabela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000071-0

35489300R

Rey Carro, Lucía

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000292-0

35491221J

Santiago García, Alejandra

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000183-0

45845199N

Teo Pais, Graciela

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000305-0

35598666W

Tomas Cores, Mª del Pilar

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000108-0

35489019L

Valcarcel Maceira, María

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000043-0

32712134Q

Varela Pazos, Cristina

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000187-0

34280311F

Villanueva Moure, Alex

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000184-0

78810832K

Villar Rodríguez, Lidia

USC

Non axustarse ás bases da convocatoria

UDC: Universidade da Coruña.

Núm. de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Motivo da denegación

2014/000070-0

47355113E

Barboza Ordóñez, Miranda

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000004-0

54126019G

Barral Martínez, Carla

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000245-0

77461615F

Barreiro Barreiro, Aaron

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000301-0

54150068H

Barreto Seoane, Yago

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000283-0

44662291V

Blanco Gallego, Erea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000001-0

ver PDF

Ver PDF

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000177-0

35585759K

De Castro Celard, David

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000098-0

32716769M

Díaz-Pache Devesa, Blanca

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000101-0

32716768G

Díaz-Pache Devesa, Carolina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000084-0

44486415E

Domínguez González, Uxía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000036-0

48119428R

Domínguez Sellan, Natalia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000109-0

32708196B

Fernández López, Pablo

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000258-0

76582113W

García López, Santiago

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000296-0

54130982E

García Palmeiro, Sergio

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000276-0

44479648V

González Reyes, Andrés

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000299-0

54153092Y

Lista Mugico, Yolanda

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000127-0

32723163M

Lomba Martínez, Andrea

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000069-0

48115081R

Morandeira Rodríguez, Jorge

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000297-0

32836251W

Pedreira Carro, Patricia

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000179-0

32721450V

Pena Carrodeguas, Iria

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000087-0

53309492T

Pérez Gil, Eneko

UDC

Por falta de documentación

2014/000076-0

47370231Y

Pérez López, Marta

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000300-0

71528333N

Ramos Rodríguez, Diana

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000169-0

49681581V

Reyes Bolivar, Michelle Estefa

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000298-0

32714380P

Rodrigo Álvarez, Ana

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000017-0

35488126T

Rodríguez Tarrío, Paula

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000241-0

45142122E

San Dimas Quindós, Miranda

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000026-0

54126985G

Tenreiro González, Miguel

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000129-0

78809676S

Vázquez Castro, Lucía

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000110-0

78807206Y

Vieites Lema, Cristina

UDC

Non axustarse ás bases da convocatoria

UVIGO: Universidade de Vigo.

Núm. de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Motivo da denegación

2014/000044-0

53186178N

Almeida Álvarez, Borja

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000146-0

35581412K

Alonso Pérez, Carolina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000119-0

44663303V

Álvarez Cumbrado, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000314-0

39458224E

Álvarez Lago, Helena

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000260-0

53188805V

Álvarez Nandin, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000273-0

53187805Y

Alvite Álvarez, Carla Mª

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000116-0

54127806C

Antelo López, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000035-0

17463495D

Araújo Otero, Brais

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000162-0

46091715Z

Bacete García, Lara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000201-0

77478276Q

Balchada Blanco, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000228-0

47404450R

Baños Calvo, Mauro

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000252-0

44484237Y

Barros Prado, Sandra

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000029-0

36177757E

Bermejo Álvarez, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000089-0

45952983H

Brea Postorivo, María José

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000221-0

44091149B

Brey Fernández, Jorge

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000150-0

45158869W

Cabanelas Riveiro, Carlos

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000311-0

X6570246C

Calupeteca, María Jogrina

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000285-0

77465214H

Cao Orozco, Tatiana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000230-0

53185314E

Carpena Rodríguez, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000264-0

39491789F

Carrera Lorenzo, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000195-0

32709265E

Cartelle Cobo, Leticia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000174-0

35580707Y

Casaleiro Fernández, Uxía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000217-0

76735241L

Castiñeiras Blanco, Vanesa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000009-0

33558869Y

Castro Pena, Cristian

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000063-0

78812714V

Chasco Lago, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000154-0

36170143K

Comesaña Malvido, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000011-0

39497681B

Cosme Boullosa, Melania

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000271-0

76732852E

Costas Casaleiro, Iria

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000317-0

53820126B

Costas Méndez, Iván

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000058-0

53820164A

Davila Fernández, Miriam

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000052-0

34275356C

De la Fuente López, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000242-0

45721030C

Delgado Rodríguez, María José

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000274-0

39459315D

Domínguez Encinas, Jorge

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000096-0

44661928E

Domínguez Morales, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000121-0

77009995S

Estévez Rodríguez, Emilio

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000028-0

77544192Z

Fernández Davila, Carla

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000078-0

53820170D

Fernández Fernández, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000225-0

