Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Martes, 13 de xaneiro de 2015 Páx. 1567

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se fai pública a resolución de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/15.

Mediante a Orde do 29 de setembro de 2014 (DOG do 8 de outubro), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/15.

De acordo co establecido no artigo 6 da orde anteriormente citada, desde o día 20 de novembro ao 1 de decembro expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo puideron os interesados formular reclamacións ou emendar erros e faltas de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a axuda para a matrícula nun máster universitario oficial ao alumnado que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda para a matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a axuda o alumnado que se relaciona no anexo II desta orde como solicitudes denegadas pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/a bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 5

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 1.6 e 1.7 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitantes concedidos

Núm. de exped.

Solicitante

Univer.

Máster universitario

Concedido

2014/000057-0

Abal Paradela, Ana María

UVIGO

Biotecnoloxía Avanzada

1.881,60

2014/000113-0

Acuña Santiago, Fátima

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000055-0

Álava Ayesa, María Emilia de

UVIGO

Investigación Química e Química Industrial

1.881,60

2014/000030-0

Álvarez Fernández, Ana

UVIGO

Enerxía e Sustentabilidade

1.881,60

2014/000007-0

Cambra Vilanova, Lucía

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2014/000009-0

Coto Couceiro, Raquel

UVIGO

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

1.296,60

2014/000098-0

Cruz Fernández, Belén

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000109-0

De Pablos Ares, Carmen María

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000091-0

Díaz Barreiro, Patricia

UDC

Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

1.881,60

2014/000094-0

Díez Baamonde, Susana

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000023-0

Domínguez Fernández, María

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

1.881,60

2014/000064-0

Fernández Alonso, Susana

UVIGO

Enxeñaría da Automoción

1.881,60

2014/000061-0

Fernández Bertólez, Natalia

UDC

Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

1.881,60

2014/000014-0

Fernández Cuñarro, Pablo

UVIGO

Finanzas

1.296,60

2014/000047-0

García Gil, Javier Manuel

UVIGO

Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica

1.881,60

2014/000027-0

García Míguez, Paloma

USC

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

1.296,60

2014/000019-0

García Pérez, María Pilar Estrella

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000018-0

Gil Collazo, María José

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000089-0

Giraldo Martínez, Olimar

USC

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

1.296,60

2014/000105-0

Gómez González, Jacobo

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000003-0

Gómez Sousa, Cristina

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sustentable

1.881,60

2014/000038-0

Hermida Piñeiro, Araceli

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000066-0

Hernández Picallo, Yasmina

UDC

Asesoramento Xurídico-Empresarial

1.296,60

2014/000071-0

Lado González, Noelia

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000045-0

Lampón Lampón, Xiana María

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000028-0

López Cid, María Josefa

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000096-0

López Millán, Rosana

UVIGO

Finanzas

1.296,60

2014/000099-0

López Rey, Sergio

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

1.296,60

2014/000002-0

López Sánchez, Alba Luisa

USC

Procesos de Formación

1.296,60

2014/000053-0

Losada Soto, Xan Vicente

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000073-0

Marcilla Ferreiro, Eva

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000036-0

Martínez Mosquera, Begoña

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2014/000021-0

Martínez Vila, Marta

UDC

Dirección e Administración de Empresas

1.296,60

2014/000042-0

Méndez Lorenzo, Óscar Andrés

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000041-0

Montenegro Moldes, Marina

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000016-0

Mozo Castiñeiras, Marta

USC

Comunicación e Industrias Creativas

648,31

2014/000008-0

Pardo Pascual, Manuel Antonio

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000058-0

Pérez González, Isabel

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000043-0

Pesqueira Pérez, Sandra María

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000082-0

Porta Martín, María Isabel

USC

Procesos de Formación

1.296,60

2014/000063-0

Prada Baceiredo, Alejandro

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000032-0

Prieto Losada, Christian

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000005-0

Prieto Magdalena, Francisco Manuel

USC

Matemática Industrial

1.881,60

2014/000052-0

Reguengo Cid, Mª del Carmen

UVIGO

Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

1.881,60

2014/000068-0

Rodríguez Martínez, Luís

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2014/000122-0

Rodríguez Román, Íñigo

USC

Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte

1.296,60

2014/000062-0

Rubianes Espiñeira, Cecilia

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

1.881,60

2014/000040-0

Sampayo David, Manuela Rocío

UVIGO

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

1.296,60

2014/000034-0

Sanmartín Carrera, Mara

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000093-0

Segade Blanco, María Josefa

UVIGO

Avogacía

1.215,00

2014/000001-0

Silvoso de la Maza, Juan

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2014/000025-0

Souto García, Alba

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000090-0

Souto Roales, Eva

UVIGO

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

648,31

2014/000116-0

Suárez Grandío, Sonia Alicia

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000069-0

Valero Geli, Ingrid

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000015-0