44437183X

Fernández González, Luis

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000270-0

44496294B

Fernández Parada, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000224-0

35589138L

Fernández Pinheiro, Marcus Vinicius

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000013-0

53186437H

Fernández Villa, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000202-0

35479819L

Fontoira Araújo, Iago

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000079-0

39491086V

Gamboa Osorio, Fill Anderson

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000281-0

44658520H

García Cerreda, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000095-0

48118514F

García de Arana, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000061-0

35485306D

García Díaz, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000138-0

45959673S

García Doallo, Cristian

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000189-0

X9966012C

García Pérez, Danielle

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000007-0

79342181R

García Prieto, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000259-0

76729384G

García Rodríguez, Ayelen

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000117-0

34630192N

Garrido Gómez, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000238-0

53821264E

Gil Gutiérrez, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000065-0

44663031K

Gómez Cerdeira, Esteban

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000057-0

45144180X

Gómez Conde, Natalia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000010-0

44499756T

Gómez Váquez, Rubén

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000277-0

45143183W

González Gómez, Cristian

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000240-0

45196768C

González Marfull, Olatz

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000140-0

53191480R

González Moure, Santiago Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000046-0

39465916D

González Quicler, Carmen

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000113-0

35587686Q

González Troncoso, Noelia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000118-0

35581708H

González Veloso, Samuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000097-0

Y3651497P

Grzelinski , Janusz

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000131-0

44655304E

Hermida González, Daniel

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000068-0

78811529M

Insua Lago, Lucía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000279-0

44656455T

Lires Fernández, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000134-0

39488595X

López Chapela, Marta

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000203-0

53489286A

López Fernández, Aida

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000248-0

44497117Y

López Lamas, Fernando

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000294-0

34276023C

López López, Noa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000312-0

44659995K

López Novoa, Francisco

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000320-0

39468849K

Louzao Fernández, Alejandro

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000250-0

34629261R

Lozano Morales, Rubén

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000286-0

77422852E

Maquieira Rodríguez, Aitor

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000247-0

15493886M

Martínez Carballo, Gabriel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000188-0

15494345G

Martínez Misa, Irene

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000267-0

53777008H

Menéndez García, Guillermo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000145-0

44658240Z

Mira Figueira, Saray

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000156-0

53196522Y

Miranda Iglesias, Héctor Jesús

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000018-0

77466554R

Molero López, Vanessa

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000021-0

36149786L

Moreno Salgueiro, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000220-0

44661713Z

Mugüerza González, Eugenia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000269-0

50339069G

Olmo Ballesteros, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000015-0

44493726L

Otero Justo, Juan Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000152-0

77416182E

Perdiz Camiña, Víctor

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000080-0

39466138R

Pereiro Nogueira, Uxía

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000290-0

15492090A

Pérez Giráldez, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000303-0

79345697K

Pernas Barro, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000077-0

53192286W

Pestanas Pérez, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000175-0

35598604D

Piñeiro Charlín, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000135-0

39493903M

Pol González, Laura

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000083-0

53820914V

Portabales de Oliveira, Sara

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000075-0

45953646Z

Pose Vázquez, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000307-0

53798642D

Pouso Alonso, David

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000308-0

53798643X

Pouso Alonso, Sheila

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000020-0

44463039Z

Prado López, Miguel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000237-0

34631783Q

Presas Basalo, Iago

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000319-0

46481383Q

Prieto Romero, Alba

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000222-0

34628349D

Quintas Domínguez, Noemí

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000170-0

76749381Z

Ramos Martos, Marietu

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000040-0

39451183L

Rey Pereira, Iván

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000236-0

53612453M

Rial Romero, Paula

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000099-0

78805170V

Río Vea, María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000171-0

36173901F

Riobo Paredes, Noelia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000053-0

54156487C

Rodríguez Cancela, José Manuel

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000218-0

44484733L

Rodríguez Chao, Efren

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000166-0

44488215M

Rodríguez Costa, Lilia

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000249-0

44483454M

Rodríguez García, Diego

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000313-0

76736732S

Rodríguez López, Luis

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000054-0

53817225P

Rodríguez Rodríguez, José Luis

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000178-0

45142575S

Rumbo Nogueira, Alberto

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000130-0

44481243W

Salgado Álvarez, Andrea

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000024-0

53817732D

Salvador Rodríguez, Santiago

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000115-0

53184673W

Sánchez Coello, Cristina

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000090-0

53820996F

Sas Ramos, Mauro

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000012-0

39461352E

Silveira Campos, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000142-0

35608252C

Sotelo Pérez, Aida María

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000034-0

39488769T

Souto Castro, Adrián

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000251-0

77418312J

Suárez Cortegoso, Tania

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000231-0

53198581H

Táboas Rivas, Pablo

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000148-0

44093635J

Tarrío Fernández, Ana

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000280-0

44496323V

Vázquez Mira, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000137-0

77481077B

Vidal Mañá, Alba

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

2014/000081-0

36175465F

Vidal Miniño, Carla

UVIGO

Non axustarse ás bases da convocatoria

FSUG: fóra da SUG.

Núm. de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Universid.

Motivo da denegación

2014/000139-0

39467600Z

Penela Fernández, Marta

FSUG

Non axustarse ás bases da convocatoria