Vaz Diéguez, Óscar

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000006-0

Vázquez González, José Ricardo

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

1.215,00

2014/000020-0

Vázquez Rodríguez, Manuel

UVIGO

Enerxía e Sustentabilidade

1.881,60

2014/000024-0

Vilariño Novo, Silvia

UVIGO

Acuicultura

1.881,60

2014/000056-0

Villar Posada, Patricia

UVIGO

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

1.296,60

2014/000010-0

Villaverde Sedano, Mateo

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sustentable

1.881,60

ANEXO II
Solicitantes denegados

Núm. de exped.

Solicitante

Universid.

Motivo denegación

2014/000101-0

Adalid Rodríguez, Rafael José

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000086-0

Agulleiro Quintáns, Lorena

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000060-0

Álvarez García, Alba

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000075-0

Ansó Napal, Miren

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000031-0

Barciela Balado, Silvia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000076-0

Barreiro Garea, Pablo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000012-0

Cabo Landeira, Cristina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000048-0

Canella Rodríguez, Bruno

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000084-0

Cea García, Ángela María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000037-0

Collado Crespo, Anna María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000011-0

Cudeiro Fernández, Diego

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000079-0

Expósito Miniño, Rubén

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000117-0

Fernández Álvarez, Diego

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000106-0

Fernández Barcia, Ana

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000035-0

Fernández Jiménez, Olenka

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000078-0

Fernández Nogueira, David

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000026-0

Ferreira Pavón, Rubén

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000125-0

Ferreiro Blanco, Lucía

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000065-0

Gallego Fernández, Ester

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000074-0

García Antelo, Carlos

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000100-0

Garrido Areas, Jesica

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000120-0

Gil García, Julián Adriano

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000123-0

Gómez Piñeiro, David

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000083-0

González Bello, Roi

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000110-0

González Lado, Wendy

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000046-0

González Nieto, Alba

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000124-0

González Nieto, Cristina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000044-0

González Pérez, Susana

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000088-0

González Seren, Inés

FSUG

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000115-0

Guerra González, Sara

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000004-0

Hermida Miser, Rocío

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000013-0

Iglesias Ramudo, Roberto

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000039-0

Llorente Cuesta, Yolanda

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000097-0

López Pérez, Ángel Enrique

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000092-0

López Vasconcellos, Víctor Manuel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000049-0

Lores Acuña, Nerea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000081-0

Meire Feijóo, Ana

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000111-0

Méndez Goce, Concepción

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000085-0

Ordóñez Triñanes, Diana

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000029-0

Palas Otero, Santiago

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000103-0

Parada Rodríguez, Marisol

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000114-0

Pato Rivero, Francisco J.

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000067-0

Paz Alvariño, Adrián

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000033-0

Pérez Larrán, Patricia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000054-0

Pérez Rodríguez, Pamela

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000119-0

Pérez Sobral, Sandra

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000108-0

Piñeiro Lago, Lorena

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000017-0

Pintos Guimil, Luis Ángel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000121-0

Quintela Alonso, Natalia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000112-0

Ramilo Domínguez, Irene

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000059-0

Rodríguez Flores, Mª Shantal

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000072-0

Román Durante, Diana

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000127-0

Ruibal Segade, Fernando

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000077-0

Rujas Lavandera, Irene

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000107-0

Sáez Tienda, Lidia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000118-0

Sarasola Bernal, Mª del Mar

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000070-0

Sarceda Mendo, Jara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000022-0

Tarrío Rey, Yolanda

UNED

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000050-0

Torreira Luis, Diego

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000102-0

Valentí Pía, María Dolores

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000087-0

Vázquez Duarte, Cristina

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000126-0

Vieiro Cebeiro, Yolanda

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000095-0

Viéitez Expósito, Aida

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000051-0

Vilariño Salgueiro, Nerea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000080-0

Villalba Dourado, Alfredo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000104-0

Viñas Caneda, Blanca Mª

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria